ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shortcoming

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shortcoming*, -shortcoming-

shortcoming ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shortcoming (n.) จุดอ่อน See also: ปมด้อย Syn. defect, weak point
English-Thai: HOPE Dictionary
shortcoming(ชอร์ท'คัมมิง) n. ความล้มเหลว,ข้อบกพร่อง,จุดอ่อน,ปมด้อย, Syn. imperfection,defect
English-Thai: Nontri Dictionary
shortcoming(n) จุดอ่อน,ข้อบกพร่อง,ปมด้อย,ความล้มเหลว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, you're shortcoming is being to faithful to your abilities and desires.นายก็รู้ว่านายมีข้อบกพร่องที่เป็นคนยึดมั่นกับ ความสามารถและความปรารถนาของนาย
Speltzer may have a lizard brain like me, but his shortcoming is he doesn't have much of a human brain.สเปลท์เซอร์อาจมีสมองกิ้งก่าหมือนผม แต่จุดอ่อนของเขาก็คือ เขาไม่มีสมองของมนุษย์มากนัก
Occasionally we've been forced to accept candidates with minor shortcomings.บางครั้งพวกนี้ก็เผยจุดอ่อน
Ah, the Chairman's picture, yes, you compensate for all my shortcomings don't you?รูปท่านประธาน ใช่ คุณชดเชยข้อบกพร้องของผมใช่ไหม?
If you're concerned that I'd discuss any perceived shortcomings...ถ้าคุณกำลังสนใจในสิ่ง ที่ฉันพูดถึงจุดอ่อน ที่ปกปิดไว้...
To love a man despite his shortcomings...การรักใครซักคน อย่างไรก็ตามมันก็เผยจุดอ่อน
You apply all of your shortcomings to everybody else.นายคิดว่าทุกคนเลวร้าย เหมือนนายกันหมด
Because whatever my shortcomings last time,เพราะว่าอย่างไรก็ตาม ครั้งที่แล้วผมมีข้อบกพร่อง
I really have so many shortcomings?ฉันมีจุดอ่อนมากจริงๆนะเนี่ย
But personal shortcomings notwithstanding, he was a warm, gentle person, and I thought a lot of him.แต่เป็นข้อบกพร่องส่วนบุคคล ถึงกระนั้นก็ตาม เขาเป็นคนที่อบอุ่น สุภาพเรียบร้อย และผมก็คิดถึงเขามาก
She asked God to remove her shortcomings.เธออ้อนวอนพระเจ้า ให้ข้อบกพร่องของเธอหายไป
Have you admitted your shortcomings?คุณยอมรับปมด้อยของคุณได้หรือยัง

shortcoming ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
辫子[biàn zi, ㄅㄧㄢˋ ㄗ˙, 辫子 / 辮子] plait; braid; pigtail; a mistake or shortcoming that may be exploited by an opponent; handle
[zhē, ㄓㄜ, 遮] cover up (a shortcoming); screen off; to hide; to conceal
缺失[quē shī, ㄑㄩㄝ ㄕ, 缺失] deficiency; shortcoming; hiatus
毛病[máo bìng, ㄇㄠˊ ㄅㄧㄥˋ, 毛病] fault; defect; shortcomings
故障[gù zhàng, ㄍㄨˋ ㄓㄤˋ, 故障] malfunction; breakdown; defect; shortcomingfault; failure; impediment; error; bug (in software)
护短[hù duǎn, ㄏㄨˋ ㄉㄨㄢˇ, 护短 / 護短] to shield (one's shortcoming); to cover up (errors)
短处[duǎn chù, ㄉㄨㄢˇ ㄔㄨˋ, 短处 / 短處] shortcoming; defect; fault; one's weak points

shortcoming ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一長一短[いっちょういったん, icchouittan] (n) (something having its) merits and demerits; advantages and disadvantages; good points and shortcomings
弱み(P);弱味[よわみ, yowami] (n) (a) weakness; shortcoming; failing; sore point; (P)
採長補短[さいちょうほたん, saichouhotan] (n,vs) compensating for one's shortcomings by incorporating others' strong points
棚に上げる[たなにあげる, tananiageru] (exp,v1) to be blind to one's shortcomings; to play innocent
棚へ上げる[たなへあげる, tanaheageru] (exp,v1) to be blind to one's shortcomings; to play innocent
申し分[もうしぶん, moushibun] (n,vs) objection; shortcomings

shortcoming ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จุดอ่อน[n.] (jut-øn) EN: weakness ; weak point ; vulnerable spot ; fault ; flaw ; loophole ; shortcoming ; demerit FR: faiblesse [f] ; point faible [m] ; point vulnérable [m] ; talon d'Achille [m]
ข้อบกพร่อง[n. exp.] (khøbokphrǿn) EN: fault ; flaw ; error ; blunder ; defect ; weakness ; drawback ; shortcoming ; loophole FR: faute [f] ; défaut [m]
ข้อเสีย[n.] (khøsīa) EN: disadvantage ; shortcoming ; defect ; drawback ; minus ; bad points FR: inconvénient [m]
ข้อเสียหาย[n.] (khø sīaihāi) EN: shortcoming ; disadvantage ; fault ; demerit ; cost ; price FR:
ปมด้อย[n.] (pomdǿi) EN: weak point ; shortcoming FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shortcoming
Back to top