ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

suppose

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *suppose*, -suppose-

suppose ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
suppose (vt.) สมมุติ See also: เดา, คาดการณ์, ทึกทักเอา, คาดคะเน Syn. assume, guess, conjecture, presume
supposed (adj.) ซึ่งทึกทักว่าเป็นจริง See also: ซึ่งสมมุติว่าเป็นจริง Syn. assumed, presumed Ops. definited, proved
supposedly (adv.) ตามที่ปรากฏ See also: ตามที่เห็นภายนอก Syn. apparently, to the eye, ostensibly
English-Thai: HOPE Dictionary
suppose(ซะโพซ') vt.,vi. ทึกทักเอา,คาดคะเน,สมมุติ,อนุมาน,นึกเอา,คิด,จินตนาการ., See also: supposable adj. supposably adv. supposer n., Syn. guess,conjecture
supposed(ซะโพซดฺ') adj. ทึกทักเอา,คาดคะเน,สมมุติ,อนุมาน,นึกเอา,คิดเอา,จินตนาการ., See also: supposedily adv., Syn. believed
English-Thai: Nontri Dictionary
suppose(vi) สมมุติว่า,คาดคะเน,ทึกทักเอา,จินตนาการ
supposedly(adv) ตามที่คาดคะเน,ตามที่สมมุติ,ตามที่จินตนาการ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คาดว่า (v.) suppose See also: assume Syn. คิดว่า, ถือเอาว่า, สมมุติ
คาดว่า (v.) suppose See also: assume Syn. คิดว่า, ถือเอาว่า, สมมติ
คิดว่า (v.) suppose See also: assume Syn. คาดว่า, ถือเอาว่า, สมมุติ
คิดว่า (v.) suppose See also: assume Syn. คาดว่า, ถือเอาว่า, สมมติ
ตั้งสมมติฐาน (v.) suppose See also: assume
ตี๊ต่าง (v.) suppose See also: take for granted, assume, presume Syn. สมมุติ Ops. ตามจริง
ถือเอาว่า (v.) suppose See also: assume Syn. คาดว่า, คิดว่า, สมมุติ
ถือเอาว่า (v.) suppose See also: assume Syn. คาดว่า, คิดว่า, สมมติ
สมมติ (v.) suppose See also: assume Syn. คาดว่า, คิดว่า, ถือเอาว่า, สมมุติ
สมมติ (v.) suppose See also: take for granted, assume, presume Syn. สมมุติ, ตี๊ต่าง Ops. ตามจริง
สมมุติ (v.) suppose See also: assume Syn. คาดว่า, คิดว่า, ถือเอาว่า, สมมติ
อุปโลกน์ (v.) suppose See also: assume Syn. สมมติ
ควรมี (v.) be supposed to See also: be due
พึงมี (v.) be supposed to See also: be due Syn. ควรมี
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I suppose you're an expert in these mattersฉันคิดว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้
I suppose he was sickฉันคิดว่าเขาป่วย
I suppose I can finish the project next yearฉันคิดว่าฉันจะสามารถทำโครงการนี้เสร็จปีหน้า
What am I suppose to tell him this time?ฉันควรจะบอกเขาว่าอะไรดีล่ะตอนนี้
I suppose he knows about all thisฉันคิดว่าเขารู้เรื่องทั้งหมดนี้
