ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

strip

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *strip*, -strip-

strip ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
strip (vi.) เปลือยกาย See also: เปลื้องผ้า Syn. disrobe, undress, unclothe
strip (vt.) ถอดผ้า See also: แก้ผ้า Syn. disrobe, undress, unclothe
strip (vi.) ระบำแก้ผ้า See also: ระบำเปลื้องผ้า Syn. do striptease
strip (n.) การเต้นระบำเปลื้องผ้า Syn. striptease
strip (n.) ชิ้นยาว See also: ริ้ว, แผ่นยาว Syn. piece, ribbon, shred
strip (n.) ทางยาวสำหรับเครื่องบินขึ้นลง See also: ลานสนามบิน Syn. airstrip
strip (n.) การ์ตูนเรื่องยาว See also: ภาพแสดงเรื่องราวเป็นตอนๆ Syn. comic strip
strip (n.) ถนนที่มีร้านค้าสองข้างทาง
strip (vt.) ฉีกเป็นแผ่นเล็กยาว Syn. tear into strips
strip (vt.) รีดนมวัวหรือแพะจนหมด See also: รีดนมส่วนสุดท้ายจนหมด
strip away (phrv.) ปอกเปลือก See also: เอาเปลือกออก, เอาออก Syn. strip off
strip away (phrv.) ถอดออก See also: เอาออกมา, เผยออก Syn. strip off
strip cartoon (n.) การ์ตูนสั้นๆ ในหนังสือพิมพ์ Syn. comic strip
strip down (phrv.) ถอดผ้าออก See also: เปลื้องผ้าออก Syn. strip off
strip down (phrv.) ถอดออก (เครื่องจักร) See also: แกะออก Syn. take down, tear down
strip down (phrv.) ดุด่า See also: ว่ากล่าว Syn. tell off
strip from (phrv.) ถอดออก See also: ลอกออก
strip of (phrv.) ขโมย
strip off (phrv.) ปอก See also: เอาเปลือกออก, เอาออก Syn. strip away
strip off (phrv.) ถอดออก See also: เอาออกมา Syn. strip away
strip off (phrv.) ถอดผ้า See also: เปลื้องผ้า Syn. strip down
strip off (phrv.) ดุด่า See also: ว่ากล่าว, ตำหนิ Syn. tell off
stripe (n.) ริ้ว See also: แถบ, แถบสี Syn. band, layer
stripe (n.) ลายทางยาว See also: ลายทาง, ลายแถบ Syn. line, streak
stripe (n.) แถบยศ See also: บั้งยศ Syn. chevron
stripe (vt.) ทำให้เป็นริ้ว See also: ทำให้เป็นลายทางยาว Syn. streak, striate
stripe (n.) การโบย See also: การตี, การเฆี่ยน Syn. blow, clout
striped (adj.) ซึ่งมีสาย See also: ซึ่งเป็นแถบ Syn. lined, banded, barred
striper (n.) ทหารเรือที่สวมปลอกแขนแสดงตำแหน่ง (คำสแลงทางทหาร)
striplight (n.) ไฟส่องที่เรียงเป็นแถวบนเวที Syn. row of lamps
stripped (adj.) ปราศจากสิ่งจำเป็น (เช่น อาหาร เงิน และ อื่นๆ) See also: ขาดแคลน Syn. dispossed
stripper (sl.) ผู้เต้นระบำเปลื้องผ้า
striptease (n.) การเต้นระบำเปลื้องผ้า Syn. strip
striptease (vi.) เต้นระบำเปลื้องผ้า Syn. strip
stripteaser (n.) นักเต้นระบำเปลื้องผ้า
stripy (adj.) ซึ่งมีริ้ว See also: ซึ่งมีลาย
English-Thai: HOPE Dictionary
strip(สทริพ) vt. ลอก,ปอก,เปลื้อง,รื้อ,ถอน,ขจัด,ปล้น,กวาด,ถอด,แก้ผ้า,รีดนม,ตัดเนื้อหา,ตัดฉีกหรือทำให้เป็นแผ่นเล็กยาวvi. เปลื้องผ้า,ถอดผ้า,ระบำเปลื้องผ้า n. สายยาว,แผ่นยาวเล็ก,ลานสนามบิน,แผ่นแสตมป์,ระบำเปลื้องผ้า,สายแผ่นเหล็ก,การขุดกลางแจ้ง.
