ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

strident

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *strident*, -strident-

strident ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
strident (adj.) ดังลั่น See also: ดังแสบแก้วหู Syn. harsh, loud, shrill
strident (adj.) แข็งกร้าว See also: เสียงห้าว Syn. hoarse, raucous
English-Thai: HOPE Dictionary
strident(สไทร'เดินทฺ) adj. เสียงพร่า,เสียงจิ้ง-หรีด,เสียงห้าว,กร้าน., See also: stridence n. stridency n., Syn. shrill
English-Thai: Nontri Dictionary
strident(adj) มีเสียงห้าว,มีเสียงแหลม,กร้าน,พร่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
'Despite the Metropolitan Police's strident denials, 'can the emergency services afford to maintain their 999 'response commitment to ordinary people of the capital?ถึงแม้ทางตำรวจนครบาลจะปฏิเสธเสียงกร้าว บริการโทรแจ้งฉุกเฉิน 999 ของพวกเขายังคงให้บริการต่อไป มีผลสะท้อนต่อหน้าที่ความไว้วางใจ ของประชาชนทั่วไปในเมืองหลวงได้ไหม
You know, the blonde with the pouty, stridentคนที่ผมบลอนด์ ชอบทำหน้ามุ่ย ท่าทางห้าวๆ
No, she is stridently anti storage unit.ไม่น่ามา ต่อต้านตู้เก็บของขนาดนั้น

strident ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
きんきん;キンキン[, kinkin ; kinkin] (adv,n,vs) (1) (on-mim) shrill; strident; piercing; tinkling; metallic-sounding; (adj-na) (2) ice-cold; very cold; (n,vs) (3) ice cream headache; brain freeze

strident ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาดหู[adj.] (bāthū) EN: strident ; deafening ; raucous ; unpleasant to the ear ; irritating FR: désagréable à l'oreille ; strident
บาดแก้วหู[adj.] (bāt kaēohū) EN: deafening ; strident ; piercing FR:
กรีด[adj.] (krīt) EN: shrill ; sharp ; piercing FR: strident ; perçant
แหลม[adj.] (laēm) EN: pointed ; sharp ; keen ; penetrating ; acute ; shrill ; high FR: aigu ; pointu ; strident ; perçant
แผด[v.] (phaēt) EN: roar ; thunder ; snarl ; bluster ; yell ; bellow ; shout ; scream ; trumpet ; blaze ; cry ; yell FR: hurler ; crier ; s'égosiller ; proférer ; émettre un son strident ; beugler ; gueuler (fam.)
หวีด[n.] (wīt) EN: mouth whistle FR: cri strident ]m] ; sifflement [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า strident
Back to top