ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

smile

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *smile*, -smile-

smile ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
smile (n.) รอยยิ้ม Syn. grin
smile (vi.) ยิ้ม See also: ยิ้มแย้ม Syn. beam, grin
smile at (phrv.) ยิ้มมาทาง See also: ยิ้มให้ Syn. smile on
smile at (phrv.) ขบขันกับ See also: ยิ้มให้กับ
smile on (phrv.) ยิ้มให้กับ See also: ยิ้มไปทาง Syn. smile at, smile upon
smile on (phrv.) ทำให้เบิกบานกับ Syn. smile upon
smile upon (phrv.) ยิ้มให้กับ See also: ยิ้มไปทาง Syn. smile at, smile on
smile upon (phrv.) ทำให้เบิกบานกับ Syn. smile on
English-Thai: HOPE Dictionary
smile(สไมล์) vi.,vt. ยิ้ม,ยิ้มเยาะ,ยิ้มแย้ม,แสดงความเห็นชอบด้วยการยิ้ม,ยิ้มสรวล,ยิ้มร่าเริงn.. การยิ้ม,ลักษณะอาการที่เห็นชอบ., See also: smiler n.
English-Thai: Nontri Dictionary
smile(n) การแย้มสรวล,การยิ้ม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ส่งยิ้ม (v.) direct a smile to See also: distribute smiles to
โปรยยิ้ม (v.) direct a smile to See also: distribute smiles to Syn. ส่งยิ้ม
ยิ้ม (v.) smile See also: beam Syn. ยิ้มแย้ม, ยิ้มแฉ่ง, ยิ้มแป้น, ยิ้มร่า
ยิ้มร่า (v.) smile See also: beam Syn. ยิ้มแย้ม, ยิ้มแฉ่ง, ยิ้มแป้น
ยิ้มแฉ่ง (v.) smile See also: beam Syn. ยิ้มแย้ม, ยิ้มแป้น, ยิ้มร่า
ยิ้มแป้น (v.) smile See also: beam Syn. ยิ้มแย้ม, ยิ้มแฉ่ง, ยิ้มร่า
ยิ้มแย้ม (v.) smile See also: beam Syn. ยิ้มแฉ่ง, ยิ้มแป้น, ยิ้มร่า
รอยยิ้ม (n.) smile Ops. รอยหม่นหมอง
อมยิ้ม (v.) smile knowingly See also: smile in a reserved or noncommittal manner, smile in mildly manner Syn. ยิ้ม
ฝืนยิ้ม (v.) force a smile
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Hey this will put a smile on your faceเฮ้ นี่จะทำให้คุณยิ้มได้
He tried his best to smileเขาพยายามอย่างที่สุดที่จะยิ้ม
He couldn't help but smileเขาช่วยไม่ได้ที่ยิ้ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Won't you smile for me?จะไม่ให้คุณยิ้มให้ฉันได้ไหม
With a smile and a songด้วยรอยยิ้มและเสียงเพลง
When you smile and you singเมื่อคุณยิ้มและคุณร้องเพลง
Why are you laughing, Drogue? Wipe that smile off your face.เช็ดรอยยิ้มที่ออกจากใบหน้า ของคุณ ดโรก
With every smile You clear the airเธอทำให้อากาศสดใสด้วยรอยยิ้ม
Don't take your smile away from meอย่าพรากรอยยิ้มของเธอไปจากฉันเลย
No matter how difficult, you should smile and encourage your sister.ไม่ได้บอกว่ามันง่าย เธอต้องยิ้มและ เข้มแข็งเพื่อพี่สาว
I think that's the first time I've ever seen you smile ... when you mentioned your father.นั่นเป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นคุณยิ้ม ตอนคุณพูดเรื่องพ่อคุณ
But take care... not to smile at any part of it.แต่พึ่งระวัง จงอย่าได้ยิ้มเยาะกับตอนใดของเรื่อง
Now smile naturally, Ma. - I always do, Waverly.- แม่ก็ทำอยู่แล้ว เวฟเวอรี่
They've got electric lights on strings and there's a smile on everyoneพวกเขาตกแต่งบ้านด้วยไฟกระพริบ และมีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้ากันทุกคน
As for Andy, he spent that break hunkered in the shade... a strange little smile on his face, watching us drink his beer.สำหรับแอนดี้เขาใช้เวลาที่หยุดพัก hunkered ในที่ร่ม ... รอยยิ้มเล็ก ๆ น้อย ๆ แปลก ๆ บนใบหน้าของเขา ดูเราดื่มเบียร์ของเขา

