ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spin

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spin*, -spin-

spin ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spin (vi.) ปั่น See also: กรอ, หมุน Syn. reel, whirl
spin (vt.) ปั่น See also: กรอ, หมุน Syn. reel, whirl
spin (n.) การหมุน See also: การปั่น Syn. rotation, whirl
spin along (phrv.) แล่นอย่างเร็ว Syn. bowl along
spin off (phrv.) หมุนออกไป See also: ปั่นออกไป
spin out (phrv.) ล้นจาก See also: หกจาก
spin out (phrv.) ทำให้สับสน (คำไม่เป็นทางการ)
spin round (phrv.) หมุนรอบอย่างเร็ว
spinach (n.) ผักขม
spinal (adj.) เกี่ยวกับกระดูกสันหลัง Syn. vertebral
spinal column (n.) กระดูกสันหลัง Syn. backbone, spine
spinal cord (n.) เส้นประสาทไขสันหลัง Syn. cord
spindle (n.) แกนหมุน See also: เพลาหมุน, กระสวย Syn. axle, rotator
spindle (vt.) ใส่เพลาหมุน See also: ใส่กระสวย
spindle-shaped (adj.) ซึ่งมีปลายแหลมเรียวทั้งสองข้าง
spindly (adj.) สูงยาว See also: ผอมสูง Syn. thin
spindrift (n.) คลื่นที่ซัดฝั่ง See also: น้ำคลื่นซัดฝั่งที่แตกเป็นฟอง Syn. waves
spine (n.) กระดูกสันหลัง Syn. backbone, vertebral column
spine (n.) สันหนังสือ
spine (n.) หนาม Syn. prickle, thorn
spinel (n.) แร่ไร้สี สัญลักษณ์ทางเคมี MgAIO4
spineless (adj.) ซึ่งไม่มีกระดูกสันหลัง
spinelle (n.) แร่ไร้สี สัญลักษณ์ทางเคมี MgAIO4
spinet (n.) พิณ
spinnaker (n.) ใบเรือขนาดใหญ่รูปสามเหลี่ยม
spinner (n.) เครื่องปั่นฝ้าย
spinner (n.) คนปั่นฝ้าย
spinneret (n.) อวัยวะส่วนสร้างเส้นใย See also: ตัวอ่อนของดักแด้
spinney (n.) ป่าละเมาะ See also: ป่าเล็กๆ, แมกไม้, หมู่ไม้ Syn. woods
spinning (n.) การปั่นด้าย Syn. revolving, whirling
spinning wheel (n.) เครื่องปั่นด้ายด้วยมือ
spinoff (n.) การเรียกหุ้นคืนบริษัทแม่ทั้งหมด
spinster (n.) สาวแก่ See also: สาวทึนทึก, หญิงที่ไม่เคยแต่งงาน Syn. old maid
spinster (n.) หญิงปั่นฝ้าย
spiny (adj.) มีหนาม See also: เต็มไปด้วยหนาม Syn. spiky, thorny
spiny (adj.) ยุ่งยาก See also: มีปัญหา, ไม่ราบรื่น Syn. troublesome, thorny
spiny anteater (n.) ตัวตุ่น See also: สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมของออสเตรเลีย กินแมลง มีจมูกยาว มีขนหยาบและหนามยาว
English-Thai: HOPE Dictionary
spin(สพิน) {spun,spun,spinning,spins} vt.,vi.,n. (การ) ปั่น,กรอ,ฟั่น,ทอ (ไหม) ,พ่น (ไหม) ,ม้วน,ทำให้หมุน,ควง,แทง (บิลเลียด) ,เรียบเรียง,เล่า,สาธยาย,เหวี่ยงออก,ขว้างออก,ยืดเยื้อ,หมุน,เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็ว,วิงเวียนศรีษะ,พลิก, Syn. rotate,whi
spinach(สพิน'นิจ) n. ผักขม,ใบของพืชดังกล่าว
spinage(สพิน'นิจ) n. ผักขม,ใบของพืชดังกล่าว
spinal(สไพ'เนิล) adj. เกี่ยวกับกระดูกสันหลัง.
