ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

say

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *say*, -say-

say ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
say (vt.) พูด See also: เล่า, บอก, แจ้ง, กล่าว, เอ่ย Syn. announce, pronounce, tell, speak, utter, vocalize
say (vi.) พูด See also: กล่าว, เอ่ย, แสดงความคิดเห็น Syn. express
say (vi.) คาดเดา See also: ประมาณ, Syn. guess, suppose, surmise
say (vi.) ยกตัวอย่าง
say (n.) สิทธิในการพูด See also: สิทธิในการแสดงความเห็น Syn. expressed opinion, voice, vote
say a mouthful (idm.) พูดได้ตรงตามที่เป็นจริงๆ See also: พูดสิ่งที่เป็นประโยชน์
say about (phrv.) พูดเสนอแนะ See also: พูดแสดงความเห็นเกี่ยวกับ
say after (phrv.) พูดซ้ำ See also: กล่าวซ้ำ
say against (phrv.) พูดต่อต้าน See also: พูดแย้ง, กล่าวแย้ง
say for (phrv.) พูดแก้ตัว
say nothing of (idm.) ไม่เอ่ยถึง See also: ไม่รวมถึง
say of (phrv.) พูดแสดงความเห็นเกี่ยวกับ
say on (phrv.) พูดไปเรื่อยๆ See also: พูดต่อเนื่อง
say over (phrv.) พูดซ้ำ See also: กล่าวซ้ำ, พูดย้ำ
say something in a roundabout way (idm.) พูดอ้อมๆ See also: พูดเป็นนัยๆ
say the word (idm.) พูดตอบรับ See also: พูดรับคำ, รับปาก
say to (phrv.) พูดกับ See also: กล่าวกับ, บอกกับ
say to (phrv.) มีความเห็นเกี่ยวกับ See also: ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
say uncle (sl.) ยอมรับความพ่ายแพ้ See also: เลิก, ละทิ้ง
say-so (sl.) คำสั่ง
saying (n.) สุภาษิต See also: คำพังเพย, คติพจน์, คำกล่าว, คำบอกเล่า Syn. adage, epigram, maxim, motto, proverb
sayonara (n.) ลาก่อน (คำทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่น) See also: ซาโยนาระ
Says who? (sl.) ใครว่าอย่างนั้น? (คำถามท้าทาย / ไม่เห็นด้วย) See also: ใครพูดน่ะ?
English-Thai: HOPE Dictionary
say(เซ) vt.,vi. พูด,กล่าว,บอก,เล่า,ว่า,แสดงความเห็น adv. ประมาณ,ยกตัวอย่าง,เช่น n. สิ่งที่พูด,คำพูด,สิทธิในการพูด,คราวที่จะพูด, -Phr. (have the say มีอำนาจ), See also: sayer n., Syn. utter,pronounce
sayable(เซ'อะเบิล) adj. พูดได้,กล่าวได้,บอกได้,เล่าได้
sayest(เซ'อิสทฺ) n. เอกพจน์บุรุษที่ 2 ของsay, Syn. sayst
saying(เซ'อิง) n. คำพูด,คำกล่าว,คำบอก,คำเล่าลือ,คติพจน์,สุภาษิต -Phr. (go without saying เชื่อมั่นในตนเองที่สุด), Syn. maxim
sayonara(ไซยะแน'ระ) interj. ลาก่อน,สวัสดี
says(เซซ) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของsay
English-Thai: Nontri Dictionary
say(vt) บอก,พูด,กล่าว,เล่า,ว่า
saying(n) สุภาษิต,คำพูด,คติพจน์,คำกล่าว,ภาษิต
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
quoth (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ say (คำโบราณ)
saith (vi.) คำเอกพจน์บุรุษที่ 3 ของ say (คำโบราณ)
saith (vt.) คำเอกพจน์บุรุษที่ 3 ของ say (คำโบราณ)
อิดๆ เอื้อนๆ (v.) reluctant to say or do anything Syn. กระอิดกระเอื้อน
อิดเอื้อน (v.) reluctant to say or do anything Syn. อิดๆ เอื้อนๆ, กระอิดกระเอื้อน
เงียบฉี่ (v.) not say anything See also: not send information Syn. เงียบกริบ, เงียบสงัด, เงียบสนิท Ops. ดัง, อึกทึก
