ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stale

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stale*, -stale-

stale ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stale (adj.) ไม่สด (อาหาร) See also: เก่า, ค้าง, เหม็นหืน (อาหาร) Syn. old, spoiled, tasteless, sour Ops. fresh, new
stale (adj.) ไม่ถ่ายเท (อากาศ) See also: อับ (อากาศ) Syn. musty, stagnant
stale (adj.) น่าเบื่อ (ข่าว, เรื่องขำขัน) See also: ซ้ำซาก, น่าเอียน (ข่าว, เรื่องขำขัน) Syn. uninteresting, dull, flat, boring Ops. interesting
stale (vt.) ทำให้เก่า (อาหาร) See also: ทำให้ไม่สด Syn. turn sour, be unpalatable, spoil
stale (vi.) เก่า See also: กลายเป็นของเก่า Syn. lose its taste, go sour
stale (vt.) ทำให้น่าเบื่อ (ข่าว, เรื่องขำขัน) See also: ทำให้น่าเอียน (ข่าว, เรื่องขำขัน)
stale (vi.) กลายเป็นเรื่องน่าเบื่อ See also: กลายเป็นสิ่งที่น่าเบื่อ
stale (vi.) ถ่ายปัสสาวะ (สัตว์เลี้ยง) Syn. urinate
stale (n.) ปัสสาวะของสัตว์เลี้ยง Syn. urine
stalely (adv.) อย่างไม่สด
stalemate (n.) การคุมเชิงกันอยู่ See also: สถานการณ์ที่ต่างเอาชนะกันไม่ได้ Syn. standstill, deadlock, impasse
stalemate (vt.) ทำให้จนอับ See also: ทำให้จนมุม, คุมเชิง Syn. checkmate, thwart
staleness (n.) ความเหม็นอับ
English-Thai: HOPE Dictionary
stale(สเทล) adj.,vt.,vi. (ทำให้) ไม่สด,เก่า,เก่าคร่ำครึ,เหม็นอับ,เน่าเปื่อย,ค้าง,ราขึ้น,มีรสเปลี่ยน,เหี่ยวย่น,จืดชืด,น่าเบื่อ,ล้าสมัย,นิ่งเฉย,ไม่ไหล,ไร้ผล (เนื่องจากการไม่เรียกร้อง), Syn. old,trite,rusty,insipid
stalemate(สเทล'เมท) n. การคุมเชิงกันอยู่,สภาพที่อับจน,การยันกัน,สถานการณ์ที่กระทำอะไรไม่ได้ vt. ทำให้จนมุม,คุมเชิง,ยันกัน,ทำให้หยุดนิ่ง., Syn. draw,tie,standstill
English-Thai: Nontri Dictionary
stale(adj) จืดชืด,เก่า,เหม็นอับ,ฟกช้ำ,เน่าเปื่อย,ค้าง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stalemateภาวะจนมุม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้าวดอ (n.) stale rice See also: old rice Ops. ข้าวใหม่
ข้าวเก่า (n.) stale rice See also: rice that has been kept over year
ข้าวเก่า (n.) stale rice See also: old rice Syn. ข้าวดอ Ops. ข้าวใหม่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All you've got is some stale crackers.นายมีแต่แคร็กเกอร์เน่าๆ
I didn't even mind the warm. stale refrigerator.ก็เป็นหน้าที่ของไอ้นี่หมด "ฉันคือหัวนมของจิลส์"
It was great. Better than the school store's stale bread.มันจะเยียมมากเลย ถ้าโรงเรียนนี้ มีขนมปังขายให้ซักหน่อย
Or--or a stale peanut butter sandwich from your lunch box.หรือ หรือแซนด์วิชเนยถั่วเหม็นหืน จากกล่องอาหารกลางวันน่ะเหรอ
Come on, Whip, the air's getting stale around here.ไปเหอะ วิป อากาศแถวนี้ชักไม่ค่อยดีซะแล้ว
I used to run full-speed through the boundless wilderness, and now I'm in the zoo, where the horizon is wallpaper and the air is stale and nothing is ever at stake.ผมเคยวิ่งเต็มสปีด ผ่านที่รกร้างที่ไม่มีสิ้นสุด แต่ตอนนี้ผมกลับอยู่ในสวนสัตว์
From now on, the recommendations I'd make will be items that don't sell well, or made from stale ingredients, or things that the chefs are still developing.ตั้งแต่วันนี้ไป\ คำแนะนำที่ฉันให้ก็จะเป็นเมนูที่ขายไม่ออก หรือทำจากวัตถุดิบค้างคืน หรือเมนูที่เชฟกำลังพัฒนาอยู่
I did you a favor anyway. They're stale and dry.ผมช่วยคุณนะ มันเหม็นหืนและแห้ง
They're supposed to be stale and dry. They're British.มันต้องเหม็นหืนและแห้ง นี่ของอังกฤษ
Do you have any stale ones from yesterday?มีของเหลือ จากเมื่อวานหรือไม่
Well, you're an heiress who's slinging burnt hash and stale toast.เอ่อ เธอก็เป็นทายาทตระกูลดัง ที่กำลังนั่งน้ำลายหกใส่กัญชา และขนมปังบูด
Johnny, here's your stale cake and burnt coffee. Just how I like it.จอนนี่ นี่คัพเค้กเหม็นหืน กับกาแฟใหม้จ้ะ