spinal accessory nerveเส้นประสาทของcranial nerves คู่ที่ 11 ที่หล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อ ที่ทำให้ศรีษะและไลห่เคลื่อนไหว
spinal columnn. ลำกระดูกสันหลัง,กระดูกสันหลัง, Syn. vertebral column
spinal cordn. ลำไขสันหลังที่เป็นเนื้อเยื่อประสาทในลำกระดูกสันหลัง
spindle(สพิน'เดิล) n.,vt. (ทำให้เป็น,ใส่) กระสวย,เดือยหมุน,เพลาหมุน,สลัก,คนที่ผอมสูง vi. แตกหน่อ, Syn. rod,shaft
spine(สไพน์) n. ลำกระดูกสันหลัง,กระดูกสันหลัง,ส่วนที่คล้ายกระดูกสันหลัง,หนาม,หนามกระดอง,สิ่งที่แหลม,ความแข็งแกร่งของจิตใจ,ความแน่วแน่,สัน,แง่ง,สันหนังสือ., See also: spined adj., Syn. spinal column,ridge
spineless(สไพ'ลิส) adj. ไม่มีกระดูกสันหลัง,ไร้ความเข้มแข็ง,ไม่มีหนาม,อ่อนแอ,เหลาะแหละ,ไม่หนักแน่น, See also: spinelessness n., Syn. irresolute,passive
spinet(สพิน'นิท) n. เปียโนตั้งตรงขนาดเล็ก,จ้องหน่อง,เครื่องออร์แกนขนาดเล็ก
spinster(สพิน'สเทอะ) n. หญิงโสด,หญิงที่ยังไม่เคยแต่งงาน,หญิงทึนทึก,สาวแก่,หญิงปั่นด้าย, See also: spinsterhood n. spinsteish adj.
spiny(สไพ'นี) adj. เต็มไปด้วยหนาม,เต็มไปด้วยเดือยแหลม,คล้ายหนาม,คล้ายเดือยแหลม,ยากลำบาก,จัดการยาก,ขรุขระ,มีปัญหา., See also: spininess n., Syn. thorny
English-Thai: Nontri Dictionary
spinach(n) ผักขม
spinal(adj) เกี่ยวกับกระดูกสันหลัง
spindle(n) เพลา,เครื่องปั่นด้าย,เดือย,สลัก,กระสวย
spine(n) หนาม,กระดูกสันหลัง,ความแข็งขัน,สัน,แง่ง
spinet(n) จ้องหน่อง,พิณ
spinner(n) เครื่องปั่นด้าย,ผู้ปั่นฝ้าย
spinster(n) สาวแก่,สาวทึมทึก,หญิงโสด
spiny(adj) แหลม,เต็มไปด้วยหนาม,ขรุขระ,ไม่ราบรื่น,มีปัญหา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
spina bifida; spine, cleftกระดูกสันหลังโหว่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spinal๑. -ลำกระดูกสันหลัง๒. -เงี่ยงกระดูก, -หนาม, -ยอดแหลม, -จะงอย๓. -เงี่ยงกระดูกสันหลัง๔. -ไขสันหลัง, -สันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spinal column; column, vertebral; rachis; vertebrariumลำกระดูกสันหลัง [มีความหมายเหมือนกับ spine ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spinal cord; medulla spinalisไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spindleกระสวย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
spine๑. ลำกระดูกสันหลัง [มีความหมายเหมือนกับ column, spinal; column, vertebral; rachis; vertebrarium]๒. เงี่ยงกระดูก, หนาม, ยอดแหลม, จะงอย๓. เงี่ยงกระดูกสันหลัง๔. ไขสันหลัง, สันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spinelสปิเนล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
spinsterหญิงโสด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spinal anesthesiaการระงับความรู้สึกทางไขสันหลัง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Spinal cordไขสันหลัง [TU Subject Heading]