เงียบสนิท (v.) not say anything See also: not send information Syn. เงียบกริบ, เงียบสงัด Ops. ดัง, อึกทึก
กล่าว (v.) say See also: tell, speak, talk Syn. พูด, บอก, แจ้ง
ตรัส (v.) say See also: speak, talk, declare, state, tell, utter, pronounce Syn. พูด, สั่ง, บอก
พูด (v.) say See also: tell, state, mention, express Syn. กล่าว, บอก
รับสั่ง (v.) say See also: speak Syn. ตรัส, พูด, กล่าว, บอก
ออกปาก (v.) say See also: speak, talk, remark Syn. พูด
อนุโมทนา (v.) say amen See also: express gratitude, rejoice with, offer congratulations
ลาตาย (v.) say au revoir before breathing one´s last See also: bid farewell of approaching one´s death, part forever
ลาลับ (v.) say fare-well of no return See also: leave forever
บอกลา (v.) say goodbye
ร่ำลา (v.) say goodbye See also: bid farewell
ลา (v.) say goodbye See also: bid farewell, say au revoir, say adieu
สั่งลา (v.) say goodbye Syn. บอกลา
ร้องทัก (v.) say hello See also: hail, say hi, greet, accost
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I didn't say they look alikeฉันไม่ได้พูดว่าพวกเขาเหมือนกัน
Do you really mean what you say now?คุณหมายความอย่างที่คุณพูดตอนนี้จริงๆ หรือ
Don't say a word to anyoneอย่าพูดอะไรกับใคร
Do as I say and everything will be fine!ทำตามที่ฉันบอกแล้วทุกสิ่งจะดีเอง
What I want to say is that…สิ่งที่ฉันต้องการจะพูดคือ...
I suggest you say as little as possibleฉันขอแนะนำให้คุณพูดน้อยเท่าที่จะน้อยได้
Well, I have to say it look fantasticเห็นทีฉันต้องบอกว่ามันวิเศษมาก
Well, I must say you have such good taste in…เอ่อ ฉันคงต้องบอกว่าคุณช่างมีรสนิยมดีในเรื่อง...
What makes you say that?อะไรทำให้คุณพูดอย่างนั้น
I'd like to say a few wordsฉันอยากจะพูดอะไรสักสองสามคำ
But I have to say I've never had neitherแต่ฉันต้องบอกว่าฉันไม่เคยมีเลย(ทั้งสองตัว)
I guess I shouldn't say that work is a waste of timeฉันคิดว่าฉันไม่ควรกล่าวว่างานนั่นเป็นการสิ้นเปลืองเวลาเปล่า
Don't make me say it againอย่าให้ฉันต้องพูดมันอีก
I have a few things to say to you allฉันมีบางสิ่งที่ต้องบอกกับคุณทุกคน
There is no need to say anymoreไม่จำเป็นต้องพูดอะไรอีกต่อไป
My dad used to say that..พ่อของฉันเคยกล่าวไว้ว่า
I must say good-bye nowฉันต้องกล่าวลาก่อนแล้วตอนนี้
I don't care what they say about youฉันไม่สนใจหรอกว่าพวกเขาพูดถึงคุณอะไรบ้าง
Do you always say 'no' to everything?คุณมักจะพูดคำว่า"ไม่"กับทุกสิ่งหรือ?
Please say that againได้โปรดพูดอีกครั้ง
No matter what happened, he would not say a wordไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เขาก็จะไม่พูดสักคำ
How many times do I have to say this?ฉันต้องพูดอย่างนี้กี่ครั้งกี่หนแล้ว?
Is there anything you want to say to me?คุณมีอะไรจะพูดกับฉันอีกหรือเปล่า?
I have to say it was a great year for meฉันคงต้องพูดว่ามันเป็นปีที่เยี่ยมมากสำหรับฉัน
Is it time for me to say something?ถึงเวลาที่ฉันต้องพูดอะไรบ้างใช่ไหม?
I have a word to say to you tomorrowฉันมีอะไรจะพูดกับคุณพรุ่งนี้ คุณจะมาไหม?
