ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

successful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *successful*, -successful-

successful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
successful (adj.) มีผลสำเร็จ See also: ประสบผลสำเร็จ, ประสบชัยชนะ Syn. flourishing, prosperous, thriving, victorious
successfully (adv.) อย่างประสบผลสำเร็จ See also: ได้ผล, เป็นผลสำเร็จ Syn. favourably, prosperously, victoriously
English-Thai: HOPE Dictionary
successful(ซัคเซส'ฟูล) adj. ประสบความสำเร็จ,เป็นผลสำเร็จ,มีชัยชนะ., See also: successfully adv. successfulness n., Syn. perfect,prosperous,thriving
English-Thai: Nontri Dictionary
successful(adj) มีชัยชนะ,สัมฤทธิ์ผล,เป็นผลสำเร็จ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Successful peopleผู้ประสบความสำเร็จ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ได้ดิบได้ดี (v.) be successful See also: attain prominence, meet the success Syn. ได้ดี, เจริญ, ก้าวหน้า
ได้ดี (v.) be successful See also: attain prominence, meet the success Syn. ได้ดิบได้ดี, เจริญ, ก้าวหน้า
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
His previous attempt had been unsuccessfulความพยายามครั้งก่อนของเขาไม่ประสบผลสำเร็จ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The successful fishermen were already in and had butchered their marlin out... ... carried them laid full-length across two planks to the fish house... ... where they waited for the ice truck to carry them to the market in Havana.ชาวประมงที่ประสบ ความสำเร็จ วันนั้นมีอยู่แล้วใน และเชือดมาร์ลินของพวกเขา ออก
Remember that only by following instructions can we hope to maintain a successful highway program.ว่ามีเพียงทำตามคำแนะนำที่เรา สามารถทำได้ หวังว่าจะรักษาโปรแกรมทาง หลวงที่ประสบความสำเร็จ
Mr. Gandhi, you look at Mr. Khan and you see a successful Muslim trader.คุณคานธี คุณข่านเป็น คนมุสลิมที่ร่ำรวย
He might have been impressed by a successful barrister who'd outmaneuvered General Smuts.เขาอาจจะทึ่ง กับเนติบัณฑิต ที่เหนือชั้นกว่านายพลสมัทนะ
Anyway, it was a successful paper.ไงก็ตาม มันเป็นงานเขียนที่ประสบความสำเร็จ
You must be very successful if you need someone like Frank.คุณคงดังมาก ถึงต้องใช้คนขนาดแฟรงค์
Suicide number 1 37 of this year, in this city was neither a destitute, nor a lonely man but a successful executive with a loving family and 40 million dollars in the bank.ลองดุพี่เค้าดีดีสิครับ เค้าดูเป็นพี่สำหรับนายใช่มั้ย ห๊า อ่า พี่นี่ตาถึงนะครับ ดูเธอสิครับ
We've had a most successful afternoon... and I'd like to congratulate all of the athletes... who have participated in today's events.เราประสบความสำเร็จมาก เมื่อช่วงบ่าย... และผมขอแสดงความยินดี กับนักกีฬาทุกคน... ที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันนี้
All right. "The key elements for a successful sled team... are a steady driver and three strong runners to push off down the ice."เอาล่ะ " กุญแจที่นำไปสู่ชัยชนะ ของทีมสเลด... " " คือคนขับที่มั่นคงและนักวิ่งที่แข็งแรง 3 คน เพื่อเข็นลงลู่น้ำแข็ง "
Cold weather endurance is vital to building a successful sled team.การทนทานต่ออากาศหนาว เป็นสิ่งสำคัญ ต่อความสำเร็จของทีมสเลด
From this equation comes the idea for the drug, Expectane... which acts to neutralize the interfering antibodies... and promote successful embryo attachment.จากแนวความคิดนั้น จึงมีการสร้างยาเอ็กซ์เพกเทน ซึ่งทำให้แอนติบอดี้มีสถานะเป็นกลาง และช่วยส่งเสริมให้ไข่มีการฝังตัว
Now, with the rest of those wallets and the register, that makes this a pretty successful little score, huh?ขณะนี้มีส่วนที่เหลือของกระเป๋าเหล่านั้นและลงทะเบียนที่ ที่ทำให้คะแนนน้อยที่ประสบความสำเร็จสวยฮะ?

