ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spur

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spur*, -spur-

spur ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spur (n.) เดือยสวมที่ส้นรองเท้า See also: เดือยรองเท้า
spur (n.) สิ่งกระตุ้น See also: สิ่งปลุกเร้า Syn. inducement, motive, stimulus
spur (n.) กิ่งไม้สั้นๆ Syn. branch, shoot
spur (n.) เดือยไก่
spur (n.) ทิวเขาที่ยื่นแหลมออกมา Syn. ridge
spur (vt.) กระตุ้น See also: เร่ง Syn. incite, stimulate, urge
spur (vt.) กระตุ้นม้าด้วยเดือยรองเท้า Syn. goad, prick, prod
spur (vi.) ห้อตะบึง See also: ห้อเต็มเหยียด Syn. ride fast
spur on (phrv.) กระตุ้นให้วิ่งเร็วขึ้น (ด้วยเดือยรองเท้า)
spur on (phrv.) ให้กำลังใจ
spurge (n.) พืชชนิดหนึ่ง
spurious (adj.) ปลอม
spurn (vt.) ปฏิเสธ
spurt (n.) การพุ่งออกมา See also: การทะลัก, การไหลกระฉูด Syn. jet, squirt, outbreak
spurt (n.) การโหมกำลัง See also: การระดมกำลัง Syn. acceleration
spurt (vt.) พ่น See also: ฉีด Syn. jet, spout, squirt
spurt (vi.) พ่นออก See also: พุ่ง, ทะลัก Syn. jet, spout, squirt
spurt (vi.) โหมกำลัง See also: ระดมกำลัง Syn. accelerate
spurt out (phrv.) พ่นออก (ของเหลวหรือแก๊ส)
spurtle (n.) ไม้ที่ใช้คนอาหาร
English-Thai: HOPE Dictionary
spur(สเพอร์) n. เดือยส้นรองเท้า,เดือยไก่,สิ่งกระตุ้น,สิ่งปลุกเร้า,เนินแหลม,ทิวเขาแหลม,กิ่งไม้,กิ่งสั้น,ประตัก,ส่วนที่ยื่นโผล่, -Phr. (on the spur,of the moment ฉับพลัน ชั่ววูบ) . vt. กระตุ้นม้าด้วยเดือยรองเท้า,กระตุ้น,เร่ง,ลงประตัก, (ไก่ชน) ตีด้วยเดือยไก่ vi. ห้
spurge(สเพิจฺ) n. พืชสกุลEuphorbia
spurious(สพิว'เรียส) adj. ไม่แท้,เก๊,ปลอม,หลอกลวง, (ลูก) นอกกฎหมาย
spurrier(สเพอ'ริเออะ) n. ช่างทำเดือยส้นรองเท้าขี่ม้า
spurt(สเพิร์ท) vt.,vi.,n. (การ) พ่น,ฉีด,โหมกำลัง,ทุ่มกำลัง,ปล่อยฝีเท้าเต็มที่,ดันออกอย่างฉับพลัน,ปะทุ,พ่นออก, Syn. spirt
English-Thai: Nontri Dictionary
spur(n) เดือยไก่,เดือยรองเท้า,ประตัก,กิ่งไม้,สิ่งปลูกสร้าง
spurious(adj) เทียม,ปลอม,เก๊,หลอกลวง,มารยา
spurn(vt) เหยียดหยาม,เตะ,เขี่ย,ปัด,รังเกียจ
spurt(vi) พ่น,พุ่งออกมา,โหมกำลัง,ปล่อยฝีเท้าเต็มที่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
spur๑. ปุ่มงอก (กระดูก) [มีความหมายเหมือนกับ osteophyte]๒. เดือย (ทันตกรรม) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spuriousปลอม, ไม่แท้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
spurt-holeช่องพ่นน้ำมัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
spur dikespur dike, รอ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เดือย (n.) spur See also: cock´s spur
การพ่น (n.) spurting See also: gushing, spraying, squirting, puff, bursting, spit
พริกเทศ (n.) imported dried spur-pepper
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's just a little joke, just sort of spur of the moment.ตลกนิดๆน่า ประมาณว่าเซอร์ไพรส์ไง
We're simply using a laboratory animal, Mrs. Kinnian... to spur the subject on to his best effort.เราเพียงแค่ใช้สัตว์ทดลองนาง คินิเยน เพื่อกระตุ้นเรื่องที่เกี่ยวกับความพยายามที่ดีที่สุดของเขา
This is us here. Spur station here at Little Boston.เราอยู่ตรงนี้ ที่สเปอร์ สเตชั่น ในลิตเติล บอสตัน
We can continue with it after the spur of economic development.เราจะดำเนินการต่ออีก หลังมีการกระตุ้น ให้พัฒนาเรื่องเศรษฐกิจ
A drink would spur my intent.เครื่องดื่มช่วงเร่งจุดมุ่งหมาย
And as far as the Intersect goes, we've known for some time that it could spur a host of side effects.และตราบใดที่ยังมีอินเตอร์เซ็คอยู่ เราพอจะรู้อยู่บ้างว่าบางครั้ง มันจะทำให้เกิดผลข้างเคียง
It was either accidental or spur of the moment,มันเป็นไปได้ทั้งไม่ตั้งใจหรือ เป็นการกระตุ้นของช่วงเวลา
Ah. That bone spur thingy on her foot?-เท้าเธอกระดูกงอกเหรอ
And spur of the moment, since they only just found the sword and heart stone.และกระตุ้นจากช่วงเวลา,ตั้งแต่พวกเขาเจอ ดาบและหัวใจหิน
This all happened very spur of the moment.เรื่องทั้งหมดนี่ เกิดอย่างกระทันหัน
The decision to stay over was spur of the moment.การตัดสินใจที่จะค้างคืนเป็นอะไรที่กระทันหันไปหน่อย
Does the maw of a pup spur the same?ไม่กระเพาะปลาของลูกสุนัขกระตุ้นเดียวกันได้หรือไม่

