ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

specific

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *specific*, -specific-

specific ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
specific (adj.) โดยเฉพาะ See also: เฉพาะเจาะจง Syn. exact, definite Ops. indefinite, unspecific
specific gravity (n.) ความโน้มถ่วงจำเพาะ
specifically (adj.) มีลักษณะพิเศษ See also: มีคุณลักษณะ, มีนิสัย Syn. especially
specification (n.) ข้อจำกัด See also: การจำกัด
English-Thai: HOPE Dictionary
specific(สพิซิฟ'ฟิค) adj. โดยเฉพาะ,เจาะจง,พิเศษ,จำเพาะ,ตามชนิด,ระบุ,กำหนด, (ฟิสิกส์) เปรียบเทียบ. n. สิ่งที่เจาะจง,ยาสำหรับโรคเฉพาะ,น้ำหนักพิกัด,เกณฑ์., See also: specifically adv. specificity n., Syn. definite,particular
specific gravityn. ความถ่วงจำเพาะ,ความหนาแน่นเปรียบเทียบ., Syn. relative density.
specification(สเพสซิฟิเค'เชิน) n. การเจาะจง,การกำหนดเฉพาะ,เกณฑ์,รายละเอียด,รายการ,โครงการ, Syn. condition,detail
English-Thai: Nontri Dictionary
specific(adj) แน่นอน,เจาะจง,โดยเฉพาะ,พิเศษ
specification(n) รายการ,การชี้เฉพาะ,รายละเอียด,การเจาะจง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
specific addressเลขที่อยู่จำเพาะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
specificationข้อกำหนด(คุณลักษณะ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Specific activityกัมมันตภาพจำเพาะ, กัมมันตภาพของนิวไคลด์กัมมันตรังสี ต่อมวลของธาตุ หรือสารประกอบ เช่น มิลลิคูรีต่อมิลลิกรัม (mCi/mg) คูรีต่อโมล (Ci/mol)
specific gravityความถ่วงจำเพาะ, เป็นอัตราส่วนของน้ำหนักของเหลวเมื่อเทียบน้ำหนักที่ปริมาตรเดียวกัน แต่ปริมาณของเหลวมีการเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ ดังนั้นการบอกค่าความถ่วงจำเพาะจึงต้องระบุอุณหภูมิ เช่นน้ำมัน ในวงการอุตสาหกรรมน้ำมันนิยมใช้ค่าอนุพันธ์ความถ่วงจำเพาะในรูปของ API gravity [ปิโตรเลี่ยม]
Specificationรายการจำเพาะ [เศรษฐศาสตร์]
Specificationsข้อกำหนด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เฉพาะกิจ (adj.) specific See also: particular, special Syn. เจาะจง, ระบุ
ความถ่วงจำเพาะ (n.) specific gravity
ถ.พ. (n.) specific gravity Syn. ความถ่วงจำเพาะ
ทีมเฉพาะกิจ (n.) specific unit See also: special work unit (with one particular task), dedicated work unit
ทีมเฉพาะกิจ (n.) specific unit See also: special work unit (with one particular task), dedicated work unit
หน่วยเฉพาะกิจ (n.) specific unit See also: special work unit (with one particular task), dedicated work unit Syn. ทีมเฉพาะกิจ
หน่วยเฉพาะกิจ (n.) specific unit See also: special work unit (with one particular task), dedicated work unit Syn. ทีมเฉพาะกิจ
เฉพาะ (adv.) specifically See also: especially, particularly Syn. จำกัด, เท่านี้, เท่านั้น
เฉพาะเจาะจง (adv.) specifically See also: specially Syn. เฉพาะ, เจาะจง
เท่านี้ (adv.) specifically See also: especially, particularly Syn. จำกัด, เท่านั้น
การกำหนด (n.) specification See also: determination, assignation, fix, set Syn. กำหนดการ, การระบุ
การระบุ (n.) specification See also: determination, assignation, fix, set Syn. กำหนดการ, การกำหนด
กำหนด (n.) specification See also: determination, assignation, fix, set Syn. กำหนดการ, การระบุ, การกำหนด
สเปค (n.) specification