successful ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多尔衮[Duō ěr gǔn, ㄉㄨㄛ ㄦˇ ㄍㄨㄣˇ, 多尔衮 / 多爾袞] Dorgon (1612-1651), fourteenth son of Nurhaci 努爾哈赤|努尔哈赤, successful general, instrumental in Manchu conquest of China, ruled China as regent 1644-1650 for his nephew Emperor Shunzhi 順治帝
进士[jìn shì, ㄐㄧㄣˋ ㄕˋ, 进士 / 進士] successful candidate in the highest imperial civil service examination; palace graduate
女强人[nǚ qiáng rén, ㄋㄩˇ ㄑㄧㄤˊ ㄖㄣˊ, 女强人 / 女強人] successful career woman; able woman
武举[wǔ jǔ, ˇ ㄐㄩˇ, 武举] successful military candidate in the imperial provincial examination
功德圆满[gōng dé yuán mǎn, ㄍㄨㄥ ㄉㄜˊ ㄩㄢˊ ㄇㄢˇ, 功德圆满 / 功德圓滿] virtuous achievements come to their successful conclusion (成语 saw)
小刀会[xiǎo dāo huì, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄠ ㄏㄨㄟˋ, 小刀会 / 小刀會] Dagger Society, anti-Qing secret society who mounted an unsuccessful rebellion in 1855
大功告成[dà gōng gào chéng, ㄉㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄍㄠˋ ㄔㄥˊ, 大功告成] successfully accomplished (project or goal); to be highly successful
不成功[bù chéng gōng, ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ, 不成功] unsuccessful
伽罗华[Jiā luó huà, ㄐㄧㄚ ㄌㄨㄛˊ ㄏㄨㄚˋ, 伽罗华 / 伽羅華] Évariste Galois (1811-1832), famous French mathematical prodigy and unsuccessful duellist; also written 伽羅瓦|伽罗瓦

successful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine
一発逆転[いっぱつぎゃくてん, ippatsugyakuten] (n,vs) turning things around with a home run; turning the tables with a single successful attack (move)
付け出し;付出し[つけだし, tsukedashi] (n) (1) bill; account; (2) very successful amateur sumo wrestler, allowed to start professional career in makushita division
代わり映え;変わり映え;変わり栄え;代わり栄え;代り栄え[かわりばえ, kawaribae] (n,vs) (1) successful substitution (vs usu. in the negative); (2) change for the better
佳良[かりょう, karyou] (adj-na,n) good; favourable; favorable; successful
凱旋公演[がいせんこうえん, gaisenkouen] (n) performance given after a successful tour abroad
出世[しゅっせ, shusse] (n,vs) success in life; getting ahead; successful career; promotion; climbing the corporate ladder; eminence; (P)
出世頭[しゅっせがしら, shussegashira] (n) most successful (of one's relatives, classmates, etc.)
及第者[きゅうだいしゃ, kyuudaisha] (n) successful examinee
合格率[ごうかくりつ, goukakuritsu] (n) ratio of successful applicants; (examination) pass rate
合格者[ごうかくしゃ, goukakusha] (n) successful applicant
実り多い[みのりおおい, minoriooi] (adj-i) fruitful; successful
幕下付け出し;幕下付出し[まくしたつけだし, makushitatsukedashi] (n) very successful amateur sumo wrestler, allowed to start professional career in makushita division
田遊び;田遊[たあそび, taasobi] (n) ritual Shinto performance (usually performed around New Year's) to pray for a successful rice harvest in the coming year
百戦百勝[ひゃくせんひゃくしょう, hyakusenhyakushou] (n) ever-victorious; many successful campaigns; invincibility
競争率[きょうそうりつ, kyousouritsu] (n) ratio of successful (applicants) to total applicants
花を咲かせる[はなをさかせる, hanawosakaseru] (exp,v1) (1) (See 話に花を咲かせる) to make lively; to become animated; to have fun talking about something; (2) to become successful and well known
落札者[らくさつしゃ, rakusatsusha] (n) tender winner; successful bidder; contract awardee
まいゆ;まいゆう[, maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising
まんまと[, manmato] (adv) (on-mim) successfully; fairly; artfully; nicely; thoroughly
一山越す[ひとやまこす, hitoyamakosu] (exp,v5s) to go over the hump; to get successfully through the bulk of the work
万年候補[まんねんこうほ, mannenkouho] (n) ever unsuccessful candidate; persistent candidate
上手くいかない;うまく行かない;上手く行かない;旨く行かない;旨くいかない[うまくいかない, umakuikanai] (exp,adj-i) (See 上手くいく) unsuccessful; going badly
不合格者[ふごうかくしゃ, fugoukakusha] (n) unsuccessful candidate; rejected person
不善感[ふぜんかん, fuzenkan] (n) negative reaction; unsuccessful vaccination
実行不成功[じっこうふせいこう, jikkoufuseikou] (n) {comp} unsuccessful execution
敗れる[やぶれる, yabureru] (v1,vi) to be defeated; to be unsuccessful; (P)
旨い(P);美味い(P);甘い(P);巧い(P);上手い(P);美い[うまい, umai] (adj-i) (1) (esp. 上手い,巧い) skillful; clever; expert; wise; successful; (2) (esp. 美味い,甘い) delicious; appetizing; appetising; (3) (esp. 旨い) fortunate; splendid; promising; (P)
旨く;巧く;上手く[うまく, umaku] (adv) (1) skilfully; skillfully; well; aptly; cleverly; (2) successfully; smoothly; (3) deliciously
決める(P);極める[きめる, kimeru] (v1,vt) (1) to decide; to choose; to determine; to make up one's mind; to resolve; to set one's heart on; to settle; to arrange; to set; to appoint; to fix; (2) to clinch (a victory); to decide (the outcome of a match); (3) to persist in doing; to go through with; (4) (as 決めている) to always do; to have made a habit of; (5) to take for granted; to assume; (6) to dress up; to dress to kill; to dress to the nines; (7) to carry out successfully (a move in sports, a pose in dance, etc.); to succeed in doing; (8) {MA} to immobilize with a double-arm lock (in sumo, judo, etc.); (P)
脱北者[だっぽくしゃ, dappokusha] (n) people who have successfully fled from North Korea; North Korean defectors
落選者[らくせんしゃ, rakusensha] (n) unsuccessful candidate
遣り熟す;遣りこなす[やりこなす, yarikonasu] (v5s,vt) (uk) to manage (to do successfully); to get through
Japanese-English: COMDICT Dictionary
実行不成功[じっこうふせいこう, jikkoufuseikou] unsuccessful execution

