ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shapeless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shapeless*, -shapeless-

shapeless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shapeless (adj.) ึ่ซึ่งไม่มีรูปร่าง Syn. indefinite, indistinct, unformed Ops. formed
English-Thai: Nontri Dictionary
shapeless(adj) ไม่มีรูปแบบ,ไม่มีรูปร่าง,เสียรูป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With these words, she fell into a melted shapeless mess."พร้อมด้วยคำพูดนั้น แม่มดก็ล้มลง "เป็นกองสีน้ำตาลขาดรูปขาดร่าง
When I wake, they skulk in the shadows, shapeless, but no sooner am I asleep than they creep forward again.เมื่อข้าตื่น มันก็หายไปในเงามืด และก็สลายไป แต่ไม่นานเมื่อข้าหลับอีก มันก็คลานเข้ามาอีกครั้ง

shapeless ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
没有形状[méi yǒu xíng zhuàng, ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄨㄤˋ, 没有形状 / 沒有形狀] shapeless

shapeless ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
くたくた(P);ぐたぐた;ぐだぐだ[, kutakuta (P); gutaguta ; gudaguda] (adj-na,adj-no) (1) (on-mim) exhausted; tired; (2) withered; worn out; (n) (3) boiling until shapeless or mushy; (4) (esp. ぐだぐだ) (See くどくど) tediously; repetitively; wordily; (P)
無定形[むていけい, muteikei] (adj-na,n) amorphous; shapeless

shapeless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เทอะทะ[adj.] (thoetha) EN: rough ; awkward ; ungainly ; unwieldy ; clumsy ; clumsy-looking ; shapeless ; ill-proportioned ; dumpy FR: grossier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shapeless
Back to top