Don't say a word to himอย่าพูดอะไรกับเขาสักคำ
I decided not to say another word all eveningฉันตัดสินใจที่จะไม่เอ่ยสิ่งใดตลอดเย็นนี้
You say you come with information? Something new?คุณบอกว่าคุณมีข่าวสารมาด้วย มีอะไรใหม่หรือ?
All right, I'm gonna say okayก็ได้ ฉันก็จะตอบตกลง แต่มีกฏบางอย่าง
I say you keep your mouth shut and let her dreamฉันว่าคุณปิดปากให้สนิทและปล่อยให้เธอฝันไปเถอะ
That hurts my feelings when you say stuff like thatนั่นทำร้ายความรู้สึกฉันมากเมื่อคุณพูดอย่างนั้นออกมา
I didn't have the courage to say I didn't knowฉันไม่มีความกล้าที่จะบอกว่าฉันไม่ทราบ
I can honestly say I have never seen this showกล่าวโดยความสัตย์ฉันไม่เคยเห็นการแสดงนี่มาก่อน
Just say whatever you feel insideแค่เพียงพูดอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกอยู่ภายในออกมา
Don't you guys dare say anything to him?พวกนายไม่กล้าพูดอะไรกับเขาใช่ไหม?
Don't make me say it over and overอย่าทำให้ฉันต้องพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกเลยน่า
Come on, not everything I do and say need to be related to that sort of thingไม่เอาน่า ใช่ทุกอย่างที่ฉันพูดและทำจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องทำนองนั้นซะหน่อย
I don't care about that, let them say whatever they want!ฉันไม่สนเรื่องนั้นหรอก ปล่อยให้พวกเขาพูดไปอย่างที่อยากจะพูด
All I can say is thank you for having faith in meทั้งหมดที่ฉันพอจะพูดได้ก็คือขอบคุณที่มีศรัทราในตัวฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Never say die. Never say die.ไม่เคยพูดตาย ไม่เคยพูดตาย
Did he say he loved ya?เขาก็บอกว่าเขารักยา?
Don't say that.ไม่ได้หมายความยังงั้นนะ
He won't let me. Every few weeks he writes to say he's coming back.เขาไม่ให้ฉันทำแบบนั้น ทุกๆ2สัปดาห์ เขาเขียนถึงฉันว่าจะกลับมา
What I say will not be directed to the children of the double-cross but to the children of Israel!ทำไมผมต้องพูด เอาใจเด็กๆแห่ง ดับเบิล-คลอสด้วย แต่ จะพูดเพื่อเด็กๆ อิสราเอล
The papers say Schultz may be in the ghetto.หนังสือพิมพ์บอกว่า ชูลท์ซ อยู่ในชุมชนยิว
You look blue under the gills. What do you say we go together?คุณดูเหรียญประดับเหล่านี้ แล้วพูดว่าคุณจะพาผม
You say good night too.คุณบอกว่าคืนที่ดีด้วย
You can't go to the theatre, say "Thank you just the same,"คุณไม่สามารถไปที่โรงละคร พูดว่า "ขอบคุณเพียงเดียวกัน"
Oh, well, I can always say I knew him when.โอ้ก็ฉันสามารถพูดเสมอว่าฉัน รู้ว่าเขาเมื่อ
Mm-hmm. Say "hippopotamus."ทแรปีเสสบิน อืมมมม พูดว่า "ฮิปโป".
Me neither, but they say it's a swell joint.ฉันไม่ แต่พวกเขาบอกว่ามัน เป็นร่วมบวม

say ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
至少[zhì shǎo, ㄓˋ ㄕㄠˇ, 至少] at least; (to say the) least
朝三暮四[zhāo sān mù sì, ㄓㄠ ㄙㄢ ㄇㄨˋ ㄙˋ, 朝三暮四] lit. say three in the morning but four in the evening (成语 saw); to change sth that is already settled upon; indecisive; to blow hot and cold
不意味着[bù yì wèi zhe, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄨㄟˋ ㄓㄜ˙, 不意味着 / 不意味著] does not mean that; that is not to say that
心直口快[xīn zhí kǒu kuài, ㄒㄧㄣ ㄓˊ ㄎㄡˇ ㄎㄨㄞˋ, 心直口快] frank and outspoken; straight speaking; to say what one thinks
心直嘴快[xīn zhí zuǐ kuài, ㄒㄧㄣ ㄓˊ ㄗㄨㄟˇ ㄎㄨㄞˋ, 心直嘴快] frank and outspoken; straight speaking; to say what one thinks
天无绝人之路[tiān wú jué rén zhī lù, ㄊㄧㄢ ˊ ㄐㄩㄝˊ ㄖㄣˊ ㄓ ㄌㄨˋ, 天无绝人之路 / 天無絕人之路] Heaven never bars one's way (成语 saw); don't despair and you will find a way through.; Never give up hope.; Never say die.
