ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scrumptiousness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scrumptiousness*, -scrumptiousness-

scrumptiousness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scrumptiousness (n.) ความน่าปลื้มปิติ

scrumptiousness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fabelhaftigkeit {f}scrumptiousness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scrumptiousness
Back to top