สเปค (n.) specification
กล่าวลอยๆ (v.) say nonspecifically See also: say groundlessly Syn. พูดลอยๆ
ตรงตัว (v.) be specific See also: be particular, be peculiar to, be limited Syn. โดยเจาะจง, เพ่งตรง Ops. โดยรวม
พูดลอยๆ (v.) say nonspecifically See also: say groundlessly
เข้าแบบ (v.) conform to specification See also: conform to the pattern, conform to convention Syn. เข้าแบบเข้าแผน
เข้าแบบเข้าแผน (v.) conform to specification See also: conform to the pattern, conform to convention
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No specific style - that's left to the imagination.เมื่อไม่มีรูปแบบที่แน่นอน ก็ได้แต่จินตนาการกันไป
I am unable to answer that without more specific information.ฉันไม่สามารถที่จะตอบว่า โดยไม่มีข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง มากขึ้น
Legend had it that Milo had trained Chopper not just to sic, but to sic specific parts of the human anatomy.ว่ากันว่า ไมโลไม่ได้ฝึกหมาเขาให้โจมตีมั่วๆ แต่จะจู่โจม เฉพาะบางส่วน ของร่างกายมนุษย์
Precisely why we feel it's time for you to guide his efforts... in a specific direction.ไม่คิดว่าถึงเวลาที่เรา จะให้เขาดำเนินงานวิจัย.. ..ในเป้าหมายใหม่หรือ?
I have installed programs into specific ghosts in order to maximize the strategic advantage of certain organizations and selected individuals.ผมจะติดตั้งโปรแกรมลงในจิตตามชนิดของแต่ละจิต ตั้งแต่เล็กๆจนถึงขนาดใหญ่ เพื่อหาข้อได้เปรียบในทางยุทธศาสตร์ ในองค์กรต่างๆและในผู้ที่มีลักษณะเฉพาะ
One has been given specific orders for your safety and that is an unsafe area.คุณหนู ตนมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของคุณหนู
Um... not a specific day.ฉันจำวันแน่นอนไม่ได้
I watched the news waiting to hear a very specific combination of words... but they never came.ผมดูข่าวเพื่อรอฟัง คำพูดที่แน่ชัดนั้น แต่มันไม่เคยมาถึง
Look, maybe it wasn't a specific moment.มันอาจจะไม่ใช่เวลาที่แน่ชัด
But might I advise a level of discretion concerning specific details.แต่ผมจะขออนุญาตกำหนดรายละเอียดในการชี้แจง
While the others experience this in a general way your experience is far more specific vis-a-vis love.จากประสบการณ์ของคนอื่นๆ พวกเขาเลือกทางที่น่าจะดีที่สุด แต่กับคุณ มีสิ่งที่พิเศษกว่านั้น คือสิ่งที่เรียกว่า ความรัก
The Lysithea will travel way beyond Pluto after this, but the specific destination seems to be a secret.ยานเลซิเทียจะเดินทางต่อไป ไกลกว่าดาวพลูโตซะอีกจากนี้ แต่จุดหมายปลายทางนั้น ดูเหมือนจะเป็นความลับ

specific ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
眉毛胡子一把抓[méi mao hú zi yī bǎ zhuā, ㄇㄟˊ ㄇㄠ˙ ㄏㄨˊ ㄗ˙ ㄧ ㄅㄚˇ ㄓㄨㄚ, 眉毛胡子一把抓 / 眉毛鬍子一把抓] careless; any-old-how, regardless of the specific task
专任[zhuān rèn, ㄓㄨㄢ ㄖㄣˋ, 专任 / 專任] full time; to appoint sb to a specific task
官能[guān néng, ㄍㄨㄢ ㄋㄥˊ, 官能] function; capability; sense (i.e. the five senses of sight 視|视, hearing 聽|听, smell 嗅, taste 味 and touch 觸|触); faculty (i.e. specific ability)
比重[bǐ zhòng, ㄅㄧˇ ㄓㄨㄥˋ, 比重] proportion; specific gravity
专人[zhuān rén, ㄓㄨㄢ ㄖㄣˊ, 专人 / 專人] specialist; person appointed for specific task
专责[zhuān zé, ㄓㄨㄢ ㄗㄜˊ, 专责 / 專責] specific responsibility
比值[bǐ zhí, ㄅㄧˇ ㄓˊ, 比值] specific value; ratio