一鼻孔出气[yī bí kǒng chū qì, ㄧ ㄅㄧˊ ㄎㄨㄥˇ ㄔㄨ ㄑㄧˋ, 一鼻孔出气 / 一鼻孔出氣] lit. to breathe through the same nostril (成语 saw); fig. two people say exactly the same thing (usually derog.); to sing from the same hymn sheet
按理说[àn lǐ shuō, ㄢˋ ㄌㄧˇ ㄕㄨㄛ, 按理说 / 按理說] it is reasonable to say that...
不做声[bù zuò shēng, ㄅㄨˋ ㄗㄨㄛˋ ㄕㄥ, 不做声 / 不做聲] keep silent; not say a word
口不应心[kǒu bù yìng xīn, ㄎㄡˇ ㄅㄨˋ ˋ ㄒㄧㄣ, 口不应心 / 口不應心] to say one thing but mean another; to dissimulate
卑之,毋甚高论[bēi zhī, ㄅㄟ ㄓ, wu2 shen4 gao1 lun4, 卑之,毋甚高论 / 卑之,毋甚高論] my opinion, nothing very involved (成语 saw, humble expression); my humble point is a familiar opinion; what I say is really nothing out of the ordinary
卑之,无甚高论[bēi zhī, ㄅㄟ ㄓ, wu2 shen4 gao1 lun4, 卑之,无甚高论 / 卑之,無甚高論] my opinion, nothing very involved (成语 saw, humble expression); my humble point is a familiar opinion; what I say is really nothing out of the ordinary
口服[kǒu fú, ㄎㄡˇ ㄈㄨˊ, 口服] oral (administered by mouth); to profess conviction; to say that one is convinced
吃不到葡萄说葡萄酸[chī bù dào pú tao shuō pú tao suān, ㄔ ㄅㄨˋ ㄉㄠˋ ㄆㄨˊ ㄊㄠ˙ ㄕㄨㄛ ㄆㄨˊ ㄊㄠ˙ ㄙㄨㄢ, 吃不到葡萄说葡萄酸 / 喫不到葡萄說葡萄酸] sour grapes (set expr. based on Aesop); lit. to say grapes are sour when you can't eat them
说葡萄酸[shuō pú tao suān, ㄕㄨㄛ ㄆㄨˊ ㄊㄠ˙ ㄙㄨㄢ, 说葡萄酸 / 說葡萄酸] sour grapes (set expr. based on Aesop); lit. to say grapes are sour when you can't eat them
问好[wèn hǎo, ㄨㄣˋ ㄏㄠˇ, 问好 / 問好] to say hello to; to send one's regards to
一寸光阴一寸金[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, 一寸光阴一寸金 / 一寸光陰一寸金] An interval of time is worth an ounce of gold (俗谚 common saying); free time is to be treasured
一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, cun4 jin1 nan2 mai3 cun4 guang1 yin1, 一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴 / 一寸光陰一寸金,寸金難買寸光陰] An interval of time is worth an ounce of gold, money can't buy you time (俗谚 common saying); Time is precious and must be treasured.
