ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

satirize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *satirize*, -satirize-

satirize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
satirize (vt.) ถากถาง See also: เสียดสี, แดกดัน, เหน็บแนม Syn. parody, caricature
English-Thai: HOPE Dictionary
satirize(แซท'ทะไรซ) vt. เหน็บแนม,เสียดสี,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: satirisation n. satirization n. satiriser n. satirizer n., Syn. lampoon
English-Thai: Nontri Dictionary
satirize(vt) เหน็บแนม,เสียดสี,ถากถาง,เยาะเย้ย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระทบกระเทียบ (v.) satirize See also: ridicule, be sarcastic, be ironic, mock Syn. เปรียบเปรย, กระเทียบเปรียบเปรย
กระเทียบเปรียบเปรย (v.) satirize See also: ridicule, be sarcastic, be ironic, mock Syn. เปรียบเปรย
กระแนะกระแหน (v.) satirize See also: speak ironically, ridicule Syn. ถากถาง, เย้ยหยัน
กระแหนะกระแหน (v.) satirize See also: speak sarcastically Syn. ถากถาง, เหน็บแนม
ค่อนแคะ (v.) satirize See also: carp, cavil
เสียดสี (v.) satirize See also: mock at, ridicule Syn. เหน็บแนม
แนม (v.) satirize See also: mock at, ridicule Syn. เสียดสี, เหน็บแนม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So we're allowed to satirize them too?พวกเราได้รับอนุญาตให้ถากถางรัฐมนตรีได้เหรอ?

satirize ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反讽[fǎn fèng, ㄈㄢˇ ㄈㄥˋ, 反讽 / 反諷] irony; sarcasm; to satirize with opposites
旁敲侧击[páng qiāo cè jī, ㄆㄤˊ ㄑㄧㄠ ㄘㄜˋ ㄐㄧ, 旁敲侧击 / 旁敲側擊] glancing knock, sideways stroke (成语 saw); fig. circuitous attack in words or writing; to attack by innuendo; to satirize; to cast oblique aspersions
[fèng, ㄈㄥˋ, 讽 / 諷] satirize
讥讽[jī fěng, ㄐㄧ ㄈㄥˇ, 讥讽 / 譏諷] satirize; ridicule; mock

satirize ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
当て擦る[あてこする, atekosuru] (v5r,vi) to insinuate; to satirize; to satirise; to take a dig at
諷する[ふうする, fuusuru] (vs-s) to hint; to insinuate; to satirize; to satirise

satirize ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แดกดัน[v.] (daēkdan) EN: be sarcastic ; be ironic ; ridicule ; satirize ; satire FR: ironiser ; être ironique ; être sarcastique
ค่อนแคะ[v.] (khǿnkhae) EN: satirize ; mock ; gibe (at) ; criticize FR:
ค่อนขอด[v.] (khǿnkhøt) EN: be sarcastic ; lure ; carp ; complain ; cavil ; criticize ; ridicule ; revile ; satirize ; disparage FR: se moquer ; dire du mal
กระแหนะกระแหน[v.] (kranaekrana) EN: gibe (at) ; make gibes ; make fun of ; satirize ; taunt ; deride FR:
กระทบกระเทียบ[v.] (krathopkrat) EN: be ironical ; mock ; satirize ; ridicule ; be sarcastic ; be invidious FR: être sarcastique ; railler ; ironiser ; ridiculiser ; être désobligeant
แนม[v.] (naēm) EN: satirize FR:
เหน็บ[v.] (nep) EN: carp at ; talk insinuatingly ; satirize ; mock at FR: railler ; se gausser ; ironiser ; se moquer (de)
เหน็บแนม[v.] (nepnaēm) EN: be sarcastic ; mock at ; carp at ; satirize ; talk insinuatingly FR: être sarcastique ; se moquer (de)
เยาะเย้ยถากถาง[v. exp.] (yǿyoēi thāk) EN: ridicule ; satirize ; mock ; jeer at FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า satirize
Back to top