比容[bǐ róng, ㄅㄧˇ ㄖㄨㄥˊ, 比容] specific volume
比湿[bǐ shī, ㄅㄧˇ ㄕ, 比湿 / 比濕] specific humidity
比热[bǐ rè, ㄅㄧˇ ㄖㄜˋ, 比热 / 比熱] specific heat
特定含义[tè dìng hán yì, ㄊㄜˋ ㄉㄧㄥˋ ㄏㄢˊ ㄧˋ, 特定含义 / 特定含義] specific meaning
生物专一性[shēng wù zhuān yī xìng, ㄕㄥ ˋ ㄓㄨㄢ ㄧ ㄒㄧㄥˋ, 生物专一性 / 生物專一性] biospecificity
具体[jù tǐ, ㄐㄩˋ ㄊㄧˇ, 具体 / 具體] concrete; definite; specific
个别[gè bié, ㄍㄜˋ ㄅㄧㄝˊ, 个别 / 個別] individual; specific; respective; just one or two
畜牲[chù shēng, ㄔㄨˋ ㄕㄥ, 畜牲] livestock, or specifically the six farm animals cow, horse, sheep, cock, dog, pig 牛馬羊雞狗豬|牛马羊鸡狗猪; an insult, You animal!
标称[biāo chēng, ㄅㄧㄠ ㄔㄥ, 标称 / 標稱] nominal (e.g. nominal value in specification)
包工[bāo gōng, ㄅㄠ ㄍㄨㄥ, 包工] undertake to perform work within a time limit and according to specifications; contract for a job; contractor

specific ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
NPO法[エヌピーオーほう, enupi-o-hou] (n) (See 特定非営利活動促進法) the NPO Law (1998); Law Concerning the Promotion of Specific Non-Profit Organization Activities
プラットフォーム特有[プラットフォームとくゆう, purattofo-mu tokuyuu] (n) {comp} platform specific
[, ya] (prt) (1) such things as (non-exhaustive list related to a specific time and place); and ... and; (2) (See や否や) (after the dictionary form of a verb) the minute (that) ...; no sooner than ...; (int) (3) punctuational exclamation in haiku, renga, etc.; (aux) (4) (ksb
ユーザー定義[ユーザーていぎ, yu-za-teigi] (n) {comp} user defined; user specific
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1,vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる,嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P)
大学別曹[だいがくべっそう, daigakubessou] (n) (See 大学寮,七大私学) Heian-period boarding school (for children of a specific noble clan) established near the former central university of Kyoto
対応[たいおう, taiou] (n,vs) (1) interaction; correspondence; coping with; dealing with; support; (2) {comp} software support; ability of a computer system to run specific software; (P)
対症[たいしょう, taishou] (n) specific (e.g. antibody)
描き下ろす[かきおろす, kakiorosu] (v5s) to draw for a specific purpose; to draw for the occasion
[ね, ne] (n) (1) stick-to-itiveness; perseverance; persistence; (2) (See 基・き・1) radical (esp. one that tends to ionize easily); (3) {math} root; (4) {Buddh} indriya (faculty of the body having a specific function, i.e. the sensory organs)
比誘電率[ひゆうでんりつ, hiyuudenritsu] (n) dielectric constant; relative permittivity; specific inductive capacity
比重[ひじゅう, hijuu] (n) (1) specific gravity; weight; part; (2) relative weight; relative importance; (P)
特効薬[とっこうやく, tokkouyaku] (n) specific medicine; wonder drug; silver bullet; (P)
特定用途向けIC[とくていようとむけアイシー, tokuteiyoutomuke aishi-] (n) {comp} Application Specific Integrated Circuit
読み漁る;読みあさる[よみあさる, yomiasaru] (v5r,vt) to read a large number (of); to read widely; to read everything that one can lay one's hands on (usu. of specific type, genre)
頸肩腕症候群[けいけんわんしょうこうぐん, keikenwanshoukougun] (n) cervicobrachial syndrome; indicates pain, swelling, weakness and; or numbness in the neck; shoulder region. Used when specific diagnosis is not known.