I suppose he is asleepฉันคิดว่าเขาหลับอยู่
I suppose that would be a fine place to raise the childrenฉันคิดว่านั่นคงจะเป็นที่ที่เหมาะสำหรับเลี้ยงดูเด็กๆ
What am I supposed to do?ฉันควรจะทำอะไรดี
You better do what you're supposed to doคุณควรจะทำสิ่งที่คุณควรทำ
What are we supposed to do now?พวกเราควรจะทำอะไรดีตอนนี้
You are not supposed to be up hereคุณไม่ควรจะมาอยู่ข้างบนนี่
Well, you are old enough, I supposeเอาล่ะ ฉันว่าเธอก็อายุมากพอควรแล้ว
I'm supposed to go to the train stationฉันคิดว่าต้องไปที่สถานีรถไฟแล้ว
I see, and she's not bad looking, I suppose?ฉันเข้าใจแล้ว และคิดว่าเธอก็หน้าตาดีด้วยใช่ไหม?
What am I supposed to say?ฉันควรจะพูดอะไรดีล่ะ?
You're supposed to be finding a diplomatic solutionคุณควรจะค้นหาแนวทางแก้ปัญหาทางการทูต
We're not supposed to be running!พวกเราไม่ควรวิ่งนะ
I'm exactly where I'm supposed to beฉันอยู่ในที่ที่ฉันควรจะอยู่แล้วจริงๆ
I ain't supposed to be hereฉันไม่ควรจะมาอยู่ที่นี่
We're supposed to be at the feast by now!พวกเราควรไปถึงที่งานเลี้ยงแล้วตอนนี้
They aren't supposed to be available in Thailandดูเหมือนพวกมันจะหาไม่ได้ในประเทศไทย
We're supposed to go straight home after schoolหลังเลิกเรียนเราควรจะตรงกลับบ้านเลย
What's that supposed to mean?นั่นมันหมายความว่ายังไง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, I suppose this is the end. Cigarette?เจ๋ง ฉันคิดว่านี่คือจุดจบ บุหรี่ไหม
But the law, suppose they--แต่กฎหมายที่คิด ว่าพวกเขา
Now where do you suppose he- - Huh?ตอนนี้ที่คุณคิดว่า เขาหือ?
Where d'you suppose all the kids went to, Lampwick?อยู่ที่ไหนนะคุณคิดว่าเด็กทุกคน ไป, แลมปวิก?
Do you suppose that sudden departure was intended to be funny?จู่ๆ ก็ปลีกตัวออกไปเฉยเลย นึกว่าตลกรึไง
I suppose he was in love with me and wasn't quite sure of himself.ฉันคิดว่าเขาคงเเอบหลงรักฉัน เเต่อายไม่กล้าสู้หน้า
Poor thing, I suppose he just can't get over his wife's death.น่าสงสารฉันว่าเขาคงยังทําใจไม่ได้ เรื่องการตายของภรรยา
But now, I don't suppose I shall ever see it again.แต่ตอนนี้ผมไม่คิดว่าจะได้กลับไปเห็นมันอีก
I suppose I'd better have it.นี่ฉันต้องกินมันสินะ เเหวะ!
I suppose he just can't get over his wife's death.ฉันว่าเขาคงยังทําใจไม่ได้ เรื่องการตายของภรรยา
I see. I suppose you've had a look at the pro, and he's desperately handsome, and you've conceived a schoolgirl crush on him.ไปเหล่ครูสอนหนุ่มรูปหล่อ...
I was looking for my book. I suppose I've packed it.เอ่อ ฉันกําลังมองหาหนังสืออยู่ เเต่สงสัยคงจะเก็บใส่กระเป๋าไปเเล้ว

