ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

surf

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *surf*, -surf-

surf ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
surf (n.) คลื่นที่ซัดฝั่ง See also: น้ำคลื่นซัดฝั่งที่แตกเป็นฟอง Syn. waves, spindrift
surf (vi.) เล่นกระดานโต้คลื่น See also: โต้คลื่นด้วยแผ่นกระดาน Syn. aquaplane, surf-ride, windsurf
surf-ride (vi.) เล่นกระดานโต้คลื่น See also: โต้คลื่นด้วยแผ่นกระดาน Syn. aquaplane, windsurf
surface (n.) ผิวหน้า See also: ผิวภายนอก, ด้านนอก Syn. covering, exterior, face, outside
surface (n.) พื้นดินหรือพื้นน้ำ See also: พื้นผิวโลกที่สัมผัสกับอากาศ Syn. earth, sea
surface (n.) พื้นผิวที่เป็นของแข็ง See also: บริเวณที่ราบแข็ง Syn. solid flat area
surface (n.) ลักษณะภายนอก See also: โฉมภายนอก, การแสดงออก, สิ่งที่ปรากฏ Syn. outward appearance
surface (adj.) เกี่ยวกับพื้นผิว See also: เกี่ยวกับผิวภายนอก
surface (adj.) ผิวเผิน See also: ตื้นๆ Syn. superficial
surface (adj.) ซึ่งขนส่งทางพื้นดินหรือทางทะเล Syn. transported over land or sea
surface (vi.) โผล่ขึ้นมาที่พื้นผิว See also: ปรากฏบนพื้นผิว Syn. appear, arise, come up
surface (vi.) เป็นที่ปรากฏ See also: เป็นที่รู้, ปรากฏ, เปิดเผย Syn. become apparent, become known
surface (vt.) เคลือบผิว See also: คลุมผิว, ปกคลุมผิว
surface (vt.) ทำให้เกลี้ยงเกลา See also: ทำให้มัน, ขัดมัน
surface-to-air (adj.) จากพื้นสู่อากาศ
surface-to-surface (adj.) จากพื้นสู่พื้น
surface-to-underwater (adj.) ซึ่งเดินทางจากผิวโลกสู่เป้าหมายใต้น้ำ
surfboard (n.) กระดานโต้คลื่น
surfboat (n.) เรือกรรเชียงสำหรับโต้คลื่น
surfeit (n.) สิ่งที่มากเกินไป See also: ปริมาณที่มากเกิน, จำนวนที่มากเกิน Syn. excess, superfluity, profusion
surfeit (n.) การดื่มหรือกินเกินขนาด Syn. glut, overindulge
surfeit (n.) ความไม่สบายเนื่องจากการดื่มหรือกินเกินขนาด See also: อาการคลื่นไส้จากการดื่มหรือกินเกินขนาด Syn. discomfort, disgust, nausea
surfeit (vt.) ให้ดื่มหรือกินเกินขนาด Syn. stuff, gorge, satiate, glut
surfeit (vi.) ดื่มหรือกินเกินขนาด Syn. overindulge, gorge, glut
surfer (n.) ผู้เล่นกระดานโต้คลื่น
surficial (adj.) เกี่ยวกับพื้นผิวดิน See also: เกี่ยวกับผิวหน้าดิน
surfing (n.) กีฬาเล่นกระดานโต้คลื่น
English-Thai: HOPE Dictionary
surf(เซิร์ฟ) n. คลื่นซัดฝั่ง,น้ำคลื่นซัดฝั่งที่แตกเป็นฟองฝอย,เสียงคลื่นซัดฝั่ง vi. เล่นแผ่นกระดานโต้คลื่น, See also: surfable,adj. surfer n.
surface(เซอ'ฟิส) n.,adj. ผิวหน้า,ผิว,ผิวนอก,ผิวพื้น,โฉมภายนอก,ด้านหน้า,โฉมหน้า,ผิวเผิน,ตื้น ๆ vt. ทำให้มัน,ขัดมัน,vi. โผล่ขึ้นเหนือพื้นน้ำ,กระทำบนผิวหน้า, See also: surfacer n.