stripe(สไทรพฺ) n. ริ้ว,ผ้าริ้ว,ลายยาว,ลาย,แถบ,ชนิด,บั้ง,แถบยศ,เสื้อลายขวางของนักโทษ,การตี,การเฆี่ยน,การโบย,การหวด,รอย (เฆี่ยน,โบย,หวด)
striped(สไทรพดฺ,สไทร'พิด) adj. เป็นริ้ว,เป็นลายยาว,มีแถบ,เมาเหล้า
stripper(สทริพ'เพอะ) n. ผู้ปอก,ผู้ลอก,ผู้เปลื้อง,ผู้ถอด,ผู้รื้อ,ผู้ถอน,กรรมกรเหมืองแร่กลางแจ้ง,นักระบำเปลื้องผ้า,วัวนมที่กำลังจะหมดนม
stript(สทริพทฺ) vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ strip
striptease(สทริพ'ทีช) vi. ระบำเปลื้องผ้า
stripteaser(สทริพ'ทีเซอะ) n. นักระบำเปลื้องผ้า
stripy(สไทร'พี) adj. มีริ้ว,มีลายยาว,มีแถบ
English-Thai: Nontri Dictionary
strip(n) ริ้ว,แผ่นยาว,แผ่นแสตมป์,ระบำเปลื้องผ้า,ลานสนามบิน
stripe(n) บั้ง,ริ้ว,แถบยศ,ชนิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
strip๑. แผ่นเล็กยาว๒. บีบรีด๓. ดึงออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stripe; streakเส้น, ลาย, รอย [มีความหมายเหมือนกับ stria ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Strip Mine การทำเหมืองเปิดถมตามหลัง เป็นการทำเหมืองแร่ที่เหมาะสมกับแหล่งแร่ที่ เป็นชั้นวางตัว ค่อนข้างราบ โดยใช้เครื่องมือขุดตักชั้นแร่ใส่เครื่องจักรขนถ่าย ส่วนเปลือกดินจะปล่อยทิ้งตามหลังมาเป็นลำดับ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ริ้ว (n.) strip See also: line, stripe, streak, welt, strath mark
เปลื้อง (v.) strip See also: remove, take off, cast off Syn. ถอด, ปลด, แก้ Ops. ใส่, คลุม
เปลือย (v.) strip See also: undress, unclothe, expose, uncover Syn. เปลือยกาย, แก้ผ้า, แก้ผ้าแก้ผ่อน, เปลื้อง, เปลือยเปล่า Ops. ปิด
เพิก (v.) strip See also: skin
แก้ผ้า (v.) strip See also: undress, unclothe, expose, uncover Syn. เปลือยกาย, แก้ผ้าแก้ผ่อน, เปลื้อง, เปลือยเปล่า Ops. ปิด
แก้ผ้าแก้ผ่อน (v.) strip See also: undress, unclothe, expose, uncover Syn. เปลือยกาย, แก้ผ้า, เปลื้อง, เปลือยเปล่า Ops. ปิด
แถบ (n.) strip See also: band, stripe
เปลื้อง (v.) strip off See also: remove, take off, cast off, undress Syn. ถอด, ปลด, แก้ Ops. ใส่, คลุม
เปลื้องผ้า (v.) strip off See also: unclothe, undress, take off, remove the clothing Syn. ถอด, ปลด, เปลือย, แก้ผ้า, เลิกผ้า Ops. ใส่
เลิกผ้า (v.) strip off See also: unclothe, undress, take off, remove the clothing Syn. ถอด, ปลด, เปลือย, แก้ผ้า Ops. ใส่
แก้ผ้า (v.) strip off See also: unclothe, undress, take off, remove the clothing Syn. ถอด, ปลด, เปลือย, เลิกผ้า Ops. ใส่
เปลือยอก (v.) strip oneself to the waist See also: bare one´s chest
ถอดรูป (v.) strip the mask off
เปลือยส่วนบน (v.) strip the waist
เปลือยอก (v.) strip the waist Syn. เปลือยส่วนบน
แถบยศ (n.) stripe
ลาย (adj.) striped See also: streaked
ช่อน (n.) striped snake-head fish Syn. ปลาช่อน
ฟาก (n.) strips of split bamboo See also: strip of split bamboo flooring
เรือก (n.) strips of wood tied together by rattan used for flooring
