ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sprightly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sprightly*, -sprightly-

sprightly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sprightly (adj.) มีชีวิตชีวา See also: ร่าเริง, สนุกสนาน, เบิกบาน Syn. animated, vivacious, lively, spry
sprightly (adv.) อย่างมีชีวิตชีวา See also: อย่างร่าเริง, อย่างสนุกสนาน, อย่างเบิกบาน Syn. lively, spryly, vigorously
English-Thai: HOPE Dictionary
sprightly(สไพร'ทฺลี) adj.,adv. สนุกสนาน,มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,แคล่วคล่อง,ว่องไว., See also: sprightliness n., Syn. animated,lively,spry,cheerful,energetic
English-Thai: Nontri Dictionary
sprightly(adj) ร่าเริง,สนุกสนาน,มีชีวิตชีวา,คล่องแคล่ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You told me double cycle's more power. Good advice. You sound pretty sprightly for a dead guy.นายบอกเบิ้ลรอบแล้วพลังจะเพิ่มขึ้น ขอบคุณที่แนะนำ
A sprightly little warrior you are.นักรบร่างเล็กผู้แกร่งกล้า
He's 81, but still sprightly.เขาอายุ 81 แล้ว แต่ยังสดชื่นดีอยู่

sprightly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
気軽[きがる, kigaru] (adj-na) (1) carefree; buoyant; lighthearted; sprightly; (n) (2) ease; (P)
溌剌;溌溂;潑剌;潑溂;発剌(iK)[はつらつ, hatsuratsu] (adj-t,adv-to) (uk) lively; vigorous; sprightly; vivid

sprightly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระฉับกระเฉง[adj.] (krachapkrac) EN: vigorous ; energetic ; active ; lively ; strong ; robust ; sprightly FR: énergique
กระปรี้กระเปร่า[adj.] (kraprīkrapr) EN: active ; lively ; spry ; energetic ; vigorous ; sprightly ; hale FR: vif ; énergique
เปรียว[adj.] (prīo) EN: quick ; lively ; spirited ; vivacious ; nimble ; animated ; sprightly ; untamed ; wild FR: agile ; sauvage

sprightly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lebhaft {adj} | lebhafter | am lebhaftestensprightly | sprightlier | sprightliest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sprightly
Back to top