ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

semester

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *semester*, -semester-

semester ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
semester (n.) ภาคการศึกษา See also: ภาคเรียน, ภาคการเรียน, เทอม Syn. term, season
English-Thai: HOPE Dictionary
semester(ซีเมส'เทอะ) n. ภาคเรียนครึ่งปีการศึกษา (ประมาณ 15-18 อาทิตย์) , (ในมหาวิทยาลัยเยอรมัน) ภาคเรียนครึ่งปี (6 เดือน), See also: semestral adj. semestrial adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
semester(n) ภาคการศึกษา,ภาคเรียน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภาคเรียน (n.) semester See also: session, term
ปิดภาคการศึกษา (n.) end of semester See also: term ending, school holidays Syn. ปิดภาคเรียน Ops. เปิดเทอม
ปิดภาคเรียน (n.) end of semester See also: term ending, school holidays Syn. ปิดภาคการศึกษา Ops. เปิดเทอม
ปิดเทอม (n.) end of semester See also: term ending, school holidays Syn. ปิดภาคเรียน, ปิดภาคการศึกษา Ops. เปิดเทอม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"My Semester in High school."" หลักสูตรครึ่งปีของฉันในไฮ สคูล"
But it's too late. The semester has already started.แต่ช้าไปหน่อย เทอมนี้เริ่มต้นแล้ว
Why leave with only one semester left?นี่.. เหลืออีกแค่เทอมเดียว จะได้รับปริญญาแล้ว คิดดูให้ดีสิ
How'd the semester go?เทอมนี้เป็นไงมั่งคะ?
I think... it would be a good time to take the semester off.ฉันคิดว่า... มันคงถึงเวลาแล้ว/Nที่เราจะปิดภาคเรียน
Last semester you were getting almost all A's and now...เทอมที่แล้วลูกได้เอเกือบจะทุกวิชา แต่ตอนนี้...
Yeah, and that photo is in a database which i check before the semester begins.ใช่แล้ว และรูปนั้นก็อยู่ที่ฐานข้อมูล ที่ฉันเช็คก่อนที่เทอมนี้จะเริ่ม
Because as you came in the middle of the semester it won't be easy to get along But they'll be friendly soonเพราะเธอพึ่งย้ายมาตอนกลางเทอม มันไม่ง่ายนักที่จะเข้ากับเพื่อนๆ แต่เดี๋ยวก็คงเข้ากันได้
So we spent a whole semester on potatoes alone.คือเราใช้เวลาทั้งหมด ศึกษาเฉพาะ เรื่องมันฝรั่ง อย่างเดียว
The new semester begins... on Monday.ภาคการศึกษาใหม่เริ่มต้น ในวันจันทร์
New semester starts next week.ภาคการศึกษาใหม่เริ่มอาทิตย์หน้า
Jill, we... we've been friends for... for, like, a semester now, right?จิลล์ เรา... เราเป็นเพื่อนกันมา เอ่อ..

semester ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
秋季[qiū jì, ㄑㄧㄡ ㄐㄧˋ, 秋季] autumn; fall semester
学期[xué qī, ㄒㄩㄝˊ ㄑㄧ, 学期 / 學期] term; semester

semester ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
先学期[せんがっき, sengakki] (n) last semester
学期末[がっきまつ, gakkimatsu] (n) end of term; end of semester
来学期[らいがっき, raigakki] (n-t) next semester
中間テスト[ちゅうかんテスト, chuukan tesuto] (n) midterm (mid-semester) test or exam
学期[がっき, gakki] (n,adj-no) school term; semester; (P)
来季[らいき, raiki] (n) next semester; next session; next season; next year

semester ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ภาค[n.] (phāk) EN: academic term ; semester FR: semestre [m]
ภาคการศึกษา[n. exp.] (phāk kānseu) EN: semester FR:
ภาคเรียน[n.] (phākrīen) EN: semester ; session ; school term ; term FR: semestre [m] ; session [f]
ปิดเทอม[n.] (pit thoēm) EN: end of semester ; term ending ; school holidays ; school vacation ; school break FR: fin de semestre [f] ; vacances scolaires [fpl]
เทอม[n.] (thoēm) EN: school term ; semester FR: semestre scolaire [m]

semester ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Semesterwochenstunden {pl}semester periods per week

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า semester
Back to top