ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

solve

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *solve*, -solve-

solve ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
solve (vt.) แก้ปัญหา Syn. resolve, untangle
solvency (n.) ความสามารถในการชำระหนี้ Syn. financial competence, richness
solvent (adj.) ที่มีเงินเพียงพอ See also: ซึ่งชำระหนี้ได้
solvent (n.) ตัวทำละลาย Syn. dissolvent, catalyst
solver (n.) ผู้ที่สามารถแก้ปัญหาได้
English-Thai: HOPE Dictionary
solve(ซอลว) vt. แก้ปัญหา,แก้ไข,แก้,อธิบาย,หาคำตอบ., See also: solver n., Syn. unravel
solvency(ซอล'เวินซี) n. การละลาย,ความ สามารถในการละลายตัว,ความสามารถในการ ชำระหนี้ทั้งหมด
solvent(ซอล'เวินทฺ) adj. สามารถละลาย,ทำให้ละลาย,สามารถชำระหนี้. n. ตัวละลาย,ตัวแก้ปัญหา,สิ่งที่อธิบาย.
English-Thai: Nontri Dictionary
solve(vt) แก้ไข,แก้ปัญหา,หาคำตอบ
solvency(n) การละลาย
solvent(adj) ซึ่งละลายได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
solvencyความสามารถที่จะชำระหนี้ได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Solvent ตัวทำละลาย หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง ของเหลวที่ละลายสารอื่น อาจจะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ตัวทำลายนี้เป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ในสารละลาย หมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง ของเหลวที่ใช้ในการละลายสาร [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขบไม่แตก (v.) be unable to solve a problem Syn. คิดไม่ออก, แก้ไม่ตก
แก้ไม่ตก (v.) be unable to solve a problem Syn. คิดไม่ออก
คิดตก (v.) solve See also: resolve, find a solution, unravel, figure out Syn. คิดออก, คิดสำเร็จ
คิดสำเร็จ (v.) solve See also: resolve, find a solution, unravel, figure out Syn. คิดออก
คิดออก (v.) solve See also: figure out, find a solution, resolve, unravel Ops. คิดไม่ออก, ไม่เข้าใจ
แก้ (v.) solve See also: rectify, correct, revise, alter Syn. ไข, คลี่คลาย
แก้ไข (v.) solve See also: resolve Syn. แก้, ไขปัญหา, คลี่คลาย, แก้ปัญหา, สะสาง
แก้ไขปัญหา (v.) solve See also: remedy, fix Syn. แก้ปัญหา, แก้ไข, ขจัดปัญหา
ขบปัญหา (v.) solve a problem See also: resolve a problem Syn. แก้ปัญหา
แก้ปัญหา (v.) solve a problem See also: resolve a problem Syn. ไขปัญหา
กระสาย (n.) solvent See also: excipient, added ingredient
ตัวทำละลาย (n.) solvent
ตัวทำละลาย (n.) solvent
ยุบสภา (v.) dissolve the parliament
ละลาย (v.) dissolve Syn. สลายตัว
สูญสลาย (v.) dissolve Syn. สลาย, แตกสลาย Ops. ก่อกำเนิด
ฮึด (v.) resolve See also: determine
เอ้อเร้อเอ้อเต่อ (v.) be unresolved See also: be outstanding, be unfinished Syn. คาราคาซัง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I will help you solve the riddleฉันจะช่วยคุณไขปริศนานี้
Why can't you even solve a basic question like that?ทำไมเธอถึงแก้โจทย์พื้นฐานอย่างนั้นไม่ได้นะ
When you run away, you don't solve anythingเมื่อใดที่เธอหนีไป เธอก็จะไม่ได้แก้ปัญหาใดๆเลย
Do whatever you want to solve it!ทำอะไรก็ได้อย่างที่เธออยากจะทำเพื่อแก้ไขมัน
She is a researcher and problem solverเธอเป็นนักวิจัยและนักแก้ปัญหา
I'm starting to doubt your resolve!ฉันกำลังสงสัยถึงวิธีแก้ปัญหาของคุณ
The problem has been solved for the time beingปัญหานั้นได้รับการแก้ไขไปชั่วคราวแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Perhaps a coalition between us... can solve this situation without further bloodshed.{\cHFFFFFF}Perhaps a coalition between us... {\cHFFFFFF}can solve this situation without further bloodshed.
Things are negotiated that'll solve your problems and answer your questions.Things are negotiated that'll solve your problems and answer your questions.