successful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บังเกิดผล[v. exp.] (bangkoēt ph) EN: bear fruit ; have an effect ; be successful FR: porter ses fruits
บรรลุผล[v. exp.] (banluphon) EN: meet with success ; succeed ; accomplish ; achieve ; attain ; be successful ; be effective FR: réussir
บรรลุผล[adj.] (banluphon) EN: successful ; accomplished FR: fructueux ; profitable
ได้ดี[v.] (dāi dī) EN: do well ; be successful ; attain prominence ; meet the success FR: réussir
ได้ดิบได้ดี[v. exp.] (dāi dip dāi) EN: be successful ; attain prominence ; meet the success FR:
ได้ผล[v. exp.] (dāi phon) EN: be efficacious ; be successful ; be effective ; work FR: agir ; être efficace ; opérer ; produire des résultats
ได้ผลสำเร็จ[v. exp.] (dāi phonsam) EN: succeed ; work ; be successful ; be fruitful FR:
ได้เรื่อง[v.] (dāi reūang) EN: work ; succeed ; be successful ; be effective FR:
ได้เรื่องได้ราว[v. exp.] (dāi reūang ) EN: make it ; improve ; make good ; become successful FR:
จำเริญ[v.] (jamroēn) EN: prosper ; thrive ; flourish ; be successful FR: prospérer ; croître ; se développer
ผู้สำเร็จ[n.] (phūsamret) EN: enlightened one ; successful man FR:
ประสบความสำเร็จ[v. exp.] (prasop khwā) EN: do well ; meet success ; be successful ; make good FR: rencontrer le succès ; réussir
ประสบความสำเร็จ[adj.] (prasop khwā) EN: successful FR: réussi
สำเร็จ[v.] (samret) EN: succeed ; be successful ; meet with success ; be crowned with success FR: réussir
สิทธิการิยะ[X] (sitthikāriy) EN: Let this be successful FR:
ได้การ[v.] (dāikān) EN: effectively ; efficiently ; efficaciously ; successfully FR:
ฝันค้าง[v. exp.] (fan khāng) EN: dream on ; be unsuccessful in obtaining a desired end FR:
คว้าน้ำเหลว[v. (loc.)] (khwānāmlēo) EN: do something in vain ; be unsuccessful FR: faire chou blanc
ไม่ได้ผล[adj.] (mai dāi pho) EN: fruitless ; unsuccessful ; ineffective ; useless FR: vain
ไม่ได้เรื่อง[adv.] (mai dāi reū) EN: ineffectual ; unsuccessful ; unhelpful ; punk FR:
ไร้ผล[v.] (rai phon) EN: be ineffectual ; be unsuccessful ; be vain ; be profitless ; be useless ; be futile ; be ineffective FR:
ไร้ผล[adj.] (rai phon) EN: fruitless ; futile ; vain ; ineffective ; nugatory ; useless ; ineffectual ; unsuccessful ; profitless FR: vain ; futile ; stérile
ตีตลาด[v. exp.] (tī talāt) EN: capture the market ; take over the market ; dominate the market ; market successfully ; sell well ; be a big seller FR: conquérir le marché

successful ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erfolgreich {adj} | erfolgreicher | am erfolgreichsten | erfolgreich verlaufen; erfolgreich seinsuccessful | more successful | most successful | to be successful
erfolglos {adj} | erfolgloser | am erfolglosestenunsuccessful | more unsuccessful | most unsuccessful

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า successful
Back to top