ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scrutinize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scrutinize*, -scrutinize-

scrutinize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scrutinize (vt.) พินิจพิเคราะห์ See also: พิจารณา, ตรวจสอบ Syn. view, study
scrutinize (vi.) พินิจพิเคราะห์ See also: พิจารณา, ตรวจสอบ
scrutinizer (n.) ผู้พินิจพิเคราะห์
English-Thai: HOPE Dictionary
scrutinize(สครู'ทะไนซ) vt.,vi. เข้าใจ,พินิจพิเคราะห์,ตรวจสอบอย่างละเอียด,ตรวจสอบอย่างพิถีพิถัน., See also: scrutinisation n. scrutinization n. scrutiniser n. scrutinizer n., Syn. probe,scan
English-Thai: Nontri Dictionary
scrutinize(vt) พินิจพิเคราะห์,พิจารณา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่างพินิจพิเคราะห์ (v.) scrutinize See also: examine, study, search, explore, inspect, investigate
พินิศ (v.) scrutinize See also: examine Syn. ดู, แลดู, เพ่งดู, เพ่งพินิศ
เพ่งพินิศ (v.) scrutinize See also: examine Syn. ดู, แลดู, เพ่งดู
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're not here to scrutinize religion with science.เราไม่ได้มานี่เพื่อถกกันเรื่องศาสนากับวิทยาศาสตร์
♪ You try to cope with every lie they scrutinizeเธอพยายามจะรับมือกับความหลอกลวง พวกเค้ารู้
Like all discoveries this one will continue to be reviewed examined and scrutinized.เช่นเดียวกับการค้นพบทั้งหมด หนึ่งนี้จะยังคงได้รับการทบทวน การตรวจสอบ
We have scrutinized all possible candidatesเราได้กรั่นกรองคนที่น่าจะเป็นไปได้ออกทั้งหมดแล้ว
Everyone he knew would be scrutinized,ทุกคนที่เขารู้จักต้องถูกตรวจสอบอย่างละเอียด
Your internet activity over the last 10 years, is being scrutinized and catalogued.ข้อมูลการใช้เนทของเธอ 10 ปีย้อนหลัง.. กำลังถูกตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน..
Every decision I've made will be scrutinized.การตัดสินใจของผมในเรื่อ่งต่าง ๆ จะต้องถูกตรวจสอบ
Look, I didn't know my room was gonna be scrutinized.ไง ไง ฉันว่าเราเจอฆาตกรแล้วล่ะ
I've been in the casino business 40 years' it's scrutinized more carefully than any other business.ผมอยู่ในธุรกิจคาสิโนมา 40 ปี มันต้องระวังมากกว่าธุรกิจอื่น
And from the sound of it, this Connor kid is the one who needs to be scrutinized and punished.ควรจะเป็นคนที่ถูกพิจารณาและลงโทษ

scrutinize ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
じろじろ見る[じろじろみる, jirojiromiru] (exp,v1) to stare at; to look hard at; to look up and down; to scrutinize; to scrutinise
眇める[すがめる, sugameru] (v1,vt) to scrutinize; to scrutinise

scrutinize ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชำแหละ[v.] (chamlae) EN: analyse ; scrutinize ; revise FR: analyser ; décortiquer ; examiner à la loupe
ชม[v.] (chom) EN: admire ; scrutinize ; look over ; compliment ; praise FR: admirer ; louer ; louanger (litt.) ; complimenter ; s'extasier
กลั่นกรอง[v.] (klankrøng) EN: screen ; consider ; scrutinize ; verify FR:
พินิจ[v.] (phinit) EN: examine ; consider ; look over ; inspect ; judge ; scrutinize FR: examiner ; considérer
สำรวจ[v. exp.] (samrūat) EN: survey ; explore ; inspect ; observe ; examine ; investigate ; probe into ; ascertain ; check ; scrutinize ; look at FR: examiner ; explorer ; observer ; inspecter ; étudier ; scruter ; investiguer ; sonder ; mettre à l'étude ; passer en revue ; vérifier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scrutinize
Back to top