ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shower

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shower*, -shower-

shower ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shower (n.) การอาบน้ำฝักบัว Syn. bathing, washing
shower (n.) สถานที่หรืออุปกรณ์สำหรับอาบน้ำแบบฝักบัว See also: ฝักบัว Syn. showerstall, bath
shower (n.) ช่วงเวลาที่มีฝน ลูกเห็บ หรือหิมะตก (ทางอุตุนิยมวิทยา)
shower (n.) ฝนตกปรอยๆ See also: หิมะปรอยๆ, ลูกเห็บตก, สิ่งที่ตกลงมาเหมือนฝน (เช่น ดาวตก, ผีพุ่งไต้, ลูกปืน) Syn. drizzle, mist
shower (n.) งานเลี้ยงที่มีการให้ของขวัญ (โดยเฉพาะเป็นเกียรติแก่ผู้หญิงที่กำลังจะแต่งงานหรือมีลูก) See also: งานเลี้ยงส่ง
shower (vi.) อาบน้ำ(ฝักบัว)
shower (vt.) สาด See also: ราด, ทำให้เปียก
shower (vi.) สาด See also: เปียก
shower (vt.) ให้อย่างมากมาย
shower (n.) ผู้จัดแสดง See also: ผู้แสดง, ผู้แสดงนิทรรศการ
shower cap (n.) หมวกอาบน้ำ
shower on (phrv.) ตกใส่ (อย่างมากและเร็ว) See also: โถมใส่ Syn. rain on
shower upon (phrv.) ตกใส่ (อย่างมากและเร็ว) See also: โถมใส่ Syn. rain on
shower with (phrv.) ปกคลุมด้วย See also: โรยด้วย, เต็มไปด้วย
showerstall (n.) สถานที่หรืออุปกรณ์สำหรับอาบน้ำแบบฝักบัว See also: ฝักบัว Syn. bath
showery (n.) การมีฝนตกปรอยๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
shower(เชา'เออะ) n. ฝนหรือลูกเห็บหรือหิมะที่ตกลงมาปรอย ๆ ,การตกลงมาเป็นจำนวนมาก,การอาบน้ำโดยการใช้ฝักบัว ,ฝักบัว,ผู้แสดง,สิ่งที่แสดง vt. อาบน้ำด้วยฝักบัว,สาด,ราด,ให้อย่างมากมาย. vi. ฝนตกปรอย ๆ ,หิมะตกปรอย ๆ ,อาบน้ำฝัก-บัว., See also: showery n.
English-Thai: Nontri Dictionary
shower(n) ฝักบัว,ห่าฝน,จำนวนมากมาย,การโปรย
showery(adj) ซึ่งโปรยปราย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
shower๑. อาการผื่นโผล่๒. อาการไหลพุ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Showerฝนซู่หรือฝนไล่ช้าง [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฝักบัว (n.) shower See also: ceiling shower
ห่า (n.) shower of rain See also: amount of rain
บัวตะกั่ว (n.) ceiling shower See also: shower head Syn. ฝักบัว
ฝนดาวตก (n.) meteor shower
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Inside, what looked like a shower room welcomed the new arrivals.ข้างในมันดูเหมือนห้องอาบน้ำ เอาไว้ต้อนรับผู้มาใหม่
What have you got here? A portable shower or a monkey cage?นี่มันอะไรเนี่ย ตู้อาบนํ้าหรือกรงลิง
That's the first time I saw you, under a raining shower of sparks.นั่นเป็นครั้งแรกที่ฉันมองเธอ ภายใต้ฝักบัวอาบน้ำฝนข?
I fact, I think a warm shower and a cold drink will put me right back in the swing.อันที่จริง อาบน้ำอุ่น ดื่มเหล้าเย็นๆ ฉันคงจะกลับมามีแรงอีกครั้ง
OK... I'll take a shower and meet you there.โอเค งั้นเดี๋ยวผมจะอาบน้ำ แล้วตามไปที่นั่น
Listen, I just got your message. I was in the shower when you called.พอดี เพิ่งได้รับข้อความ ตอนที่โทรมากำลังอาบน้ำอยู่
I think the meteor shower did something to her bones.ผมคิดว่าหินอุกกาบาตนั่นคงทำ ปฎิกิริยาอะไรซักอย่างกับกระดูกของเธอ
What a shower washingWhat a shower washing
Hold your horses Let me hit the shower firstอดใจเเป๊บหนึ่งนะ ขอผมอาบน้ำก่อน
Take a shower and if anyone gives any trouble, tell I said it was ok.you guys know what you need to do for me. And you guys take a shower you tell 'em I said it was okay.
You're soaking wet, man, I already had a shower today,เหงื่อโชกชะมัดเลย วันนี้เดี๊ยนอาบน้ำมาแล้วนะยะ
No one here, there was nothing to do so I took a shower and brushed my teethไม่มีใครอยู่ที่นี่ ไม่มีอะไรให้ทำ ฉันเลยอาบน้ำ แปรงฟัน