With your powers, you could solve so many problems.ด้วยอำนาจของท่าน ท่านแก้ไขปัญหาได้มากมาย
You've told me that we can't solve Hal's behavior without more information.คุณเคยบอกว่าเราไม่สามารถ แก้ปัญหา ปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมของ แฮล โดยไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม ถูกต้อง.
I agree that we need more information, so that we may solve the anomalies.ฉันยอมรับว่าเราต้องการข้อมูล เพิ่มเติม เพื่อที่เราจะแก้ปัญหาความ ผิดปกติ
You have 13 hours in which to solve the labyrinth... before your baby brother... becomes one of us... forever.เจ้ามีเวลาแค่13ชั่วโมง ในการหาทางออกจากเขาวงกต ก่อนที่น้องชายเล็กๆของเธอ จะกลายเป็นหนึ่งในพวกของเรา
No, thank you, but I have to solve this labyrinth.ไม่ค่ะ ขอบคุณ ฉันจะต้องผ่านเขาวงกตนี้ไปให้ได้
If you help me solve the labyrinth, I'll give you this.ถ้าคุณช่วยฉันผ่านเขาวงกต ฉันจะให้สร้อยนี้กับคุณ
I told her I was going to help her solve the labyrinth.ข้าบอกเธอว่าจะช่วย ให้ผ่านเขาวงกต
The scientists back then were unable to solve the mystery, so they decided to entrust their collected data and test samples to future generations by preserving them in a frozen capsule.นักวิทยาศาสตร์รุ่นต่อมา ก็ไม่สามารถไขความลึกลับนี้ได้ ดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจมอบ กลุ่มข้อมูลและตัวอย่างการทดสอบ... ...ไปไว้ที่คนรุ่นใหม่ในอนาคต โดยเก็บตัวอย่างนั้นไว้ในหลอดทดลอง
I want to solve this mystery as much as you guys.ฉันก็อยากไขคดีนี้ เหมือนพวกนายแหละ.
I'm here to solve this case.ทำไมหละ ? เพื่อคุณจะได้นำไปใส่ในรายงานเรอะ ?

solve ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一网打尽[yī wǎng dǎ jìn, ㄧ ㄨㄤˇ ㄉㄚˇ ㄐㄧㄣˋ, 一网打尽 / 一網打盡] to catch everything in one net (成语 saw); to eliminate at one stroke; to solve the problem at one fell swoop
[jī, ㄐㄧ, 积 / 積] to amass; to accumulate; to store; measured quantity (such as area of volume); product (the result of multiplication); to integrate (math.); to solve (or integrate) an ordinary differential equation (math.); old; long-standing
配方[pèi fāng, ㄆㄟˋ ㄈㄤ, 配方] prescription; cooking recipe; formulation; completing the square (to solve quadratic equation, math)
按下葫芦浮起瓢[àn xià hú lú fú qǐ piáo, ㄢˋ ㄒㄧㄚˋ ㄏㄨˊ ㄌㄨˊ ㄈㄨˊ ㄑㄧˇ ㄆㄧㄠˊ, 按下葫芦浮起瓢 / 按下葫蘆浮起瓢] solve one problem only to find another cropping up
志气[zhì qì, ㄓˋ ㄑㄧˋ, 志气 / 志氣] ambition; resolve; backbone; drive; spirit
一波未平,一波又起[yī bō wèi píng, ㄧ ㄅㄛ ㄨㄟˋ ㄆㄧㄥˊ, yi1 bo1 you4 qi3, 一波未平,一波又起] before the first wave subsides, a new wave rises (成语 saw); a new problem arises before the old is solved; many twists and turns to a story; one thing after another
浓度[nóng dù, ㄋㄨㄥˊ ㄉㄨˋ, 浓度 / 濃度] concentration (percentage of dissolved material in a solution); consistency; thickness; density; viscosity
下决心[xià jué xīn, ㄒㄧㄚˋ ㄐㄩㄝˊ ㄒㄧㄣ, 下决心 / 下決心] determine; resolve
溶解[róng jiě, ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧㄝˇ, 溶解] dissolve; solution
溶质[róng zhì, ㄖㄨㄥˊ ㄓˋ, 溶质 / 溶質] dissolved substance; material in solution
[méi, ㄇㄟˊ, 糜] dissolved; rice gruel; wasted; surname Mei
裁撤[cái chè, ㄘㄞˊ ㄔㄜˋ, 裁撤] dissolve
解散[jiě sàn, ㄐㄧㄝˇ ㄙㄢˋ, 解散] dissolve; disband
解释[jiě shì, ㄐㄧㄝˇ ㄕˋ, 解释 / 解釋] explanation; to explain; to interpret; to resolve
噶厦[gá xià, ㄍㄚˊ ㄒㄧㄚˋ, 噶厦 / 噶廈] government of Tibet, dissolved in 1959
留尾巴[liú wěi ba, ㄌㄧㄡˊ ㄨㄟˇ ㄅㄚ˙, 留尾巴] loose ends; to leave matters unresolved
冰消瓦解[bīng xiāo wǎ jiě, ㄅㄧㄥ ㄒㄧㄠ ㄨㄚˇ ㄐㄧㄝˇ, 冰消瓦解] melt like ice and break like tiles; disintegrate; dissolve
