ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

salaciousness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *salaciousness*, -salaciousness-

salaciousness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
salaciousness (n.) ความลามก See also: การอนาจาร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Matter of fact, they're a veritable advent calendar of salaciousness.มันน่าจะมีปฏิทินรูปโป๊ติดไว้ด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า salaciousness
Back to top