Spindle-whorlsแว [TU Subject Heading]
Spineสันหนังสือส่วนกลางระหว่างปกหน้ากับปกหลัง สำหรับช่วยยึดปกไว้ มักจะมี ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง และชื่อสำนักพิมพ์ เป็นส่วนที่ห้องสมุดไว้เขียนเลขเรียกหนังสือ
Spinel สปิเนล แหล่ง - ในประเทศไทย ชนิดสีดำที่เรียกนิลตะโก พบที่จังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี และตราด สีแดงที่เป็นทับทิมสปิเนลได้พบที่เชียงราย ประโยชน์ - ชนิดที่มีเนื้อใสสะอาดและสีจัดสม่ำเสมอ จัดเป็นรัตนชาติโดยเฉพาะสีแดงคล้ายทับทิมมากจนเรียกทับทิมสปิเนล [สิ่งแวดล้อม]
Spinningการปั่นด้าย [TU Subject Heading]
Spiny lobstersกุ้งมังกร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปั่น (v.) spin Syn. หมุน
ฟั่น (v.) spin See also: twist, roll
หมุนคว้าง (v.) spin See also: revolve extremely fast, whirl
หมุนคว้าง (v.) spin See also: revolve extremely fast, whirl
หมุนติ้ว (v.) spin See also: revolve, whirl, twirl, reel, gyrate
กรอ (v.) spin (the yarn) See also: wind, twist, lap in Syn. หมุน, ม้วน, ปั่น
ปั่นแปะ (n.) spin a coin
ชักใย (v.) spin a web
นอนวัน (v.) spin accurately See also: revolve smoothly as if stopping still
ปั่นฝ้าย (v.) spin cotton thread
ควงสว่าน (v.) spin down
ขม (n.) spinach See also: Amaranthus spinosus Syn. ผักขม, ผักโขม, ผักโหม
ผักขม (n.) Spinach
ผักโขม (n.) spinach See also: Amaranthus spinosus Syn. ผักขม, ผักโหม
ผักโหม (n.) spinach See also: Amaranthus spinosus Syn. ผักขม, ผักโขม
ไขสันหลัง (n.) spinal cord
สันปก (n.) spine Syn. สัน
สันหนังสือ (n.) spine Syn. สันปก, สัน
สันหลัง (n.) spine See also: backbone Syn. กระดูกสันหลัง
เงี่ยงปลา (n.) spine of fish-fin See also: fish-tail
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ba will have to teach you to spin too.บาจะสอนให้เธอปั่นด้ายด้วย
I'll spin you Valentine eveningsฉันจะเสกยามเย็นดั่งวาเลนไทน์
He does a spin move every time.มันหมุนตัวไปรอบๆ ทุกครั้ง
D Try this trick and spin it d Yeah!ฉันกำลังว่ายน้ำ ในทะเลคาริบเบียน
D With your feet in the air and your head on the ground d Try this trick and spin it d Yeah!น้ำคือทางออก เราต้องว่ายน้ำออกไป
Maybe I can spin my chair to a "Hava Nagila" techno remix till I puke.and we're having an awareness dance. awesome. Maybe I can spin my chair around
No matter how we spin this,ไม่ว่าเราจะทำอย่างไร
We agitate it. We spin it around. We sweeten some more.เอาไปปั่น หมุนไปเรื่อยๆ แล้วก็เติมน้ำตาลเข้าไปอีก
But if he finds a chance, he'll use a left spin kick to finish you off.แต่ถ้าเขาได้โอกาส เขาจะใช้ท่า Spin Kick เพื่อล้มเธอ
I thought, you know, if I could spin again maybe I...ฉันคิด เธอก็รู้ ถ้าแนทอยได้อีกครั้ง.. ..อาจจะ_BAR_
All you guys have to do is spin a few more times.พวกเราทำร่วมกัน เวลาเหลืออีกไม่มาก
