ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

surety

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *surety*, -surety-

surety ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
surety (n.) ความแน่นอน Syn. pledge, forfeit
English-Thai: HOPE Dictionary
surety(ชัว'ที) n. เครื่องประกัน,การประกัน,การค้ำประกัน,การรับรอง,ผู้ค้ำประกัน,การรับรอง,ผู้ประกัน,ผู้ค้ำประกัน,ความแน่นอน,ความมั่นคง,สิ่งที่ทำให้แน่นอน
English-Thai: Nontri Dictionary
surety(n) ผู้ค้ำประกัน,การประกันภัย,ความแน่นอน,นายประกัน,ความมั่นคง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
suretyผู้ค้ำประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Suretyship and guarantyการค้ำประกัน และการรับประกัน [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ค้ำประกัน (n.) surety See also: acceptor, guarantor Syn. ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับรอง (n.) surety See also: acceptor, guarantor Syn. ผู้ค้ำประกัน, ผู้รับผิดชอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Thror ruled with utter surety never doubting his house would endure for his line lay secure in the lives of his son and grandson.ปกครองโดยธรอร์ กษัตริย์ในเขตใต้ขุนเขา กษัตริย์เหนือกษัตริย์แห่งคนแคระทั้งปวง อำนาจของธรอร์เป็นปึกแผ่น
Is it not natural I seek some surety?เป็นธรรมดาที่ข้าจะต้องหาหลักประกันไว้
That boy was your surety, great king!พระราชาผู้ยิ่งใหญ่ เด็กนั่นเป็นประกันของท่านนะ

surety ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
身元保証人[みもとほしょうにん, mimotohoshounin] (n) (personal) guarantor; (personal) surety; person providing a character reference

surety ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ค้ำประกัน[v.] (khamprakan) EN: guarantee ; ensure ; assure ; warrant ; attest ; insure ; certify ; act as surety FR: garantir ; assurer ; certifier
ค้ำประกันให้[v. exp.] (khamprakan ) EN: vouch for ; stand surety for FR:
ของค้ำประกัน[n. exp.] (khøng khamp) EN: surety FR:
ของประกัน[n. exp.] (khøng praka) EN: surety FR:
เครื่องประกัน[n. exp.] (khreūang pr) EN: security ; surety FR:
เงินค้ำประกัน[n. exp.] (ngoen khamp) EN: surety ; security FR:
ผู้จำนองค้ำประกัน[n. exp.] (phū jamnøng) EN: surety FR:
ผู้ค้ำประกัน[n. exp.] (phū khampra) EN: guarantor ; surety FR: garant [m]
ผู้รับประกัน[n. exp.] (phū rapprak) EN: guarantor ; surety FR: garant [m] ; garante [f]
ผู้รับเรือน[n.] (phūrapreūoe) EN: collateral surety FR:
ผู้รับรอง[n.] (phū raprøng) EN: surety ; acceptor ; guarantor ; sponsor ; certifier FR: garant [m] ; garante [f]
ประกัน[v.] (prakan) EN: bail out ; release on bail ; vouch for ; go bail for ; put up bail ; stand surety for FR:
การค้ำประกัน[n. exp.] (kān khampra) EN: suretyship FR:
สัญญาค้ำประกัน[n. exp.] (sanyā khamp) EN: contract of suretyship ; suretyship FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า surety
Back to top