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Otherwise, the wily Pathan will strip himself naked, grease himself all over, slippery as an eel, make off with your rifle, which is a crime.จอมเจ้าเล่ห์ปาทานจะตัดตัวเอง เปลือยกาย ไขมันตัวเองทั่วลื่นเป็นปลา ไหล ให้ออกไปพร้อมกับปืนไรเฟิล ของคุณซึ่งเป็นความผิดทางอาญา
Sunset Strip is just swarming with chicks looking to get laid.สันเสท สทริป เป็นเพียงการ ปีน ป่าย ด้วย ลูกไก่ ที่ต้องการได้รับ Iaid
Now God and we... have the chance to make a miracle to strip all masks away forever.พระเจ้ากับเรามีโอกาสก่อปาฏิหาริย์แล้ว ฉีกหน้ากากทั้งหมดทิ้งไปตลอดกาล
But the body itself is remarkably good, so I'll strip back some varnish here...แต่ตัวมันยังคงสภาพดีมาก ๆ ดังนั้นผมจึงแค่เช็ดกับแซะน้ำมันเคลือบออก
Nothing says "respect" like cramming a strip of Lycra up your ass.เราใส่ จี-สตริง ซึ่งจะทำให้หนุ่มๆ นับถือเรามากขึ้น
It looked like a strip show.มันก็เหมือนกับการแสดงเปลื้องผ้า
While plowing the field he'd strip off his clothes when it rained and run out into the highwayกำลังทำไร่อยู่ พอฝน ตกเค้าก็ถอดเสื้อผ้า แล้วก็วิ่งออกไปที่ถนนใหญ่นะซิ
Yeah, right, like I'm gonna strip right here?ใช่ อย่าบอกนะ จะให้ฉันโชว์น้องหนู ตรงนี้?
If not, I'll strip him of all his powers, just like her.ถ้าไม่ ฉันจะถอนอำนาจของเขาให้หมดเหมือนกับเธอ
You lure people here with an invitation from the King and then you strip them of all their powers.คุณล่อทุกคนมาที่นี่ด้วยคำเชิญของพระราชา และยึดอำนาจของพวกเขาไป
Not covering every square inch with houses and strip malls...มีแต่บ้าน และห้างสรรพสินค้า
Why don't you strip down and have a 100 people stare at you?ทำไมคุณไม่ถอดให้คนเป็น 100ดูบ้างล่ะ?

strip ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剥夺[bō duó, ㄅㄛ ㄉㄨㄛˊ, 剥夺 / 剝奪] deprive; expropriate; strip (of)
加菲猫[Jiā fēi māo, ㄐㄧㄚ ㄈㄟ ㄇㄠ, 加菲猫 / 加菲貓] Garfield (comic strip cat created by Jim Davis)
[yǔ, ㄩˇ, 敔] percussion instrument shaped as a hollow wooden tiger, with serrated strip across the back, across which one runs a drumstick
[luō, ㄌㄨㄛ, 捋] strip (cow, leaves, branch)
脱光[tuō guāng, ㄊㄨㄛ ㄍㄨㄤ, 脱光 / 脫光] strip naked; strip nude
脱掉[tuō diào, ㄊㄨㄛ ㄉㄧㄠˋ, 脱掉 / 脫掉] strip off
剥皮[bō pí, ㄅㄛ ㄆㄧˊ, 剥皮 / 剝皮] to peel; to skin; to strip off outer layer
词缀剥除[cí zhuì bō chú, ㄘˊ ㄓㄨㄟˋ ㄅㄛ ㄔㄨˊ, 词缀剥除 / 詞綴剝除] affix stripping; to determine the root of a word by removing prefix and suffix
起落场[qǐ luò chǎng, ㄑㄧˇ ㄌㄨㄛˋ ㄔㄤˇ, 起落场 / 起落場] airfield; take-off and landing strip
缠丝玛瑙[chán sī mǎ nǎo, ㄔㄢˊ ㄙ ㄇㄚˇ ㄋㄠˇ, 缠丝玛瑙 / 纏絲瑪瑙] sardonyx (gemstone of brown-white striped chalcedony)
花旗[huā qí, ㄏㄨㄚ ㄑㄧˊ, 花旗] the Stars and Stripes (US flag); by extension, the United States of America; abbr. for Citibank 花旗銀行|花旗银行
[bā, ㄅㄚ, 扒] climb; pull (out); to strip; hold on to; cling to; dig up; rake; push aside
连环图[lián huán tú, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄨㄢˊ ㄊㄨˊ, 连环图 / 連環圖] comic strip