问号[wèn hào, ㄨㄣˋ ㄏㄠˋ, 问号 / 問號] question mark (punct.); unknown factor; unsolved problem; interrogation
分解[fēn jiě, ㄈㄣ ㄐㄧㄝˇ, 分解] resolve; decompose; break down
立志[lì zhì, ㄌㄧˋ ㄓˋ, 立志] resolve
了却[liǎo què, ㄌㄧㄠˇ ㄑㄩㄝˋ, 了却 / 了卻] to resolve; to settle
待解[dài jiě, ㄉㄞˋ ㄐㄧㄝˇ, 待解] unresolved; awaiting solution
溶剂[róng jì, ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧˋ, 溶剂 / 溶劑] solvent

solve ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソルバー[, soruba-] (n) {comp} solver
ソルベンシーマージン[, sorubenshi-ma-jin] (n) solvency margin
ソルベン率[ソルベンりつ, soruben ritsu] (n) solvency ratio
ディゾルブ[, deizorubu] (n) dissolve
ネオリバー[, neoriba-] (n) Neorever (coating remover solvent)
リゾルバー;リゾルバ[, rizoruba-; rizoruba] (n) {comp} resolver
リゾルバキャッシュ[, rizorubakyasshu] (n) {comp} caching resolver
一念発起;一念ほっき[いちねんほっき, ichinenhokki] (n,vs) being resolved to (do something); having a wholehearted intention
付く[づく, duku] (v5k,vi) (1) to be attached; to be connected with; to adhere; to stick; to cling; (2) to remain imprinted; to scar; to stain; to dye; (3) to bear (fruit, interest, etc.); (4) to be acquired (of a habit, ability, etc.); to increase (of strength, etc.); (5) to take root; (6) to accompany; to attend; to follow; to study with; (7) to side with; to belong to; (8) (See 憑く) to possess; to haunt; (9) (See 点く) to be lit; to be lighted; (10) to be settled; to be resolved; to be decided; (11) to be given (of a name, price, etc.); (12) to be sensed; to be perceived; (13) (from 運がつく) to be lucky; (suf,v5k) (14) (See 付く・づく) (after -masu stems, onomatopoeic and mimetic words) to become (a state, condition, etc.)
会期不継続の原則[かいきふけいぞくのげんそく, kaikifukeizokunogensoku] (n) principle holding that any matters left unresolved at the end of one Diet session are not to be carried over to the next
倒産[とうさん, tousan] (n,vs) (corporate) bankruptcy; insolvency; commercial failure; failed business; (P)
債務超過[さいむちょうか, saimuchouka] (n) insolvency
判じる[はんじる, hanjiru] (v1,vt) (1) to judge; to decide; (2) to solve; to decipher; to puzzle out; to interpret; (3) to divine; to guess; to make out
判ずる[はんずる, hanzuru] (vz,vt) (1) to judge; to decide; (2) to solve; to decipher; to puzzle out; to interpret; (3) to divine; to guess; to make out
単純泉[たんじゅんせん, tanjunsen] (n) simple thermal hot spring (containing less than one thousand ppm of dissolved minerals)
審議未了[しんぎみりょう, shingimiryou] (n) unresolved; shelved
心を決める[こころをきめる, kokorowokimeru] (exp,v1) to resolve to do; to make up one's mind to do; to set one's heart on; to have one's heart set on
思い立つ[おもいたつ, omoitatsu] (v5t,vt) (1) to occur (to one's mind); to get the idea of doing; (2) to resolve; to make up one's mind
意を決する[いをけっする, iwokessuru] (exp,vs-s) to resolve; to ready (oneself)
支払い能力;支払能力[しはらいのうりょく, shiharainouryoku] (n) solvency; ability to pay
支払不能[しはらいふのう, shiharaifunou] (n,adj-no) insolvency
散らす[ちらす, chirasu] (v5s,vt) (1) to scatter; to cause a shower of; (2) to disperse; to distribute; to spread; (3) to resolve (a symptom, condition, etc.); to relieve; to get rid of; to cure; (4) (as 気を散らす, etc.) (See 気を散らす) to distract; to divert; (suf,v5s) (5) (after the -masu stem of a verb) to do ... wildly (i.e. disorderly or frequently); to do ... all over the place; (P)
散る[ちる, chiru] (v5r,vi) (1) to fall (e.g. blossoms, leaves); (2) to scatter; to be dispersed; (3) to disappear; to dissolve; to break up; (4) to spread; to run; to blur; (5) to die a noble death; (P)