surfboard(เซิร์ฟ'บอร์ด) n. กระดานโต้คลื่น
surfboat(เซิร์ฟ'โบท) n. เรือกรรเชียงแข็ง-แรงสำหรับโต้คลื่น มีส่วนหัวและหางสูง
surfeit(เซอ'ฟีท) n. ส่วนเกิน,จำนวนเกิน,ความมากมายเกินไป,ความล้น,การรับประทานหรือดื่มมากเกินไป,ความรู้สึกไม่สบาย ที่เกิดจากการรับประทานหรือดื่มมากเกินไป. vt. ทำให้เกิน,ทำให้อิ่มไป. vi. ทำมากไป,มั่วสุมมากไป,รับประทานหรือดื่มมากเกินไป
English-Thai: Nontri Dictionary
surf(n) คลื่นหัวแตก,ลูกคลื่น
surface(n) พื้นผิว,ผิว,พื้นดิน,ด้านหน้า,โฉมหน้า,ผิวเผิน
surfeit(adj) อิ่มแปล้,มากเกินไป,เบื่อหน่าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
surfท่องไป [ในอินเทอร์เน็ต] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
surfaceพื้นผิว, พื้นหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
surface tension๑. ความตึงผิว๒. แรงตึงผิว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
surfactantสารลดแรงตึงผิว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Surface (Technology)พื้นผิววัสดุ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
surface tensionแรงตึงผิว, ความตึงผิว, แรงที่เกิดขึ้นบนผิวของของเหลวเพื่อที่จะลดพื้นที่ผิว  วัดเป็นแรงต่อหน่วยความยาวบนผิวของของเหลวนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Surfactant สารลดแรงตึงผิว ดู surface-active agent [สิ่งแวดล้อม]
Surfboardsกระดานโต้คลื่น [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คลื่นกระทบฝั่ง (n.) surf
ผิว (n.) surface Syn. ผิวหน้า Ops. ภายใต้, ใต้
ผิวๆ (n.) surface
ผิวนอก (n.) surface See also: covering, face Syn. เปลือกนอก
ผิวหน้า (n.) surface Syn. ผิว Ops. ภายใต้, ใต้
พื้นผิว (n.) surface Syn. ผิว, ผิวหน้า Ops. ภายใต้, ใต้
หน้า (n.) surface See also: side
กาบพรหมศร (n.) surface decoration veneered on posts See also: a post decoration
พื้นน้ำ (n.) surface of the water
กระดานโต้คลื่น (n.) surfboard
กลบเกลี่ย (v.) cover with earth and then smooth over the surface See also: fill and level up Syn. ถม, คลุม
ผิวจราจร (n.) road surface
ผิวถนน (n.) road surface
ผืนโลก (n.) the Earth´s surface Syn. แผ่นดิน, พื้นแผ่นดิน
พื้นถนน (n.) road surface Syn. ผิวถนน
พื้นแผ่นดิน (n.) the Earth´s surface Syn. แผ่นดิน, ผืนโลก
พื้นโลก (n.) the Earth´s surface Syn. แผ่นดิน, พื้นแผ่นดิน, ผืนโลก
หน้าท้อง (n.) abdominal surface Syn. ท้อง, พุง
แต่งหน้าขนม (v.) dress the surface of a cake See also: form a top for cake Syn. แต่งหน้าเค้ก
แต่งหน้าเค้ก (v.) dress the surface of a cake See also: form a top for cake
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He lived along that coast now every night, and in his dreams... ... he heard the surf roar, and saw the native boats come riding through it.เขาอาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งที่ ทุกคืนตอนนี้ และในความฝันของเขาที่เขาได้ ยินเสียงคำรามของคลื่น และเห็นเรือพื้นเมือง
We shop at home, we surf the Web but at the same time we feel emptier and more cut off from each other than at any other time in human history.เราซื้อสินค้าที่บ้านเราท่องเว็บ แต่ในเวลาเดียวกันเรารู้สึกดาม และอื่น ๆ ถูกตัดออกจากกัน
Say a prayer for Surf Boy, wherever he is.สวดมนต์ให้เซิร์ฟบอยด้วย ไม่ว่าเขาอยู่ไหน
No more Wednesday-Friday surf and turf?ไม่ให้กินสเต็กกับกุ้งวันพุธกับศุกร์ด้วย