延长线[yán cháng xiàn, ㄧㄢˊ ㄔㄤˊ ㄒㄧㄢˋ, 延长线 / 延長線] extension cord; extended line; powerstrip
幻灯片[huàn dēng piàn, ㄏㄨㄢˋ ㄉㄥ ㄆㄧㄢˋ, 幻灯片 / 幻燈片] filmstrip; lantern slide; transparency
斑马线[bān mǎ xiàn, ㄅㄢ ㄇㄚˇ ㄒㄧㄢˋ, 斑马线 / 斑馬線] hatching; zebra stripes
磁条[cí tiáo, ㄘˊ ㄊㄧㄠˊ, 磁条 / 磁條] magnetic stripe card
[bān, ㄅㄢ, 斒] variegated; striped; marbled
[páng, ㄆㄤˊ, 尨] shaggy dog; striped
河粉[hé fěn, ㄏㄜˊ ㄈㄣˇ, 河粉] rice noodles in wide strips; also transliterated ho-fen, ho-fun etc on menus
[máng, ㄇㄤˊ, 尨] shaggy dog; striped
[bān, ㄅㄢ, 斑] spot; colored patch; stripe; spotted; striped; variegated
剥采比[bō cǎi bǐ, ㄅㄛ ㄘㄞˇ ㄅㄧˇ, 剥采比 / 剝採比] stripping-to-ore ratio; stripping ratio
斑纹[bān wén, ㄅㄢ ㄨㄣˊ, 斑纹 / 斑紋] stripe; streak
有条纹[yǒu tiáo wén, ㄧㄡˇ ㄊㄧㄠˊ ㄨㄣˊ, 有条纹 / 有條紋] striped
[tiáo, ㄊㄧㄠˊ, 条 / 條] strip; item; article; clause (of law or treaty); classifier for long thin things (ribbon, river, road, trousers etc)
条纹[tiáo wén, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄣˊ, 条纹 / 條紋] stripe
[hū, ㄏㄨ, 虍] stripes of tiger
[zhàn, ㄓㄢˋ, 虥] striped wild cat
剥离[bō lí, ㄅㄛ ㄌㄧˊ, 剥离 / 剝離] (of tissue, skin, covering etc) come off; peel off; be stripped
加沙地带[Jiā shā dì dài, ㄐㄧㄚ ㄕㄚ ㄉㄧˋ ㄉㄞˋ, 加沙地带 / 加沙地帶] Gaza Strip
[biāo, ㄅㄧㄠ, 彪] a tiger-cat; stripes; streaks; veins
后来居上[hòu lái jū shàng, ㄏㄡˋ ㄌㄞˊ ㄐㄩ ㄕㄤˋ, 后来居上 / 後來居上] lit. late-comer lives above (成语 saw); the up-and-coming youngster outstrips the older generation; the pupil surpasses the master
花旗国[huā qí guó, ㄏㄨㄚ ㄑㄧˊ ㄍㄨㄛˊ, 花旗国 / 花旗國] USA (land of the stars and stripes)
[bì, ㄅㄧˋ, 柲] weapon handle of bamboo strips
书牍[shū dú, ㄕㄨ ㄉㄨˊ, 书牍 / 書牘] letter; wooden writing strips (arch.); general term for letters and documents

strip ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ストリップショー[, sutorippusho-] (n) strip show; striptease
もろ肌を脱ぐ;諸肌を脱ぐ[もろはだをぬぐ, morohadawonugu] (exp,v5g) (1) to strip to one's waist; (2) to go at with might and main
一衣帯水[いちいたいすい, ichiitaisui] (n) (being separated only by a) narrow strip of water; narrow strait (channel, river)
剥がす(P);剥す(io)[はがす(P);へがす, hagasu (P); hegasu] (v5s,vt) to tear off; to peel off; to rip off; to strip off; to skin; to flay; to disrobe; to deprive of; to detach; to disconnect; (P)
剥ぐ[はぐ(P);へぐ, hagu (P); hegu] (v5g) to tear off; to peel off; to rip off; to strip off; to skin; to flay; to disrobe; to deprive of; (P)
劇画[げきが, gekiga] (n) comic strip with dramatic story; (P)
帯封[おびふう, obifuu] (n) half wrapper; strip of paper
帯状連結三角形[おびじょうれんけつさんかくけい, obijourenketsusankakukei] (n) {comp} triangle strip
捲る[めくる, mekuru] (v5r,vt) to turn over; to turn pages of a book; to tear off; to strip off; (P)
桂剥き[かつらむき, katsuramuki] (n) (uk) rotary cutting; thinly slicing into a long strip (e.g. daikon, carrot, wood for plywood, etc.)