[You Spin Me Around by Dead or Alive playing][You Spin Me Around by Dead or Alive playing]

spin ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兜风[dōu fēng, ㄉㄡ ㄈㄥ, 兜风 / 兜風] to catch the wind; to go for a spin in the fresh air
摆龙门阵[bǎi lóng mén zhèn, ㄅㄞˇ ㄌㄨㄥˊ ㄇㄣˊ ㄓㄣˋ, 摆龙门阵 / 擺龍門陣] chat; gossip; spin a yarn
作茧自缚[zuò jiǎn zì fú, ㄗㄨㄛˋ ㄐㄧㄢˇ ㄗˋ ㄈㄨˊ, 作茧自缚 / 作繭自縛] to spin a cocoon around oneself (成语 saw); enmeshed in a trap of one's own devising; hoist with his own petard
来复线[lái fù xiàn, ㄌㄞˊ ㄈㄨˋ ㄒㄧㄢˋ, 来复线 / 來復線] rifling (spiral lines on inside of gun barrel imparting spin to the bullet)
旋转球[xuán zhuǎn qiú, ㄒㄩㄢˊ ㄓㄨㄢˇ ㄑㄧㄡˊ, 旋转球 / 旋轉球] spin ball
[kāo, ㄎㄠ, 尻] coccyx; tailbone at end of spine; rear joint of meat animal
脊梁[jǐ liang, ㄐㄧˇ ㄌㄧㄤ˙, 脊梁 / 脊樑] backbone; spine
脑脊液[nǎo jí yè, ㄋㄠˇ ㄐㄧˊ ㄧㄝˋ, 脑脊液 / 腦脊液] cerebrospinal fluid
尻骨[kāo gǔ, ㄎㄠ ㄍㄨˇ, 尻骨] coccyx; tailbone at end of spine
头昏[tóu hūn, ㄊㄡˊ ㄏㄨㄣ, 头昏 / 頭昏] dizzy; giddy; one's head spins
头昏脑眩[tóu hūn nǎo xuàn, ㄊㄡˊ ㄏㄨㄣ ㄋㄠˇ ㄒㄩㄢˋ, 头昏脑眩 / 頭昏腦眩] dizzying; it makes one's head spin
头昏脑闷[tóu hūn nǎo mèn, ㄊㄡˊ ㄏㄨㄣ ㄋㄠˇ ㄇㄣˋ, 头昏脑闷 / 頭昏腦悶] fainting and giddy; one's head spins
头昏脑胀[tóu hūn nǎo zhàng, ㄊㄡˊ ㄏㄨㄣ ㄋㄠˇ ㄓㄤˋ, 头昏脑胀 / 頭昏腦脹] giddy; one's head spins
贪官[tān guān, ㄊㄢ ㄍㄨㄢ, 贪官 / 貪官] a grasping official; a greedy mandarin
陀螺[tuó luó, ㄊㄨㄛˊ ㄌㄨㄛˊ, 陀螺] gyroscope; spinning top
旋工[xuàn gōng, ㄒㄩㄢˋ ㄍㄨㄥ, 旋工] lathe operator; spinning wheel worker
旋子[xuàn zi, ㄒㄩㄢˋ ㄗ˙, 旋子] large metal plate for making bean curd; metal pot for warming wine; whirlwind somersault (in gymnastics or martial arts); spinor (math)
延髓[yán suǐ, ㄧㄢˊ ㄙㄨㄟˇ, 延髓] medulla oblongata (part of hind brain continuing the spinal chord)
[zhuī, ㄓㄨㄟ, 椎] spine
神经索[shén jīng suǒ, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄙㄨㄛˇ, 神经索 / 神經索] spinal chord
[fǎng, ㄈㄤˇ, 纺 / 紡] spin
纺织[fǎng zhī, ㄈㄤˇ ㄓ, 纺织 / 紡織] spinning and weaving
纺车[fǎng chē, ㄈㄤˇ ㄔㄜ, 纺车 / 紡車] spinning wheel
纺锤[fǎng chuí, ㄈㄤˇ ㄔㄨㄟˊ, 纺锤 / 紡錘] spindle
织纴[zhī rèn, ㄓ ㄖㄣˋ, 织纴 / 織紝] spinning and weaving
背骨[bèi gǔ, ㄅㄟˋ ㄍㄨˇ, 背骨] spine
[jǐ, ㄐㄧˇ, 脊] spine; back; ridge
[bō, ㄅㄛ, 菠] spinach
菠菜[bō cài, ㄅㄛ ㄘㄞˋ, 菠菜] spinach
脊柱[jǐ zhù, ㄐㄧˇ ㄓㄨˋ, 脊柱] spinal column; columna vertebralis
脊髓[jǐ suǐ, ㄐㄧˇ ㄙㄨㄟˇ, 脊髓] spinal chord
浪花[làng huā, ㄌㄤˋ ㄏㄨㄚ, 浪花] spray; ocean spray; spindrift; fig. happenings from one's life
炒菠菜[chǎo bō cài, ㄔㄠˇ ㄅㄛ ㄘㄞˋ, 炒菠菜] stir-fried spinach
老处女[lǎo chǔ nǚ, ㄌㄠˇ ㄔㄨˇ ㄋㄩˇ, 老处女 / 老處女] unmarried old woman; spinster
眩晕[xuàn yūn, ㄒㄩㄢˋ ㄩㄣ, 眩晕 / 眩暈] vertigo; dizziness; fainting; feeling of swaying, head spinning, lack of balance or floating (e.g. from a stroke)