文章[wén zhāng, ㄨㄣˊ ㄓㄤ, 文章] article; essay
试金[shì jīn, ㄕˋ ㄐㄧㄣ, 试金 / 試金] assay
口头禅[kǒu tóu chán, ㄎㄡˇ ㄊㄡˊ ㄔㄢˊ, 口头禅 / 口頭禪] lit. Zen saying repeated as cant; fig. popular saying; catchphrase; cliché
显而易见[xiǎn ér yì jiàn, ㄒㄧㄢˇ ㄦˊ ㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, 显而易见 / 顯而易見] clearly and easy to see (成语 saw); obviously; clearly; it goes without saying
俗话[sú huà, ㄙㄨˊ ㄏㄨㄚˋ, 俗话 / 俗話] common saying; proverb
俗语[sú yǔ, ㄙㄨˊ ㄩˇ, 俗语 / 俗語] common saying; proverb
三家村[Sān jiā cūn, ㄙㄢ ㄐㄧㄚ ㄘㄨㄣ, 三家村] lit. village of three households; name of essay column in Beijing newspaper from 1961-1966, written by Deng Tuo 鄧拓|邓拓, Wu Han 吳晗|吴晗 and Liao Mosha 廖沫沙, criticized as anti-party during the Cultural Revolution
[dào, ㄉㄠˋ, 道] direction; way; method; road; path; classifier for long thin stretches, rivers, roads etc; principle; truth; morality; reason; skill; method; Dao (of Daoism); to say; to speak; to talk
言谈[yán tán, ㄧㄢˊ ㄊㄢˊ, 言谈 / 言談] discourse; words; utterance; what one says; manner of speech
不以词害志[bù yǐ cí hài zhì, ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄘˊ ㄏㄞˋ ㄓˋ, 不以词害志 / 不以詞害誌] don't let rhetoric spoil the message (成语 saw); don't get carried away with flowery speech to the detriment of what you want to say
义理[yì lǐ, ㄧˋ ㄌㄧˇ, 义理 / 義理] doctrine (esp. religious); argumentation (in a speech or essay)
不以辞害志[bù yǐ cí hài zhì, ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄘˊ ㄏㄞˋ ㄓˋ, 不以辞害志 / 不以辭害誌] don't let rhetoric spoil the message (成语 saw); don't get carried away with flowery speech to the detriment of what you want to say
[fù, ㄈㄨˋ, 赋 / 賦] poetic essay; taxation; bestow on; endow with
随笔[suí bǐ, ㄙㄨㄟˊ ㄅㄧˇ, 随笔 / 隨筆] essay-writing; belles-lettres
杂文[zá wén, ㄗㄚˊ ㄨㄣˊ, 杂文 / 雜文] essay
名句[míng jù, ㄇㄧㄥˊ ㄐㄩˋ, 名句] famous saying; celebrated phrase
伏笔[fú bǐ, ㄈㄨˊ ㄅㄧˇ, 伏笔 / 伏筆] foreshadowing (literary device); foretaste of material to come (in essay or story)
一手交钱,一手交货[yī shǒu jiāo qián, ㄧ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄢˊ, yi1 shou3 jiao1 huo4, 一手交钱,一手交货 / 一手交錢,一手交貨] lit. one hand exchanges the cash, the other the goods (俗语 common saying); to pay for what you want in cash; fig. simple and direct transaction
不辞而别[bù cí ér bié, ㄅㄨˋ ㄘˊ ㄦˊ ㄅㄧㄝˊ, 不辞而别 / 不辭而別] leave without saying good-bye
道听途说[dào tīng tú shuō, ㄉㄠˋ ㄊㄧㄥ ㄊㄨˊ ㄕㄨㄛ, 道听途说 / 道聽途說] gossip; hearsay; rumor
[hē, ㄏㄜ, 嗬] hey! (exclamation); I say!