Thinking about a little surf and turf,right? Half meatball,half tuna sub.ฉันกะจะกินเนื้อย่างกับกุ้ง แถมลูกชิ้นกับทูน่า
I only need to reprogram it... and link it into the old sat-coms, hackers surf them the whole time.ผมแค่ลงโปรแกรมมันใหม่ แล้วก็เชื่อมเข้ากับดาวเทียมตัวเก่า / พวกแฮ็กเกอร์ใช้มันตลอด
My house...it's down over there, see it right there with the surf boards.บ้านผม ลงไปทางนั้น เห็นนั่นไหม กระดานโต้คลื่นผม
You know, my greatest joy as surf promoter?คุณรู้มั้ย สิ่งที่ฉันปลื้มคือการโต้คลื่นแบบโปร
Big Z Memorial Surf Off.ทีมงาน อนุสาวรีย์ บิ๊ก ซี
You never want to get in there and, you know, like help them out and show them how to surf and spend some time with the kids?คุณไม่อยาก เขาไปที่นั่น และ รู้ไหม เหมือนช่วยพวกเขาออกมา แสดงให้พวกเขาเห็น ว่า โต้คลื่นยังไง และก็ใช้เวลา กับ เด็ก ๆ หรือ
Mikey Abromowitz from the Big Z Memorial Surf Off... Pen Gu Island.ไมกี้ แอบโบรโมวิท จาก อนุสรณ์สถาน บิ๊กซี่ เกาะ เพนกุ
I hear you, uh, surf is this true?ได้ยินมาว่า เอ่อ คุณโต้คลื่นได้จริงหรือ

surf ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上头[shàng tou, ㄕㄤˋ ㄊㄡ˙, 上头 / 上頭] above; on top of; on the surface of
代数曲面[dài shù qū miàn, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄑㄩ ㄇㄧㄢˋ, 代数曲面 / 代數曲面] algebraic surface
拱度[gǒng dù, ㄍㄨㄥˇ ㄉㄨˋ, 拱度] arched; convex curve surface; camber (slightly arched road surface)
隐燃[yǐn rán, ˇ ㄖㄢˊ, 隐燃 / 隱燃] burning with no flame; fire beneath the surface; hidden combustion
画布[huà bù, ㄏㄨㄚˋ ㄅㄨˋ, 画布 / 畫布] canvas (artist's painting surface)
表面化[biǎo miàn huà, ㄅㄧㄠˇ ㄇㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, 表面化] come to the surface; become apparent
凸面[tū miàn, ㄊㄨ ㄇㄧㄢˋ, 凸面] convex surface
[léng, ㄌㄥˊ, 棱 / 稜] corner; square beam; edge; arris (sharp ridge formed by two surfaces meeting at an edge); protrusion
曲面[qū miàn, ㄑㄩ ㄇㄧㄢˋ, 曲面] curved surface; surface
[biǎo, ㄅㄧㄠˇ, 表] exterior surface; family relationship via females; to show (one's opinion); a model; a table (listing information); a form; a meter (measuring sth)
[miàn, ㄇㄧㄢˋ, 面] fade; side; surface; aspect; top; face; classifier for flat surfaces such as drums, mirrors, flags etc
冲浪板[chōng làng bǎn, ㄔㄨㄥ ㄌㄤˋ ㄅㄢˇ, 冲浪板 / 衝浪板] surfboard; paddleboard
地面[dì miàn, ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ, 地面] floor; ground; surface
[sè, ㄙㄜˋ, 涩 / 澀] grating (of surfaces); tart; acerbic
[sè, ㄙㄜˋ, 濇] grating (of surfaces)
潜藏[qián cáng, ㄑㄧㄢˊ ㄘㄤˊ, 潜藏 / 潛藏] hidden beneath the surface; buried and concealed
月球表面[yuè qiú biǎo miàn, ㄩㄝˋ ㄑㄧㄡˊ ㄅㄧㄠˇ ㄇㄧㄢˋ, 月球表面] lunar surface; surface of the moon
面子[miàn zi, ㄇㄧㄢˋ ㄗ˙, 面子] outer surface; outside; honor; reputation; face (as in "losing face"); self-respect; feelings; (medicinal) powder
法线[fǎ xiàn, ㄈㄚˇ ㄒㄧㄢˋ, 法线 / 法線] normal line to a surface
洋面[yáng miàn, ㄧㄤˊ ㄇㄧㄢˋ, 洋面] ocean surface
外边[wài bian, ㄨㄞˋ ㄅㄧㄢ˙, 外边 / 外邊] outside; outer surface; abroad; place other than one's home
不痛不痒[bù tòng bù yǎng, ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˋ ㄅㄨˋ ㄧㄤˇ, 不痛不痒] scratching the surface; superficial; perfunctory
