ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sharp-tongued

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sharp-tongued*, -sharp-tongued-

sharp-tongued ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sharp-tongued (adj.) ปากจัด See also: ปากร้าย, เสียดสี, เหน็บแนม, คมคาย, เจ้าคารม Syn. abusive, rude
English-Thai: HOPE Dictionary
sharp-tongued() adj. ปากจัด,ปากร้าย,เสียดสี,เหน็บแนม,มีคารมคมคาย,เจ้าโวหาร
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปากกล้า (adj.) sharp-tongued See also: outspoken
ปากคม (adj.) sharp-tongued
ปากจัด (adj.) sharp-tongued See also: sarcastic, caustic Syn. ปากคอเราะราย, ปากตะไกร
ปากตลาด (adj.) sharp-tongued Syn. ปากจัด
ปากตะไกร (adj.) sharp-tongued See also: sarcastic Syn. ปากจัด
ปากร้าย (v.) be sharp-tongued See also: be foul-mouthed

sharp-tongued ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贫嘴薄舌[pín zuǐ bó shé, ㄆㄧㄣˊ ㄗㄨㄟˇ ㄅㄛˊ ㄕㄜˊ, 贫嘴薄舌 / 貧嘴薄舌] garrulous and sharp-tongued

sharp-tongued ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปากจัด[adj.] (pākjat) EN: sarcastic ; biting ; sharp-tongued ; acerbic ; shrewish FR: mordant (fig.)
ปากคม[adj.] (pākkhom) EN: sharp-tongued FR: qui a la langue fourchue
ปากกล้า[adj.] (pākklā) EN: sharp-tongued ; outspoken FR:
ปากร้าย[v.] (pākrāi) EN: be sharp-tongued ; be foul-mouthed ; be given to abuses ; be bitter of speech FR: être mauvaise langue
ปากร้าย[adj.] (pākrāi) EN: malicious ; sharp-tongued ; bitchy FR: malicieux
ปากตะไกร[adj.] (pāktakrai) EN: sharp-tongued ; cutting ; caustic FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sharp-tongued
Back to top