ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

specialist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *specialist*, -specialist-

specialist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
specialist (n.) ผู้ชำนาญเฉพาะทาง See also: ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ Syn. expert, devotee, master, scholar Ops. amateur, novice
English-Thai: HOPE Dictionary
specialist(สเพช'ชะลิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้ชำนาญการ,ผู้ชำนาญเฉพาะทาง,ผู้ชำนาญพิเศษ., See also: specialistic adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
specialist(n) ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้ชำนาญพิเศษ,ผู้ชำนาญการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
specialist๑. แพทย์เฉพาะทาง๒. ผู้ชำนาญเฉพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Specialists ; Specialties and specialistผู้ชำนาญการ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่างผู้ชำนาญ (n.) specialist See also: expert
เอตทัคคะ (n.) specialist See also: expert, master
นักวิชาการพิเศษ (n.) technical specialist
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I sent her to a well-known specialist for an examination and x-rays.ผมส่งหล่อนไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจและเอ็กซ์เรย์
Janet Tokada, this is Jack Hall. Janet's a hurricane specialist with NASA.เจเน็ต โทคาดะ นี่คือ แจ็คฮอลล์ เป็นผู้เชียวชาญด้านเฮอร์ริเคนของนาซ่า
But one of my parishioners told me about a specialist they brought in.แต่ว่าลูกศิษย์ของพ่อคนนึงบอกว่า เกี่ยวกับเชี่ยวชาญ..
This is Specialist Deerfield's dad. We've come to look at his bunk.นี่พ่อของเดียร์ฟิลด์ เรามาดูห้องเขา
But Vargo was a specialist in the Middle East.แต่วีโกร์เป็นจนท.พิเศษในตะวันออกกลาง.
Vargo was a specialist in Israel.วาร์โก้เป็นจนท.พิเศษที่อิสราเอล.
You need a specialist to remove those kind of warts.คุณต้องการผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะเอาหูดพวกนั้นออก
Notice the lab coat. We know a specialist who would like to try out a theory.เรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่คนหนึ่ง ที่อยากจะพิสูจน์ทฤษฏีอะไรหน่อย
I'm a freelance Computer specialist With the city.ผมทำงานคอมฯ ฟรีแลนซ์ให้เทศบาล
Could probably use a specialist on the payroll.ควรจะจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษไว้บ้าง
I've found a replacement English specialist with impeccable credentials.ท่านเชอร์ชิลคิดถูกมาตลอด ฮิตเลอร์ตั้งใจแบบนี้มาแต่ต้น
I'll talk to a specialist about your urine problem.ผมจะคุยกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องปัสสาวะให้นะ

specialist ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刘贵今[Liú Guì jīn, ㄌㄧㄡˊ ㄍㄨㄟˋ ㄐㄧㄣ, 刘贵今 / 劉貴今] Liu Guijin (1945-), PRC diplomat, special representative to Africa from 2007, Chinese specialist on Sudan and the Darfur issue
专司[zhuān sī, ㄓㄨㄢ ㄙ, 专司 / 專司] specialist (responsible some task)
专门机构[zhuān mén jī gòu, ㄓㄨㄢ ㄇㄣˊ ㄐㄧ ㄍㄡˋ, 专门机构 / 專門機構] specialist organization
专门[zhuān mén, ㄓㄨㄢ ㄇㄣˊ, 专门 / 專門] specialist; specialized; customized
专家[zhuān jiā, ㄓㄨㄢ ㄐㄧㄚ, 专家 / 專家] expert; specialist
灰领[huī lǐng, ㄏㄨㄟ ㄌㄧㄥˇ, 灰领 / 灰領] gray collar; specialist; technical worker; engineer
[jiā, ㄐㄧㄚ, 家] home; family; classifier for families or businesses; refers to the philosophical schools of pre-Han China; noun suffix for specialists in some activity such as musician or revolutionary, corresponds to English -ist, -er, -ary or -ian; surname Jia
专人[zhuān rén, ㄓㄨㄢ ㄖㄣˊ, 专人 / 專人] specialist; person appointed for specific task
专门人员[zhuān mén rén yuán, ㄓㄨㄢ ㄇㄣˊ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, 专门人员 / 專門人員] specialist; specialized staff
专门家[zhuān mén jiā, ㄓㄨㄢ ㄇㄣˊ ㄐㄧㄚ, 专门家 / 專門家] specialist

specialist ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ペイロードスペシャリスト[, peiro-dosupesharisuto] (n) payload specialist
リフォームインストラクター[, rifo-muinsutorakuta-] (n) renovation specialist (wasei
心臓専門医[しんぞうせんもんい, shinzousenmon'i] (n) cardiologist; heart specialist
歯内療法専門医[しないりょうほうせんもんい, shinairyouhousenmon'i] (n) endodontist; root-canal specialist
特技兵[とくぎへい, tokugihei] (n) specialist (US Army enlisted rank)
耳鼻咽喉専門医[じびいんこうせんもんい, jibiinkousenmon'i] (n) ear, nose and throat specialist
装蹄師;装締師[そうていし, souteishi] (n) farrier (person who fits foot irons on horses and cows); hoof (care) specialist
スペシャリスト[, supesharisuto] (n) specialist; (P)
マルチスペシャリスト[, maruchisupesharisuto] (n) multispecialist
[し, shi] (n) (1) teacher; master; one's mentor; (n,suf) (2) religious leader; (suf) (3) specialist; (n) (4) (arch) five-battalion brigade comprising 2500 men (Zhou-dynasty Chinese army)
眼科医[がんかい, gankai] (n) ophthalmologist; eye specialist; (P)
精神病医[せいしんびょうい, seishinbyoui] (n) psychiatrist; mental specialist; alienist
紺屋の白袴[こうやのしろばかま, kouyanoshirobakama] (exp) specialists often fail to apply their skills to themselves; The dyer wears white