spin ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイソバリックスピン[, aisobarikkusupin] (n) isobaric spin
こまを回す;独楽を回す[こまをまわす, komawomawasu] (exp,v5s) to spin a top
スピンアウト[, supin'auto] (n) spin out
スピンターン[, supinta-n] (n) spin turn
ひとっ走り;一っ走り[ひとっぱしり, hitoppashiri] (n,vs) spin (as in 'take a car for a spin'); run
繭をかける;繭を掛ける[まゆをかける, mayuwokakeru] (exp,v1) to spin a cocoon
繰る[くる, kuru] (v5r,vt) (1) to reel; to wind; to spin (thread); (2) to turn (pages); to flip through (a book); to leaf through (a book); to consult (a dictionary); to refer to (an encyclopedia); (3) to count (e.g. the days); (4) to open one-by-one; to close one-by-one (e.g. shutters); (P)
電子スピン共鳴[でんしスピンきょうめい, denshi supin kyoumei] (n) electron spin resonance; ESR
アイゴ属[アイゴぞく, aigo zoku] (n) Siganus (genus of perciform fishes in the family Siganidae); rabbitfish; spinefoot; foxface
アイゴ科[アイゴか, aigo ka] (n) Siganidae (family of fishes known as rabbitfishes, spinefoots and foxfaces)
アケボノヒメオオトカゲ[, akebonohimeootokage] (n) northern ridge-tailed monitor (Varanus primordius, species of carnivorous monitor lizard native to the Northern Territory of Australia); blunt-spined goanna
アミアイゴ;リトル・スパインフット;リトルスパインフット[, amiaigo ; ritoru . supainfutto ; ritorusupainfutto] (n) little spinefoot (Siganus spinus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); black spinefoot; black trevally; blue-spotted trevally; spiny rabbitfish
アラ[, ara] (n) (kanji is U29E8A) saw-edged perch (Niphon spinosus)
イエローテールスターリー・ラビットフィッシュ;イエローテールスターリーラビットフィッシュ;ブラウンスポッティドスパインフィッシュ[, iero-te-rusuta-ri-. rabittofisshu ; iero-te-rusuta-ri-rabittofisshu ; buraunsupotte] (n) brown-spotted spinefoot (Siganus stellatus, species of rabbitfish from the Indian Ocean); starspotted spinefoot; tellate rabbitfish
ウッドクリップ[, uddokurippu] (n) wooden clip; wooden clothespin
がめつい[, gametsui] (adj-i) greedy; grasping; predatory; calculating; avaricious
ぎいぎい;ぎーぎー[, giigii ; gi-gi-] (n) creak; squeak; rasping sound
キビレボウズハギ[, kibirebouzuhagi] (n) slender unicorn (Naso minor, species of Indo-West Pacific tang found from Mozambique to the Philippines); blackspine unicornfish; little unicorn
くるくる(P);クルクル[, kurukuru (P); kurukuru] (adv,adv-to) (1) (on-mim) whirling; revolving; spinning; going round and round; (2) (on-mim) coiling around; winding around; rolling around; (3) (on-mim) working tirelessly; working hard; (4) (on-mim) constantly changing; (P)
クロハギ属[クロハギぞく, kurohagi zoku] (n) Acanthurus (type genus of surgeonfishes and tangs in the family Acanthuridae which have a pair of sharp spines on either side of the base of the tail)
