ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

supplementary

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *supplementary*, -supplementary-

supplementary ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
supplementary (adj.) ซึ่งช่วยเสริม See also: ซึ่งเป็นการเพิ่มเติม Syn. additional, auxiliary
supplementary (n.) ผู้เสริม See also: สิ่งที่เสริม
English-Thai: HOPE Dictionary
supplementary(ซับพลิเมน'ทะรี) adj. เสริม,ผนวก,เพิ่มเติม,ประกอบ. n. ผู้เสริม,ส่งเสริม,ภาคผนวก,มุมเสริม180องศาหรือครึ่งวงกลม
English-Thai: Nontri Dictionary
supplementary(adj) ผนวก,ซึ่งเพิ่มขึ้น,ประกอบ,เสริม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
supplementary accident insuranceการประกันภัยอุบัติเหตุเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Supplementary employmentการจ้างงานเสริม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
supp (abbr.) คำย่อของ supplementary และ supplement Syn. suppl
suppl (abbr.) คำย่อของ supplementary และ supplement
มุมประชิด (n.) supplementary angles See also: adjacent angle, angle of approach
อาหารเสริม (n.) supplementary food
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sorry. You did take supplementary courses as well as participated in the Exam Prep Course...พายายามเข้านะ ซาคากิ มาคิโอะ อายุ 27 ปี!
Vacation is for students only. Teachers are busy everyday with club activities and supplementary lessons.วันหยุดมันเฉพาะนักเรียน แต่คุณครูหน่ะ ยุ่งทุกวันทั้งเรื่องกิจกรรมชมรมแล้วก็บทเรียนเสริม
Remember, the last time after supplementary lessons, I took the earlier train?จำได้มั้ย หลังเรียนเสริมครั้งสุดท้ายน่ะ ฉันขึ้นรถไฟก่อนเวลาใช่ป่ะ?
You've got supplementary classes during winter break, right?เธอต้องเรียนเสริมในช่วงฤดูหนาวใช่มั๊ย
We need supplementary evidence.เรายังมีหลักฐานไม่เพียงพอ ที่จะทำแบบนั้น
No matter what, you still have to go to the supplementary classes.ไม่ว่ายังไง ลูกก็ต้องไปเรียนเสริม
Hurry and go to the supplementary classes.รีบลุกขึ้นและไปเรียนพิเศษได้แล้ว
The supplementary provision states clearly that the armistice agreement takes effect as of 22:00 on July 27, 1953.บทบัญญัติเสริมระบุไว้อย่างชัดเจน ว่าข้อตกลงจะมีผลเมื่อเวลา 22.00 น.

supplementary ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
补角[bǔ jiǎo, ㄅㄨˇ ㄐㄧㄠˇ, 补角 / 補角] supplementary angle
附带[fù dài, ㄈㄨˋ ㄉㄞˋ, 附带 / 附帶] supplementary; incidentally; in parentheses; by chance; in passing; additionally; secondary; subsidiary; to attach

supplementary ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サイドリーダー[, saidori-da-] (n) supplementary reader in a foreign language classroom (wasei
付則[ふそく, fusoku] (n) additional rules; by-laws; supplementary provisions
外伝[がいでん, gaiden] (n) (1) (See 本伝) supplementary biography; (2) anecdote; side story; spin-off
発展学習[はってんがくしゅう, hattengakushuu] (n) enrichment program (i.e. for high-performing students); supplementary curriculum
補助単位[ほじょたんい, hojotan'i] (n) (1) (obs) prefixed unit of measurement (i.e. millimeter, kilogram, etc.); (2) (See 組立単位) supplementary SI unit (radian and steradian)
[ふく, fuku] (n,pref) (1) assistant; associate; vice-; sub-; deputy; substitute; auxiliary; supplementary; additional; collateral; (n) (2) duplicate; copy; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
副ボリューム記述子[ふくボリュームきじゅつし, fuku boryu-mu kijutsushi] SVD, Supplementary Volume Descriptor
補助グループID[ほじょグループID, hojo guru-pu ID] supplementary group ID

supplementary ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารเสริม[n. exp.] (āhān soēm) EN: supplementary food FR:
อาหารสมทบ[n. exp.] (āhān somtho) EN: supplementary food ; artificial food FR:
จก[n.] (jok) EN: discontinuous supplementary weft FR:
ของประกอบ[n.] (khøng prakø) EN: accessory ; supplementary item FR: accessoire [m]
มุมประชิด[n. exp.] (mum prachit) EN: adjacent angles ; supplementary angles FR: angles adjacents [mpl]
มุมประกอบสองมุมฉาก[n. exp.] (mum prakøp ) EN: supplementary angles FR: angles supplémentaires [mpl]
ผนวก[adj.] (phanūak) EN: supplementary ; attached ; annexed ; appended FR: supplémentaire ; annexe
รายได้เสริม[n. exp.] (rāidāi soēm) EN: supplementary income FR: revenu complémentaire [m]
รายละเอียดประกอบ[n. exp.] (rāila-īet p) EN: supplementary statement FR:

supplementary ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nebenleistung {f}supplementary work
Zusatzbestimmung {f}supplementary provision

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า supplementary
Back to top