smile ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
似笑非笑[sì xiào fēi xiào, ㄙˋ ㄒㄧㄠˋ ㄈㄟ ㄒㄧㄠˋ, 似笑非笑] like a smile yet not a smile (成语 saw)
眉开眼笑[méi kāi yǎn xiào, ㄇㄟˊ ㄎㄞ ㄧㄢˇ ㄒㄧㄠˋ, 眉开眼笑 / 眉開眼笑] beaming with joy; to be all smiles
惨笑[cǎn xiào, ㄘㄢˇ ㄒㄧㄠˋ, 惨笑 / 慘笑] bitter smile
破颜[pò yán, ㄆㄛˋ ㄧㄢˊ, 破颜 / 破顏] break into a smile; to open (of flowers)
[xū, ㄒㄩ, 欨] to blow or breathe upon to smile
奸笑[jiān xiào, ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄠˋ, 奸笑] evil smile; sinister smile
暗喜[àn xǐ, ㄢˋ ㄒㄧˇ, 暗喜] hidden smile; smirk; to rejoice covertly; secret satisfaction concerning one's evil plans
[xiào, ㄒㄧㄠˋ, 笑] laugh; smile
[jiǒng, ㄐㄩㄥˇ, 囧] variant of 冏, velvetleaf (Abutilon avicennae), plant of the jute family; bright; used as emoticon ("smiley") meaning sad :-(, depressed or frustrated
笑容可掬[xiào róng kě jū, ㄒㄧㄠˋ ㄖㄨㄥˊ ㄎㄜˇ ㄐㄩ, 笑容可掬] radiant with smiles
[shěn, ㄕㄣˇ, 哂] smile
微笑[wēi xiào, ㄨㄟ ㄒㄧㄠˋ, 微笑] smile
眉飞色舞[méi fēi sè wǔ, ㄇㄟˊ ㄈㄟ ㄙㄜˋ ˇ, 眉飞色舞 / 眉飛色舞] smiles of exultation; radiant with delight
笑容[xiào róng, ㄒㄧㄠˋ ㄖㄨㄥˊ, 笑容] smile; smiling expression
[wǎn, ㄨㄢˇ, 莞] smile
笑脸[xiào liǎn, ㄒㄧㄠˋ ㄌㄧㄢˇ, 笑脸 / 笑臉] smiling face; smiley :)
少女露笑脸,婚事半成全[shào nǚ lù xiào liǎn, ㄕㄠˋ ㄋㄩˇ ㄌㄨˋ ㄒㄧㄠˋ ㄌㄧㄢˇ, hun1 shi4 ban4 cheng2 quan2, 少女露笑脸,婚事半成全 / 少女露笑臉,婚事半成全] when the girl smiles, the matchmaker's job is half done (谚语 proverb)

