ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stupid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stupid*, -stupid-

stupid ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stupid (adj.) โง่ See also: ไร้สมอง, ไร้หัวคิด, บัดซบ Syn. brainless, slow-witted, unintelligent
stupid (adj.) น่าเบื่อหน่าย See also: เชื่องช้า, ไร้สาระ Syn. foolish, nonsensical, senseless
stupid (adj.) มึนงง See also: งงงวย, กึ่งสลบ Syn. dazed, groggy, semiconscious
stupid person (n.) คนโง่ Syn. dolt
stupid person (n.) คนโง่เง่า Syn. blockhead
stupid person (n.) คนโง่ (คำสแลง) See also: คนงี่เง่า
stupidity (n.) ความโง่ See also: ความน่าเบื่อ Syn. stupor, apathy Ops. wisdom, intelligence
stupidity (n.) ความน่าเบื่อ Syn. idiocy, imbecility, witlessness Ops. shrewdness, canniness
stupidly (adv.) อย่างวิกลจริต Syn. crazily, foolishly
stupidly (adv.) อย่างโง่เง่า Syn. dully
stupidty (n.) ความเขลา See also: ความโง่, ความเซ่อ, ความทึ่ม Syn. folly Ops. cleverness
English-Thai: HOPE Dictionary
stupid(สทิว'พิด) adj. โง่,เง่า,เซ่อ,ทึ่ม,โฉดเขลา,บัดซบ,เชื่องช้า,หงอยซึม,น่าเบื่อหน่าย,ไม่มีรสชาติ,ไม่น่าสนใจ,มึนงง,งงงวย,ตะลึงงัน., See also: stupidness n.
stupidity(สทิวพิด'ดิที) n. ความโง่,ความเง่า,ความเซ่อ,ความทึ่ม,ความโฉดเขลา,การกระทำหรือการพูดที่โง่หรือโฉดเขลา,ความคิดที่โฉดเขลา
English-Thai: Nontri Dictionary
stupid(adj) เซ่อ,โง่,โง่เขลา,มึนงง,เหงาหงอย,น่าเบื่อ
stupidity(n) ความเซ่อ,ความโง่,ความเขลา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนโง่เง่า (n.) stupid See also: block head, stupid person, doltish person, dunce, idiot Syn. คนโง่ Ops. คนฉลาด
งั่ง (adj.) stupid See also: foolish, dull, idiotic, silly, brainless Syn. โง่
งี่เง่า (adj.) stupid See also: foolish, dull, idiotic, silly, brainless Syn. งั่ง, โง่
ปัญญานิ่ม (adj.) stupid See also: foolish, dull, silly, dim-witted Syn. โง่, เซ่อ Ops. ฉลาด
เฉาโฉด (adj.) stupid See also: foolish, dull, idiotic Syn. โฉดเฉา, งี่เง่า, โง่เง่า
เซ่อเซอะ (adj.) stupid See also: foolish, idiotic Syn. เซ่อ, โง่ Ops. ฉลาด
เป๋อเหลอ (adj.) stupid See also: foolish, vacant, blank Syn. เซ่อ, ไม่รู้เรื่องรู้ราว Ops. ฉลาด
เป๋อเหลอ (adj.) stupid See also: foolish, idiotic Syn. เซ่อ, โง่, เซ่อเซอะ Ops. ฉลาด
ไม่รู้เรื่องรู้ราว (adj.) stupid See also: foolish, vacant, blank Syn. เซ่อ Ops. ฉลาด
