ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

solicitous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *solicitous*, -solicitous-

solicitous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
solicitous (adj.) ที่กังวล Syn. concerned
solicitous (adj.) ที่เต็มใจทำ Syn. devoted
English-Thai: HOPE Dictionary
solicitous(ซะลิส'ซิทัส) adj. เป็นห่วง,กังวล,ร้อนใจ,กระวนกระวาย,อยาก,ต้องการมาก,ระมัดระวัง,พิถีพิถัน, See also: solicitously adv. solicitousness n., Syn. caring,concerned
English-Thai: Nontri Dictionary
solicitous(adj) กระตือรือร้น,ร้อนใจ,กระวนกระวาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทิ้งๆ ขว้างๆ (adv.) unsolicitously for Syn. ทิ้งขว้าง, ไม่เอาใจใส่, ทอดทิ้ง, ละเลย, ไม่เอาธุระ, ไม่ไยดี
ไม่เอาธุระ (adv.) unsolicitously for Syn. ทิ้งขว้าง, ไม่เอาใจใส่, ทอดทิ้ง, ละเลย, ไม่ไยดี
ไม่เอาใจใส่ (adv.) unsolicitously for Syn. ทิ้งขว้าง, ทอดทิ้ง, ละเลย, ไม่เอาธุระ, ไม่ไยดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Booth informed me that the proffering of overly solicitous advice is indicative of love.บูธสอนฉันว่า การให้ โดยไม่หวังอะไรตอบแทน นั่นคือการแสดงออก ซึ่งความรัก
Are you saying an uncle... cannot be solicitous toward his nephew?เจ้ากำลังบอกว่า แม้แต่อา ก็ไม่สามารถมาเยี่ยมหลานชายของตนเองได้หรือ
My doctor is very solicitous.หมอฉันเป็นห่วงเป็นใยมาก
If anything, my father was overly solicitous.สิ่งที่พ่อฉันแสดงออกมากเกินเหตุ

solicitous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
殷勤[yīn qín, ㄑㄧㄣˊ, 殷勤] politely; solicitously; eagerly attentive
[yīn, , 慇] solicitous
[qín, ㄑㄧㄣˊ, 懃] solicitous; thoughtful

solicitous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาใจใส่ดูแล[adj.] (aojaisai dū) EN: solicitous FR:
อารี[adj.] (ārī) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous ; friendly ; kind FR: bienveillant ; hospitalier
เอื้ออาทร[adj.] (eūa āthøn) EN: caring ; solicitous (of) FR:
ห่วง[v.] (hūang = hua) EN: be concerned with ; be concerned about ; be anxious (about) ; worry (about) ; be worried ; be perturbed about ; think about ; be engrossed with ; be solicitous about ; be absorbed about FR: être concerné par ; s'en faire ; s'inquiéter
มีแก่ใจ[adj.] (mīkaējai) EN: generous ; solicitous FR:
ถามทุกข์สุข[v. exp.] (thām thuksu) EN: ask after someone's health with deep concern ; be solicitous for someone's welfare ; inquire after someone's needs FR:
ถนอมน้ำใจ[v. exp.] (thanøm nāmj) EN: keep the goodwill of ; refrain from hurting ; be considerate ; be solicitous ; spare someone's feelings FR:

solicitous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bekümmert {adj} (um)solicitous (about; for)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า solicitous
Back to top