shower ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
洗澡间[xǐ zǎo jiān, ㄒㄧˇ ㄗㄠˇ ㄐㄧㄢ, 洗澡间 / 洗澡間] bathroom; restroom; shower room
星流电击[xīng liú diàn jī, ㄒㄧㄥ ㄌㄧㄡˊ ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ, 星流电击 / 星流電擊] meteor shower and violent thunderclaps (成语 saw); omens of violent development; portentous signs
星流霆击[xīng liú tíng jī, ㄒㄧㄥ ㄌㄧㄡˊ ㄊㄧㄥˊ ㄐㄧ, 星流霆击 / 星流霆擊] meteor shower and violent thunderclaps (成语 saw); omens of violent development; portentous signs
[bào, ㄅㄠˋ, 瀑] shower (rain)
流星雨[liú xīng yǔ, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥ ㄩˇ, 流星雨] meteor shower
阵雨[zhèn yǔ, ㄓㄣˋ ㄩˇ, 阵雨 / 陣雨] shower
骤雨[zhòu yǔ, ㄓㄡˋ ㄩˇ, 骤雨 / 驟雨] shower
花洒[huā sǎ, ㄏㄨㄚ ㄙㄚˇ, 花洒 / 花灑] sprinkler; shower
雷阵雨[léi zhèn yǔ, ㄌㄟˊ ㄓㄣˋ ㄩˇ, 雷阵雨 / 雷陣雨] thunder shower

shower ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カスケードシャワー[, kasuke-doshawa-] (n) cascade shower
シャワーカーテン[, shawa-ka-ten] (n) shower curtain
シャワーキャップ[, shawa-kyappu] (n) shower cap
シャワー効果[シャワーこうか, shawa-kouka] (n) (See 噴水効果) shower effect (theory that placing high-selling items on the upper floors of a department store will lead to increased sales in the lower floors)
小夜時雨[さよしぐれ, sayoshigure] (n) light shower on a night in late autumn and early winter
打たせ湯[うたせゆ, utaseyu] (n) (in an onsen) stream of water cascading onto one's back; pelting water; waterfall shower
散らす[ちらす, chirasu] (v5s,vt) (1) to scatter; to cause a shower of; (2) to disperse; to distribute; to spread; (3) to resolve (a symptom, condition, etc.); to relieve; to get rid of; to cure; (4) (as 気を散らす, etc.) (See 気を散らす) to distract; to divert; (suf,v5s) (5) (after the -masu stem of a verb) to do ... wildly (i.e. disorderly or frequently); to do ... all over the place; (P)
時雨[しぐれ, shigure] (n) drizzle; shower in late autumn (fall) or early winter; (P)
畳み掛ける;畳みかける[たたみかける, tatamikakeru] (v1,vt) (uk) to press for an answer; to shower questions on someone
シャワー[, shawa-] (n) shower; (P)
めった打ち;滅多打ち[めったうち, mettauchi] (n) showering with blows
一雨;ひと雨[ひとあめ, hitoame] (n) shower; rainfall
俄雨(P);俄か雨;にわか雨[にわかあめ, niwakaame] (n,adj-no) rain shower; (P)
喜雨[きう, kiu] (n) (See 慈雨) friendly shower; welcome rain; rain that comes after a drought
春時雨[はるしぐれ, harushigure] (n) spring rain; spring shower; spring drizzle
時雨模様[しぐれもよう, shiguremoyou] (n) showery sky; (it is) looking showery
浴びる[あびる, abiru] (v1,vt) (1) to dash over oneself (e.g. water); to bathe; to bask in (e.g. the sun); to be flooded with (e.g. light); to shower; (2) to suffer (e.g. an attack); to have abuse heaped upon; to draw criticism upon oneself; (P)
雨注[うちゅう, uchuu] (n,vs) showering (arrows) upon
雨脚;雨足[あまあし;あめあし, amaashi ; ameashi] (n) passing shower; streaks of pouring rain

