ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

surprised

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *surprised*, -surprised-

surprised ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
surprised (adj.) แปลกใจ See also: งงงัน, ประหลาดใจ, ตกตะลึง Syn. shocked, unexpectant, wondering
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตลึง (v.) be surprised See also: be impressed, be amazed, be astonished, wonder Syn. อัศจรรย์ใจ, ชื่นชอบ, แปลกใจ
ทึ่ง (v.) be surprised See also: be impressed, be amazed, be astonished, wonder Syn. อัศจรรย์ใจ, ชื่นชอบ, แปลกใจ, ตลึง
ประหลาดใจ (v.) be surprised See also: wonder, be astonished Syn. งงงวย, แปลกใจ, งง, พิศวง, สงสัย, กังขา
อัศจรรย์ใจ (v.) be surprised See also: be impressed, be amazed, be astonished, wonder Syn. ชื่นชอบ, แปลกใจ, ตลึง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm surprised you're squeamish. That's not your reputation.ฉันแปลกใจที่คุณตกใจง่าย นั่นไม่ใช่กิตติศัพท์ของคุณ.
They surprised us. border troops. they got my partner.เราโดนทหารชายแดนโจมตี คู่หูฉันเสร็จไปแล้ว
I'm surprised at you losing your head over a girl.ข้าแปลกใจเหลือเกินว่าเจ้ากำลังหลงรักหล่อนน่ะ
I guess we surprised everybody.ฉันว่างานนี้ เราทำให้ทุกคนเซอร์ไพรซ์กันหมดเลยน๊ะ
I, myself, am often surprised at life's little quirks. (OMINOUS POPPING)ข้ามักจะแปลกใจในการพลิกผันของโชคชะตาเสมอแหละ
That's how Parades surprised him.นั่นเป็นวิธีที่ขบวนพาเหรดเขาประหลาดใจ
You're surprised to see meคุณจะประหลาดใจที่เห็นผม
They were surprised how good I wasพวกเขาประหลาดใจที่ผมทำได้ดีมาก
He doesn't let you have friends or do stand-up. I'm surprised he lets you out the house.เขาไม่ให้คุณพูดตลก น่าแปลกที่เขาให้คุณออกมา
I'm surprised you didn't plug them.แปลกใจที่คุณไม่ยิงเขานะ
I'm surprised you'd choose a storm to go wandering about in, Mr. Lockwood.ผมประหลาดใจที่คุณ เลือกเวลาพายุ เช่นนี้ออกมาเดินเล่น คุณล็อกวู้ด
I'll be surprised if he lasts a month.ฉันจะต้องแปลกใจถ้าเขามีจำนวน จำกัด เดือน

surprised ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
异焉[yì yān, ㄧˋ ㄧㄢ, 异焉 / 異焉] feeling surprised at sth
惊错[jīng cuò, ㄐㄧㄥ ㄘㄨㄛˋ, 惊错 / 驚錯] puzzled; surprised and nonplussed
[chà, ㄔㄚˋ, 诧 / 詫] surprised; to wander; to be astonished

surprised ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゲッ;げっ;ゲ;げ[, getsu ; getsu ; ge ; ge] (int) exclamation of surprised disappointment, disgust, or worry (yuck, ick, ack, eeew, crap!, blech, gross)
怯え;脅え[おびえ, obie] (n) (uk) being startled, surprised or afraid; panic; trepidation
駭然[がいぜん, gaizen] (adv-to,adj-t) (arch) (See 愕然) astonished; very surprised
おっ魂消る;押っ魂消る[おったまげる, ottamageru] (v1,vi) (uk) (See たまげる) to be very surprised; to be flabbergasted
吃驚(P);喫驚[びっくり(gikun)(P);ビックリ, bikkuri (gikun)(P); bikkuri] (vs,adv) (1) (uk) (on-mim) to be surprised; to be amazed; to be frightened; to be astonished; (adj-f) (2) (uk) (on-mim) surprise (e.g. surprise party); (P)
恐れ入る;畏れ入る[おそれいる, osoreiru] (v5r,vi) (1) to be sorry; to beg pardon; to be much obliged; to feel small; (2) to be grateful; (3) to be amazed; to be filled with awe; to be surprised; (4) to be disconcerted; to be embarrassed
目を白黒させる;眼を白黒させる[めをしろくろさせる, mewoshirokurosaseru] (exp,v1) to dart one's eyes about; to be surprised, confused or flustered
驚く(P);愕く;駭く[おどろく, odoroku] (v5k,vi) to be surprised; to be astonished; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
驚く[おどろく, odoroku] Thai: ตกใจ English: to be surprised

surprised ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มิน่า[X] (minā) EN: I'm not surprised ; It's not surprising ; It's no surprise FR:
มิน่าล่ะ[X] (mināla) EN: I'm not surprised ; It's not surprising ; It's no surprise FR:
มิน่าเล่า[X] (minālao) EN: I'm not surprised ; It's not surprising ; It's no surprise FR:
พิศวง[adj.] (phitsawong) EN: surprised ; puzzled ; astonished ; amazed ; bewildering FR: étonné ; épaté ; surpris
แปลกใจ[v.] (plaēkjai) EN: be surprised ; be astonished ; be interested ; be amazed ; surprise ; wonder ; astonish ; amaze FR: être surpris ; être étonné
แปลกใจ[adj.] (plaēkjai) EN: surprised ; puzzled ; nonplussed ; amazed FR: surpris
ประหลาดใจ[v. exp.] (pralāt jai) EN: be surprised ; wonder ; be astonished ; marvel FR: être surpris ; être étonné
ประหลาดใจ[adj.] (pralāt jai) EN: surprised ; astounded FR: surpris ; consterné
สะดุ้ง[v.] (sadung) EN: be startled ; be shocked ; be scared ; be frightened ; get a fright ; be taken aback ; be surprised ; be taken by surprise FR: sursauter ; avoir un sursaut ; tressaillir
ตื่น[adj.] (teūn) EN: astounded ; astonished ; surprised FR: en émoi
ทึ่ง[v.] (theung) EN: be interested ; be convinced ; be surprised ; be amazed ; be astonished FR: s'intéresser à ; être intéressé ; être impressionné
ตกตะลึง[v.] (toktaleung) EN: be amazed ; be surprised ; be stupefied ; marvel FR: c'est à se mettre à genoux
ตกตะลึง[adj.] (toktaleung) EN: amazed ; surprised ; stupefied ; taken aback ; electrified ; devastated ; caught off guard ; aghast FR:
ว้าย[interj.] (wāi) EN: Eek! ; Oh! ; [exclamation used by women when surprised or frightened] FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า surprised
Back to top