册府元龟[Cè fǔ yuán guī, ㄘㄜˋ ㄈㄨˇ ㄩㄢˊ ㄍㄨㄟ, 册府元龟 / 冊府元龜] Prime tortoise of the record bureau, Song dynasty historical encyclopedia of political essays, autobiography, memorials and decrees, compiled 1005-1013 under Wang Qinruo 王欽若|王钦若 and Yang Yi 楊億|杨亿, 1000 scrolls

say ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おざなりになって[, ozanarininatte] (exp) to say commonplace things
お世辞にもうまいとは言えない;お世辞にもうまいとはいえない[おせじにもうまいとはいえない, osejinimoumaitohaienai] (exp,adj-i) With the best will in the world, you can't say that it's good
ギャグる[, gyagu ru] (v5r) (See ギャグ) to joke; to say something funny
ぐうの音も出ない[ぐうのねもでない, guunonemodenai] (exp,adj-i) lost for words; not knowing what to say by way of excuse (refutation)
こちらこそ[, kochirakoso] (exp) it is I who should say so
ご挨拶;御挨拶[ごあいさつ, goaisatsu] (n) (1) (pol) (See 挨拶) greeting; (2) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark)
して言えば[していえば, shiteieba] (n) if I must say (choose)
そうかもしれない;そうかもしれません[, soukamoshirenai ; soukamoshiremasen] (exp) you could say that
そうだ(P);そうです(P)[, souda (P); soudesu (P)] (int) (1) that is so; that is right; it looks to me; I am of the impression; (2) people say that (after plain verb, adj); it is said that; I hear that; (P)
そうとも言える[そうともいえる, soutomoieru] (exp,v1) you could say that
そう言えば[そういえば, souieba] (exp) (uk) which reminds me ...; come to think of it ...; now that you mention it ...; on that subject ...; so, if you say ...; (P)
だろう(P);だろ[, darou (P); daro] (exp) (1) (See でしょう) seems; I think; I guess; I wonder; I hope; (2) don't you agree?; I thought you'd say that!; (P)
でしょう(P);でしょ(ik)[, deshou (P); desho (ik)] (exp) (1) (pol) (See だろう) seems; I think; I guess; I wonder; I hope; (2) don't you agree?; I thought you'd say that!; (P)
どちらかと言うと[どちらかというと, dochirakatoiuto] (exp) (uk) (See どちらかと言えば) if pushed I'd say; if I had to say then
どちらかと言えば[どちらかといえば, dochirakatoieba] (exp) (See どちらかと言うと) if pushed I'd say; if I had to say then
とやかく言う;兎や角言う[とやかくいう, toyakakuiu] (exp,v5u) to say all kinds of things; to complain; to find fault (with)
と言うのは[というのは, toiunoha] (exp) (1) (uk) means; is; (2) because (often with kara); that is to say
と言えなくもない;と言えなくも無い[といえなくもない, toienakumonai] (exp) (one) could even say that
と言っても過言ではない;といっても過言ではない[といってもかごんではない, toittemokagondehanai] (exp,adj-i) it is no exaggeration to say; it is not too much to say
なのだ;なんだ;なのです;なんです[, nanoda ; nanda ; nanodesu ; nandesu] (aux) it is assuredly that ...; can say with confidence that ...
なのである[, nanodearu] (aux) (See なのだ) it is assuredly (that)...; can say with confidence that it is...
ボキャ貧[ボキャひん, bokya hin] (n) lacking the words to say what one means
もさることながら[, mosarukotonagara] (exp) (See 然る事乍ら) one may well say so, but ...; even more than
一言二言言う[ひとことふたこという, hitokotofutakotoiu] (exp,v5u) to say a few words
何と言っても;何といっても[なんといっても, nantoittemo] (exp) after all is said and done; to say the least
口が裂けても言えない[くちがさけてもいえない, kuchigasaketemoienai] (exp) (I) won't say anything no matter what; to be unwilling to tell even under threat
口が酸っぱくなる[くちがすっぱくなる, kuchigasuppakunaru] (exp) to say the same thing over and over again; to talk until one is blue in the face
口を酸っぱくして言う;口をすっぱくして言う[くちをすっぱくしていう, kuchiwosuppakushiteiu] (exp,v5u) to say time and time again; to say till you're blue in the face
声を大にして言う;声を大にしていう[こえをだいにしていう, koewodainishiteiu] (exp,v5u) (See 声を大にする) to say it out loud; to yell out; to emphasize
宣う;曰う[のたまう, notamau] (v4h) (uk) (pol) to say; to be pleased to say (hint of sarcasm)
幾ら何でも[いくらなんでも, ikuranandemo] (exp) under no circumstances; whatever the circumstances may be; say what you like
