ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scented

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scented*, -scented-

scented ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scented (adj.) มีกลิ่นหอม See also: หอมกรุ่น, ที่สัมผัสกลิ่นได้ Syn. odorous, perfumed, sweet-scented
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เทียนอบ (n.) fragrant or scented candle used for smoking sweetmeats See also: fragrant candle
หอมกรุ่น (adj.) scented See also: sweet smelling, fragrant Syn. หอม Ops. เหม็น
หอมฉุย (adj.) sweet-scented See also: aromatic, sweet-smelling, savoury, fragrant Ops. เหม็นหึ่ง
หอมฉุย (adj.) sweet-scented See also: aromatic, odoriferous, scented, balmy, perfumy Syn. หอมกรุ่น Ops. เหม็นหึ่ง, เหม็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"was the scented May, and thus you used to spend your days."มันเป็นเดือนพฤษภาอันหอมหวาน... ที่ท่านเคยใช้เวลาอันเป็นสุข
You got any incense or scented candles or something?You got any incense or scented candles or something?
These are scented toilet paper smell itนี่มันกลิ่นกระดาษในห้องน้ำเลยนะ ลองดมดูสิ
Or maybe a coffeepot or scented hangers or... a nice clock radio.เอ น่าจะเป็นหม้อต้มกาแฟเนอะ หรือจะเป็นอะไรที่ห้อยแล้วหอม ๆ อ๋อ หรือจะเป็นวิทยุนาฬิกาปลุกดี
Yeah, 4:00. You still want those scented candles, right?ใช่ 4 โมงนะ เธอยังต้องการเทียนหอมอยู่ใช่มั้ย
THAT'S WHY HE ALWAYS HAD SCENTED CANDLESเขามักจะเตรียมเทียนหอมไว้
A lotus keeps the world clear and scented even in the mud.ดอกบัวว... ทำน้ำให้มันใสและสะอาด
Especially the scented ones.- โดยเฉพาะแท่งที่ส่งกลิ่นหอมได้
They sell scented soaps and lotions, some of which contain glitter.เขาขายสบู่และโลชั่นกลิ่นหอม บ้างผสมกากเพชรด้วย
I also bought scented soaps, pantyhose, Midol, calcium chews and what is apparently a yogurt specifically designed to regulate the female bowel.ผมยังซื้อสบู่กลุ่นหอม ถุงน่อง ยาแก้ปวดประจำเดือน แคลเซียมเม็ด และโยเกิร์ต ที่ดูเหมือนผลิตมาเพื่อให้ ผู้หญิงถ่ายคล่องโดยเฉพาะ
I bought some delightful scented candles.ผมซื้อเทียนไขกลิ่นหอมมากมาด้วย
Why don't you take a bath? Light one of those scented candles.แม่แช่น้ำได้ตามสบายเลยค่ะ จุดเทียนด้วยก็ได้

scented ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无患子[wú huán zǐ, ˊ ㄏㄨㄢˊ ㄗˇ, 无患子 / 無患子] Sapindales; order of scented bushes and trees, includes citrus fruit and lychee
花茶[huā chá, ㄏㄨㄚ ㄔㄚˊ, 花茶] scented tea
香片[xiāng piàn, ㄒㄧㄤ ㄆㄧㄢˋ, 香片] scented tea
[xiāng, ㄒㄧㄤ, 香] fragrant; incense; (of food) savory; appetizing; sweet; scented; popular
香馥馥[xiāng fù fù, ㄒㄧㄤ ㄈㄨˋ ㄈㄨˋ, 香馥馥] richly scented; strongly perfumed

scented ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
芳墨[ほうぼく, houboku] (n) scented ink; honorific reference to another's letter
匂いやか[においやか, nioiyaka] (adj-na) (1) (See かぐわしい) sweet-scented; (2) (See 匂やか・2) lustrous, shiny and beautiful
匂やか[におやか, nioyaka] (adj-na) (1) (See かぐわしい) sweet-scented; (2) (See 匂いやか・2) lustrous, shiny and beautiful
無臭[むしゅう, mushuu] (n,adj-no) odorless; odourless; unscented

scented ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หอม[adj.] (høm) EN: flagrant ; sweet-scented ; sweet-smelling ; aromatic ; odoriferous ; scented FR: parfumé ; odoriférant (litt.) ; aromatique ; qui sent bon
หอมกรุ่น[adj.] (høm krun) EN: rich in fragrance ; strongly scented FR:
ขนมน้ำดอกไม้[n. exp.] (khanom nāmd) EN: flower scented Thai sweets FR:
มะลิวัลย์ [n. exp.] (mali wan) EN: Scented star jasmine FR:
น้ำอบ[n.] (nām-op) EN: perfume [made by Thai formulas, containing no alcohol] ; perfumed lotion ; toilet water ; scented water ; cologne FR: parfum [m]
น้ำปรุง[n. exp.] (nām prung) EN: classical Thai scented lotion FR:
อบ[adj.] (op) EN: perfumed ; scented FR: aromatisé
อบสมุนไพร[adj.] (op samunphr) EN: herbal scented ; herb roasted FR:
เทียนอบ[n. exp.] (thīen op) EN: fragrant candle ; scented candle [used for smoking sweetmeats] FR:
ธูปหอม[n. exp.] (thūp høm) EN: scented joss sticks FR:
ข้าวแช่[n.] (khāochaē) EN: chilled-rice set ; rice in jasmine-scented chilled water FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scented
Back to top