滑尺[かっしゃく, kasshaku] (n) (See 計算尺) sliding central strip (of a slide rule); slide strip
熨斗[のし, noshi] (n) long thin strip of dried sea-ear or paper attached to a gift
猫額大の土地[びょうがくだいのとち, byougakudainotochi] (n) narrow strip of land
短冊(P);短籍;短尺[たんざく;たんじゃく(P), tanzaku ; tanjaku (P)] (n) (1) long, narrow card on which Japanese poems are written (vertically); strip of paper; (2) (abbr) (See 短冊形) thin rectangle; (P)
[ひご, higo] (n) (uk) thin strip of bamboo
野球拳[やきゅうけん, yakyuuken] (n) strip version of rock-paper-scissors forfeit game; yakyuken
アオギハゼ[, aogihaze] (n) blue-striped cave goby (Trimma tevegae, was Trimma caudomaculata); blue-striped dwarfgoby; cave pygmy-goby
アオタテジマチョウチョウウオ[, aotatejimachouchouuo] (n) bluestriped butterflyfish (Chaetodon frembii)
アドストリップ[, adosutorippu] (n) {comp} Add-Strip
イエローストライプコリス[, iero-sutoraipukorisu] (n) yellowstripe coris (Coris flavovittata)
ウエストモール[, uesutomo-ru] (n) weatherstrip molding; weatherstrip moulding
ウミヒゴイ[, umihigoi] (n) yellow striped goatfish (Parupeneus chrysopleuron)
オヨギイソハゼ[, oyogiisohaze] (n) twostripe pygmy goby (Eviota bifasciata); doublebar goby
キンチャクダイ[, kinchakudai] (n) bluestriped angelfish (Chaetodontoplus septentrionalis)
シャドーストライプ[, shado-sutoraipu] (n) shadow stripe
スジメヒメオオトカゲ[, sujimehimeootokage] (n) stripe-tailed goanna (Varanus caudolineatus, species of carnivorous monitor lizard native to the forests of Western Australian)
スターズアンドストライプス[, suta-zuandosutoraipusu] (n) Stars and Stripes; (P)
ストライプ[, sutoraipu] (n) stripe; (P)
ストライプドバス;ストライプド・バス[, sutoraipudobasu ; sutoraipudo . basu] (n) striped bass (Morone saxatilis); Atlantic striped bass; stripers; linesiders; pimpfish; rockfish
ストライプドフィンサージョンフィッシュ;ストライプドフィンサージャンフィッシュ[, sutoraipudofinsa-jonfisshu ; sutoraipudofinsa-janfisshu] (n) striped-fin surgeonfish (Ctenochaetus marginatus, species of bristletooth tangs from the Pacific); blue-spotted bristletooth
ストライプメディアセット[, sutoraipumedeiasetto] (n) {comp} striped media set
ストリッパー[, sutorippa-] (n) stripper; (P)
ストリップティーズ[, sutoripputei-zu] (n) striptease
ストリップライト[, sutorippuraito] (n) striplight
タヌキベラ[, tanukibera] (n) striped pigfish (Bodianus izuensis)
チョークストライプ[, cho-kusutoraipu] (n) chalk stripe
トラテープ[, torate-pu] (n) safety stripe tape (black-and-yellow plastic tape) (wasei
ニジハギ[, nijihagi] (n) lined surgeonfish (Acanthurus lineatus, Indo-Pacific species of tang); clown surgeonfish; blue banded surgeonfish; blue linned surgeonfish; striped surgeonfish
ヌードショー[, nu-dosho-] (n) striptease (wasei
バーコード頭[バーコードあたま, ba-ko-do atama] (n) someone with hair combed in stripes across their bald spot (from barcode head)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
マルチソケット[まるちそけっと, maruchisoketto] power strip
帯状連結三角形[おびじょうれんけつさんかくけい, obijourenketsusankakukei] triangle strip
アドストリップ[あどすとりっぷ, adosutorippu] Add-Strip
フレーム除去[フレームじょきょ, fure-mu jokyo] stripping

strip ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉนวน[n.] (chanūan) EN: covered walk ; corridor ; cloister ; breezeway ; strip FR: corridor [m] ; cloître [m] ; corridor cloisonné [m]
ฉนวนกาซา[n. prop.] (Chanūan Kās) EN: Gaza Strip FR: bande de Gaza [f]
ฟาก[n.] (fāk) EN: strips of split bamboo ; strip of split bamboo flooring FR: plancher de bambou [m]
