ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sidestep

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sidestep*, -sidestep-

sidestep ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sidestep (vi.) หลีกเลี่ยง See also: หลบฉาก, หลบไปทางด้านข้าง Syn. avoid, escape, shun Ops. face, welcome
sidestep (vt.) หลีกเลี่ยง See also: หลบฉาก Syn. avoid, escape, shun Ops. face, welcome
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'll sidestep your recent defection.เราจะหลีกเลี่ยง การเอาใจออกห่างของคุณ
No, no, no, you don't get to sidestep the issue here, mister.c.bg_transparentไม่ ๆ คุณจะพูดหนีปัญหาไม่ได้/c.bg_transparent
Getting jealous because your punch bag has sidestepped you and been crowned king?อิจฉาเพราะลูกไล่ของแกหลบฉากไป และได้เป็นราชาไปแล้ว งั้นรึ
Slyly sidestepping the problematic scrutinyคิดแผนอันแยบยล เพื่อเลี่ยงการมีเรื่อง

sidestep ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迴避[huí bì, ㄏㄨㄟˊ ㄅㄧˋ, 迴避] avoid; sidestep; skirt (an issue)

sidestep ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
すり替える;摩り替える;擦り替える;掏り替える;掏替える(io);摺り替える[すりかえる, surikaeru] (v1,vt) to switch (secretly); to substitute; to sidestep (an issue)
躱す[かわす, kawasu] (v5s,vt) (uk) to dodge; to evade; to avoid; to sidestep
変化[へんげ, henge] (n,vs) (1) change; variation; alteration; mutation; transition; transformation; transfiguration; metamorphosis; (2) variety; diversity; (3) inflection; declension; conjugation; (4) sidestepping (sumo); (P)
往なす;去なす[いなす, inasu] (v5s,vt) to parry; to sidestep; to let go; to chase away

sidestep ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หลีก[v.] (līk) EN: avoid ; evade ; move aside ; sidestep ; get out of the way FR: écarter ; éloigner ; éviter ; éluder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sidestep
Back to top