spur ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
促使[cù shǐ, ㄘㄨˋ ㄕˇ, 促使] spur on; urge; to cause; to bring about
闪婚[shǎn hūn, ㄕㄢˇ ㄏㄨㄣ, 闪婚 / 閃婚] lightning wedding; to get married on the spur of the moment
闪电式结婚[shǎn diàn shì jié hūn, ㄕㄢˇ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧㄝˊ ㄏㄨㄣ, 闪电式结婚 / 閃電式結婚] lightning wedding; to get married on the spur of the moment; abbr. to 閃婚|闪婚
猎户臂[liè hù bì, ㄌㄧㄝˋ ㄏㄨˋ ㄅㄧˋ, 猎户臂 / 獵戶臂] Orion spiral arm or local spur of our galaxy (containing our solar system)
鞭策[biān cè, ㄅㄧㄢ ㄘㄜˋ, 鞭策] spur on; urge on
踢马刺[tī mǎ cì, ㄊㄧ ㄇㄚˇ ㄘˋ, 踢马刺 / 踢馬刺] horse spur
喷射[pēn shè, ㄆㄣ ㄕㄜˋ, 喷射 / 噴射] jet; spurt
喷出[pēn chū, ㄆㄣ ㄔㄨ, 喷出 / 噴出] spout; spray; belch; to well up; to puff out; to spurt out
唾弃[tuò qì, ㄊㄨㄛˋ ㄑㄧˋ, 唾弃 / 唾棄] spurned
[xùn, ㄒㄩㄣˋ, 噀] spurt out of the mouth
[xùn, ㄒㄩㄣˋ, 潠] spurt out of the mouth
骨刺[gǔ cì, ㄍㄨˇ ㄘˋ, 骨刺] spur; bony outgrowth