ความเขลา (n.) stupidity See also: foolishness, silliness Syn. ความโง่เง่า, ความโง่, ความโง่เขลา Ops. ความฉลาด, ความเฉลียวฉลาด
ความโง่ (n.) stupidity See also: foolishness, silliness Syn. ความโง่เง่า, ความโง่เขลา Ops. ความฉลาด, ความเฉลียวฉลาด
ความโง่เขลา (n.) stupidity See also: foolishness, silliness Syn. ความโง่เง่า, ความโง่ Ops. ความฉลาด, ความเฉลียวฉลาด
ความโง่เง่า (n.) stupidity See also: foolishness, silliness Syn. ความโง่, ความโง่เขลา Ops. ความฉลาด, ความเฉลียวฉลาด
กระเซอ (v.) be stupid See also: be clumsy, dull, be dumb, look like a fool Syn. เซ่อซ่า, เซ่อเซอะ, เร่อร่า, กระเซอะกระเซอ
กระเซอะกระเซอ (v.) be stupid See also: be clumsy, dull, be dumb, look like a fool Syn. เซ่อซ่า, เซ่อเซอะ, เร่อร่า
กะป้ำกะเป๋อ (v.) be clumsy and stupid See also: be foolish, be muddle-headed Syn. ป้ำๆ เป๋อๆ, เลอะเทอะ, หลงลืม, หลงๆ ลืมๆ
งั่ง (v.) be stupid See also: be foolish, be dull, be idiotic, be silly, be brainless Syn. โง่
งี่เง่า (v.) be stupid See also: be foolish, be dull, be idiotic, be silly, be brainless Syn. งั่ง, โง่
ซื่อบื้อ (v.) be stupid See also: be absurd, be inane, be foolish, be senseless, be dull Syn. บื้อ, ทึ่ม, โง่
ซุ่มซ่าม (v.) be stupid See also: be clumsy, be silly, fool Syn. เซอะ, เซ่อซ่า, โง่, ทึ่ม Ops. ฉลาด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Do I look as stupid as you think I am?ฉันดูโง่เง่าอย่างที่คุณคิดงั้นหรือ
I don't want that stupid job backฉันไม่อยากได้งานงี่เง่านั้นกลับมา
This is the most stupid thing I have ever doneนี่คือสิ่งงี่เง่าที่สุดที่ฉันเคยทำ
It's stupid to discuss with that guyไร้สาระที่จะมาถกเถียงกับคนอย่างนั้น
How stupid of me!ฉันช่างงี่เง่าอะไรอย่างนี้
You're stupider than you lookคุณทึ่มกว่าที่เห็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your cause is doomed to failure because it is built on the stupid persecution of innocent people.เพราะมันสร้าง จากการฆ่าคนบริสุทธิ์
What would this stupid world be without--สิ่งที่โลกนี้โง่จะไม่มี
I'm collecting stupid little boys.ฉันเก็บรวบรวมชายน้อยโง่
Mr. De Winter is having some coffee with me. Go and ask that stupid waiter for another cup.คุณเดอ วินเทอร์จะดื่มกาแฟกับฉัน ไปบอกไอ้บ๋อยนั่นให้เอาถ้วยมาอีกใบ
What a stupid thing to do. Oh, I'm so sorry. Please don't bother.ฉันขอโทษด้วย อย่าลําบากเลยค่ะ มันไม่สําคัญอะไร