裂片[liè piàn, ㄌㄧㄝˋ ㄆㄧㄢˋ, 裂片] splinter; chip; tear (split in a surface); lobe
不连续面[bù lián xù miàn, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄒㄩˋ ㄇㄧㄢˋ, 不连续面 / 不連續面] surface of discontinuity
地表水[dì biǎo shuǐ, ㄉㄧˋ ㄅㄧㄠˇ ㄕㄨㄟˇ, 地表水] surface water
地面核爆炸[dì miàn hé bào zhà, ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ, 地面核爆炸] surface nuclear explosion
地面水[dì miàn shuǐ, ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ ㄕㄨㄟˇ, 地面水] surface water
地面灌溉[dì miàn guàn gài, ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ ㄍㄨㄢˋ ㄍㄞˋ, 地面灌溉] surface irrigation
胎面[tāi miàn, ㄊㄞ ㄇㄧㄢˋ, 胎面] surface of tire; tread (of tire)
冲浪[chōng làng, ㄔㄨㄥ ㄌㄤˋ, 冲浪 / 衝浪] surf; surf-riding
表土[biǎo tǔ, ㄅㄧㄠˇ ㄊㄨˇ, 表土] surface soil; topsoil
表层[biǎo céng, ㄅㄧㄠˇ ㄘㄥˊ, 表层 / 表層] surface layer
表面[biǎo miàn, ㄅㄧㄠˇ ㄇㄧㄢˋ, 表面] surface; face; outside; appearance
表面信息[biǎo miàn xìn xī, ㄅㄧㄠˇ ㄇㄧㄢˋ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ, 表面信息] surface information
表面张力[biǎo miàn zhāng lì, ㄅㄧㄠˇ ㄇㄧㄢˋ ㄓㄤ ㄌㄧˋ, 表面张力 / 表面張力] surface tension
表面活化剂[biǎo miàn huó huà jì, ㄅㄧㄠˇ ㄇㄧㄢˋ ㄏㄨㄛˊ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧˋ, 表面活化剂 / 表面活化劑] surfactant
表面活性剂[biǎo miàn huó xìng jì, ㄅㄧㄠˇ ㄇㄧㄢˋ ㄏㄨㄛˊ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, 表面活性剂 / 表面活性劑] surfactant
切平面[qiē píng miàn, ㄑㄧㄝ ㄆㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ, 切平面] tangent plane (to a surface)

surf ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サーフキャスティング[, sa-fukyasuteingu] (n) surf casting
サーフジェット[, sa-fujietto] (n) surf jet
サーフパンツ[, sa-fupantsu] (n) surf pants
サーフミュージック[, sa-fumyu-jikku] (n) surf music
ホッキ貝;北寄貝[ホッキかい(ホッキ貝);ほっきがい(北寄貝), hokki kai ( hokki kai ); hokkigai ( kita yori kai )] (n) (uk) (See 姥貝) Sakhalin surf clam (Pseudocardium sachalinense)
潮吹き[しおふき, shiofuki] (n) (1) spouting (e.g. of a whale, geyser, etc.); (2) thin-shelled surf clam; (3) (col) (vulg) female ejaculation
馬鹿(P);莫迦(oK);破家[ばか(P);バカ, baka (P); baka] (n) (1) fool; idiot; (2) trivial matter; folly; absurdity; (adj-na) (3) foolish; stupid; dull; absurd; ridiculous; (n) (4) (abbr) (See 馬鹿貝) surf clam; (P)
アホ毛[アホげ, aho ge] (n) (1) (m-sl) (See 寝癖) long spike (or 'antenna') of hair, may do tricks (seen in anime and manga); (2) frizz; short tufts springing up from hair surface here and there
アンツーカ;アンツーカー[, antsu-ka ; antsu-ka-] (n) en-tout-cas (track or tennis court surface made of clay and crushed brick) (fre
ウィンドサーフィン;ウインドサーフィン[, uindosa-fin ; uindosa-fin] (n) windsurfing
エタロン[, etaron] (n) etalon (optical element with parallel surfaces used to increase the coherent length of a laser)
サーフボード[, sa-fubo-do] (n) surfboard
サム[, samu] (n) (1) sum; (2) surface-to-air missile; SAM; (P)
スプライン曲面[スプラインきょくめん, supurain kyokumen] (n) {comp} spline surface
すり合わせ;擦り合わせ;摺り合わせ[すりあわせ, suriawase] (n) (1) precision surface finishing; lapping; (2) bouncing of ideas (opinions, etc.) off each other to obtain a fine-tuned integrated whole
つんでれ;ツンデレ[, tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type
ドクターサーフ[, dokuta-sa-fu] (n) {comp} Dr.SURF