spur ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スパーギア;スパーギヤ[, supa-gia ; supa-giya] (n) spur gear
咄嗟に[とっさに, tossani] (adv) (uk) at once; right away; promptly; on the spur of the moment; (P)
嗾ける[けしかける, keshikakeru] (v1,vt) (uk) to instigate; to incite; to spur on; to set (e.g. a dog after someone)
弾み(P);勢み(P);勢[はずみ, hazumi] (n) (1) bounce; spring; rebound; (2) momentum; inertia; (3) spur of the moment; impulse; (P)
押っ取り刀[おっとりがたな, ottorigatana] (n) unprepared action; something done on the spur of the moment
拍車がかかる;拍車が掛かる[はくしゃがかかる, hakushagakakaru] (exp,v5r) (See 拍車を掛ける・はくしゃをかける) to expedite; to encourage; to spur (on)
拍車を掛ける;拍車をかける[はくしゃをかける, hakushawokakeru] (exp,v1) to expedite; to encourage; to spur (on)
調子[ちょうし, choushi] (n) (1) tune; tone; key; pitch; time; rhythm; (2) vein; mood; way; manner; style; knack; (3) condition; state of health; (4) impetus; spur of the moment; strain; (5) trend; (P)
[きょ, kyo] (n) tubular nectary; spur (botanical term)
蹴爪;距[けづめ, kedume] (n) fetlock (horse, etc.); spur (chicken, etc.); cockspur; dewclaw (dog, etc.)
鞭打つ;むち打つ[むちうつ, muchiutsu] (v5t,vt) to whip; to lash; to give the rod; to spur on; to encourage
飛び入り[とびいり, tobiiri] (n) open to all; taking part on the spur of the moment
駆り立てる;駆立てる;狩り立てる;駆りたてる[かりたてる, karitateru] (v1,vt) (1) to flush out (game, etc.); to drive (animals); to beat; to hunt down; (2) (駆り立てる, 駆立てる only) to urge; to spur on; to push on; to impel
駆る[かる, karu] (v5r,vt) to drive (car); to spur on; to impel; (P)
アメリカ梯沽[アメリカでいご;アメリカデイゴ, amerika deigo ; amerikadeigo] (n) (uk) cockspur coral tree (Erythrina crista-galli)
スパート[, supa-to] (n,vs) spurt; (P)
ラストスパート[, rasutosupa-to] (n) last spurt; home stretch; last part of a race or period of time where you give it your best effort; (P)
似非;似而非[えせ, ese] (adj-na,n,pref) false; would-be; sham; pretended; mock; spurious; pseudo; quasi
偽作[ぎさく, gisaku] (n,vs,adj-no) apocryphal work; forgery; spurious article
偽書[ぎしょ, gisho] (n,adj-no) spurious letter; apocryphal book; forgery
偽本[ぎほん, gihon] (n) spurious book; forgery
偽物(P);贋物;ニセ物[にせもの(偽物;贋物)(P);ぎぶつ(偽物);がんぶつ(贋物);ニセもの(ニセ物), nisemono ( nisemono ; nisemono )(P); gibutsu ( nisemono ); ganbutsu ( nisemono ); n] (n,adj-no) (See 偽造) spurious article; forgery; counterfeit; imitation; sham; (P)
八重葎[やえむぐら;ヤエムグラ, yaemugura ; yaemugura] (n) (1) (uk) thick patch of mixed weeds; (2) false cleavers (species of bedstraw, Galium spurium var. echinospermon)
千鳥草[ちどりそう;チドリソウ, chidorisou ; chidorisou] (n) (1) (uk) (See 手形千鳥) fragrant orchid (Gymnadenia conopsea); (2) (See 飛燕草) rocket larkspur (Consolida ajacis)
吹き出す(P);噴き出す(P);吹出す;噴出す[ふきだす, fukidasu] (v5s,vi) (1) to spout out; to spurt out; to gush out; to jet out; (2) to sprout; to bud; (3) to burst into laughter; (4) (esp. 吹き出す) to blow (smoke, etc.); (5) to send out shoots (of a tree); (P)
奮発[ふんぱつ, funpatsu] (n,vs) (1) strenuous exertion; spurt; (2) splurge; (P)
差し足;差足[さしあし, sashiashi] (n) (1) stealthy steps; (2) spurt to overtake a leading horse just before the finish line
撥ね付ける;撥ねつける[はねつける, hanetsukeru] (v1,vt) to repel; to spurn
有りもしない[ありもしない, arimoshinai] (adj-i) nonexistent; unreal; imaginary; spurious
猪武者[いのししむしゃ, inoshishimusha] (n) daredevil; foolhardy warrior; hotspur
真贋[しんがん, shingan] (n) genuineness or spuriousness; authenticity; the genuine and the spurious
知恵熱[ちえねつ;ちえぼとり, chienetsu ; chiebotori] (n) (1) teething fever; (2) developmental fever; fever that brings with it an intellectual or psycho-developmental growth spurt
突っ撥ねる;突っぱねる[つっぱねる, tsuppaneru] (v1,vt) to reject; to spurn; to turn down; to refuse
血煙[ちけむり, chikemuri] (n) spurt or spray of blood
距爪[きょそう, kyosou] (n) cockspur
踏みつける;踏み付ける;踏付ける[ふみつける, fumitsukeru] (v1,vt) (1) to trample down; to tread on; (2) to ignore; to spurn
返り血[かえりち, kaerichi] (n) spurt of blood (from one's victim)
追い込み[おいこみ, oikomi] (n) (1) final stage; last spurt; (2) live printing area (in publishing); (P)
飛燕草[ひえんそう;ヒエンソウ, hiensou ; hiensou] (n) (uk) rocket larkspur (Consolida ajacis)
鼻であしらう[はなであしらう, hanadeashirau] (exp,v5u) to spurn; to snub; to treat with contempt