เหี้ยน[v.] (hīen) EN: cut short ; raze to the ground ; be used up ; be run out ; have spent all ; have nothing left ; be ruined ; strip FR: dépouiller ; raser
แกะ[v.] (kae) EN: remove ; tear off ; tear away ; strip ; slip out ; lever out ; take out ; unwrap ; unpack ; unbind ; untie ; undo ; unfasten ; open with one's fingers FR: retirer ; défaire ; ôter
การปลูกพืชสลับเป็นแถบ[n. exp.] (kān plūk ph) EN: strip cropping FR:
การ์ตูน[n.] (kātūn) EN: cartoon ; strip cartoon FR: bande dessinée [f] ; dessin animé [m]
ลอกคราบ[v.] (løkkhrāp) EN: strip someone of clothing by trickery FR:
ลอกคราบ[v.] (løkkhrāp) EN: strip of clothing by trickery ; show one's true colours ; unmask FR: prendre ses cliques et ses claques
แนวป้องกัน[n. exp.] (naēo pǿngka) EN: protective strip FR: ligne de défense [f]
ผืน[n.] (pheūn) EN: sheet ; piece ; plot ; tract ; strip FR: pièce [f] ; parcelle [f]
พืด[n.] (pheūt) EN: chain ; line ; strip FR:
พืด[n.] (pheūt) EN: sheet of iron ; strip of iron FR:
เพิก[v.] (phoēk) EN: strip ; skin FR:
ปลั๊กจ่ายไฟ[n. exp.] (plak jāi fa) EN: power strip ; extension power strip ; extension lead ; power board ; adapter power plug FR: bloc multiprise [m] ; rallonge multiprise [f] ; rallonge (électrique) [f] ; prolongateur (électrique) [m]
ปลั๊กพ่วง[n. exp.] (plakphūang) EN: power strip ; extension power strip ; extension lead ; power board ; adapter power plug FR: bloc multiprise [m] ; rallonge multiprise [f] ; rallonge (électrique) [f] ; prolongateur (électrique) [m]
เปลื้อง[v.] (pleūang) EN: strip ; take off ; shed ; undress ; deprive of ; be stripped of FR: retirer ; ôter
เปลืองเงิน[adj.] (pleūang ngo) EN: strip off ; unclothe; undress ; take off ; remove the clothing FR: coûteux ; onéreux
ปอกลอก[v.] (pøkløk) EN: strip ; fleece ; mulct FR: plumer ; dépouiller ; voler ; escroquer
ระบำโป๊[n. exp.] (rabam pō) EN: striptease dance ; striptease show ; strip dance FR:
รางปลั๊กไฟ ; รางปลั๊กไฟฟ้า[n. exp.] (rāng plak f) EN: power strip ; multi-outlet power strip FR: bloc multiprise [m]
ราว[n.] (rāo) EN: row ; line ; strip (of) FR:
ราวป่า[n.] (rāopā) EN: edge of a forest ; strip of woods ; strip of forest ; forest line FR:
รัดประคด[n.] (ratprakhot) EN: monk's cloth girdle ; strip of cloth worn round the waist of Buddhist monks ; priest 's waistband FR:
รื้อ[v.] (reū) EN: dismantle ; pull down ; demolish ; disassemble ; strip ; tera down FR: démonter ; démolir ; démanteler
รื้อเครื่องจักร[v. exp.] (reū khreūan) EN: strip a machine ; strip an engine FR: démonter un moteur ; démonter une machine
สันนอก[n. exp.] (san nøk) EN: striploin = strip loin FR:
สันนอกหมู[n. exp.] (san nøk mū) EN: pork striploin = pork strip loin FR:
สันนอกวัว[n. exp.] (san nøk wūa) EN: beef striploin = beef strip loin FR:
ตับ[n.] (tap) EN: set ; row ; series ; bank ; row ; gang ; rack ; belt ; strip ; arrangement of ; skewer FR: chapelet [m] ; enfilade [f] ; succession [f] ; rang [m] ; file [f] ; brochette [f]
แถบ[n.] (thaēp) EN: stripe ; strip ; streak ; bar ; tap ; tag ; band FR: bande [f] ; ruban [m]
แถบกระดาษ[n. exp.] (thaēp kradā) EN: paper strip FR: bandelette de papier [f]