shower ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาบน้ำฝักบัว[v. exp.] (āp nām fakb) EN: take a shower FR: se doucher ; prendre une douche
ชัยพฤกษ์[n.] (chaiyaphreu) EN: yellow cassia ; golden shower ; pink cassia ; pink shower FR:
ชำระร่างกาย[v. exp.] (chamra rāng) EN: wash ; bathe ; shower ; take a bath ; take a shower FR: prendre un bain
เชย[v.] (choēi) EN: caress ; drizzle ; shower ; blow gently ; fondle ; chuck FR: caresser ; cajoler
ดอกคูน[n. exp.] (døk khūn) EN: Golden shower ; Cassia fistula FR: Cassia fistula
ดอกราชพฤกษ์[n. exp.] (døk rātchap) EN: Golden shower ; Cassia fistula FR: Cassia fistula
ฝักบัว[n.] (fakbūa) EN: shower ; shower head ; ceiling shower FR: pommeau de douche [m] ; douche [f]
ฝอย[v.] (føi) EN: shower ; spray FR:
ฝอยทอง[n.] (føithøng) EN: fireworks emitting a shower of golden sparks FR:
ฝนดาวตก[n. exp.] (fon dāotok) EN: meteor shower FR: pluie de météorites [f]
ฝนพรำ[v. exp.] (fon phram) EN: shower FR:
ห่า[n.] (hā) EN: shower of rain ; amount of rain FR:
กัลปพฤกษ์[n.] (kanlapaphre) EN: pink cassia ; pink shower ; wishing tree ; Cassia bakeriana FR: Cassia bakeriana
คูน[n.] (khūn) EN: golden shower tree ; golden shower cassia ; drumstick tree ; Indian laburnum ; puddingpipe tree ; purging cassia ; Cassia fistula FR: Cassia fistula [m]
กระเซ็น[v.] (krasen) EN: spatter ; splash ; spurt ; shower ; sprinkle ; spot FR: éclabousser
ลมแล้ง[n.] (lomlaēng) EN: golden shower ; Cassia fistula FR: Cassia fistula
ม่านห้องน้ำ[n. exp.] (mān hǿng nā) EN: shower curtain FR: rideau de douche [m]
พวงทองต้น [n. exp.] (phūang thøn) EN: Gold shower ; Galphimia gracilis FR: Galphimia gracilis
โปรย[v.] (prōi) EN: spread ; sprinkle ; scatter ; strew ; disseminate ; shower ; distribute ; rain down FR: répandre ; éparpiller ; disséminer
ราชพฤกษ์[n.] (rātchaphreu) EN: Golden Shower Tree ; Golden Shower Cassia ; Pudding pipe tree ; Purging cassia ; Indian laburnum ; Cassia fistula FR: Cassia fistula
โรย[v.] (rōi) EN: scatter ; shower ; spread ; sprinkle ; strew ; disseminate ; fling ; pave ; dress FR: épandre ; répandre ; éparpiller ; saupoudrer ; pulvériser
สุหร่าย[n.] (surāi) EN: shower ; shower bath ; aspergillum FR: douche [f]
ต้นราชพฤกษ์[n.] (ton rātchap) EN: golden shower tree ; golden shower cassia ; pudding pipe tree ; purging cassia ; Indian laburnum ; Cassia fistula FR: Cassia fistula [m]
ฝนฟ้าคะนอง[n. exp.] (fon fākhanø) EN: thundershower FR: pluie orageuse [f] ; averse orageuse [f] ; orage [m]
ฝนตกหนัก[n. exp.] (fon tok nak) EN: heavy rain ; heavy rainfall ; showery rain ; downpour ; deluge FR: forte pluie [f] ; pluie abondante [f] ; drache [f]

shower ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Personalschleuse {f}personnel air shower
Rotationsschleuse {f}rotation air shower
Duschwanne {f}shower tub; shower basin
Duschbad {n}shower bath
Duschgel {n}shower foam
Duschkabine {f}shower cubicle
Duschkopf {m}shower head
Duschraum {m}shower room
Duschvorhang {m}shower curtain
Polterabend {m}shower (for the-bride-to-be) [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shower
Back to top