ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spiral

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spiral*, -spiral-

spiral ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spiral (adj.) เป็นวงก้นหอย See also: เป็นขด Syn. coiled, helical
spiral (n.) วงก้นหอย
spiral (vi.) หมุนเป็นขด Syn. coil, twirl
spiral (vt.) หมุนเป็นขด Syn. coil, twirl
spiral down (phrv.) บิดเป็นเกลียวลงมา See also: หมุนเป็นเกลียวลงมา
spiral up (phrv.) หมุนเป็นเกลียวขึ้นไป
English-Thai: HOPE Dictionary
spiral(สไพ'เริล) n. เส้นขด,ก้นหอย,สิ่งทีหมุนรอบ,สิ่งที่เป็นเกลียว, (กีฬารักบี้) ลูกหมุน, (เศรษฐศาสตร์) ภาวะผันแปรขึ้นหรือลงของราคา/ค่าจ้าง/ทุนและอื่น ๆ vi.,vt.,adj. (ทำให้) เป็นขด,เป็นเกลียว
English-Thai: Nontri Dictionary
spiral(adj) เป็นวง,เป็นเกลียว,เป็นลายก้นหอย,วกเวียน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
spiral-เกลียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
spiral movementการเคลื่อนไหวแบบเกลียว, การเจริญเติบโตของพืชแบบหนึ่ง ปลายยอดที่เจริญจะค่อย ๆ บิดพันเสาหรือหลักเป็นกลียวเพื่อพยุงลำต้นให้ขึ้นไปที่สูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก้นหอย (n.) spiral See also: helix, finger whorl, whorl
พันลำ (n.) spiral design
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The worst of the injury, however, was sustained to the right leg... in the form of a spiral fracture.จุดที่ร้ายแรงที่สุดคือ ขาขวากระดูกแตกเป็นรูปเกลียว
Well, obviously, it's a bit more serious than I thought... but... if you get a doctor, it could spiral out of control.จริงๆแล้วมันหนักหนากว่าที่ผมคิดไว้ แต่ถ้าคุณตามหมอเขาอาจ.. เขาอาจจะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่
There's been a murder at Spiral Bar on Washington.มีเหตุฆาตกรรมที่ ซไปรัลบาร์แถววอชิงตัน
And it seems that you've taken your revenge at the Spiral Bar.และดูเหมือนว่าคุณ ได้แก้แค้นแล้วที่สไปรัลบาร์
Including the logarithmic spiral created by using a fibonacci sequence.เมื่อรวมกับวงก้นหอยลอการิทึมที่สร้างโดยใช้ลำดับเลขฟีโบนัชชี
Can you put the spiral up on the map? Thanks.คุณเอารูปก้นหอยนี่ทาบกับแผนที่ได้ไหม ขอบคุณ
I've been waiting for you to spiral out of control ever since you got your Huntington's diagnosis, but this is more than I dared hope for.ฉันรอคุณอยู่ เป็นวังวนที่ควบคุมไม่ได้ ตั้งแต่คุณรู้ว่าเป็นโรค ฮันติงตัน
You're in a downward spiral of destruction.คุณกำลังคลายเกลียวจากการถูกทำลาย
We are in a spiral of environmental decline.เรากำลังเผชิญกับวิกฤติสิ่งแวดล้อม
I realized that in my downward spiral of hopelessness,ผมตระหนักถึงการตกต่ำของผม ต่อความหดหู่สิ้นหวัง
I bet I can get a nice, tight spiral on him.ฉันว่าฉันเขวี้ยงเขา หมุนติ๋วๆได้เลยนะ
But if you don't let me do my job, this can spiral out of control.แต่ถ้าคุณไม่ปล่อยให้ผมทำหน้าที่ นี่อาจส่งผลร้ายแรงไปกันใหญ่

