ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

squalid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *squalid*, -squalid-

squalid ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
squalid (adj.) สกปรก See also: มอมแมม, มอซอ Syn. dirty, shabby, slummy
squalid (adj.) เลวทราม See also: ร้ายกาจ, ต่ำช้า Syn. wretched, degraded, sordid
English-Thai: HOPE Dictionary
squalid(สควอล'ลิด) adj. สกปรก,มอซอ,รุ่มร่าม,เสื่อมทราม,ยากแค้น,น่าสงสาร, See also: squalidity n.
English-Thai: Nontri Dictionary
squalid(adj) ต่ำช้า,สกปรก,มอซอ,ซอมซ่อ,ยากแค้น,น่าสงสาร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why keep this squalid lace...ทำไมยังเก็บผ้าลูกไม้ที่สกปรกนี่ล่ะ?
In 1791, in a squalid slum in the suburbs of London,ใน 1791 ในสลัมซอมซ่อ ในเขตชานเมืองของกรุงลอนดอน ไมเคิลฟาราเดย์เกิด
For centuries our noble clan lived in vile, squalid obscurity.กว่าศตวรรษที่ตระกูลสูงส่งของพวกเรา อาศัยในที่อัปยศ ไร้ซึ่งความสำคัญ
squalid conditions are part of a control fantasy these men had.เพื่อควบคุมจินตนาการ ของชายพวกนี้ ถ้าเขากักตัวผู้หญิงพวกนี้ไว้ ในสถานที่เหมือนกัน

squalid ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
汚らしい[きたならしい, kitanarashii] (adj-i) dirty-looking; squalid
陋屋[ろうおく, rouoku] (n) cramped home; one's humble abode; hovel; pigsty; cottage; squalid hut
ごみごみ[, gomigomi] (adv,adv-to,vs) (on-mim) squalid; messy
むさい[, musai] (adj-i) (See むさくるしい) filthy; squalid; dirty; foul; sordid
むさ苦しい[むさくるしい, musakurushii] (adj-i) (uk) filthy; squalid; dirty; foul; sordid
角鮫[つのざめ;ツノザメ, tsunozame ; tsunozame] (n) (uk) dogfish (any shark of family Squalidae)

squalid ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สภาพรกรุงรัง[n. exp.] (saphāp rokr) EN: squalid conditions FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า squalid
Back to top