ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

specimen

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *specimen*, -specimen-

specimen ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
specimen (n.) ตัวอย่าง See also: ตัวอย่างสำหรับทดสอบ Syn. example, case, instance, model Ops. anomaly
English-Thai: HOPE Dictionary
specimen(สเพส'ซะเมิน) n. ตัวอย่าง,แบบอย่าง,อุทาหรณ์,ประเภทประหลาด., Syn. example
English-Thai: Nontri Dictionary
specimen(n) อุทาหรณ์,ตัวอย่าง,แบบอย่าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
specimen๑. สิ่งส่งตรวจ๒. สิ่งแสดง๓. ตัวอย่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Specimensตัวอย่าง [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why, if it had not been for Zira here, he would still be here, a stuffed specimen in the great hall of the Zaius Museum with his two friends.ถ้าซีร่าไม่ช่วยไว้ เขาคงยังอยู่ที่นี่ เป็นหุ่นสตั๊ฟฟ์ในพิพิธภัณฑ์เเห่งความหายนะ
We found our man. lt's the only specimen we can't be accounted for.เจอหลักฐาน แต่ชี้ตัวไม่ได้ว่าเป็นใคร
So the specimen could have been here since then.- หลักฐานมาอยู่ในนี้ได้ยังงัย
We found an unaccounted-for specimen in the south wing and here's his picture.เราแทบไม่มีข้อมูล นี่รูปเค้า
Some specimen jars, a map, a little water, no food.ขวดโหลตัวอย่างแร่ แผนที่,น้ำอีกนิดหน่อย,แต่ไม่มีอาหาร
Why do you guys Keep a d cell battery In a urine specimen cup?ทำไมคุณเก็บแบตเตอรี่ไว้ใน ถ้วยเก็บตัวอย่างปัสสาวะ
Quite a specimen you left me, Parker.ตัวอย่างที่คุณทิ้งไว้น่ะซิ
She is, in fact, a perfect female specimen from the Upper East Side clan.ในความจริงแล้ว เธอคือตัวอย่าง ของผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบ จากผู้คนในดิอัพเพอร์ออฟอีสต์ไซด์
The New Mexico specimen gave us hope.ตัวอย่างจาก เม็กซิโก ให้ความหวังเรา
I'm taking a specimen now.ผมกำลังเก็บตัวอย่างอยู่ตอนนี้
This organism is a single specimen of a virus for the common cold.เจ้านี้เป็นเซลล์ตัวอย่างของไวรัสไข้หวัดน่ะ
The specimen you left with me has no mature reproductive organs.เธอเป็นของฉัน อวัยวะสืบพันธ์ยังโตไม่เต็มที่

specimen ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
模式标本[mó shì biāo běn, ㄇㄛˊ ㄕˋ ㄅㄧㄠ ㄅㄣˇ, 模式标本 / 模式標本] type specimen (used to define a species)
样品[yàng pǐn, ㄧㄤˋ ㄆㄧㄣˇ, 样品 / 樣品] sample; specimen
样本[yàng běn, ㄧㄤˋ ㄅㄣˇ, 样本 / 樣本] sample; specimen
标本[biāo běn, ㄅㄧㄠ ㄅㄣˇ, 标本 / 標本] specimen; sample; the root cause and symptoms of a disease

specimen ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
参考品[さんこうひん, sankouhin] (n) reference materials; specimen for reference; reference item; specimen
標本室[ひょうほんしつ, hyouhonshitsu] (n) specimen room; herbarium
署名鑑[しょめいかん, shomeikan] (n) signature specimen
見本組み[みほんぐみ, mihongumi] (n) specimen page
試験片[しけんへん, shikenhen] (n) test piece; test specimen
手蹟[しゅせき, shuseki] (n) holograph; calligraphic specimen; handwriting
検体[けんたい, kentai] (n) specimen; sample; object to be examined
筆跡(P);筆蹟;筆迹[ひっせき(P);ふであと(筆跡), hisseki (P); fudeato ( hisseki )] (n,adj-no) (1) handwriting; (n) (2) calligraphy specimen; example of penmanship; holograph; (P)
胴乱[どうらん, douran] (n) case for botanical specimens
試供品[しきょうひん, shikyouhin] (n) specimen; sample
雛型;雛形;ひな型;ひな形[ひながた, hinagata] (n) (1) model; miniature; pattern; (2) sample; specimen; (3) prescribed form

specimen ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เช่น[n.] (chen) EN: example ; specimen ; instance ; type ; kind FR: exemple [m] ; spécimen [m]
ผักเหลียง[n. exp.] (phak līeng) EN: gnemon ; Gnetum gnemon ; melindjo - male specimen ; melinjo ; peesae FR:
ตัวอย่าง[n.] (tūayāng) EN: example ; sample ; model ; instance FR: exemple [m] ; échantillon [m] ; spécimen [m] ; illustration [f] ; parangon [m] (vx - litt.)

specimen ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Musterexemplar {n}perfect specimen
Prachtexemplar {n}splendid specimen
Exemplar {n}specimen
Belegexemplar {n}specimen copy
Präparateträger {m}specimen holder
Probenummer {f}specimen number
Probeseite {f}specimen page
Unterschriftenprobe {f}specimen signature

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า specimen
Back to top