ニット[, nitto] (n) (1) knit; knitted fabric; knitted garments; (2) nit (unit of surface brightness equal to 1 candela per square meter); (P)
ニュートン環[ニュートンかん, nyu-ton kan] (n) Newton's rings (interference pattern seen when a convex lens is placed on another surface)
ぺこん;ぺこり;ぺこりん[, pekon ; pekori ; pekorin] (adv,adv-to) (1) sound of thin metal or plastic surface caving in and springing back; (2) action of quickly bowing or lowering one's head; (with a) bob of the head
ぺたぺた[, petapeta] (adv) (1) (on-mim) sound of a flat surface repeatedly making contact with something; (2) (on-mim) applying a seal or stamp again and again; pasting (paper) all over; (3) (on-mim) daubing; smearing
ぺたん[, petan] (adv) (on-mim) (See ぺたぺた・1) sound of something making firm contact with a flat surface
ボードセーリング(P);ボードセイリング[, bo-dose-ringu (P); bo-doseiringu] (n) boardsailing; windsurfing; (P)
ぽろり[, porori] (adv) (1) crying; (2) falling off; falling down; (3) inadvertently coming to the surface
一白[いっぱく, ippaku] (n) (1) (See 九星) first of nine traditional astrological signs (corresponding to Mercury and north); (2) white patch on one foot of a horse; horse with such a patch; (3) surface (landscape) that is white all over; pure white
一面[いちめん, ichimen] (n) (1) one face; one surface; (2) the whole surface; (3) one aspect; one side; (n,n-adv) (4) (on) the other hand; (5) one broad, flat object; (6) front page; (P)
[じょう, jou] (n,adj-no,n-adv,n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P)
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1,vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1,vi) (22) (of the tide) to come in; (v1,vi,vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P)
円錐面[えんすいめん, ensuimen] (n) (circular) conical surface
咬合面[こうごうめん, kougoumen] (n) masticating surface; occlusal surface
土味[どみ, domi] (n) (See 艶・つや・1) gloss; sheen (surface quality found in unglazed pottery)
地対地[ちたいち, chitaichi] (adj-no) surface-to-surface
地対空[ちたいくう, chitaikuu] (adj-no) surface-to-air
地肌(P);地膚[じはだ, jihada] (n) (1) texture; grain; (2) one's skin (lacking makeup, etc.); natural skin; bare skin; (3) surface of the earth; bare ground; (P)
塗り固める;塗固める[ぬりかためる, nurikatameru] (v1) to coat a surface with something that adheres strongly when hardened (i.e. grout, plaster, lacquer)
外面[がいめん(P);そとづら;げめん, gaimen (P); sotodura ; gemen] (n) (1) outer surface; outward appearance; outside; exterior; (adj-no) (2) outside; outer; outward; exterior; external; (P)
寄せ波;寄波[よせなみ, yosenami] (n) (See 引き波・1) incoming wave; surf; swash; comber; beachcomber
川明かり;川明り;河明かり;河明り[かわあかり, kawaakari] (n) glow of a river in the darkness; surface of a river gleaming in the darkness; gleam on a river at dusk
座刳り[ざぐり, zaguri] (n) counter sink (e.g. so screw-heads don't protrude above surface)
接着面[せっちゃくめん, secchakumen] (n) joining surface; bonding plane; adherend
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サーフィスモデル[さーふぃすもでる, sa-fisumoderu] surface model
ドクターサーフ[どくたーさーふ, dokuta-sa-fu] Dr.SURF
ネットサーフィン[ねっとさーふぃん, nettosa-fin] (inter)net surfing
表示面[ひょうじめん, hyoujimen] display surface, view surface, presentation surface
