ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spasmodic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spasmodic*, -spasmodic-

spasmodic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spasmodic (adj.) ซึ่งเกิดขึ้นรวดเร็วและไม่นาน See also: เป็นพักๆ, เป็นช่วงๆ Syn. occasional, intermittent, periodic, fleeting Ops. continuous, gradual
spasmodic (adj.) ซึ่งเกิดกระตุก See also: ซึ่งหดเกร็ง Syn. convulsive, jerky, spastic
spasmodically (adv.) อย่างไม่ต่อเนื่อง See also: พลอมแพลม Syn. irregularly, sporadically Ops. regularly
English-Thai: HOPE Dictionary
spasmodic(สแพซมอด'ดิค) adj. เกี่ยวกับกล้ามเนื้อกระตุก,มีอาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ,เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่นาน
English-Thai: Nontri Dictionary
spasmodic(adj) เป็นพักๆ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
spasmodic๑. -ชักกระตุก๒. -หดเกร็ง๓. -บีบเกร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Compound transmission of the pandemonium with percussion... and spasmodic frantic disintegration.ส่งคอม เปานด ของผีที่มีกระทบ และการสลายตัวคลั่งชักกระตุก เกร็ง

spasmodic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
発作的[ほっさてき, hossateki] (adj-na) spasmodic(ally); fitful
鎮痙[ちんけい, chinkei] (n) (1) spasmolysis; (adj-no) (2) spasmolytic; antispasmodic; anticonvulsive
鎮痙剤[ちんけいざい, chinkeizai] (n) antispasmodic drug; spasmolytic drug; anticonvulsant drug
鎮痙薬[ちんけいやく, chinkeiyaku] (n) antispasmodic drug; spasmolytic drug; anticonvulsant drug

spasmodic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป็น ๆ หาย ๆ = เป็นๆ หายๆ = เป็นๆหายๆ[adj.] (pen-pen hāi) EN: spasmodic ; intermittent ; that comes and goes FR: intermittent ; sporadique
ตะคริว ; ตะคิว[n.] (takhriu ; t) EN: cramp ; painful spasmodic muscular contraction FR: crampe [f]
งัก ๆ = งักๆ ; งั่ก ๆ = งั่กๆ[adv.] (ngak-ngak) EN: tremblingly ; spasmodically FR:
เป็นช่วง[adv.] (pen chūang) EN: ntermittently ; periodically ; sporadically ; occasionally ; spasmodically FR: par intermittence ; sporadiquement
ยาแก้เกร็ง[n. exp.] (yā kaē kren) EN: antispasmodic FR: antispasmodique [m]

spasmodic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
spasmisch; krampfartig {adj} [med.]spasmodic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spasmodic
Back to top