ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

slay

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *slay*, -slay-

slay ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
slay (vt.) ฆ่าทารุณ See also: สังหารโหด, สังหารหมู่ Syn. assassinate, murder, slaughter
slay (vt.) ทำให้ประทับใจมาก (คำไม่เป็นทางการ) See also: ทำให้หลงใหลมาก, ทำให้ตกตะลึงมาก
slayer (n.) ผู้ร้ายที่ลอบฆ่า See also: ผู้ที่ลอบสังหาร, ผู้สังหาร, ผู้ฆ่า Syn. murderer, butcher
slayer (n.) ฆาตกร See also: คนฆ่า, ผู้ร้ายฆ่าคน Syn. killer, assassin, cutthroat, criminal
slaying (n.) การฆาตกรรม See also: การฆ่าฟัน, การสังหาร Syn. killing, crime
English-Thai: HOPE Dictionary
slay(สเล) {slew,slain,slaying,slays} vt. ฆ่า,เข่นฆ่า,สังหาร,ฆ่าตาย,ดับ,มีผลอย่างรุนแรง,ประทับใจมาก,ทำให้หลงไหล., See also: slayer n., Syn. murder,slaughter
English-Thai: Nontri Dictionary
slay(vt) สังหาร,ฆ่า,ฆ่าฟัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
slayฆ่า, สังหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
slain (vt.) กริยาช่อง 3 ของ slay
slew (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ slay
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When he sets out to slay with his rain gear onเมื่อเขาตั้งแผนการโดยใช้รถของเขา
I have chicken entrails to read. Then let me slay them and make your day serene.ข้าไม่ต้องการเรื่องยุ่งยาก ข้ามีเรื่องในไก่เพื่อทำนาย
Revive my warriors to slay the humans.หากคุณลอร์ดแห่งป่านี้ฟื้นนักรบของฉันจะฆ่ามนุษย์
A monstrous creature. It is a terrible crime to slay a unicorn.สัตว์มหาประลัย มันโหดเหี้ยมมาก ที่จะฆ่ายูนิคอร์นซักตัวหนึ่ง
Then you're opening a door for the devil to come in and slay your family.เท่ากับว่าคุณเปิดประตูให้ปีศาจ เข้ามาถลกหนังครอบครัวคุณ
They don't, uh, slay dragons.พวกเขาไม่ได้.. ล่ามังกร
Tomorrow, the swallow will slay the dragon.พรุ่งนี้ การกลืนกินจะเข่นฆ่ามังกร
See, the Swallows slay the Dragons!ดู การกลืนกินเข่นฆ่ามังกร
Jabba will slay the Jedi on sight!แจ๊บบ้าจะเชือดเจไดในทันที
It must have been a very powerful blade to slay the dead.ดาบนั่นต้องทรงพลังมากจึงใช้ปราบคนดายไปแล้วได้
Can he dare slay one of the chieftains as he pleases?เขากล้าฆ่าหัวหน้าเผ่าตามอำเภอใจ
I shall not slay you with my own hands.ข้าไม่เพียงแต่จะเข่มฆ่าท่านด้วยมือของข้า

slay ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
芭菲[bā fēi, ㄅㄚ ㄈㄟ, 芭菲] Buffy (the vampire slayer), star of TV series

slay ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
切り立てる[きりたてる, kiritateru] (v1,vt) to cut; to slash; to slay all
打ち放す[ぶちはなす, buchihanasu] (v5s) to unsheath a sword; to slay
スレイヤー[, sureiya-] (n) slayer
切り伏せる[きりふせる, kirifuseru] (v1,vt) to slay; to cut down (a foe)
切り捨てる(P);切捨てる;斬り捨てる[きりすてる, kirisuteru] (v1,vt) (1) to cut down; to slay; (2) to truncate; to round down; to round off; (3) to omit; to discard; to cast away; (P)
切り殺す;斬り殺す[きりころす, kirikorosu] (v5s,vt) to slay; to put somebody to the sword
大上段[だいじょうだん, daijoudan] (n) raising a sword above one's head (to slay); haughty attitude
撃ち止める(P);打ち止める;打ち留める;討ち止める;撃止める;打止める;討止める;打留める[うちとめる, uchitomeru] (v1,vt) (1) (打ち止める, 打ち留める, 打止める, 打留める only) to hammer into place; (2) (打ち止める, 打ち留める, 打止める, 打留める only) (also うちどめる) to end (a performance); (3) (撃ち止める refers esp. to a gun, and 討ち止める to a blade) to kill; to slay; to shoot dead; to cut down; (P)
討ち果す;討ち果たす;打ち果す;打ち果たす[うちはたす, uchihatasu] (v5s,vt) to slay; to kill

slay ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฆ่า[v.] (khā) EN: assassinate ; kill ; murder ; slay ; slaughter ; butcher ; get rid of FR: tuer ; assassiner ; abattre ; trucider (fam.) ; occire (litt.) ; descendre (fam.) ; zigouiller (fam.) ; liquider (fam.) ; se débarrasser de ; éliminer ; bousiller (fam.) ; butter (arg.)
ปลิดชีพ[v. exp.] (plit chīp) EN: execute ; slay ; snuff out FR:
ประหาร[v.] (prahān) EN: put to death ; execute ; slay ; kill FR: exécuter ; mettre à mort ; tuer
ประหัต[v.] (prahat) EN: slay ; destroy FR:
ประหัตประหาร[v.] (prahatprahā) EN: persecute ; slay ; destroy FR: détruire ; anéantir
สังหาร[v.] (sanghān) EN: kill ; make die ; murder ; execute ; dispatch ; slay ; butcher ; massacre ; slaughter ; assassinate ; destroy ; annihilate FR: exterminer ; tuer ; détruire
ฆาตกร[n.] (khāttakøn) EN: murderer ; killer ; slayer ; assassin FR: meutrier [m] ; assassin [m] ; tueur [m]
พิศวาสฆาตกรรม[X] (phitsawāt k) EN: passion slaying FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า slay
Back to top