spiral ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
棒旋星系[bàng xuán xīng xì, ㄅㄤˋ ㄒㄩㄢˊ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ, 棒旋星系] barred spiral galaxy
鹦鹉螺[yīng wǔ luó, ˇ ㄌㄨㄛˊ, 鹦鹉螺 / 鸚鵡螺] nautilus; ammonite (fossil spiral shell)
猎户臂[liè hù bì, ㄌㄧㄝˋ ㄏㄨˋ ㄅㄧˋ, 猎户臂 / 獵戶臂] Orion spiral arm or local spur of our galaxy (containing our solar system)
准稳旋涡结构[zhǔn wěn xuán wō jié gòu, ㄓㄨㄣˇ ㄨㄣˇ ㄒㄩㄢˊ ㄨㄛ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, 准稳旋涡结构 / 準穩旋渦結構] quasi-stationary spiral structure QSSS (astrophysics)
人马臂[rén mǎ bì, ㄖㄣˊ ㄇㄚˇ ㄅㄧˋ, 人马臂 / 人馬臂] Sagittarius spiral arm (of our galaxy)
旋梯[xuán tī, ㄒㄩㄢˊ ㄊㄧ, 旋梯] spiral stairs; winding stairs (gymnastic equipment)
旋涡星系[xuán wō xīng xì, ㄒㄩㄢˊ ㄨㄛ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ, 旋涡星系 / 旋渦星系] spiral galaxy
旋涡状[xuán wō zhuàng, ㄒㄩㄢˊ ㄨㄛ ㄓㄨㄤˋ, 旋涡状 / 旋渦狀] spiral shaped
旋臂[xuán bì, ㄒㄩㄢˊ ㄅㄧˋ, 旋臂] spiral arm
盘梯[pán tī, ㄆㄢˊ ㄊㄧ, 盘梯 / 盤梯] spiral staircase
[luó, ㄌㄨㄛˊ, 螺] spiral shell; snail; conch
螺距[luó jù, ㄌㄨㄛˊ ㄐㄩˋ, 螺距] pitch of spiral; pitch of screw
来复线[lái fù xiàn, ㄌㄞˊ ㄈㄨˋ ㄒㄧㄢˋ, 来复线 / 來復線] rifling (spiral lines on inside of gun barrel imparting spin to the bullet)
旋涡[xuán wō, ㄒㄩㄢˊ ㄨㄛ, 旋涡 / 旋渦] spiral; whirlpool; eddy; vortex
漩涡[xuán wō, ㄒㄩㄢˊ ㄨㄛ, 漩涡 / 漩渦] spiral; whirlpool; eddy; vortex; also written 旋渦|旋涡
蜗旋[wō xuán, ㄨㄛ ㄒㄩㄢˊ, 蜗旋 / 蝸旋] spiral
螺旋[luó xuán, ㄌㄨㄛˊ ㄒㄩㄢˊ, 螺旋] spiral, helix; screw
螺旋体[luó xuán tǐ, ㄌㄨㄛˊ ㄒㄩㄢˊ ㄊㄧˇ, 螺旋体 / 螺旋體] spyrochete; spiral-shaped bacterium, e.g. causing syphilis
[pán, ㄆㄢˊ, 蟠] Trichina spiralis; to coil
盘陀[pán tuó, ㄆㄢˊ ㄊㄨㄛˊ, 盘陀 / 盤陀] twisted; spiral; uneven stones