If that stupid coroner hadn't been as much of a snob as you are, he'd have seen that half-wit was hiding something.ถ้าไม่เพราะความยโสของหมอชันสูตรศพ ก็คงรู้แล้วว่าไอ้คนไม่เต็มบาทนั่นปิดบังอะไรอยู่
That's a damn stupid thing to do.นั่นเป็นสิ่งที่โง่แช่งที่จะทำ
I should have shot that stupid little bleeder a long time ago.ตกเลือดน้อยโง่เป็นเวลานาน แล้ว ฉันอยากจะที่คุณรู้ว่า
That stupid girl's making a scene over such a delicacyสิ่งนั้นการกระทำของเด็กผู้หญิงโง่ความละเอียดอ่อนจน scene over
You must be stupid to think that death would be so easyคุณโง่ที่จะคิดว่า that death ที่ง่ายขนาดนั้นอยากจะเป็น
This car. This stupid car.รถยนต์คันนี้ดูแย่มาก
Your government has been very selfish and stupid in keeping it to yourselves.จากดวงจันทร์ของรัฐบาล ได้รับมากเห็นแก่ตัวและโง่ ในการรักษาตัว

stupid ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
窝囊[wō nang, ㄨㄛ ㄋㄤ˙, 窝囊 / 窩囊] annoyed; to feel vexed; pointless; asinine; good-for-nothing; stupid and cowardly
傻屄[shǎ bī, ㄕㄚˇ ㄅㄧ, 傻屄] stupid cunt (taboo slang, 傻B is common euphemism)
阿木林[ā mù lín, ㄚ ㄇㄨˋ ㄌㄧㄣˊ, 阿木林] dullard; stupid person
愚氓[yú méng, ㄩˊ ㄇㄥˊ, 愚氓] fool; stupid person
笨人[bèn rén, ㄅㄣˋ ㄖㄣˊ, 笨人] fool; stupid person
二百五[èr bǎi wǔ, ㄦˋ ㄅㄞˇ ˇ, 二百五] idiot; stupid person; a dope
大勇若怯,大智若愚[dà yǒng ruò qiè, ㄉㄚˋ ㄩㄥˇ ㄖㄨㄛˋ ㄑㄧㄝˋ, da4 zhi4 ruo4 yu2, 大勇若怯,大智若愚] a great hero may appear timid, the wise may appear stupid (成语 saw); the general public may not recognize great talent
大智如愚[dà zhì rú yú, ㄉㄚˋ ㄓˋ ㄖㄨˊ ㄩˊ, 大智如愚] the wise may appear stupid (成语 saw); a genius not appreciated in his own time
大智若愚[dà zhì ruò yú, ㄉㄚˋ ㄓˋ ㄖㄨㄛˋ ㄩˊ, 大智若愚] the wise may appear stupid (成语 saw); a genius not appreciated in his own time
爪儿[zhuǎ r, ㄓㄨㄚˇ ㄖ˙, 爪儿 / 爪兒] paws (of small animal); same as 爪子; legs of furniture or apparatus; stupid person
傻大个儿[shǎ dà gè r, ㄕㄚˇ ㄉㄚˋ ㄍㄜˋ ㄖ˙, 傻大个儿 / 傻大個兒] stupid great hulk of a man
傻蛋[shǎ dàn, ㄕㄚˇ ㄉㄢˋ, 傻蛋] stupid young fellow; idiot
愚人[yú rén, ㄩˊ ㄖㄣˊ, 愚人] stupid person; ignoramus
愚妄[yú wàng, ㄩˊ ㄨㄤˋ, 愚妄] stupid and arrogant
愚昧无知[yú mèi wú zhī, ㄩˊ ㄇㄟˋ ˊ ㄓ, 愚昧无知 / 愚昧無知] stupid and ignorant (成语 saw)
[lǔ, ㄌㄨˇ, 卤 / 鹵] alkaline soil; salt; brine; halogen (fluorine, chlorine etc); crass; stupid
[chǔn, ㄔㄨㄣˇ, 惷] blunt; stupid; to wiggle (of worms)
[chǔn, ㄔㄨㄣˇ, 蠢] blunt; stupid; to wiggle (of worms); sluggish
