ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sheathe

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sheathe*, -sheathe-

sheathe ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sheathe (vt.) ใส่ปลอก See also: ใส่ฝัก, คลุมไว้, ห่อหุ้ม Syn. attire, dress, robe, sheath Ops. disrobe, denude, unclothe
sheathed (adj.) ซึ่งห่อหุ้ม Syn. covered, enclosed Ops. open, unwrapped
English-Thai: HOPE Dictionary
sheathe(ชีธ) vt. ใส่ปลอก,ใส่ฝัก,หุ้ม,คลุม,บ้ง,หดเล็บเข้า., See also: sheather n., Syn. envelop
English-Thai: Nontri Dictionary
sheathe(vt) หุ้ม,ใส่ฝัก,ใส่ปลอก,คลุม,บัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sheathed electrodeลวดเชื่อมมีเปลือก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
However, after I sheathe my sword to its scabbard, I realize I can do nothing.แต่ยังไง หลังจากที่ข้าทิ้งดาบไปล้ว ข้าก็รู้ดีว่าข้าทำอะไรไม่ได้เลย
[horse neighs] [sword being unsheathed][เสียงม้า] [พูดญี่ปุ่น] (อีกแล้วครับท่าน) [ชักดาบ]

sheathe ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
橡皮线[xiàng pí xiàn, ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧˊ ㄒㄧㄢˋ, 橡皮线 / 橡皮線] wire (sheathed in rubber); cable

sheathe ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
戈を収める[ほこをおさめる, hokowoosameru] (exp,v1) to sheathe one's sword; to lay down arms
シースヒーター[, shi-suhi-ta-] (n) sheathed heater
収まる(P);納まる(P)[おさまる, osamaru] (v5r,vi) (1) to be in one's place; to be installed; to settle into; (2) (esp. 納まる) to be delivered; to be obtained; to be paid; (3) (See 治まる) to be settled; to be sorted out; (4) (See 治まる) to lessen (e.g. of storms, pain); to calm down; (5) to be fit tightly into (e.g. a frame); to be sheathed (in a scabbard); (P)
抜き放す[ぬきはなす, nukihanasu] (v5s,vt) to unsheathe one's sword
抜き放つ[ぬきはなつ, nukihanatsu] (v5t,vt) (See 抜き放す) to unsheathe
束ねる[たばねる(P);つかねる, tabaneru (P); tsukaneru] (v1,vt) (1) to tie up in a bundle (e.g. straw, hair, bills, letters); to bundle; to sheathe; (2) (たばねる only) to govern; to manage; to control; to administer; (3) (つかねる only) to fold (one's arms); (P)
白兵[はくへい, hakuhei] (n) unsheathed sword

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sheathe
Back to top