ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

satirical

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *satirical*, -satirical-

satirical ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
satirical (adj.) ซึ่งชอบถากถาง See also: ชอบแดกดัน Syn. ironic, mocking, satiric, snide
satirically (adv.) อย่างแดกดัน
English-Thai: Nontri Dictionary
satirical(adj) เสียดสี,เปรียบเปรย,เหน็บแนม,ถากถาง,เยาะเย้ย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
satirical comedyสุขนาฏกรรมเสียดสี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The paintings are satirical of corrupt noblemen and courtesansภาพวาดนี้ล้อเลียนสังคมคนชั้นสูง ที่มีต่อพวกโสเภณี
If they weren't satirical then they were lewd paintingsถ้านั่นไม่ใช่ภาพแนวล้อเลียน งั้นก็แสดงว่ามันเป็นภาพลามก
My paintings weren't meant to be satiricalภาพที่ข้าวาดนั้น ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นภาพล้อเลียน

satirical ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恶搞文化[è gǎo wén huà, ㄜˋ ㄍㄠˇ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, 恶搞文化 / 惡搞文化] spoofing culture (web based genre in PRC acquiring cult status from 2005, involving humorous, satirical or fantastical videos, photo collections, texts, poems etc)
反诗[fǎn shī, ㄈㄢˇ ㄕ, 反诗 / 反詩] verse criticizing officials; satirical verse

satirical ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
落首[らくしゅ, rakushu] (n) lampoon; satirical poem
狂歌[きょうか, kyouka] (n) comic (satirical) tanka

satirical ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระแทกกระทั้น[adj.] (krathaēkkra) EN: sarcastic; ironical ; biting ; mocking ; satirical ; snarky ; caustic FR: caustique
กระทบกระแทก[adj.] (krathopkrat) EN: satirical ; biting ; caustic ; sarcastic ; disparaging ; ironic FR: sarcastique ; caustique
เสียดสี[adj.] (sīetsī) EN: sarcastic ; derisive ; biting ; satirical ; invidious FR:
แดกดัน[adv.] (daēkdan) EN: ironically ; satirically ; sarcastically FR: ironiquement ; satiriquement ; sarcastiquement
พูดถากถาง[v. exp.] (phūt thākth) EN: say ironically ; say satirically ; say sarcastically FR: parler avec ironie
พูดทิ่มแทง[v. exp.] (phūt thimth) EN: say sarcastically ; say satirically ; say ironically FR:

satirical ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kabarett {n}cabaret (show); (satirical) show
satirisch {adv}satirically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า satirical
Back to top