spiral ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルキメデスの螺線[アルキメデスのらせん, arukimedesu norasen] (n) Archimedean spiral
うずまき線;渦巻き線;渦巻線[うずまきせん, uzumakisen] (n) spiral
スパイラルバンド雲[スパイラルバンドうん, supairarubando un] (n) spiral band
デフレスパイラル[, defuresupairaru] (n) deflationary spiral
対数螺線[たいすうらせん, taisuurasen] (n) logarithmic spiral; equiangular spiral
巻き貝;巻貝[まきがい, makigai] (n) snail; spiral shell
渦巻き模様[うずまきもよう, uzumakimoyou] (n) whirling or spiral pattern
渦巻星雲[うずまきせいうん, uzumakiseiun] (n) spiral nebula
渦巻銀河;渦巻き銀河[うずまきぎんが, uzumakiginga] (n) spiral galaxy
渦状銀河[かじょうぎんが;うずじょうぎんが, kajouginga ; uzujouginga] (n) (See 渦巻銀河) spiral galaxy
狂乱物価[きょうらんぶっか, kyouranbukka] (n) soaring prices; wild price spiral
続騰[ぞくとう, zokutou] (n,vs) continued advance; spiral upward
螺旋階段[らせんかいだん, rasenkaidan] (n) spiral staircase
螺線[らせん, rasen] (n) (1) {math} helix; (2) spiral
スパイラル[, supairaru] (n) spiral; (P)
渦巻き形[うずまきがた, uzumakigata] (n,adj-no) spiral-shaped
渦巻き状;渦巻状[うずまきじょう, uzumakijou] (adj-no) spiral; helical
螺;海螺[つぶ;つび(ok);つみ(ok);ツブ, tsubu ; tsubi (ok); tsumi (ok); tsubu] (n) (1) (つぶ, ツブ only) (uk) whelk (esp. Neptunea and Buccinum spp.); (2) (See 螺・にし) small spiral-shelled snail (esp. a pond snail)
螺;辛螺[にし;ニシ, nishi ; nishi] (n) (uk) small spiral-shelled snail
螺旋[らせん, rasen] (n,adj-no) (1) spiral; helix; (2) (See 捻子) screw; (P)
螺旋状;らせん状[らせんじょう, rasenjou] (n,adj-no) helical; spiral-shaped
都鳥[みやこどり;ミヤコドリ, miyakodori ; miyakodori] (n) (1) (uk) Eurasian oystercatcher (Haematopus ostralegus); (2) (arch) (See 百合鴎) black-headed gull (Larus ridibundus); (3) (uk) (See 都鳥貝) Cinnalepeta pulchella (species of spiral-shelled gastropod)
都鳥貝[みやこどりがい;ミヤコドリガイ, miyakodorigai ; miyakodorigai] (n) (uk) (obsc) (See 都鳥・3) Cinnalepeta pulchella (species of spiral-shelled gastropod)
[かん, kan] (n) (1) ring; link; (2) open spirals of heavy metal wire twisted into a kettle and used to lift it (tea ceremony)

spiral ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บันไดเวียน[n. exp.] (bandai wīen) EN: spiral staircase ; winding staircase FR: escalier tournant [m] ; escalier circulaire [m] ; escalier en spirale [m] ; escalier en colimaçon [m]
ดาราจักรแบบกังหัน[n. exp.] (dārā jak ba) EN: spiral galaxy FR:
ดาราจักรแบบกังหันมีแกน[n. exp.] (dārā jak ba) EN: barred spiral galaxy FR:
เอื้องหมายนา[n. exp.] (eūang māi n) EN: crêpe ginger ; Malay ginger ; Spiral flag ; Cheilocostus speciosus FR: Cheilocostus speciosus
ขด[v.] (khot) EN: coil ; spiral ; be curled up ; twist ; bend ; roll into a coil ; whirl ; wind FR: bobiner ; enrouler
ขดลวด[n. exp.] (khot lūat) EN: coil ; spiral ; coil of wire ; coil spring FR: bobine [f]
ขดงอ[n. exp.] (khot ngø) EN: coil ; wind ; spiral ; twine ; twist FR:
ควงสว่าน[v.] (khūangsawān) EN: spiral ; spin down ; go into a spin FR:
เกลียว[n.] (klīo) EN: spiral ; helix ; coil ; whorl FR: spirale [f] ; hélice [f]
ก้นหอย[n.] (konhøi) EN: spiral ; helical ; whorl ; finger whorl FR: spirale [f]
เป็นเกลียว[adj.] (pen klīo) EN: twisted ; helical ; spiral FR:
เส้นเวียนก้นหอย[n. exp.] (sen wīen ko) EN: spiral FR: spirale [f]
เส้นเวียนก้นหอยมุมเท่า[n. exp.] (sen wīen ko) EN: equiangular spiral FR:
ท่อขด[n. exp.] (thø khot) EN: spiral FR:
เวียนก้นหอย[n. exp.] (wīen konhøi) EN: spiral FR: spirale [f]
ลาน[n.] (lān) EN: coil ; spring FR: ressort à boudin [m] ; ressort à spirale [m] ; ressort [m]
ยาจุดกันยุง[n. exp.] (yā jut kan ) EN: mosquito coil FR: spirale anti-moustiques [f]

spiral ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schraubenfeder {f}; Spiralfeder
Aufbohrer {m} (Spiralsenker)spiral-flute counterbore
Spiralsenker {m}spiral-flute counterbore
Federweg {m} (Spiralfeder)pitch of spring (spiral spring)
Spirale {f}spiral
Spiralfeder {f} | Spiralfedern
Spiralheftung {f}spiral binding
Volute {f} (spiralförmiges Bauornament) [arch.]volute

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spiral
Back to top