[dùn, ㄉㄨㄣˋ, 钝 / 鈍] blunt; stupid
顽钝[wán dùn, ㄨㄢˊ ㄉㄨㄣˋ, 顽钝 / 頑鈍] blunt (instrument); stupid; thick-headed
缺心少肺[quē xīn shǎo fèi, ㄑㄩㄝ ㄒㄧㄣ ㄕㄠˇ ㄈㄟˋ, 缺心少肺] brainless; stupid
愚拙[yú zhuō, ㄩˊ ㄓㄨㄛ, 愚拙] clumsy and stupid
笨拙[bèn zhuō, ㄅㄣˋ ㄓㄨㄛ, 笨拙] clumsy; awkward; stupid
[jù, ㄐㄩˋ, 怚] dull, stupid, suspicious
[dāi, ㄉㄞ, 呆] foolish; stupid; no expression; stay
[chōng, ㄔㄨㄥ, 憃] foolish, stupid, dull, silly
[chī, ㄔ, 痴] imbecile; sentimental; stupid; foolish; silly
[chī, ㄔ, 痴 / 癡] imbecile; sentimental; stupid; foolish; silly
愚不可及[yú bù kě jí, ㄩˊ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄐㄧˊ, 愚不可及] impossibly stupid
[yín, ˊ, 嚚] insincere; stupid
[wán, ㄨㄢˊ, 顽 / 頑] mischievous; obstinate; to play; stupid; stubborn; naughty
愚蠢[yú chǔn, ㄩˊ ㄔㄨㄣˇ, 愚蠢] silly; stupid
[zhuàng, ㄓㄨㄤˋ, 戆 / 戇] simple; stupid
[dāi, ㄉㄞ, 呆 / 獃] stay; stupid
[yú, ㄩˊ, 愚] stupid
愚笨[yú bèn, ㄩˊ ㄅㄣˋ, 愚笨] stupid
[měng, ㄇㄥˇ, 懵] stupid
[bèn, ㄅㄣˋ, 笨] stupid; foolish; silly; slow-witted; clumsy

stupid ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーパー[, a-pa-] (n) (sl) stupid person; dummy; dolt
ズッコケ;ずっこけ[, zukkoke ; zukkoke] (n,adj-f) (1) not the norm; (2) foolish; (3) stupid
とろい[, toroi] (adj-i) slow (slightly pejorative); dull; stupid
とろくさい;トロくさい[, torokusai ; toro kusai] (adj-i) (derog) (See とろい) dull; slow; stupid
バカが移る;馬鹿が移る[バカがうつる(バカが移る);ばかがうつる(馬鹿が移る), baka gautsuru ( baka ga utsuru ); bakagautsuru ( baka ga utsuru )] (exp,v5r) (col) to catch 'the stupid' (e.g. from talking to stupid people, watching mindless TV, etc.)
上鶲[じょうびたき, joubitaki] (n) Daurian redstart (said by Japanese to be stupid because it is unafraid of people and so easy to catch)
惚け(P);呆け(P)[ぼけ(P);ボケ, boke (P); boke] (n,suf) (1) (uk) idiot; fool; touched in the head (from); out of it (from); space case; (2) (See 漫才,突っ込み・つっこみ・2) funny man (of a comedy duo); (in comedy) silly or stupid line; (3) Alzheimer's (impol); (P)
間抜け面[まぬけづら, manukedura] (n) a foolish or stupid look
馬鹿面[ばかづら, bakadura] (n) foolish face; stupid look on one's face
しようも無い;しょうも無い;仕様もない;仕様も無い[しようもない(しようも無い;仕様もない;仕様も無い);しょうもない(しょうも無い;仕様もない;仕様も無い), shiyoumonai ( shiyoumo nai ; shiyou monai ; shiyou mo nai ); shoumonai ( shoumo nai] (exp,adj-i) (1) (uk) (See 仕様が無い) useless; stupid; good-for-nothing; (2) having no way to do ...