弱音をはく;弱音を吐く[よわねをはく, yowanewohaku] (exp,v5k) to whine; to make complaints; to capitulate; to say die; to cry uncle
我ながら;我乍ら[われながら, warenagara] (adv) even if I say so myself; for me (to do such a thing)
所か;処か[どころか, dokoroka] (suf) (1) (uk) far from; anything but; not at all; (2) let alone; to say nothing of; not to speak of; much less
挨拶[あいさつ, aisatsu] (n,vs,adj-no) (1) greeting; greetings; salutation; salute; (2) speech (congratulatory or appreciative); address; (3) reply; response; (4) (sl) revenge; retaliation; (exp) (5) (See 御挨拶) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark); (6) (orig. meaning) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment); (P)
日光を見ずして結構と言うなかれ[にっこうをみずしてけっこうというなかれ, nikkouwomizushitekekkoutoiunakare] (exp) (id) (See ナポリを見てから死ね) see Nikko and die; don't say "wonderful" until you've seen Nikko
極言[きょくげん, kyokugen] (n,vs) being frank; going so far as to say
此れは[これは, koreha] (exp) (1) (uk) as for this; (int) (2) (See こりゃ) hey there (expression of surprise when one encounters something unexpected); see here; I say
況して[まして, mashite] (exp,adv) (1) (uk) still more; to say nothing of; not to mention; (2) (uk) still less (with neg. verb); (P)
況してや[ましてや, mashiteya] (exp,adv) (uk) much less; to say nothing of
Japanese-English: COMDICT Dictionary
作用対象[さようたいしょう, sayoutaishou] operand
副作用[ふくさよう, fukusayou] reaction, secondary effect, side effect
加減作用素[かげんさようそ, kagensayouso] adding operator
動作有効期間[どうさゆうこうきかん, dousayuukoukikan] regime
左右突出部[さゆうとっしゅつぶ, sayuutosshutsubu] kern
深さ優先探索[ふさゆうせんたんさく, fusayuusentansaku] depth first search
算術作用素[さんじゅつさようし, sanjutsusayoushi] arithmetic operator
課金動作有効期間[かきんどうさゆうこうきかん, kakindousayuukoukikan] accounting regime
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
仰る[おっしゃる, ossharu] Thai: พูด(เป็นคำยกย่องฝ่ายตรงข้าม) English: to say (hon)
云う[いう, iu] Thai: พูด English: to say

say ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำลา[v.] (amlā) EN: take one's leave ; take leave (of) ; say goodbye ; bid farewell (to) ; quit FR: saluer ; prendre congé (de) ; dire au revoir
อนุโมทนา[v.] (anumōthanā) EN: be glad for s.o. ; rejoice in another's good fortune ; congratulate ; say amen FR:
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach ; alert FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer ; signifier ; signaler ; affirmer ; mentionner
บอกลา[v. exp.] (bøk lā) EN: say goodbye FR: dire au revoir
ได้แก่[adv.] (dāikaē) EN: that is ; that is to say ; namely ; id est ; i.e. (abbr.) FR: c'est-à-dire ; à savoir ; en l'occurrence ; tel que ; c-à-d (abrév.) ; id est ; i.e. (abrév.)
ดำรัส[v.] (damrat) EN: say ; state FR:
อึกอัก[adj.] (euk-ak) EN: speechless ; at a loss for something to say FR: sans voix
ฝากสวัสดี...ด้วย[xp] (fāk sawatdī) EN: please say hello to ... FR: remettre le bonjour à ...
อิดเอื้อน[v.] (it-eūoen) EN: be reluctant to say anything ; be reluctant to do anything ; show reluctance FR:
อิด ๆ เอื้อน ๆ = อิดๆ เอื้อนๆ[v. exp.] (it-it eūoen) EN: be reluctant to say anything ; be reluctant to do anything ; show reluctance FR:
จา[v.] (jā) EN: talk ; say ; speak ; utter ; tell ; address FR:
กรรมการกลาง[n. exp.] (kammakān kl) EN: arbiter ; the one who has to say ; central committee FR:
คะนองปาก[v. exp.] (khanøng pāk) EN: say things one shoudn't FR:
เขาลือกันว่า[xp] (khaoleū kan) EN: they say (that) ; it's rumored that FR: on dit que ...
เขาพูดกันว่า...[xp] (khao phūt k) EN: it's said that ... ; they say ... FR: on dit que ...
คือ[adv.] (kheū) EN: that is ; that is to say ; to wit ; namely ; viz ; i.e. ; for example FR: c'est ; il s'agit de ; c'est-à-dire ; à savoir ; id est ; i.e.
