ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

signalment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *signalment*, -signalment-

signalment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
signalment (n.) รูปพรรณสัณฐานของบุคคลอย่างละเอียด

signalment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รูปพรรณ[n.] (rūppaphan) EN: description ; appearance ; signalment ; stature FR: apparence [f] ; aspect [m] ; description [f] ; signalement [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า signalment
Back to top