ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

superstitious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *superstitious*, -superstitious-

superstitious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
superstitious (adj.) ซึ่งเชื่อโชคลาง See also: ซึ่งพิสูจน์ไม่ได้ Syn. untrue, unproven, erroneous
English-Thai: HOPE Dictionary
superstitious(ซูเพอสทิช'เชิส) adj. เชื่อทางไสยศาสตร์,ถือผีถือสาง,เชื่องมงาย,เชื่อผิด ๆ ,กลัวอย่างไม่มีเหตุผล (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับศาสนา) . v., See also: superstitiousness n., Syn. credulous
English-Thai: Nontri Dictionary
superstitious(adj) เชื่อผีสาง,เชื่อโชคลาง,เชื่อไสยศาสตร์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถือโชคถือลาง (v.) be superstitious Syn. เชื่อโชคลาง, ถือโชคลาง
ถือโชคลาง (v.) be superstitious Syn. เชื่อโชคลาง
เชื่อโชคลาง (v.) be superstitious Syn. ถือโชคลาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But I'm a superstitious man.But I'm a superstitious man.
I'm not superstitious but I was thinking about these things and why they came.ฉันไม่ใช่คนเชื่อโชคลาง แต่ฉันเคยคิดถึงเจ้าพวกนี้ และเหตุผลที่พวกมันมา
Better than making him drink superstitious stuff everydayดีกว่าปล่อยให้ลีโอซนไปวันๆนะ
You're a pair of superstitious goats and it's got the best of you.พอ แกสองคนมันพวกบ้างมงาย ถึงได้เหลวไหลกันแบบนี้
I'm a superstitious peasant, remember?ฉันเป็นซูปเปอร์ชาวไร่ จำได้มั้ย?
Attila was famous for his superstitious beliefs.Attila was famous for his superstitious beliefs.
Which of you superstitious old women wants to spend the night in a cell?หากใครงมงายเรื่องผีสาง คงต้องไปนอนในคุกแน่คืนนี้
We're talking about people that are highly superstitious and obsessed with ritual.ที่เชื่อเรื่องพิธีกรรม
Because of her epilepsy leads us to believe that these are highly superstitious peopleทำให้เราเชื่อว่าคนพวกนี้เชื่อในโชคลางอย่างมาก
See, even superstitious Booth doesn't believe in psychics.เห็นมั๊ย แม้แต่บูธสติเฟื่อง ยังไม่เชื่อในเรื่องไสยศาสตร์
Surely this is superstitious nonsense.แน่นอนว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องงมงายที่สุด
Told by poor, superstitious peasants,เล่าโดยไร้การศึกษา เชื่อถือโชคลาง

superstitious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
げんを担ぐ;験を担ぐ[げんをかつぐ, genwokatsugu] (exp,v5g) to be superstitious
担ぎ屋[かつぎや, katsugiya] (n) superstitious person; practical joker; blackmarket peddler
験担ぎ[げんかつぎ, genkatsugi] (n) superstition; acting superstitiously (for good luck)

superstitious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไสยศาสตร์[n.] (saiyasāt) EN: superstition ; the black arts ; black magic ; superstitious principles FR:
ไสยเวท[n.] (saiyawēt) EN: the black arts ; black magic ; superstitious principles FR:
ถือโชคถือลาง[adj.] (theū chōk t) EN: superstitious FR:
ถือลาง[v.] (theū lāng) EN: believe in omens ; be superstitious FR: être superstitieux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า superstitious
Back to top