有機塩溶媒[ゆうきえんようばい, yuukienyoubai] (n) organochloride solvent
有機溶剤[ゆうきようざい, yuukiyouzai] (n) organic solvent
期す[きす;ごす, kisu ; gosu] (v5s,vi) (1) to expect; to look forward to; (2) to set (a date, etc.); (3) to resolve; to pledge (to oneself); to vow
未解決[みかいけつ, mikaiketsu] (adj-na,n) unsettled; pending; unresolved; (P)
決める(P);極める[きめる, kimeru] (v1,vt) (1) to decide; to choose; to determine; to make up one's mind; to resolve; to set one's heart on; to settle; to arrange; to set; to appoint; to fix; (2) to clinch (a victory); to decide (the outcome of a match); (3) to persist in doing; to go through with; (4) (as 決めている) to always do; to have made a habit of; (5) to take for granted; to assume; (6) to dress up; to dress to kill; to dress to the nines; (7) to carry out successfully (a move in sports, a pose in dance, etc.); to succeed in doing; (8) {MA} to immobilize with a double-arm lock (in sumo, judo, etc.); (P)
決心が揺らぐ[けっしんがゆらぐ, kesshingayuragu] (exp,v5g) to lose one's resolve; to have one's resolution waver
溶かす[とかす, tokasu] (v5s,vt) to melt; to dissolve; (P)
溶剤[ようざい, youzai] (n) solvent; solution; flux
溶媒[ようばい, youbai] (n,adj-no) solvent
溶材[ようざい, youzai] (n) solvent
溶解[ようかい, youkai] (n) (1) dissolution; solution (e.g. chemical); (vs) (2) to melt; to dissolve; to liquefy; (P)
溶解力[ようかいりょく, youkairyoku] (n) solubility; solvent power
火消し役;火消役[ひけしやく, hikeshiyaku] (n) (1) (See 定火消し) fireman (in Edo); (2) problem-solver; fixer
片付く(P);片づく[かたづく, kataduku] (v5k,vi) (1) to be put in order; to be put to rights; (2) to be disposed of; to be solved; (3) to be finished; (4) (also written as 嫁く) to be married (off); (P)
疑問氷解[ぎもんひょうかい, gimonhyoukai] (n) one's doubts being cleared away (dispelled, resolved)
疑団[ぎだん, gidan] (n) a doubt that lurks in one's soul and that cannot be resolved
破産[はさん, hasan] (n,vs) bankruptcy; insolvency; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
解ける[とける, tokeru] to solve (an equation)
リゾルバ[りぞるば, rizoruba] resolver

solve ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรหาร[v.] (banhān) EN: solve FR:
เฉลย[v.] (chaloēi) EN: answer ; solve ; reply ; response ; give the answer to ; explain ; interpret FR: résoudre ; solutionner ; apporter la réponse ; bien répondre
เฉลยปัญหา[v. exp.] (chaloēi pan) EN: solve a problem FR: résoudre un problème
ชำระล้าง[v. exp.] (chamra lāng) EN: clear up ; solve ; settle FR:
หาคำตอบได้[v. exp.] (hā khamtøp ) EN: solve FR:
แก้[v.] (kaē) EN: solve ; resolve ; settle ; remedy ; cure FR: résoudre ; solutionner ; régler ; remédier
แก้ไขปัญหา[v. exp.] (kaēkhai pan) EN: solve a problem ; figure out a problem ; solve ; remedy ; fix ; cure FR: résoudre un problème
แก้ไม่ตก (แก้...ไม่ตก)[v. exp.] (kaē ... mai) EN: be unable to solve FR:
แก้ปัญหา[v. exp.] (kaē panhā) EN: solve a problem ; resolve a problem ; settle a question ; settle an issue ; work out a solution ; deal with ; find a solution ; get over a difficulty (by) FR: résoudre un problème ; résoudre une difficulté ; régler un problème ; solutionner un problème ; rechercher une solution ; trouver une solution (à/aux)
แก้ปัญหาคณิฅศาสตร์[v. exp.] (kaē panhā k) EN: solve a mathematical problem FR: résoudre un problème mathématique [m]
แก้ปัญหาไม่ตก[v. exp.] (kaē panhā m) EN: be unable to solve a problem FR:
