ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

small-minded

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *small-minded*, -small-minded-

small-minded ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
small-minded (adj.) ใจแคบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You were a baby, and she was a small-minded idiot.คุณเป็นเด็กและเธอก็โง่ใจแคบ
Small minds breed small-minded superstitions.คนบ้านนอกเชื่อโชคลางบ้าๆ บอๆ
And have little patience. For small-minded bureaucrats.และมีความอดทนน้อย ต่อข้าราชการไร้สมอง
"trash-filled rags for small-minded individuals"?ว่าไร้สาระ แล้วก็มีแต่คนสิ้นคิดเท่านั้นที่อ่านน่ะ
He's just another small-minded mutt!เขาก็แค่สุนัขพันทางใจแคบอีกตัวนึง
Why should he have to defend himself to a bunch of small-minded people who think someone is a thief just because they don't tuck in their shirt?ทำไมเขาต้องไปแก้ตัว กับพวก สมองตื้น ที่คิดว่าพ่อเป็นขโมยด้วย แค่เพียงเพราะเขาไม่ได้เอาเสื้อเขาข้างในงั้นเหรอ?
I am very disappointed in you and your small-mindedness.ฉันผิดหวังในตัวแกว่ะ ทำไมเป็นคนแบบเนี้ย
You left Charming because it was incestuous, backward, and small-minded.เธอหนีจากชาร์มมิ่งไป เพราะเรื่อง มีเพศสัมพันธ์กันญาติสนิท สติสตางค์ไม่ดี ใจแคบ
I told myself their fear was nothing but small-mindedness,ฉันบอกกับตัวเองว่าความกลัวของพวกเขาเป็นแค่จิตใจที่คิดไปเอง
I offered you the opportunity to share in the greatest advancement in the history of our race, and the small-mindedness of your religion has literally kept you in the dark!ฉันเสนอโอกาสให้ เพื่อแบ่งปันความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในประวัติศาสตร์ของชนชาติเรา
Not the way I do it. Everything your father put in you-- his cowardice, his small-mindedness, his hate--ฉันจะไม่ทำให้เจ็บ ทุกอย่างที่พ่อของเธอฝังหัวเธอไว้
Small-minded, fear-driven bureaucrats.คิดตื้นๆ พวกข้าราชการก็อย่างนี้

small-minded ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
斗筲之人[dǒu shāo zhī rén, ㄉㄡˇ ㄕㄠ ㄓ ㄖㄣˊ, 斗筲之人] a small-minded person; a bean-counter
小家子气[xiǎo jiā zi qì, ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄚ ㄗ˙ ㄑㄧˋ, 小家子气 / 小家子氣] petty; small-minded
小心眼儿[xiǎo xīn yǎn r, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ ㄖ˙, 小心眼儿 / 小心眼兒] small-minded; petty; narrow-minded
鼠肚鸡肠[shǔ dù jī cháng, ㄕㄨˇ ㄉㄨˋ ㄐㄧ ㄔㄤˊ, 鼠肚鸡肠 / 鼠肚雞腸] small-minded

small-minded ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
みみっちい[, mimicchii] (adj-i) tightfisted; stingy; miserly; small-minded
小人閑居[しょうじんかんきょ, shoujinkankyo] (exp) a small-minded person being idle (tends to do evil)
せこい[, sekoi] (adj-i) petty; small-minded; stingy; cheap (as in cheap shot, cheating, skirting the rules, etc.)
尻の穴が小さい;ケツの穴が小さい[けつのあながちいさい(尻の穴が小さい);ケツのあながちいさい, ketsunoanagachiisai ( shiri no ana ga chiisa i ); ketsu noanagachiisai] (exp,adj-f) (id) small-minded; petty; cowardly; chicken-hearted

small-minded ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจแคบ [adj.] (jaikhaēp) EN: narrow-minded ; small-minded FR: mesquin ; étroit d'esprit
แคบ[adj.] (khaēp) EN: narrow ; small ; small-minded ; not wide ; narrow-body FR: étroit ; exigu ; petit
คับแคบ[adj.] (khapkhaēp) EN: narrow-minded ; small-minded ; unhelpful ; ungenerous FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า small-minded
Back to top