エクステンドメモリ仕様[エクステンドメモリしよう, ekusutendomemori shiyou] (n) {comp} extended memory specification; XMS
スペック[, supekku] (n) specification
テスト仕様[テストしよう, tesuto shiyou] (n) {comp} test specification
どちらにせよ[, dochiraniseyo] (exp) in either case (used specifically in the instance of two possible outcomes or situations); either way; one way or another; (P)
ファイル指定[ファイルしてい, fairu shitei] (n) {comp} file specification
プログラム仕様[プログラムしよう, puroguramu shiyou] (n) {comp} program specification
プロジェクト仕様書[プロジェクトしようしょ, purojiekuto shiyousho] (n) {comp} project specification
仕訳書[しわけしょ, shiwakesho] (n) specifications
任意[にんい, nin'i] (adj-na,adj-no) any; arbitrary; optional; discretion; non-specific; unspecified; free will; (P)
入札設計図書[にゅうさつせっけいずしょ, nyuusatsusekkeizusho] (n) design specifications (for public tender); drawings and specifications
実体化[じったいか, jittaika] (n,vs) (1) substantiation; materialization; materialisation; (2) {comp} (specific to object language classes) instantiation
形式仕様書[けいしきしようしょ, keishikishiyousho] (n) {comp} formal specification
技術仕様書[ぎじゅつしようしょ, gijutsushiyousho] (n) {comp} technical specification
指定[してい, shitei] (n,vs) designation; specification; assignment; appointment; pointing at; (P)
文化圏固有動作[ぶんかけんこゆうどうさ, bunkakenkoyuudousa] (n) {comp} locale-specific behavior
明細書[めいさいしょ, meisaisho] (n) detailed statement; detailed account; minute description; specifications; list of particulars
機能仕様[きのうしよう, kinoushiyou] (n) {comp} functional specification
特異性[とくいせい, tokuisei] (n) singularity; peculiarity; idiosyncrasy; specificity
特許明細書[とっきょめいさいしょ, tokkyomeisaisho] (n) patent description; patent specifications
紅葉苺[もみじいちご;モミジイチゴ, momijiichigo ; momijiichigo] (n) (uk) Rubus palmatus var. coptophyllus (specific variety of raspberry)
設計明細書[せっけいめいさいしょ, sekkeimeisaisho] (n) project specifications; specs
設計書[せっけいしょ, sekkeisho] (n) design specifications
貸物[かしもの, kashimono] (n) (sometimes refers specifically to bedding) items for rent; items for loan
適合規格[てきごうきかく, tekigoukikaku] (n) compatible specification; compatible standards; conformity standards
Japanese-English: COMDICT Dictionary
プラットフォーム特有[プラットフォームとくゆう, purattofo-mu tokuyuu] platform specific
ユーザー定義[ユーザーていぎ, yu-za-teigi] user defined, user specific
特定の処理[とくていのしょり, tokuteinoshori] specific task
種の用語[しゅのようご, shunoyougo] specific term
エクステンドメモリ仕様[エクステンドメモリしよう, ekusutendomemori shiyou] extended memory specification (XMS)
スペック[すぺっく, supekku] specification (abbr)
テスト仕様[テストしよう, tesuto shiyou] test specification
ファイル指定[ファイルしてい, fairu shitei] file specification
プログラム仕様[プログラムしよう, puroguramu shiyou] program specification
プロジェクト仕様書[プロジェクトしようしょ, purojiekuto shiyousho] project specification
不特定下位参照[ふとくていかいさんしょう, futokuteikaisanshou] non-specific subordinate reference
仕様[しよう, shiyou] means, specification
属性並び[ぞくせいならび, zokuseinarabi] attribute (specification) list
属性指定並び[ぞくせいしていならび, zokuseishiteinarabi] attribute specification list
形式仕様書[けいしきしようしょ, keishikishiyousho] formal specification
応用特有情報[おうようとくゆうじょうほう, ouyoutokuyuujouhou] application-specific information