ケッパー;ケイパー;ケーパー[, keppa-; keipa-; ke-pa-] (n) caper (Capparis spinosa)
ゴールデンラインド・スパインフット;ゴールデンラインドスパインフット;ゴールデンラインドラビットフィッシュ[, go-rudenraindo . supainfutto ; go-rudenraindosupainfutto ; go-rudenraindorabittofis] (n) golden-lined spinefoot (Siganus lineatus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); goldlined rabbitfish
ごしごし;ゴシゴシ[, goshigoshi ; goshigoshi] (n,vs,adv) (on-mim) scrubbing; rubbing briskly; rasping
ゴマアイゴ;オレンジスポッティド・スパインフット;オレンジスポッティドスパインフット[, gomaaigo ; orenjisupotteido . supainfutto ; orenjisupotteidosupainfutto] (n) goldlined spinefoot (Siganus guttatus, species of Eastern Indian Ocean and Western Pacific rabbitfish); orange-spotted spinefoot
サンゴアイゴ;ブルースポッティド・スパインフト;ブルースポッティドスパインフト[, sangoaigo ; buru-supotteido . supainfuto ; buru-supotteidosupainfuto] (n) blue-spotted spinefoot (Siganus corallinus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); coral rabbitfish; orange spinefoot
シガヌスドリアータス;バーレッド・スパインフット;バーレッドスパインフット;バードスパインフット;ベアード・スパインフット;ベアードスパインフット[, shiganusudoria-tasu ; ba-reddo . supainfutto ; ba-reddosupainfutto ; ba-dosupainfut] (n) barred spinefoot (Siganus doliatus, species of Western Pacific rabbitfish); barred rabbitfish
シモフリアイゴ;ホワイトスポッティド・スパインフット;ホワイトスポッティドスパインフット[, shimofuriaigo ; howaitosupotteido . supainfutto ; howaitosupotteidosupainfutto] (n) white-spotted spinefoot (Siganus canaliculatus, species of Indo-West Pacific rabbitfish)
シューメイカー・スパインフット;シューメイカースパインフット[, shu-meika-. supainfutto ; shu-meika-supainfutto] (n) shoemaker spinefoot (Siganus sutor, species of rabbitfish from the western Indian Ocean)
ストリークド・スパインフット;ストリークドスパインフット;ジャワラビットフィッシュ[, sutori-kudo . supainfutto ; sutori-kudosupainfutto ; jawarabittofisshu] (n) streaked spinefoot (Siganus javus, species of Indo-Pacific rabbitfish); bluespotted spinefoot; Java rabbitfish
スピナー[, supina-] (n) spinner
スピナーシャーク;スピナー・シャーク[, supina-sha-ku ; supina-. sha-ku] (n) spinner shark (Carcharhinus brevipinna); long-nose grey shark
スピニングリール[, supininguri-ru] (n) spinning reel
スピネーカー[, supine-ka-] (n) spinnaker
スピネット[, supinetto] (n) spinet
スピネル[, supineru] (n) spinel
スピンオフ[, supin'ofu] (n) spin-off; spinoff
スピンドル[, supindoru] (n) {comp} spindle
スピンドル油[スピンドルゆ, supindoru yu] (n) spindle oil
ゼーゼー[, ze-ze-] (adv) (on-mim) wheezing sound; gasping sound
ぜいぜい;ぜえぜえ[, zeizei ; zeezee] (adv,adv-to,vs) (on-mim) gasping for breath; puffing and panting; wheezing
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スピンドル[すぴんどる, supindoru] spindle

spin ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชักใย[v. exp.] (chak yai) EN: spin a web FR: tisser une toile