แก้ปริศนา[v. exp.] (kaē pritsan) EN: solve a mystery ; dispel a mystery ; solve a riddle FR:
แก้สมการ[v. exp.] (kaē samakān) EN: solve an equation FR: résoudre une équation
ไข[v.] (khai) EN: answer ; solve FR:
ไขปัญหา[v. exp.] (khai panhā) EN: resolve a problem ; solve a problrm ; answer FR: résoudre un problème
คิดไม่ตก[v. exp.] (khit mai to) EN: be unable to solve FR:
คิดออก[v. exp.] (khit øk) EN: find a solution ; have an idea ; figure out ; solve FR: trouver une solution
คิดตก[v.] (khittok) EN: solve ; resolve ; find a solution ; unravel ; figure out FR: résoudre ; solutionner ; trouver une solution ; obtenir une solution
เคลียร์[v.] (khlīa) EN: clear ; manage ; solve FR:
ขบ[v.] (khop) EN: think over ; solve ; ponder ; figure out FR: résoudre
ขบปัญหา[n. exp.] (khop panhā) EN: solve a problem FR: résoudre un problème
ขบปัญหาไม่แตก[v. exp.] (khop panhā ) EN: be unable to solve a problem FR:
สาง[v.] (sāng) EN: clear up ; solve ; disentangle ; unravel ; put in order FR: débrouiller ; démêler
ตีโจทย์แตก[v. exp.] (tī jōt taēk) EN: penetrate a problem ; penetrate an issue ; solve a problem FR:
ตีไม่แตก[v.] (tī mai taēk) EN: be unable to vanquish ; be unable to solve a problem FR:
ตีประเด็นแตก[v. exp.] (tī praden t) EN: penetrate a problem ; penetrate an issue ; solve a problem FR:
อับปาง[v.] (appāng) EN: go bankrupt ; become insolvent FR:
ได้สลายตัวไป[v. exp.] (dāi salāitū) EN: be dissolved FR:
เด็ดเดี่ยว[v.] (detdīo) EN: be resolute ; be firm ; be determined ; be resolved FR: être résolu ; être déterminé ; être décidé
ฮึด[v.] (heut) EN: fight back ; put up a fight ; do sth with determination ; stand up (to) ; resolve to proceed ; make up one's mind to fight FR:
ฮึดสู้[v.] (heutsū) EN: fight back ; put up a fight ; do sth with determination ; stand up (to) ; resolve to proceed FR:
แก้ไม่หาย[v. exp.] (kaē mai hāi) EN: cannot be solved FR:
การมีหนี้สินล้นพ้นตัว[n. exp.] (kān mī nīsi) EN: insolvency FR:
ค้างคา[adj.] (khāngkhā) EN: pending ; unresolved FR:
ความไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้[n. exp.] (khwām mai s) EN: insolvency FR:
ความสามารถในการชำระหนี้[n. exp.] (khwām sāmāt) EN: solvency FR:
ละลาย[v.] (lalāi) EN: dissolve ; melt ; thaw ; fuse FR: se dissoudre ; dissoudre ; fondre ; liquéfier
ละลาย[adj.] (lalāi) EN: dissolved FR:
ละลายหมด[adj.] (lalāi mot) EN: dissolved FR: dissous
ละลายในน้ำ[v. exp.] (lalāi nai n) EN: dissolve in water FR: se dissoudre dans l'eau

solve ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufklärung {f} (eines Verbrechens) | an der Aufklärung eines Verbrechens arbeitenclearing up; solving | to be trying to solve (clear up) a crime
Absolvent {m} (einer Universität) | Absolventen
Konkurserklärung {f}; Insolvenzerklärung
Vergleichsverfahren {n}insolvency proceedings
Zahlungsunfähigkeit {f}; Insolvenz
zahlungsunfähig {adj} | zahlungsunfähiger | am zahlungsunfähigsteninsolvent | more insolvent | most insolvent
Lösungsmittelbeständigkeit {f}resistance against solvents
beständig {adj} | beständig gegen Säuren und Lösungsmittelresistant | resistant against acids and solvents
Beschluss {m} | den Beschluss fassen, etw. zu tunresolve | to make a resolve to do sth.
Lösungsmittelabluftsystem {n}solvent exhaust system
Lösungsmittelkompressibilität {f}solvent compressibility
Lösungsmittelmissbrauch {m}solvent abuse

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า solve
Back to top