แถบเมอบิอุส[n. exp.] (thaēp Møebi) EN: Möbius strip ; Möbius band ; Moebius strip FR: ruban de Möbius [m]
ถลำตัว[v.] (thalamtūa) EN: blunder ; strip off the right track ; go to far ; move a wrong way ; take a wrong step FR:
ถลก[v.] (thalok) EN: flay ; skin ; strip FR: écorcher ; dépiauter
ท่อน[n.] (thǿn) EN: part ; portion ; length ; section ; segment ; strip ; piece ; fraction ; tranche ; passage FR: partie [f] ; part [f] ; section [f] ; tronçon [m] ; passage [m]
ถอน[v.] (thøn) EN: pull out ; pull up ; draw ; withdraw ; uproot ; extract ; root out ; strip FR: arracher ; enlever ; retirer ; ôter ; extraire ; révoquer
ถอด[v.] (thøt) EN: undo ; take off ; remove ; relieve ; demote ; strip FR: ôter ; enlever ; retirer ; démettre ; se défaire
ตอก[n.] (tøk) EN: thin bamboo strips ; strip of bamboo FR:
ยึด[v.] (yeut) EN: distrain (upon) ; hold ; hold back ; control ; seize ; grap ; capture ; confiscate ; keep ; retain ; take hold of ; expropriate ; sequester ; sequestrate ; impound ; strip FR: saisir ; s'emparer ; confisquer ; attraper

strip ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gürtelstreifen {m}breaker strip
Schaumgummistreifen {m}cellular rubber strip
Deckenleiste {f}cover strip
Fugenleiste {f}cover strip
Buchsenleiste {f}female header; female connector strip
Wulstfahne {f}filler strip (bead); flipper [Am.]; flipper strip [Am.]
Kernfahne {f}flipper strip [Am.]
Glasleiste {f}glass strip
Edelstahlband {n}high-grade steel strip
Funktionsstreifen {m}label strip
Lochstreifengerät {n}perforation strip instrument
Gummistreifen {m}rubbing strip
Stahlband {n}steel band; stell strip; strip steel; steel strapping
Striptease {m}; Strip
Lauffläche {f} (Reifen) | gewebeverstärkte Lauffläche | Gewebeverstärkung in der Lauffläche | gewickelte Laufflächetread (tyre) | fabric reinforced tread | tread ply | strip winding
Laufflächenlösung {f}tread strip
Abdichtungsband {n}calking strip
Dichtleiste {f}sealing strip
Oberkörper {m} | den Oberkörper freimachen | mit freiem Oberkörperupper part of the body | to strip to the waist | stripped to the waist
Abraumbagger {m}stripping shovel
Abraumbeseitigung {f}removal of overburden; stripping
Buntbaumsteiger {m} [ornith.]White-striped Woodcreeper
Abisolierzange {f}cable stripper; stripping tongs
Comic {m}; Comicstrip
Dabbeneammer {f} [ornith.]Stripe-capped Sparrow
Goldstreifen-Falterfisch {m} (Chaetodon aureofasciatus) [zool.]golden stripe butterfly
Federband {n}strip
Abisoliergerät {n}insulation stripper
Jardineschlüpfer {m} [ornith.]Many-striped
Leibesvisitation {f} | einer Leibesvisitation unterziehenstrip-search | to strip-search
Maidschwalbe {f} [ornith.]Lesser Striped Swallow
Marschskizze {f}strip map
Neonröhre {f}strip light [Br.]
Pazifischer Weissstreifendelfin {m} [zool.]Pacific white-sided dolphin; white-striped dolphin; lag; hookfin porpoise; hook-finned porpoise (Lagenorhynchus obliquidens)
Panamaammer {f} [ornith.]Black-striped Sparrow
Pantherzaunkönig {m} [ornith.]Stripe-backed Wren
Nadelstreifen {m}pin striped
Banderdungsschelle {f} [electr.]strip earth band
Bandkontakt {m}strip contact
Bandlaufregler {m}strip position controller

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า strip
Back to top