すっとこどっこい[, suttokodokkoi] (n,adj-na) idiot; fool; idiocy; stupidity
ぱあ[, paa] (n,adj-na) (1) (See じゃん拳) paper (in rock, paper, scissors); (2) disappearing completely; (3) foolishness; stupidity
ハンロンの剃刀[ハンロンのかみそり, hanron nokamisori] (n) (obsc) (See オッカムの剃刀) Hanlon's razor ("Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity")
マジボケ[, majiboke] (n) (unintentionally comedic) stupidity
下らない[くだらない, kudaranai] (adj-i) (uk) good-for-nothing; stupid; trivial; worthless; (P)
不間[ぶま, buma] (adj-na,n) clumsiness; stupidity; blunder
守株[しゅしゅ, shushu] (n,vs) lack of innovation; stupidity
[ぐ, gu] (n,adj-na) (1) foolishness; silliness; stupidity; folly; (2) (arch) (hum) I; me; (P)
愚の骨頂[ぐのこっちょう, gunokocchou] (exp) the height of folly; sheer stupidity
愚劣[ぐれつ, guretsu] (adj-na,n) foolishness; stupidity; silliness
愚鈍[ぐどん, gudon] (adj-na,n) (sens) stupidity; silliness
温い(P);緩い;微温い[ぬるい(P);ぬくい(温い), nurui (P); nukui ( nukui )] (adj-i) (1) (温い, 微温い only) (uk) (ぬくい is primarily used in Western Japan) lukewarm; tepid; (2) (ぬるい only) (uk) (See 緩い・ゆるい・1) lenient; (3) (ぬくい only) (uk) (arch) (See 温) slow; stupid; (P)
烏滸の沙汰[おこのさた, okonosata] (n) stupidity; absurdity; presumption; impertinence
盆暗[ぼんくら, bonkura] (n) (1) stupidity; idiocy; (2) blockhead; idiot; dimwit; mediocrity
迂闊;迂濶[うかつ, ukatsu] (adj-na) (uk) careless; stupid; thoughtless; heedless; unobservant; inadvertant; incautious
野暮天[やぼてん, yaboten] (n) boorishness; coarseness; stupidity
鈍い[にぶい(P);のろい(P), nibui (P); noroi (P)] (adj-i) (1) (にぶい only) dull (e.g. a knife); blunt; (2) (のろい is usu. in kana) thickheaded; obtuse; stupid; (3) (にぶい only) dull (sound); dim (light); (4) slow; sluggish; inert; lethargic; (5) (のろい only) indulgent (esp. to the opposite sex); doting; (P)
間抜け[まぬけ, manuke] (adj-na,n) (uk) stupidity; idiot; dunce; blockhead; (P)
馬鹿(P);莫迦(oK);破家[ばか(P);バカ, baka (P); baka] (n) (1) fool; idiot; (2) trivial matter; folly; absurdity; (adj-na) (3) foolish; stupid; dull; absurd; ridiculous; (n) (4) (abbr) (See 馬鹿貝) surf clam; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
下らない[くだらない, kudaranai] Thai: งี่เง่า English: stupid

stupid ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัดซบ[adj.] (batsop) EN: stupid ; idiotic ; silly FR: stupide ; idiot ; abruti ; borné ; bête
บื้อ[adj.] (beū) EN: doltish ; stupid FR: stupide
บ้องตื้น[adj.] (bǿngteūn) EN: foolish ; silly ; stupid ; ignorant ; idiotic ; nitwit (inf.) FR: idiot ; stupide ; niais ; nigaud
เฉาโฉด[adj.] (chaochōt) EN: stupid FR: stupide
โฉด[adj.] (chōt) EN: foolish ; stupid ; clumsy ; unwise ; silly ; ignorant ; benighted ; idiotic FR: stupide ; absurde ; ignare ; ignorant ; idiot
โฉดเฉา[adj.] (chōtchao) EN: dull ; stupid ; idiotic ; insane FR: stupide ; idiot
โฉดเขลา[v.] (chōtkhlāo) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent FR:
โฉดเขลา[adj.] (chōtkhlāo) EN: foolish ; stupid ; uneducated ; ignorant ; silly ; idiotic ; dull ; unwise ; imprudent FR:
หัวทึบ[adj.] (hūa theup) EN: dull ; stupid ; silly ; foolish FR: stupide ; idiot
การปล่อยไก่[n.] (kān plǿi ka) EN: booboo ; stupid mistake ; blunder ; gaffe ; faux pas FR: gaffe [f]
กะเร่อ[adj.] (karoē) EN: stupid FR:
ขี้เท่อ[adj.] (khīthoē) EN: dull ; stupid FR:
เขลา[adj.] (khlao) EN: foolish ; stupid ; silly ; dull ; ignorant FR: idiot ; stupide ; borné ; ignorant
ควาย[n.] (khwāi) EN: stubborn person ; ass ; fool ; simpleton ; dunce ; stupid ; unintelligent FR: imbécile [m] ; simplet [m] ; idiot [m] ; conard [m] = connard [m] (vulg.)