หัวหมุน[v.] (hūamun) EN: be in a whirl ; be busy ; spin ; be bustling about ; be confused FR: ne plus savoir où donner de la tête
หัวปั่น[v.] (hūapan) EN: be in a whirl ; be very busy ; work one's head off ; make one's head spin ; be snowed under with work ; be overwhelmed with work ; be confused ; be disturbed FR: ne plus savoir où donner de la tête
การหมุน[n.] (kān mun) EN: whirl ; turning ; rotation ; spin FR: rotation [f]
ควง[v.] (khūang) EN: screw ; spin ; rotate FR:
ควงสว่าน[v.] (khūangsawān) EN: spiral ; spin down ; go into a spin FR:
กรอ[v.] (krø) EN: wind ; reel ; spin ; twist ; twine FR: enrouler ; bobiner
หมุน[v.] (mun) EN: revolve ; spin around ; go around ; spin ; whirl ; rotate FR: tourner ; faire tourner ; pivoter
หมุนติ้ว[X] (mun tiu) EN: spin very fast FR:
หมุนเวียน[v.] (munwīen) EN: circulate ; turn ; rotate ; revolve ; spin ; whirl ; wheel ; change hands FR: circuler ; tourner ; changer de main
นอนวัน[v.] (nønwan) EN: spin accurately FR:
ปั่น[v.] (pan) EN: turn ; spin ; whirl ; churn ; revolve ; rotate ; turn over ; wring FR: tourner ; filer ; essorer
สปิน[n.] (sapin) EN: spin FR: spin [m]
ท็อปสปน [n. exp.] (thǿpsapin) EN: topspin ; top spin FR:
วิง[v.] (wing) EN: turn ; revolve ; rotate ; spin ; gyrate FR: tournoyer ; tourner
ยืดเวลา[v. exp.] (yeūt wēlā) EN: prolong ; lengthen ; extend ; continue ; draw out ; drag out ; spin out ; stretch FR: prolonger ; faire durer
อนุพันธ์[n.] (anuphan) EN: by-product ; spin-off FR:
เอาแต่ได้[adj.] (ao tāe dāi) EN: greedy ; grasping FR:
แบ็คสปิน[n.] (baeksapin) EN: backspin FR:
บัพแหลม[n. exp.] (bap laēm) EN: cusp ; spinode FR:
บารุค สปิโนซา[n. prop.] (Bāruk Sapīn) EN: Baruch Spinoza FR: Baruch Spinoza
บุหงาส่าหรี[n. exp.] (bu-ngā sārī) EN: Citharexylum spinosum FR: Citharexylum spinosum
ชิง[n.] (ching) EN: Licuala spinosa ; Licuala peltata FR: Licuala spinosa ; Licuala peltata
ชิ่ง[n.] (ching) EN: Licuala spinosa ; Licuala peltata FR: Licuala spinosa ; Licuala peltata
ดาวทะเลปุ่มแดง[n. exp.] (dāothalē pu) EN: Red-knobbed starfish ; Red spine star ; African sea star ; African red knob sea star ; Linck's starfish ; Protoreaster lincki FR: Protoreaster lincki
เดือย[n.] (deūay) EN: dowel ; spindle ; tenon FR:
เดือย[n.] (deūay) EN: cock's spur ; dowel ; spindle ; tenon FR: ergot [m]
จะงอยบ่า[n. exp.] (ja-ngøi bā) EN: spine of scapula FR:
แกน[n.] (kaēn) EN: axle ; axis ; spindle FR: axe [m] ; pivot [m]
ก้านมะพร้าว[n.] (kānmaphrāo) EN: midrib of coconut ; midrib of a leaflet (of a coconut palm pinnate leaf) ; spine of a coconut palm leaflet FR:
กะพ้อ[n.] (kaphø) EN: Licuala peltata ; Licuala spinosa FR:
ไข่ดาว[n.] (khaidāo) EN: fried egg tree ; Oncoba spinosa FR: Oncoba spinosa
ไขสันหลัง[n.] (khaisanlang) EN: spinal cord FR: moelle épinière [f]
แขม็บ[adj.] (khamaep) EN: gasping FR:
ข่าง[n.] (khāng) EN: top ; spinning top FR:
คานทอง[n. exp.] (khān thøng) EN: well-to-do spinster FR:
ขทิง[n.] (khathing) EN: spring eel ; spiny eel FR:
ขึ้นคาน[v.] (kheunkhān) EN: become an old maid ; be a spinster ; have no suitors FR:
ขี้กลัว[adj.] (khī klūa) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless ; scary ; anxious FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)
ขม[n.] (khom) EN: spinach FR:

spin ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Seemannsgarn {n} | Seemannsgarn spinnensailor's yarn; fish story [Am.] | to spin a yarn
Arachnophobie {f}; Angst vor Spinnenarachnophobia; fear of spiders
Stachelaal {m} (Mastacembelus armatus) [zool.]armed spiny eel
Junggesellin {f}bachelor girl; spinster
Cassinsegler {m} [ornith.]Cassin's Spinetailed Swift
Cayenneschlüpfer {m} [ornith.]Plain-crowned Spinetail
Halswirbelsäule {f} [anat.]cervical spine
Spinnwebe {f}; Spinnengewebe
Rückgratverkrümmung {f}curvature of the spine
Bohrspindel {f} [techn.]drill spindle
Fledermaussegler {m} [ornith.]Boehm's Spinetailed Swift
habgierig {adv}graspingly
Graukopfschlüpfer {m} [ornith.]Grey-headed Spinetail
Hindusegler {m} [ornith.]Indian White-rumped Spinetailed Swi
Rollengewindespindel {f} [techn.]horizontal threaded spindle
Igeldrossling {m} [ornith.]Spiny Babbler
Kronenschlüpfer {m} [ornith.]Light-crowned Spinetail
Marcapataschlüpfer {m} [ornith.]Marcapata Spinetail
Frässpindel {f}milling spindle
Auswuchs {m} (negativ)negative spin-off
Ockerbrustschlüpfer {m} [ornith.]Ochre-breasted Spinetail
Rotschwanzschlüpfer {m} [ornith.]Olive Spinetail
Fahlschlüpfer {m} [ornith.]Pallid Spinetail
Papuasegler {m} [ornith.]New Guinea Spinetailed Swift
Peruschlüpfer {m} [ornith.]Rusty-crowned Tit-Spinetail
Pintoschlüpfer {m} [ornith.]Plain Spinetail
Rotwangenschlüpfer {m} [ornith.]Red-faced Spinetail
Rötelschlüpfer {m} [ornith.]Ruddy Spinetail
Seidenspinnerei {f} | Seidenspinnereien
Spinne {f} [zool.] | Spinnen
Spinalkanal {m} [anat.]spinal canal
Spinat {m} [bot.] [cook.]spinach
Spindel {f} | Spindeln
Spindellager {n} [techn.]spindle bearing
Spinett {n} [mus.] | Spinette
Spinnaker {m} [naut.]spinnaker
Spinnbobine {f}spinnung bobbin
Rückenmark {n} [anat.]spinal cord; medulla
Rückgrat {n} [anat.]spinal column
spinal {adj}; Wirbelsäule bzw. Rückenmark betreffend [anat.]spinal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spin
Back to top