技術仕様書[ぎじゅつしようしょ, gijutsushiyousho] technical specification
文化圏固有動作[ぶんかけんこゆうどうさ, bunkakenkoyuudousa] locale-specific behavior
日本独自[にほんどくじ, nihondokuji] Japan-specific
機能仕様[きのうしよう, kinoushiyou] functional specification
特定用途向け集積回路[とくていようとむけしゅうせきかいろ, tokuteiyoutomukeshuusekikairo] Application-Specific Integrated Circuit, ASIC
間接色指定[かんせついろしてい, kansetsuiroshitei] indirect colour specification
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
指定[してい, shitei] Thai: การระบุคุณสมบัติเฉพาะ English: specification
明示[めいじ, meiji] Thai: การระบุหรือชี้ให้เห็นอย่างชัดแจ้ง English: specification (vs)
明記[めいき, meiki] Thai: รายละเอียด English: specification (vs)

specific ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราส่วนความร้อนจำเพาะ[n. exp.] (attrāsūan k) EN: specific heat ratio FR:
ชะงัด[adj.] (cha-ngat) EN: efficacious ; effective ; certain ; specific FR: efficace ; garanti ; adapté
เฉพาะ[v.] (chaphǿ) EN: be particular ; be specific ; be peculiar ; be limited ; be restricted FR: être particulier ; être spécifique
เฉพาะ[adj.] (chaphǿ) EN: specific ; particular ; peculiar ; limited ; restricted ; prime FR: spécifique ; particulier ; exclusif
เฉพาะเจาะจง[v. exp.] (chaphǿ jǿjo) EN: specify ; be specific FR:
เฉพาะกิจ[adj.] (chaphǿkit) EN: specific ; particular ; special ; ad hoc FR: ad hoc
เฉพาะที่[adj.] (chaphǿthī) EN: particular ; specific ; distinct ; limited ; local FR:
โดยเจาะจง[X] (dōi jǿjong) EN: be specific FR:
เอกลักษณ์[n.] (ēkkalak) EN: identity ; trait ; characteristics ; specific characteristic FR: identité [f] ; spécificité [f]
เอกเทศ[adj.] (ēkkathēt) EN: individual ; independent ; specific FR:
เอกเทศสัญญา[n. exp.] (ēkkathēt sa) EN: specific contract FR:
จำเพาะ[v.] (jamphǿ) EN: be particular ; be specific ; be limited FR: centrer ; axer
จำเพาะ[adj.] (jamphǿ) EN: specific FR: spécifique
เจตคติเฉพาะ[n. exp.] (jētakhati c) EN: specific attitude FR:
เจาะจง[v.] (jǿjong) EN: specify ; define ; enumerate ; designate ; be specific ; name specially FR: distinguer ; particulariser ; spécifier
คำเฉพาะ[n. exp.] (kham chaphǿ) EN: specific word ; term FR: terme spécifique [m]
คุณพิเศษ ; คุณวิเศษ[n.] (khunnaphisē) EN: spiritual attainment ; unusual virtue ; extraordinary state ; specific attainment FR:
คุณวิเศษ ; คุณพิเศษ[n.] (khunnawisēt) EN: spiritual attainment ; unusual virtue ; extraordinary state ; specific attainment FR:
ความชื้นจำเพาะ[n. exp.] (khwāmcheūn ) EN: specific humidity FR:
ความจุความร้อนจำเพาะ[n. exp.] (khwām ju kh) EN: specific heat ; specific heat capacity FR: chaleur spécifique [f]
ความหนาแน่นสัมพัทธ์[n. exp.] (khwām nānae) EN: relative density ; specific gravity FR:
ความร้อนจำเพาะ[n. exp.] (khwām røn j) EN: specific heat FR: chaleur spécifique [f]
ความสามารถเฉพาะ[n. exp.] (khwām sāmāt) EN: specific competencies ; skills FR:
ความสามารถพิเศษ[n. exp.] (khwām sāmāt) EN: talent ; gift ; specific competencies ; specific ability ; special ability FR: talent [m] ; don [m]
ความถ่วงจำเพาะ[n.] (khwāmthūang) EN: specific gravity FR:
ความถ่วงจำเพาะของดิน[n. exp.] (khwāmthūang) EN: specific gravity of soil FR:
ลักษณะเฉพาะ[n. exp.] (laksana cha) EN: particularities ; peculiarity ; unique ; specific characteristic FR: spécificité [f] ; particularité [f] ; caractéristique particulière [f]
น้ำหนักจำเพาะ[n. exp.] (nāmnak jamp) EN: specific weight FR:
ปริมาตรจำเพาะ[n. exp.] (parimāt jam) EN: specific volume FR:
ปัจจัยเสี่ยงเฉพาะ[n. exp.] (patjai sīen) EN: specific risk factor FR:
พลังงานภายในจำเพาะ[n. exp.] (phalang-ngā) EN: specific internal energy FR:
ภาษีตามสภาพ[n. exp.] (phāsī tām s) EN: specific tax FR:
พิกัดอัตราตามสภาพ[n. exp.] (phikat attr) EN: specific duty ; specific rate FR:
สมบัติจำเพาะ[n. exp.] (sombat jamp) EN: specific property FR:
ตามสภาพ[adj.] (tām saphāp) EN: specific FR: spécifique
ตัสสปาปิยสิกา[n.] (tatsapāpiya) EN: inflicting a penalty on one who is at fault ; decision for specific depravity FR:
ยาเฉพาะ[n. exp.] (yā chaphǿ) EN: specific remedy FR: remède spécifique [m]
ยาที่ได้ผลชะงัด[n. exp.] (yā thī dai ) EN: specific remedy ; specific drug ; effective drug FR: remède efficace [m] ; médicament spécifique [m]
เฉพาะ[adv.] (chaphǿ) EN: especially ; specially ; specifically ; particularly ; exclusively ; only ; just FR: spécialement ; spécifiquement ; particulièrement ; uniquement ; exclusivement ; seulement
เฉพาะเจาะจง[adv.] (chaphǿ jǿjo) EN: specifically ; specially FR: spécifiquement

specific ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einzelzulassung {f}approval for specific use
Branchenstruktur {f}structure of the branch; structure of the specific sectors
Wärmekapazität {f} | spezifische Wärmekapazitäteffective heat capacity | specific heat capacity
Wärme {f} [techn.] [phys.] | spezifische Wärmeheat | specific heat
Adresse {f} [comp.] | absolute Adresse | absolute Adresse; Maschinenadresse | absolute Adresse; echte Adresse | absolute (wirkliche) Adresse | alphanumerische Adresse | explizite Adresse; ausdrückliche Adresse | implizite Adresse | physische Adresse | relative Adresse | symbolische Adresse | tatsächliche Adresse | virtuelle (gedachte) Adresseaddress | specific address | actual address | effective address | absolute address | alphanumeric address | explicit address | implicit address | physical address | displacement | symbolic address | real address | virtual address
Baugebiet {n} | allgemeine Zweckbestimmung des Baugebiets | Eigenart des Baugebietsspecific land-use area | general function of the specific land-use area | special character of the specific land-use area
Angabe {f}; nähere Angabespecification
Bereichsangabe {f}area specification
Rechenvorschrift {f}calculation specification
Kundenspezifikation {f}client specifications
Pflichtenheft {n}customer requirement specification; specification
Stellenbeschreibung {f}job description; job specification
Ausrüstungsspezifizierung {f}equipment specification
Arbeitsanforderung {f}job specification
Abnahmeprüfung {f}specification test
Leistungsbeschreibung {f}specifications for tenders
Ausschreibungstext {m}tender specification

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า specific
Back to top