คือว่า[v. exp.] (kheū wā) EN: that is ; for instance ; that is to say ; namely ; well FR: c'est-à-dire ; cela signifie
เคยปาก[v.] (khoēipāk) EN: speak habitually of ; be accustomed to say FR:
ขอลาก่อน[v. exp.] (khø lākøn) EN: I would like to say goodbye ; bye, see you FR:
ขอออกตัว[v. exp.] (khø øktūa) EN: must say ; explain FR:
ขอผมพูดหน่อย[v. exp.] (khø phom ph) EN: let me say something FR: laissez-moi parler
ขอประทานกราบเรียน[X] (khøprathān ) EN: I should like to say that FR:
กล่าว[n.] (klāo) EN: say ; speak ; talk ; deliver a speech ; remark ; utter ; pronounce ; state ; express ; mention ; declare FR: dire ; prononcer ; parler ; déclarer ; proférer ; faire une déclaration ; énoncer ; exprimer
กล่าวอำลา[v. exp.] (klāo amlā) EN: say goodbye FR: saluer
กล่าวคือ[conj.] (klāokheū) EN: that is to say ; in other words ; that is ; i.e. FR: à savoir ; c'est-à-dire ; c-à-d (abrév.)
กล่าวลอยๆ[v. exp.] (klāo løi-lø) EN: say nonspecifically FR:
กล่าวว่า[v. exp.] (klāo wā) EN: say (that) FR: déclarer que
กล้าพูดได้เลยว่า[v. exp.] (klā phūt dā) EN: dare to say that FR: oser dire que
กระอักกระไอ[adj.] (kra-akkra-a) EN: reluctant to say or do anything FR:
กระอิดกระเอื้อน[v.] (kra-itkra-e) EN: be reluctant to say anything ; be reluctant to do anything ; show reluctance FR:
กรอกหู[v. exp.] (krøk hū) EN: put sth. into s.o.'s head ; feed s.o. an idea ; fill s.o.'s head/mind with ; say sth. persistently FR:
ลา[v.] (lā) EN: say goodbye ; bid farewell ; take leave ; leave ; say au revoir ; say adieu FR: saluer ; prendre congé ; quitter ; faire ses adieux
หลุดปาก[v.] (lut pāk) EN: make a slip ; say something one shouldn't FR: commettre un lapsus ; gaffer (fam.) ; faire une gaffe (fam.) ; commettre un impair
ไม่เชิง[X] (mai choēng) EN: not exactly ; not quite ; cannot say FR:
ไม่ได้บอกสักหน่อย[X] (mai dāi bøk) EN: didn't say anything FR:
ไม่ได้ว่าสักหน่อย[X] (mai dāi wā ) EN: What did I say? ; I didn't say a thing FR:
ไม่มีอะไรจะพูด[xp] (mai mī arai) EN: have nothing to say FR: ne rien avoir à dire
ไม่ยอม[v. exp.] (mai yøm) EN: refuse ; deny ; be not willing to ; not allow ; say no FR: refuser ; repousser ; ne pas accepter ; ne pas reconnaître
เมาะ[adv.] (mǿ) EN: that is ; that is to say ; to wit ; namely FR: c'est ; il s'agit de ; c'est-à-dire ; à savoir
เมาะว่า[v. exp.] (mǿwā) EN: that is ; for instance ; that is to say ; namely ; well FR: c'est-à-dire ; cela signifie

say ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mitspracherecht {n}right to a say
bedauerlicherweise {adv}sad to say
sagen; besagen | sagend | gesagt | er/sie sagt | ich/er/sie sagte | er/sie hat/hatte gesagt | ich/er/sie sagte | (jdm.) guten Tag sagen | wie er zu sagen pflegteto say {said; said} | saying | said | he/she says (saith [obs.]) | I/he/she said | he/she has/had said | I/he/she would say | to say hello (to someone) | as he was wont to say
merkwürdigerweise {adv}strange to say
Bauernregel {f}country saying
Essay {n}essay
Aufsatzthema {n}essay subject
Hörensagen {n} | vom Hörensagen wissenhearsay | to know from hearsay
Sayphoebe {f} [ornith.]Say's Phoebe
Sayacatangare {f} [ornith.]Sayaca Tanager

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า say
Back to top