smile ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーケイックスマイル;アルカイックスマイル[, a-keikkusumairu ; arukaikkusumairu] (n) archaic smile
せせら笑い;嘲笑い;冷笑い[せせらわらい, seserawarai] (n) sardonic laugh; scornful smile
にこっと笑う[にこっとわらう, nikottowarau] (exp,v5u) to smile pleasantly
にこぽん[, nikopon] (n) (1) backslapping; a smile and a tap on the shoulder; (2) backslapper; someone who smiles and gives you a slap on the shoulder; someone who wins people over
にこり[, nikori] (adv,adv-to) (on-mim) smile (sweetly); grin
にっこり[, nikkori] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) smile sweetly; smile; grin; (P)
にっこり笑う[にっこりわらう, nikkoriwarau] (exp,v5u) to smile cheerfully; to crack a smile
にんまり[, ninmari] (n,vs,adv) complacent smile
にんまり笑う[にんまりわらう, ninmariwarau] (exp,v5u) to smile complacently; to smile a smile of satisfaction
一笑千金[いっしょうせんきん, isshousenkin] (exp) A smile of a beautiful woman is worth a thousand pieces of gold; enchanting smile of a glamorous woman
一顰一笑[いっぴんいっしょう, ippin'isshou] (n) (a) mood; (a) smile or a frown
会心の笑みを浮かべる[かいしんのえみをうかべる, kaishinnoemiwoukaberu] (exp,v1) to smile a smile of satisfaction
似非笑い[えせわらい, esewarai] (n) smirk; affected smile
媚笑[びしょう, bishou] (n) charming, enticing smile; smile meant to catch a man's attention
微苦笑[びくしょう, bikushou] (n,vs) faint, ironic or bittersweet smile
愛きょうを振りまく;愛嬌を振りまく;愛きょうをふりまく;愛嬌を振り撒く[あいきょうをふりまく, aikyouwofurimaku] (exp,v5k) (common error is 愛想を振りまく) to make oneself pleasant to everybody; to smile at everybody; to try to please everybody; to make things pleasant
愛想笑い;あいそ笑い;あいそ笑[あいそわらい;あいそうわらい(愛想笑い), aisowarai ; aisouwarai ( aisowarai )] (n,vs) insincere smile; ingratiating smile; forced smile
晴れやかな笑顔[はれやかなえがお, hareyakanaegao] (n) beaming smile
朗らかに笑う[ほがらかにわらう, hogarakaniwarau] (exp,v5u) to smile brightly; to laugh merrily
目を細くする[めをほそくする, mewohosokusuru] (exp,vs-i) (1) (obsc) (See 目を細める・2) to smile with one's whole face; (2) (See 目を細める・1) to squint
目を細める[めをほそめる, mewohosomeru] (exp,v1) (1) to close one's eyes partly; to squint; (2) to smile with one's whole face; to look fondly at
綻びる[ほころびる, hokorobiru] (v1,vi) (1) to come apart at the seams; to be ripped; to be torn; (2) (See 綻ぶ・ほころぶ・1) to begin to open; to begin to bloom; (3) (See 綻ぶ・ほころぶ・2) to smile broadly; to break into a smile; (P)
綻ぶ[ほころぶ, hokorobu] (v5b) (1) to begin to open; to come out; (2) to smile broadly; (3) to come apart at the seams (clothes)
うはうは[, uhauha] (exp) exhilarated; all smiles
作り[つくり, tsukuri] (n) (1) making; producing; manufacturing; building; construction; make; structure; (2) appearance (i.e. attire, make-up); (3) build (i.e. physique); (4) (See 御作り) sashimi; (n-pref) (5) forced (smile, etc.); (P)
含み笑い[ふくみわらい, fukumiwarai] (n,vs) suppressed laugh; smile; giggle; chuckle
喜色満面[きしょくまんめん, kishokumanmen] (exp) being all smiles with joy
噛み殺す;噛殺す;かみ殺す[かみころす, kamikorosu] (v5s,vt) (1) to stifle a smile, yawn, etc.; (2) to bite to death
巧言令色鮮し仁;巧言令色少なし仁;巧言令色すくなし仁[こうげんれいしょくすくなしじん, kougenreishokusukunashijin] (exp) (arch) (See 巧言令色) those who resort to blandishments and fawning smiles are apt to lack compassion; a honeyed tongue with a heart of gall
掠める[かすめる, kasumeru] (v1,vt) (1) (uk) to steal; to rob; to snatch; to pocket; to plunder; (2) (uk) to deceive; to trick; to cheat; (3) (uk) to graze (in passing); to skim; to brush against; to touch lightly; (4) (uk) to appear and quickly disappear (a thought, a smile, etc.); to flit (through one's mind, across one's face); (5) (uk) (often as 目をかすめて) to do (something) while no one is looking; (6) (uk) (arch) to hint at; to suggest; to insinuate
笑い(P);咲い;嗤い[わらい, warai] (n) (1) (See 笑う・1) laugh; laughter; (2) (See 笑う・2) smile; (3) (esp. 嗤い) (See 笑う・3) sneer; (P)
笑う(P);咲う;嗤う[わらう, warau] (v5u,vi) (1) to laugh; (2) to smile; (3) (esp. 嗤う) to sneer; to ridicule; (P)
笑顔[えがお, egao] (n,vs) smiling face; smile; (P)
紛らす[まぎらす, magirasu] (v5s,vt) (1) to divert; to distract; (2) to conceal (one's sorrow with a smile, etc.); (P)
艶笑[えんしょう, enshou] (n,vs) (1) seductive smile; (2) erotic humor
若気る[にやける, niyakeru] (v1,vi) (1) to be effeminate; to be a fop; (2) to break into a smile; to grin
苦しい[くるしい, kurushii] (adj-i) (1) painful; difficult; agonizing; (2) (See 苦しい懐・くるしいふところ) needy; tight (budget); straitened (circumstances); (3) (See 苦しい言い訳・くるしいいいわけ) forced (smile, joke); lame (excuse); strained (interpretation); (4) awkward (situation); painful (position); (suf,adj-i) (5) (often ぐるしい) (See 寝苦しい・ねぐるしい,聞き苦しい・ききぐるしい,見苦しい・みぐるしい) (after masu stem) hard to do; unpleasant; (P)
苦笑[くしょう, kushou] (n,vs) bitter smile; wry smile; strained laugh; sarcastic laugh; (P)
追従笑い[ついしょうわらい, tsuishouwarai] (n) servile smile; sycophantic smile; servile laugh; sycophantic laugh
零れる[こぼれる, koboreru] (v1,vi) (1) (uk) to spill; to fall out of; to overflow; (2) to peek through; to become visible (although normally not); (3) to escape (of a smile, tear, etc.); (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
微笑む[ほほえむ, hohoemu] Thai: ยิ้ม English: to smile