表面プロット[ひょうめんプロット, hyoumen purotto] surface plot
隠線隠面消法[いんせんいんめんしょうきょ, insen'inmenshoukyo] hidden line, hidden surface removal
隠面処理[いんめんしょり, inmenshori] hidden surface removal
面画[めんが, menga] surface-drawing

surf ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หอยลาย[n. exp.] (høi lāi) EN: surf clam ; short necked clam ; carpet clam ; Venus shell ; baby clam ; clams FR: pétoncle [m] ; amande de mer [f]
การเล่นโต้คลื่น[n. exp.] (kān len tō ) EN: surfing FR: surf [m]
กระดานโต้คลื่น[n.] (kradāntōkhl) EN: surfboard FR: planche de surf [f]
เล่นอินเตอร์เน็ต[v. exp.] (len intoēne) EN: surf the net ; surf the internet FR: surfer sur le Net ; surfer sur Internet ; surfer sur la toile ; surfer
เล่นโต้คลื่น[v. exp.] (len tō khle) EN: surf FR:
โบกปูน[v. exp.] (bōk pūn) EN: apply cement (over a surface) FR: appliquer du ciment (sur une surface)
ด้านนอก[n. exp.] (dān nøk) EN: surface FR:
ฝ้า[n.] (fā) EN: scum on the surface of a liquid FR:
ห้าง[n.] (hāng) EN: store ; shop ; mall ; firm ; business house ; commercial establishment ; concern FR: magasin [m] ; établissement commercial [m] ; centre commercial [m] ; grande surface [f] ; succursale [f]
จีนัสของผิว[n. exp.] (jīnat khøng) EN: genus of a surface FR:
การกร่อนแบบพื้นผิว[n. exp.] (kān krǿn ba) EN: slope wash ; sheet flood erosion ; unconcentrated wash ; rain wash ; surface wash FR:
การเล่นกระดานโต้ลม[n. exp.] (kān len kra) EN: windsurfing FR:
การวัดพื้นที่[n. exp.] (kān wat phe) EN: area measurement FR: mesure de la surface [f]
กาบพรหมศร[n.] (kāpphromsøn) EN: post decoration ; surface decoration veneered on posts FR:
เคมีพื้นผิว[n. exp.] (khēmī pheūn) EN: surface chemistry FR:
เขตโทษ [n. exp.] (khēt thōt) EN: penalty area ; penalty zone FR: surface de réparation [f]
คลื่นพื้นผิว[n. exp.] (khleūn pheū) EN: surface wave FR: onde de surface [f]
คลื่นทะเล[n. exp.] (khleūn thal) EN: surface wave FR:
โครงสร้างพื้นผิว[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: surface structure FR:
โครงสร้างผิว[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: surface structure FR:
กลบเกลี่ย[v.] (klopklīa) EN: cover with earth and then smooth over the surface FR:
โก่งราคา[v. exp.] (kōng rākhā) EN: ask too high a price ; raise the price ; inflate the price FR: gonfler le prix ; surfaire ; surestimer
แหล่งน้ำผิวดิน[n. exp.] (laeng nām p) EN: FR: eau de surface [f] ; eaux de surface [fpl]
ลาด[v.] (lāt) EN: pave ; concrete ; tile ; surface ; cover FR: paver ; revêtir ; recouvrir
น้ำในดิน[n. exp.] (nām nai din) EN: subsurface water ; groundwater ; soil water FR: eau d'infiltration [f]
น้ำผิวดิน[n. exp.] (nām phiu di) EN: surface water FR: eau de surface [f] ; eaux de surface [fpl]
น้ำใต้ดิน[n. exp.] (nām tāidin) EN: groundwater ; underground water ; subsurface water FR: eau souterraine [f] ; eaux souterraines [fpl]
หน้าสัมผัส[n. exp.] (nā samphat) EN: contact surface FR:
หน้าท้อง[n.] (nāthøng) EN: abdominal surface ; belly FR: ventre [m]
เนื้อที่[n.] (neūathī) EN: area ; space ; zone ; room ; dimension FR: surface [f] ; espace [m] ; superficie [f]