stale ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吐故纳新[tǔ gù nà xīn, ㄊㄨˇ ㄍㄨˋ ㄋㄚˋ ㄒㄧㄣ, 吐故纳新 / 吐故納新] lit. to breathe out stale air and breathe in fresh (成语 saw, from Zhuangzi 庄子); fig. to get rid of the old and bring in the new
陈谷子烂芝麻[chén gǔ zi làn zhī ma, ㄔㄣˊ ㄍㄨˇ ㄗ˙ ㄌㄢˋ ㄓ ㄇㄚ˙, 陈谷子烂芝麻 / 陳谷子爛芝麻] lit. stale grain, overcooked sesame (成语 saw); fig. the same boring old gossip
不新鲜[bù xīn xiān, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄢ, 不新鲜 / 不新鮮] stale
核僵持[hé jiāng chí, ㄏㄜˊ ㄐㄧㄤ ㄔˊ, 核僵持] nuclear equipoise; nuclear stalemate
核对峙[hé duì zhì, ㄏㄜˊ ㄉㄨㄟˋ ㄓˋ, 核对峙 / 核對峙] nuclear stalemate
[chén, ㄔㄣˊ, 陈 / 陳] arrange; exhibit; narrate; tell; old; stale; to state; to display; to explain

stale ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乾枯らびる;干からびる;干涸びる;乾涸びる;干枯びる(iK);干枯らびる(iK)[ひからびる, hikarabiru] (v1,vi) to dry up completely; to become stale
伸びる(P);延びる(P)[のびる, nobiru] (v1,vi) (1) to stretch; to extend; to lengthen; to spread; (2) to make progress; to grow (beard, body height); (3) to grow stale (soba); (4) to be straightened; to be flattened; to be smoothed; (5) to be exhausted; (6) (延びる only) to be postponed; to be prolonged; (P)
型に嵌まる[かたにはまる, katanihamaru] (exp,v5r) (See 型に嵌める・かたにはめる) to fit the mold; to fit the mould; to be standard; to be customary; to be unoriginal; to be stale
気が抜ける[きがぬける, kiganukeru] (exp,v1) (1) to feel exhausted (after having been stressed); to feel spent; to feel relieved (from stress); (2) to become stale (i.e. of a carbonated beverage); to go flat; to lose flavor; to lose flavour
こう着状態;膠着状態[こうちゃくじょうたい, kouchakujoutai] (n,adj-no) deadlock; stalemate
ステイルメイト[, suteirumeito] (n) {comp} stalemate
停止[ていし(P);ちょうじ, teishi (P); chouji] (n,vs) (1) (usu. ていし) suspension; interruption; stoppage; ban; standstill; halt; hang-up; deadlock; stalemate; abeyance; (2) (ちょうじ only) suspension of music, dance, etc. as a sign of mourning for a prominent person; (P)
停頓[ていとん, teiton] (n,vs) deadlock; standstill; stalemate; set-back; abeyance
停頓状態[ていとんじょうたい, teitonjoutai] (n) standstill; deadlock; stalemate; doldrums; stagnant conditions
古い(P);故い;旧い[ふるい, furui] (adj-i) old (not person); aged; ancient; antiquated; stale; threadbare; outmoded; obsolete article; (P)
古臭い(P);古くさい[ふるくさい, furukusai] (adj-i) stale; old fashioned; hackneyed; trite; (P)
平凡陳腐[へいぼんちんぷ, heibonchinpu] (n,adj-na) commonplace and stale; humdrum and hackneyed
手詰まり;手詰り[てづまり, tedumari] (n) stalemate
熟柿臭い[じゅくしくさい, jukushikusai] (adj-i) smelling of (stale) liquor
絶体絶命;絶対絶命(iK)[ぜったいぜつめい, zettaizetsumei] (adj-na,n,adj-no) desperate situation; being driven into a corner; stalemate
膠着[こうちゃく, kouchaku] (n,vs,adj-no) stalemate; agglutination; adhesion
色褪せる;色あせる[いろあせる, iroaseru] (v1,vi) to fade; to grow stale; to grow dull in color (colour)
行き詰まり(P);行き詰り;行詰り[いきづまり(P);ゆきづまり, ikidumari (P); yukidumari] (n) deadlock; stalemate; impasse; dead end; (P)
足踏み(P);足ぶみ[あしぶみ, ashibumi] (n,vs) (1) stepping; stamping; marking time (for a soldier); (2) standstill; stalemate; (P)
陳腐[ちんぷ, chinpu] (adj-na,n) stale; hackneyed; cliched; (P)