กินแกลบกินรำ[adj. (loc.)] (kinklaēpkin) EN: stupid FR: idiot
กินเกลือกินกะปิ[adj. (loc.)] (kinkleūakin) EN: stupid FR: idiot
กระเซอะกระเซอ[v.] (krasoekraso) EN: be stupid FR:
หลง ๆ ลืม ๆ = หลงๆ ลืมๆ[v. exp.] (long-long l) EN: be absentminded ; be clumsy and stupid FR:
ไม่ได้ความ[adj.] (mai dāi khw) EN: no good ; no much good ; lousy ; nonsense ; stupid FR:
ไม่เป็นท่า[adj.] (mai pen thā) EN: inept ; foolish ; stupid ; lousy FR:
มีตาแต่หามีแววไม่[v. (loc.)] (mītātaēhāmī) EN: be stupid FR:
งั่ง[adj.] (ngang) EN: foolish ; stupid ; ignorant ; dull FR: idiot ; stupide ; imbécile ; ignorant
เง่า[adj.] (ngao) EN: stupid ; foolish ; unintelligent ; brainless ; dense ; dim ; half-witted ; moronic ; obtuse ; simple ; simple-minded FR: bête ; sot
เง่าโง่[adj.] (ngao-ngō) EN: stupid FR: stupide
งี่เง่า[adj.] (ngī-ngao) EN: stupid ; really stupid ; dumb ; dopey ; foolish ; silly FR: stupide ; imbécile ; idiot ; con (fam.) ; absurde
โง่[adj.] (ngō) EN: stupid ; dumb ; foolish ; silly ; uneducated ; ignorant FR: stupide ; idiot ; bête ; sot ; nigaud ; imbécile
โง่เขลา[v.] (ngō-khlao) EN: be silly ; be foolish ; be stupid ; be dull ; be ignorant ; be uneducated FR: être idiot ; être stupide ; être un ignorant
โง่เง่า[adj.] (ngō-ngao) EN: stupid ; foolish ; ignorant ; dumb (Am.) FR: abruti ; ignorant ; imbécile
โง่เง่าเต่าตุ่น[adj. (loc.)] (ngō-ngaotao) EN: utterly stupid FR:
โง่งม[v.] (ngō-ngom) EN: be foolish ; be silly ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be dull FR: être idiot ; être ignorant
ปากหมา[v.] (pāk mā) EN: criticize unfairly ; disparage spitefully ; use vulgar speech ; say stupid things ; bad-mouth FR: proférer des insanités
ปัญญาแค่หางอึ่ง[adj. (loc.)] (panyākhaēhā) EN: stupid FR: stupide
ปัญญานิ่ม[adj.] (panyā nim) EN: stupid ; dummy ; soft in the head ; nitwit FR:
พูดไม่รู้ภาษา[X] (phūt mai rū) EN: thickheaded ; dense ; so stupid FR:
เป๋อเหลอ[adj.] (poēloē) EN: stupid-looking ; stupid ; vacuous FR: stupide
เปิ่น[adj.] (poen) EN: awkward ; stupid ; silly ; embarrassed ; gawky ; clumsy ; gauche FR: absurde ; saugrenu ; stupide ; godiche
สะเหล่อ[adj.] (saloē) EN: stupid and awkward FR: bête et couillon
ซานซม[adj.] (sānsom) EN: ignorant ; stupid ; credulous FR:
สตึ[adj.] (sateu) EN: stupid FR:
ซื่อบื้อ[adj.] (seū beū) EN: stupid FR: simplet

stupid ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dumm {adj} | dümmer | am dümmstenstupid | more stupid | most stupid
stockdumm {adj}utterly stupid

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stupid
Back to top