ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

subscription

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *subscription*, -subscription-

subscription ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
subscription (n.) การลงชื่อข้างท้าย See also: การบอกรับเป็นสมาชิก Syn. enrollment
English-Thai: HOPE Dictionary
subscription(ซับสคริพ'เชิน) n. การลงนามข้างท้าย,การเขียนไว้ข้างใต้,ชื่อข้างท้าย,การบอกรับเป็นสมาชิก,การสั่งซื้อ,การบริจาค,การออกค่าบำรุง,การเห็นด้วย., See also: subscriptive adj., Syn. agreement
English-Thai: Nontri Dictionary
subscription(n) การบริจาค,การอุดหนุน,การสั่งจอง,การลงชื่อเป็นสมาชิก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
subscriptionคำสั่งปรุงยา (ในใบสั่งยา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Subscription dateวันจองซื้อหุ้นวันที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กำหนดให้ผู้ลงทุนที่ต้องการซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวยื่นใบจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อ [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฎีกา (n.) subscription for Buddhist temple funds Syn. ใบบอกบุญ
ใบบอกบุญ (n.) circular of solicit subscriptions
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Has the phone company been served with a caller subscription subpoena?บริษัทโทรศัพท์ได้รับหมายศาล ให้แกะรอยคนที่โทรมาหรือยัง
And Aunt Jessie's cousin Dorrie in abilene, the one with the husband who won the pie-eating contest and is a crossword puzzle nut, they have a subscription to The New York Times.ญาติของป้าเจซซี่ ดอรี่ที่อยู่อาบิเลนน่ะ ที่สามีชนะแข่งกินพาย แล้วก็ชอบเล่นคำไขว้น่ะ
A subscription to Lapham's Quarterly.A subscription to Lapham's Quarterly.
And a subscription to Cricket.And a subscription to Cricket.
This guy's definitely got more than a subscription to "Wired."ชายคนนี้จะต้อง มีคำอธิบายที่มากกว่าคำว่า "แปลก"
Subscription canceled.คือระบบสมาชิกถูกยกเลิก
Subscription renewal form from Rolling Stone addressed to Anton Briggs.ฟอร์มต่อสมาชิกโรลลิ่งสโตน จ่าหน้าถึง แอนทอน บริกส์
This represents 13.837% of OZ's total subscription!นี่มัน 13.837% ของผู้ใช้ทั้งหมดเลยนะ
Since I canceled my b.A.M. Subscription.ตั้งแต่ ผมแคนเซิลช่อง B.A.M
"and a list of the magazine subscriptions you would like.""และสมัครสมาชิกนิตยสารที่คุณต้องการ"
It also makes it about 10,000 times easier for them to scam us based on our magazine subscriptions, but "whatevs"!มันยังทำให้การหลอกลวงของพวกเขา โดยดูจาก นิตยสารที่เราเป็นสมาชิก ง่ายขึ้นอีกหมื่นเท่า แต่ก็ช่างเถอะ

subscription ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
播客[bō kè, ㄅㄛ ㄎㄜˋ, 播客] radio broadcast; podcast; internet audio subscription service
订阅[dìng yuè, ㄉㄧㄥˋ ㄩㄝˋ, 订阅 / 訂閱] subscription

subscription ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エッジサブスクリプション[, ejjisabusukuripushon] (n) {comp} edge subscription
エッジサブスクリプションファイル[, ejjisabusukuripushonfairu] (n) {comp} edge subscription file
会員登録[かいいんとうろく, kaiintouroku] (n,vs) membership registration; subscription; member enrolment
加入[かにゅう, kanyuu] (n,vs,adj-no) becoming a member; joining; entry; admission; subscription; affiliation; adherence; signing; (P)
申し込み(P);申込み(P);申込(P)[もうしこみ, moushikomi] (n) application; entry; request; subscription; offer; proposal; overture; challenge; (P)
縁故募集[えんこぼしゅう, enkoboshuu] (n) (1) recruiting (inviting application for) through personal connections; (2) private (stock) offering (subscription)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
予約購読[よやくこうどく, yoyakukoudoku] subscription
加入[かにゅう, kanyuu] subscription
定期購読[ていきこうどく, teikikoudoku] subscription
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
申込[もうしこみ, moushikomi] Thai: สมัคร(สอบ) English: subscription

subscription ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฎีกา[n.] (dīkā) EN: invitation to a monk ; letter of invitation to a Buddhist monk ; solicitation for a contribution ; subscription for Buddhist temple funds FR:
การบอกรับหนังสือ[n. exp.] (kān bøkrap ) EN: subscription FR: abonnement [m]
ค่าบำรุง[n. exp.] (khā bamrung) EN: subscription ; membership fee ; donation FR:
ใบบอกบุญ[n. exp.] (baibøk bun) EN: circular of solicit subscriptions FR:
รับสมัครสมาชิก[X] (rapsamak sa) EN: subscriptions invited ; membership offered FR:

subscription ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abonnementserneuerung {f}renewal of subscription
Jahresabonnement {n}annual subscription; a year's subscription
Monatsbeitrag {m}monthly subscription
Spende {f} | mit Spenden gebaut werdensubscription | to be built by subscription
Abonnementspreis {m}subscription rate
Subskription {f}subscription

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า subscription
Back to top