ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

surcharge

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *surcharge*, -surcharge-

surcharge ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
surcharge (vt.) เก็บเงินเพิ่ม See also: คิดเงินเพิ่ม Syn. additional charge, overcharge
surcharge (vt.) พิมพ์เปลี่ยนค่าดวงตราไปรษณีย์
surcharge (vt.) บรรทุกเกิน See also: บรรจุเกิน Syn. overburden, overload
surcharge (n.) การเก็บเงินเพิ่ม See also: การคิดเงินเพิ่ม Syn. additional charge, overcharge
surcharge (n.) การพิมพ์เปลี่ยนค่าดวงตราไปรษณีย์
surcharge (n.) การเกินน้ำหนักบรรทุก See also: การเกินน้ำหนักบรรจุ, น้ำหนักที่บรรจุเกิน Syn. overburden, overload
surcharged (adj.) ซึ่งไหลล้น
English-Thai: HOPE Dictionary
surcharge(เซอ'ชาร์จฺ) n. การเก็บเงินเพิ่ม,การเก็บภาษีเพิ่ม,เก็บหรือภาษีที่เก็บเพิ่ม,ราคาเพิ่ม,เงินปรับเพิ่ม,ค่าใช้จ่ายพิเศษ,น้ำหนักเพิ่มหรือเกิน,ภาระเพิ่ม,การเกินน้ำหนักบรรทุก หรือบรรจุ,การพิมพ์เปลี่ยนค่าดวงตราไปรษณีย์,ดวงตราไปรษณีย์ที่ถูกพิมพ์เปลี่ยนค่า,
English-Thai: Nontri Dictionary
surcharge(n) ภาระที่เพิ่มขึ้น,การฟ้องเพิ่ม,การเก็บเพิ่ม,น้ำหนักเกิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
surchargeเงินเพิ่ม (ภาษีอากรที่ไม่เสียหรือนำส่งภายในกำหนด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Surcharge ขยะเผื่อทรุด, วัสดุทับหลุม 1) ขยะเผื่อทรุด : การใส่ขยะในหลุมฝังกลบเหนือระดับดินเดิม สำหรับเผื่อให้ขยะทรุดตัวหลังการย่อยสลาย 2) วัสดุทับหลุม : เช่น เศษวัสดุก่อสร้าง ซึ่งนำมากองไว้สำหรับ กดผิวบนของหลุมขยะ เพื่อให้ทรุดตัวเร็วขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You do know that there's a surcharge for any arms deliveries to countries that are embargoed by the United Nations.คุณรู้ใช่ไหมว่า เราต้องคิดเงินเพิ่ม ในการส่งอาวุธ
I've included the 20% surcharge for counterfeit notes.ฉันเพิ่ม 20% สำหรับรับเงินปลอมมาด้วย
Uh, 10% surcharge for soiled bills.เอิ่ม เพิ่มอีก 10% ต่างหากเป็นค่าที่ด้วยนะ
It's got a very reasonable surcharge.ช่วยได้มากเลยค่ะ ค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม
Twenty dollar deception surcharge!ยี่สิบดอลล่าห์ค่าโกหก

surcharge ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
輸入課徴金[ゆにゅうかちょうきん, yunyuukachoukin] (n) a surcharge on imports

surcharge ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หอบหิ้ว[v.] (høphiū) EN: carry ; pick up ; hold in arms ; have in tow FR: être surchargé de paquets
ค่าบริการเสริม[n. exp.] (khā børikān) EN: surcharge FR:
คั่ง[adj.] (khang) EN: congested ; jammed ; crowded ; packed ; glutted ; jam-packed FR: saturé ; surchargé ; congestionné
ค่าธรรมเนียมพิเศษ[n. exp.] (khāthamnīem) EN: surcharge FR:
มูลค่าเพิ่ม[n. exp.] (mūnkhā phoē) EN: added value ; value added ; increase in value ; surcharge FR: valeur ajoutée [f]
น้ำหนักเกินพิกัด[n. exp.] (nāmnak koēn) EN: excess weight FR: surcharge [f]
งานล้น[v. exp.] (ngān lon) EN: be swamped with work ; be overloaded with work ; the work is piling up FR: être surchargé de travail
ภาษีเสริม[n. exp.] (phāsī soēm) EN: tax surcharge ; surtax FR:
บรรทุกเกินพิกัด[v. exp.] (banthuk koē) EN: overload ; overburden FR: surcharger
ล้นมือ[v.] (lonmeū) EN: be overloaded ; be swamped FR: être submergé de travail ; être surchargé
โหลดเกิน[v. exp.] (lōt koēn) EN: overload FR: surcharger
เพียบ[adj.] (phīep) EN: loaded to capacity ; full to the brim ; fully loaded ; heavily loaded FR: surchargé

surcharge ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Solidaritätszuschlag {m}solidarity surcharge on income tax

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า surcharge
Back to top