smile ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉีกยิ้ม[v. exp.] (chīk yim) EN: force a smile ; flash a smile ; crack a smile FR:
ด้วยรอยยิ้ม[adv.] (dūay røiyim) EN: with a smile FR: avec le sourire
ฝืนยิ้ม[v. exp.] (feūn yim) EN: force a smile ; give a forced smile ; wear a smile ; give a tight smile FR: rire jaune
การบินไทยสมายล์[TM] (Kān Bin Tha) EN: Thai Smile FR: Thai Smile
ขยิ่ม[v.] (khayim) EN: be happy ; be proud of ; smile complacently FR:
กระแตวับ[v.] (krataēwap) EN: wear a smile FR:
กระยิ้มกระย่อง[v.] (krayimkrayǿ) EN: smile contentedly FR:
อมยิ้ม[v.] (omyim) EN: smile in a reserved manner ; smile knowingly ; smile in a noncommittal manner ; smile in mildly manner ; have a amused look ; smile to oneself FR:
แป้นแล้น[v. exp.] (paen laēn) EN: smile broadly ; give a happy smile FR:
โปรยยิ้ม[v. exp.] (prøi yim) EN: smile at everyone ; direct a smile to FR:
รอยยิ้ม[n.] (røiyim) EN: smile FR: sourire [m]
สายการบินไทยสมายล์[TM] (Sāikānbin T) EN: Thai Smile FR: Thai Smile
สมิต[v.] (samit) EN: smile ; be joyful FR:
แสยะ[v.] (sayae) EN: sneer ; grin ; grimace with the mouth ; smile broadly ; smile grimly ; smile scornfully FR: forcer un sourire
แย้มสรวล[v.] (yaēmsūan) EN: smile ; be cheerful FR:
แย้มยิ้ม[v.] (yaēmyim) EN: beam ; smile happily FR:
ยิ้ม[v.] (yim) EN: smile ; beam FR: sourire
ยิ้มแฉ่ง[v.] (yimchaeng) EN: give a broad smile ; give a beaming smile FR:
ยิ้มแห้ง[v.] (yimhaēng) EN: give a dry smile ; give an empty smile FR:
ยิ้มแห้ง ๆ[v. exp.] (yim haēng-h) EN: give a dry smile ; give an empty smile FR:
ยิ้มเจื่อน[v.] (yimjeūoen) EN: give a sickly smile FR:
ยิ้มเจื่อน ๆ[v. exp.] (yim jeūoen-) EN: give a sickly smile ; force a wry smile FR:
ยิ้มแก้ขวย[v.] (yimkaēkhūay) EN: have a embarrassing smile FR:
ยิ้มแก้เก้อ[v.] (yimkaēkoē) EN: have a embarrassing smile FR:
ยิ้มแกน ๆ = ยิ้มแกนๆ[v. exp.] (yim kaēn-ka) EN: give a forced smile ; force a smile FR:
ยิ้มกะเรี่ยกะราด[v. exp.] (yim karīaka) EN: smile sheepishly ; grin foolishly FR:
ยิ้มเก่ง[v. exp.] (yim keng) EN: have a ready smile FR:
ยิ้มค้าง[v.] (yimkhāng) EN: wear a fixed smile ; have a fixed smile FR:
ยิ้มเก้อ[v.] (yimkoē) EN: wear a fixed smile ; have a fixed smile FR:
ยิ้มกริ่ม[v.] (yimkrim) EN: look pleased with oneself ; give a sly smile ; smile slyly ; smile happily FR:
ยิ้มกว้าง[v. exp.] (yim kwāng) EN: smile broadly ; give a broad smile FR:
ยิ้มละไม[v.] (yimlamai) EN: have a gentle smile ; have a sweet smile ; have a winsome smile FR:
ยิ้มในหน้า[v.] (yimnainā) EN: have an amused look ; smile knowingly FR:
ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่[v.] (yimnøiyimya) EN: be gleeful ; smile gleefully FR:
ยิ้มแป้น[v.] (yimpaen) EN: smile broadly ; give a broad smile ; grin FR:
ยิ้มเผล่[v.] (yimphlē) EN: smile broadly FR: rire joyeusement
ยิ้มร่า[v. exp.] (yim rā) EN: beam ; smile with satisfaction FR:
ยิ้มสยาม[n. exp.] (yim Sayām) EN: Siamese smile ; Thai smile FR: sourire thaï [m]
ยิ้มสู้[v.] (yimsū) EN: smile FR:
ยิ้มแต้[v.] (yimtāe) EN: laugh happily ; be all smiles ; beam (at) ; give a beaming smile FR: être tout sourire

smile ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lächeln {n} | freundliches Lächeln | sich ein Lächeln abquälensmile | bland smile | to force oneself to smile
Strahlen {n} (Lächeln)beam (smile)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า smile
Back to top