ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

salesperson

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *salesperson*, -salesperson-

salesperson ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
salesperson (n.) พนักงานขาย See also: ตัวแทนขาย Syn. salesman, saleswoman, saleslady
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's got a new salesperson who's unstoppable.เขามีพนักงานขายคนใหม่ ที่แรงแบบฉุดไม่อยู่
But then I started thinking maybe I'm not a great salesperson because I'm more of a management type.แล้วฉันก็เริ่มคิด.. ..บางทีฉันอาจ ไม่ใช่นักขายที่ดี เพราะฉันเป็น พวกชอบจัดการ
You'd be a great salesperson!เธอจะต้องเป็นนางแบบที่ดีได้แน่ๆเลย
We talked to the salesperson, Jasmine.เราคุยกับคนขายแล้ว แจสมิน

salesperson ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
店员[diàn yuán, ㄉㄧㄢˋ ㄩㄢˊ, 店员 / 店員] shop assistant; salesclerk; salesperson
推销员[tuī xiāo yuán, ㄊㄨㄟ ㄒㄧㄠ ㄩㄢˊ, 推销员 / 推銷員] sales representative; salesperson
售货员[shòu huò yuán, ㄕㄡˋ ㄏㄨㄛˋ ㄩㄢˊ, 售货员 / 售貨員] salesperson

salesperson ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
店員[てんいん, ten'in] (n,adj-no) shop assistant; employee; clerk; salesperson; (P)

salesperson ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พนักงานขาย[n. exp.] (phanakngān ) EN: salesman ; salesperson ; salesclerk ; sales clerk ; sales woman ; salespeople [pl] FR: vendeur [m] ; vendeuse [f] ; personnel de vente [m]
พนักงานขายสินค้า[n. exp.] (phanakngān ) EN: salesman ; salesperson FR: vendeur [m] ; vendeuse [f] ; personnel de vente [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า salesperson
Back to top