specialist ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชำนัญพิเศษ[n.] (chamnanphis) EN: expert ; specialist ; master FR: expert [m]
ช่างผู้เชี่ยวชาญ[n. exp.] (chang phūch) EN: specialist technician FR:
เอตทัคคะ[n.] (ētathakkha) EN: specialist ; expert ; master FR: expert [m] ; spécialiste [m]
เกจิอาจารย์[n.] (kēji-ājān) EN: instructor ; specialist ; master of the occult FR:
หมอ[n.] (mø) EN: expert ; master ; specialist FR: expert [m] ; spécialiste [m] ; maître [m]
หมอตา[n.] (mø tā) EN: oculist ; eye doctor ; eye specialist FR: oculiste [m, f] ; ophtalmologue [m, f] ; spécialiste de la vue [m, f]
นักเลง[n. exp.] (naklēng) EN: connoisseur ; specialist ; lover FR: spécialiste [m]
นักเทคโนโลยีพลังงาน[n. exp.] (nak theknōl) EN: energy technology specialist FR:
นักวิชาการ[n.] (nakwichākān) EN: technocrat ; specialist ; academic ; technical officer FR: spécialiste [m]
นักวิชาการพัฒนาชุมชน[n. exp.] (nakwichākān) EN: community development specialist FR:
นักวิชาการแรงงาน[n. exp.] (nakwichākān) EN: labour specialist FR:
แผนกหูคอจมูก[n.] (phanaēk hū ) EN: ENT specialist FR: ORL [f] ; o.r.l. [f] ; oto-rhino-laryngologie [f]
ผู้ชำนาญ[n.] (phūchamnān) EN: expert ; person skilled in ; specialist ; experienced person FR: expert [m] ; personne d'expérience [f] ; adepte [m]
ผู้ชำนาญเฉพาะ(ทาง...)[n. exp.] (phūchamnān ) EN: specialist (in …) FR: spécialiste (en …) [m]
ผู้ชำนาญการ[n.] (phūchamnānk) EN: expert ; specialist FR: expert [m] ; spécialiste [m]
ผู้ชำนาญการพิเศษ[n. exp.] (phūchamnānk) EN: specialist FR:
ผู้ชำนาญการศุลกากร[n. exp.] (phūchamnānk) EN: customs specialist FR:
ผู้ชำนัญพิเศษ[n. exp.] (phū chamnan) EN: specialist FR: specialiste [m]
ผู้เชี่ยวชาญ[n. exp.] (phū chīochā) EN: expert ; specialist ; technician ; connoisseur FR: expert [m] ; experte [f] ; spécialiste [m, f] ; connaisseur [m]
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง[n. exp.] (phū chīochā) EN: specialist FR:
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี[n. exp.] (phū chīochā) EN: tax specialist FR:
ผู้เชี่ยวชาญภาษา[n. exp.] (phū chīochā) EN: language specialist FR: spécialiste des langues [m]
ผู้สันทัดกรณี[n. exp.] (phū santhat) EN: well-informed person ; person in the know ; authority ; specialist FR: personne bien informée [f]
โคกม้า[n.] (khōkmā) EN: FR: spécialiste des chevaux [m]
คนทำสื่อ[n. exp.] (khon tham s) EN: FR: spécialiste de l'information [m]
หมอเฉพาะโรค[n. exp.] (mø chaphǿ r) EN: FR: médecin spécialiste [m] ; spécialiste [m]
หมอขวัญ[n.] (møkhwan) EN: FR: spécialiste des éléphants [m]
หมอเฒ่า[n.] (møthao) EN: FR: spécialiste des éléphants [m]
นัก[n.] (nak) EN: expert ; devotee FR: expert [m] ; spécialiste [m] ; passionné [m] ; fana [m] (fam.)
นักวิชาการด้าน...[n. exp.] (nakwichākān) EN: FR: spécialiste en … [m]
นักวิชาการเกียรติคุณ[n. exp.] (nakwichākān) EN: FR: spécialiste de renom [m]
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (nakwichākān) EN: environmentalist FR: spécialiste de l'environnement [m]
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ[n. exp.] (phaēt phūch) EN: FR: médecin spécialiste [m]
ผู้เชี่ยวชาญด้าน...[n. exp.] (phū chīochā) EN: FR: expert en … [m] ; expert dans le domaine de … [m] ; spécialiste en … [m]
ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (phū chīochā) EN: environmental expert FR: expert en environnement [m] ; spécialiste en environnement [m]

specialist ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitssicherheit {f}; Sicherheit am Arbeitsplatz | Fachkraft für Arbeitssicherheitoccupational safety | occupational safety specialist
Bahnreisespezialist {m}rail travel specialist
fachlich {adj} | fachliches Wissenspecialist | specialist knowledge
Fachreferent {m}subject specialist
Lektor {m}subject specialist
Augenarzt {m} [med.]eye specialist; eye doctor
Fachpresse {f}specialist publications
Spezialgeschäft {n}specialist shop
Spezialist {m} | Spezialist sein inspecialist | to specialize in

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า specialist
Back to top