spur ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดือย[n.] (deūay) EN: cock's spur ; dowel ; spindle ; tenon FR: ergot [m]
เดือยเมทริกซ์[n. exp.] (deūay methr) EN: spur of a matrix FR:
ดลใจ[v.] (donjai) EN: inspire ; motivate ; cause ; influence ; spur FR: inspirer ; susciter ; motiver
ก่อให้เกิด[v. exp.] (køhaikoēt) EN: cause ; produce ; lead to ; create ; provoke ; result in ; bring about ; engender ; trigger off ; start ; prompt ; generate ; spark ; spur FR: provoquer ; causer ; susciter ; produire ; engendrer ; générer ; éveiller
กระตุ้น[v.] (kratun) EN: push ; actuate ; activate ; goad ; urge ; egg on ; press ; encourage ; impel ; hasten ; accelerate ; incite ; instigate ; stimulate ; motivate ; give a fillip to/for ; excite ; jar ; spur ; prompt ; arouse ; trigger FR: motiver ; presser ; stimuler ; secouer ; encourager ; exciter ; pousser ; inciter ; activer ; éveiller
พริกชี้ฟ้า[n.] (phrik chīfā) EN: goat pepper ; bird pepper ; chilli ; chilli spur pepper FR: piment [m]
เร่งเร้า[v.] (rengrāo) EN: urge ; press ; impel ; push ; spur FR: stimuler ; pousser à
ยุ[v.] (yu) EN: incite ; urge ; stir up ; instigate ; egg on ; provoke ; encourage ; spur ; egg s.o. on ; coax FR: exciter ; presser ; inciter ; pousser ; provoquer ; fouetter (fig.)
ยั่วยุ[v.] (yūayu) EN: incite ; provoke ; arouse ; instigate ; urge ; stir up ; encourage ; spur ; stimulate ; foment FR: provoquer ; exciter
อำพราง[adj.] (amphrāng) EN: spurious ; disguised ; concealed FR:
เก๊[adj.] (kē) EN: fake ; false ; counterfeit ; spurious ; sham ; bogus ; forged FR: faux ; factice ; contrefait
กระฉูด[v.] (krachūt) EN: gush ; spout ; jet ; spurt ; well FR: jaillir ; gicler
กระเซ็น[v.] (krasen) EN: spatter ; splash ; spurt ; shower ; sprinkle ; spot FR: éclabousser
เมิน[v.] (moēn) EN: ignore ; pay no attention to ; overlook ; turn a blind eye to ; pass over ; disregard ; spurn ; turn one's face FR: ignorer ; dédaigner ; se détourner
นิติกรรมอำพราง[n. exp.] (nitikam amp) EN: spurious act ; disguised act ; legal subterfuge ; concealed act FR:
ออกพลั่ก ๆ = ออกพลั่กๆ[v. exp.] (øk phlak-ph) EN: gush out ; spurt out FR:
พ่น[v.] (phon) EN: blow ; puff ; emit ; spit ; spout ; eject ; gas ; brag ; spray ; spurt FR: projeter ; éjecter ; rejeter
พุ่ง[v.] (phung) EN: spout ; gush ; jet ; spew ; spurt ; ejaculate FR: jaillir ; gicler
สหสัมพันธ์ปลอม[n. exp.] (sahasamphan) EN: spurious correlation FR:
สลัดได[n.] (salatdai) EN: Malayan spurge tree ; Euphorbia lacei FR: Euphorbia lacei
สเปอร์ส[TM] (Sapoēs) EN: Spurs ; Tottenham Hotspur FR: Spurs [mpl] ; Tottenham Hotspur [m]
ตั๊กแตนอีโม่[n. exp.] (takkataēn ī) EN: Spur-throated Grasshopper FR:
ตั๊กแตนโม[n. exp.] (takkataēn m) EN: Spur-throated Grasshopper FR:
เท็จ[adj.] (thet) EN: false ; untrue ; delusive ; spurious FR: faux ; mensonger ; fallacieux
เทียม[adj.] (thīem) EN: false ; counterfeit ; spurious ; deceptive FR: faux ; contrefait ; fallacieux
ทิสปุระ[n. prop.] (Thitpura) EN: Dispur FR:

spur ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fahrspur {f}; Spur
Ceylonspornhuhn {n} [ornith.]Ceylon Spurfowl
Fußspur {f} | Fußspuren
Spurensicherungsexperte {m}; Spurensicherungsexpertin
Spürnase {f} | Spürnasen
Hitzkopf {m}hotspur
Riecher {m} [ugs.] (Gespür) | einen guten (für etw.) Rieser habennose | to have a sixth sense (for sth.)
Perlspornhuhn {n} [ornith.]Painted Spurfowl
Tierspur {f} | Tierspuren
Felsvorsprung {m}rock spur; ledge
Rotes Spornhuhn {n} [ornith.]Red Spurfowl
Spurrille {f} | Spurrillen
Spürhund {m} | Spürhunde
Smithspornammer {f} [ornith.]Smith's Longspur
Spur {f} | Spuren
Spur {f}; Fußspur
Spurenelement {n} | Spurenelemente
Scheinargument {n}spurious argument
Spurt {m} [sport]spurt
Stirnradgetriebe {n} [techn.]spur gear

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spur
Back to top