ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scapegoat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scapegoat*, -scapegoat-

scapegoat ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scapegoat (n.) ผู้รับเคราะห์แทนคนอื่น Syn. dupe, sacrifice, substitute
English-Thai: HOPE Dictionary
scapegoat(สเคพ'โกท) n. แพะรับบาป,ผู้รับเคราะห์แทนคนอื่น, Syn. whipping boy,goat
English-Thai: Nontri Dictionary
scapegoat(n) แพะรับบาป,คนรับเคราะห์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้รับบาป (n.) scapegoat
แพะรับบาป (n.) scapegoat
รับบาป (v.) be a scapegoat See also: be a whipping boy, hold the baby, undergo sufferings
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
SHE'S JUST A SCAPEGOAT FOR HIS OWN PERSONAL FAILINGS. HE KNOWS IF HE KILLS HER, HE LOSES THAT SCAPEGOAT.อย่างนั้นเขาก็เลยฆ่าผู้หญิงทุกคน?
As soon as the scapegoat is in place, I'll take care of the rest.- ฉันมีคนแก้ปัญหาที่นี่แล้ว ฉันจะดูแลความเรียบร้อยเอง - ตามสบาย
I refuse to be your scapegoat anymore, Mackenzie.แม่จะไม่ยอมเป็นแพะรับบาปของเธออีกแล้ว แมคเคนซี่
Now he doesn't have me to use as his scapegoat anymore.และเขาจะไม่มีฉัน เป็นแพะรับบาปอีกต่อไป
Scapegoat parishioner embezzles church funds and disappears.แพะรับบาปที่เป็นคนในศาสนา ยักยอกเงินโบสถ์ แล้วหายตัวไป
Either that man or his superior or his superior's superior... ordered that these people be used as scapegoats... by a nation that was baying for blood... in return for the innocent blood spilled on the streets of Guildford!ไม่ว่าเขาคนนั้นหรือดีกว่า หรือเหนือกว่าของดีกว่าเข? คำสั่งว่าคนเหล่านี้ ใช้เป็น scapegoats ... โดยประเทศ ที่ได้รับการเห่าสำหรับเลือด ...
Look how they scapegoated Chief Gates.ดูพวกมันทำกับแพะรับบาปอย่าง /ผู้กอง เกท สิ
Then he successfully read your emotions and left you as the real scapegoat.อย่างนั้นก็หมายความว่า เขาก็เข้าใจถึงความรู้สึกของคุณและหลอกใช้คุณ จากนั้นก็หนีไป ทิ้งให้คุณกลายป็นแพะรับบาป
Hey, guys, what, um... what if Max is a scapegoat?He pins it on Max Paulson, we close the case,
The chief,he needed a scapegoat. It's so unfair.ผอ.ต้องการแพะรับบาป มันไม่ยุติธรรม
The men imprisoned in the Tribunal will have to be scapegoats of this incident.คนที่ถูกตัดสินโทษเหล่านั้นจะต้องเป็นแพะรับบาปในเหตุที่เกิดขึ้น
Alastair should have killed Dean and escaped and you should have gone on happily scapegoating the demons.ใช่ฉันแค่หมุนวาล์วนิดหน่อย อลิสแตร์ควรจะฆ่าดีน แล้วก้อหนีไปซะ

scapegoat ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
替罪[tì zuì, ㄊㄧˋ ㄗㄨㄟˋ, 替罪] to cancel out a crime; to receive punishment as a scapegoat
替罪羔羊[tì zuì gāo yáng, ㄊㄧˋ ㄗㄨㄟˋ ㄍㄠ ㄧㄤˊ, 替罪羔羊] scapegoat; sacrificial lamb; same as 替罪羊
替罪羊[tì zuì yáng, ㄊㄧˋ ㄗㄨㄟˋ ㄧㄤˊ, 替罪羊] scapegoat
替身[tì shēn, ㄊㄧˋ ㄕㄣ, 替身] stuntman (in theatre); to work as substitute for sb else; scapegoat; fall-guy

scapegoat ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
生け贄;生贄[いけにえ, ikenie] (n) sacrifice; scapegoat
身代わり(P);身代り[みがわり, migawari] (n) substitute (for); sacrifice (of, to); scapegoat (for); (P)
スケープゴーティング[, suke-pugo-teingu] (n) scapegoating
スケープゴート[, suke-pugo-to] (n) scapegoat; (P)
悪玉化[あくだまか, akudamaka] (n,vs) scapegoating
犠牲[ぎせい, gisei] (n) victim; sacrifice; scapegoat; (P)

scapegoat ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จับแพะ[X] (jap phae) EN: scapegoat FR:
แพะรับบาป[n. exp.] (phae rap bā) EN: scapegoat FR: bouc émissaire [m]
ผู้รับบาป[n. exp.] (phū rap bāp) EN: scapegoat FR: bouc émissaire [m]
รับบาป[v.] (rap bāp) EN: be a scapegoat ; be a whipping boy ; take the blame for ; hold the baby ; suffer the consequences (of) FR:
เหยื่อ[n.] (yeūa) EN: victim ; prey ; sacrifice ; sufferer ; dupe ; gull ; scapegoat FR: proie [f] ; victime [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scapegoat
Back to top