งาน[n.] (ngān) EN: ngan ; [area equal to a quarter of arai or 400 square meters] FR: ngan [m] ; [unité de surface équivalant à un quart de rai ou 400 mètres carrés]
หน่วยวัดพื้นที่[n. exp.] (nūay wat ph) EN: unit of area ; area unit FR: unité de surface [f]
หน่วยวัดที่ดิน[n. exp.] (nūay wat th) EN: FR: unité de surface [f] ; unité de mesure de la superficie [f]
ปริพันธ์ตามผิว[n. exp.] (pariphan tā) EN: surface integral FR:
พนักงานทำความสะอาด[n. exp.] (phanakngān ) EN: FR: technicien de surface [m] ; technicienne de surface [f] ; agent d'entretien [m] ; agent d'entretien et maintenance [m] ; agent de propreté et d'hygiène [m] ; homme de ménage [m] ; femme de ménage [f]
ผาด[adj.] (phāt) EN: at a glance ; quickly ; in a glancing manner ; indirectly ; superficially ; vaguely ; on the surface FR: d'un coup d'oeil
พื้น[n.] (pheūn) EN: floor ; ground FR: sol [m] ; plancher [m] ; surface [m]
พื้น[n.] (pheūn) EN: surface ; area FR: fond [m]
พื้นดิน[n.] (pheūndin) EN: ground ; earth ; land ; surface ; soil FR: sol [m] ; terre [f] ; terrain [m] ; surface [f] ; sol en terre battue [m]
พื้นโลก[n. exp.] (pheūn lōk) EN: Earth's surface FR: surface terrestre [f]

surf ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Internet {n} | im Internet surfen | über das InternetInternet | to surf the Internet | via the Internet
Brandung {f}surf
Brillenente {f} [ornith.]Surf Scoter (Melanitta perspicillata)
Berührungsfläche {f}contact surface
Schnittstelle {f}cut surface
Oberflächenreinheit {f} | partikuläre Oberflächenreinheitsurface cleanliness | particulate surface cleanliness
Nutzfläche {f}effective surface
Rundheitsbestimmung {f}surface roundness determination
Aufbauleuchte {f}surface mounted ceiling luminaire
Oberflächenbehandlung {f}finish treatment; surface treatment
Freiformflächen {pl}free formed surfaces
Reibungsfläche {f}friction surface
Führungsbahn {f}guide surface
Führungsfläche {f}guide surface
Innenseite {f}inner surface
Aufstellfläche {f}installation surface
Oberflächenneutralisierung {f}surface passivation
Projektionsfläche {f}projection surface
PVC-Spachtelbelag {m}PVC surfacer
Flächenerosion {f}surface erosion
Lauffläche {f}running surface
Spachtelmasse {f}surfacer; putty
Reibfläche {f} (einer Streichholzschachtel)striking surface
Auflagefläche {f}supporting surface
Surfbrett {n} [sport]surfboard
Surfer {m}; Surferin
Surfing {n} [sport]surfing
Wellenreiten {n}surf ride
Abblättern {n} der Oberflächesurface peeling
Flächenschleifmaschine {f}surface grinder
Kriechstrom {m} [electr.]surface leakage; current leak
Oberflächenabdruck {m}surface replica
Oberflächenabfluss {m}surface runoff
Oberflächenadsorption {f}surface adsorption
Oberflächenausführung {f}surface finish
Oberflächenbereich {m}surface area
Oberflächenbeschaffenheit {f}surface condition; surface finish
Oberflächenleitung {f}surface conduction
Oberflächenprüfung {f}surface inspection
Oberflächenspannung {f} | die Oberflächenspannung beeinflussendsurface tension | tensioactive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า surf
Back to top