stale ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากาศเสีย[n. exp.] (ākāt sīa) EN: bad air ; stale air FR: air vicié [m]
ไม่สด[adj.] (mai sot) EN: stale FR:
เหม็นอับ[v. exp.] (men ap) EN: be musty ; be stuffy ; be moldy ; be stale FR: sentir le renfermé ; avoir une odeur de moisi
เหม็นอับ[adj.] (men ap) EN: fuggy ; fusty ; musty ; stale FR:
เหม็นบูด[adj.] (men būt) EN: rancid ; foul ; rotten ; sour ; strong-smelling ; fetid ; rank ; stale FR: puant ; fétide ; rance
เหม็นหืน[adj.] (men heūn) EN: rancid ; foul ; strong-smelling ; stale FR: rance
ตึ[adj.] (teu) EN: stuffy ; stale FR: pourri ; rassi ; étouffant
อับ[v.] (ap) EN: be stalemated ; be in stalemate FR:
ความเหม็นอับ[n. exp.] (khwām men a) EN: fug ; staleness FR:
กระดูกนิ้วมือส่วนปลาย[n. exp.] (kradūk niū ) EN: distal phalange FR: phalangette [f] ; phalange distale [f]
นกจาบปีกอ่อนเขียว[n. exp.] (nok jāppīk-) EN: Black-headed Greenfinch FR: Verdier d'Oustalet [m] ; Verdier à tête noire [m] ; Verdier du Yunnan [m]
โปสการ์ด[n.] (pōtsakāt) EN: postcard ; card FR: carte postale [f]
ไปรษณียบัตร[n.] (praisanīyab) EN: postcard FR: carte postale [f]
ซอง[n.] (søng) EN: postal enveloppe ; enveloppe FR: enveloppe postale [f] ; enveloppe [f]
ทางตัน[n. exp.] (thāng tan) EN: deadlock ; impasse ; stalemate FR: impasse [f] (fig.)
ตู้ ป.ณ.[n. exp.] (tū Pø.Nø.) EN: P.O. Box FR: boîte postale [f]
ตู้ไปรษณีย์ (ตู้ป.ณ.)[n.] (tūpraisanī) EN: letterbox ; postbox ; mailbox (Am.) ; pillar-box FR: boîte aux lettres [f] ; boîte postale [f]
ยัน[v.] (yan) EN: face ; confront ; be in a stalemate ; make a stand against FR:
ยันกัน[v.] (yankan) EN: face each other ; be stalemated ; deadlock FR:

stale ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zigarettenrauch {m} | kalter Zigarettenrauchcigarette smoke | stale cigarette smoke
Rauch {m} | kalter Rauchsmoke | stale smoke
abgestanden; schal {adj} | abgestandener; schaler | am abgestandensten; am schalstenstale | more stale | stalest
Angolanektarvogel {m} [ornith.]Oustalet's White-bellied Sunbird
Goldaugen-Laubtyrann {m} [ornith.]Oustalet's Tyrannulet
fad {adj}stale
fad {adv}stalely
muffig {adj}stale
Oustaletsalangane {f} [ornith.]Oustalet's Swiftlet
Patt {n} (Schach)stalemate
Patt {n}stalemate; deadlock
Schalheit {f}staleness
altbacken; alt; trocken {adj}stale
patt {adj}stalemate; deadlock
schal {adv}stalely
veraltet; abgedroschen; abgegriffen {adj}stale
verbraucht; ausgepumpt {adj}stale

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stale
Back to top