ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sliver

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sliver*, -sliver-

sliver ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sliver (n.) เศษไม้ See also: สะเก็ดไม้, เศษเล็กๆ Syn. clip, shiver, splinter
sliver (vi.) เฉือนบางๆ See also: ซอยบางๆ, กะเทาะออกเป็นชิ้นเล็กๆ บางๆ
sliver (vt.) เฉือนบางๆ See also: หั่นเล็กๆ บางๆ, ซอยบางๆ, กะเทาะเป็นชิ้นเล็กๆ บางๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
sliver(สลิฟ'เวอะ) n. แผ่นเล็กยาวบาง,เศษเส้นใย,สะเก็ดไม้,เศษไม้,เศษแผ่น,ปลาเล็ก ๆ ชิ้นหนึ่งใช้เป็นเหยื่อปลา. vt. ตัด (ผ่า,เฉือน,เหลา,ซอย,หั่น) เป็นชิ้นเล็ก ๆ vi. ทำให้แยกออก,แยกออก, Syn. splinter,slip,chip
English-Thai: Nontri Dictionary
sliver(n) สะเก็ดไม้,ชิ้นเล็กๆ,เศษไม้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't destroy the sliver of respect I have for you by making lame excuses.อย่าทำลายความนับถืออันน้อยนิดที่ฉันมีให้คุณด้วยการโกหก แค่..
You said the moon was just a sliver that night.คุณบอกว่าในคืนนั้นพระจันทร์เป็นเสี้ยวเล็กมาก
I found a sliver on the dead girl's clothing.ฉันเจอเศษนี่ ในเสื้อผ้าของเธอ
The sliver on the victim's clothing could have come from violent contact with stairs.เศษไม้จากเสื้อผ้า ของผู้ตายอาจจะมาจาก การกระแทกบันไดนี่ อย่างแรงก็ได้
I found a sliver of glass outside.ฉันเจอกระจกสีเงินด้านนอก
I find my heart breaking just a sliver for you,หัวใจของฉัน แตกเป็นเสี่ยงเพื่อเธอ
All I require from you is a sliver of a moment.ทุกสิ่งที่ฉันต้องการจากเธอ คือเศษเสี้ยวของความรู้สึกเหล่านั้น
You know, people are just so convinced it's a fixed thing, but they're just, like, looking at this little sliver of time, that's all people can see.คนชอบเชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่เปลี่ยนไม่ได้แล้ว แต่จริงๆมันเหมือนกับมองดูช่วงเวลาสำคัญ เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเห็นได้
Tell me you at least felt a... a pang of regret, a teeny little sliver of guilt.บอกหน่อยสิว่าคุณได้รู้สึก... เสียใจบ้างไหม รู้สึกผิดบ้างไหม
When Regina cursed Mary Margaret and me, there was still a sliver of Snow and Charming.เมื่อครั้งที่เรจิน่าสาปเมรี่ มาร์กาเร็ตกับผม บางส่วนของเรายังเป็นสโนว์กับชาร์มมิ่ง
Well, the world you knew as a human was a sliver of what you'll be feeling now.โลกที่เธอรู้จักเป็นแค่สะเก็ด
Human eyes see only a sliver of the light that shines in the cosmos.ตามนุษย์เห็นเพียงเศษไม้ของแสง ที่ส่องในจักรวาล

sliver ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スライバー[, suraiba-] (n) (See 篠・3) sliver (strand of loose fibers)
一縷[いちる, ichiru] (n) a thread; a ray or sliver (of hope)
[しの;しぬ, shino ; shinu] (n) (1) (See 篠竹・しのだけ) thin-culmed dwarf bamboo (growing in clusters); (2) (しの only) (abbr) (See 篠笛) Japanese transverse bamboo flute (high-pitched; usu. with seven holes); (3) (しの only) sliver (strand of loose fibers)

sliver ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จัก[v.] (jak) EN: pare ; split ; split lengthwise ; slice ; splinter ; sliver ; mill ; knurl ; cleave ; chop ; pink FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sliver
Back to top