suppose ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假设[jiǎ shè, ㄐㄧㄚˇ ㄕㄜˋ, 假设 / 假設] suppose that...; hypothesis; conjecture
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, 假] fake; false; artificial; to borrow; if; suppose
猜想[cāi xiǎng, ㄘㄞ ㄒㄧㄤˇ, 猜想] guess; conjecture; suppose; suspect
假使[jiǎ shǐ, ㄐㄧㄚˇ ㄕˇ, 假使] if; in case; suppose; given ...

suppose ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
とする[, tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention
アルサロ[, arusaro] (n) (abbr) (from アルバイト and salon) "salon" where the hostesses are supposedly part-timers with other jobs
あるらしい[, arurashii] (exp) seems to be; appears to have; supposed to be
セラピム;セラヒン[, serapimu ; serahin] (n) (セラピム from Latin 'seraphim'; セラヒン supposedly from Portuguese 'seraphin') seraphim
十月十日[とつきとおか, totsukitooka] (n) (1) babies born on October 10, supposedly conceived on New Year's Day; (2) normal gestation time (i.e. 9 months)
思う(P);想う;念う;憶う;懐う;惟う[おもう, omou] (v5u,vt) (1) (想う has connotations of heart-felt) to think; to consider; to believe; (2) to think (of doing); to plan (to do); (3) to judge; to assess; to regard; (4) to imagine; to suppose; to dream; (5) to expect; to look forward to; (6) to feel; to desire; to want; (7) to recall; to remember; (P)
木守り[きまもり;きまぶり, kimamori ; kimaburi] (n) (arch) fruits left on a tree during winter (supposedly causing more fruits to appear in the next season)
泣き黒子;泣きぼくろ[なきぼくろ, nakibokuro] (n) mole under the eye (supposedly due to having cried)
瘴気[しょうき, shouki] (n) miasma; (supposed) noxious gas originally believed to cause fever
見受ける(P);見うける[みうける, miukeru] (v1,vt) to catch sight of; to see; to suppose; to assume from appearances; (P)

suppose ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดา[v.] (dao) EN: guess ; estimate ; reckon ; size up ; suppose ; conjecture ; surmise FR: estimer ; évaluer ; supposer ; deviner ; flairer ; pressentir ; conjecturer
กะ[v.] (ka) EN: have in mind ; plan ; intend ; plot ; think ; suppose FR: compter ; espérer ; s'attendre à
เข้าใจเอาว่า[v. exp.] (khaojai ao ) EN: suppose FR: supposer que
คาดว่า[v. exp.] (khāt wā) EN: suppose ; expect ; think ; surmise ; estimate FR: supposer
คิด[v.] (khit) EN: consider ; conceive ; suppose ; figure FR: considérer ; estimer ; supposer ; croire ; s'imaginer
คิดเอาเอง[v. exp.] (khit ao ēng) EN: surmise ; conjecture ; suppose FR:
กระมัง[adv.] (kramang) EN: perhaps ; maybe ; as ; probably ; like as not ; ... I suppose FR: peut-être ; probablement ; semble-t-il ; ... je présume
กระหมั่ง[adv.] (kramang) EN: perhaps ; maybe ; as ; probably ; like as not ; ... I suppose FR: peut-être ; probablement ; semble-t-il ; ... je présume
นึกเอาเอง[v. exp.] (neuk ao ēng) EN: assume ; suppose ; guess ; surmise ; presume FR: s'imaginer ; se figurer
นึกเห็น[v. exp.] (neuk hen) EN: assume ; suppose ; guess ; surmise ; imagine FR:
นึกไว้[v. exp.] (neuk wai) EN: expect ; assume ; think ; suppose ; reckon ; imagine ; surmise FR:
ผิ[conj.] (phi) EN: if ; in case ; lest ; provided that FR: si ; supposé que
สันนิษฐาน[v.] (sannitthān) EN: presume ; assume ; conjecture ; guess ; suppose ; surmise ; infer FR: présumer ; supposer ; conjecturer ; inférer (litt.)
สมมต[v.] (sommot) EN: suppose ; take for granted ; assume ; presume ; make believe ; make up ; invent ; imagine ; feign ; concoct FR: supposer ; imaginer
สมมติ[v.] (sommot) EN: suppose ; take for granted ; assume ; presume ; make believe ; make up ; invent ; imagine ; feign ; concoct FR: supposer ; imaginer
สมมติ-[pref.] (sommotti-) EN: suppose ; imagine FR: supposer ; imaginer
สมมุติ[v.] (sommut) EN: suppose ; assume FR: supposer ; imaginer
สมมุติ-[pref.] (sommutti-) EN: suppose ; imagine FR: supposer ; imaginer
สมมุติว่า[X] (sommut wā) EN: suppose ; supposing ; if FR:
ตั้งสมมติฐาน[v. exp.] (tang sommot) EN: suppose FR:
เตี๊ยม[v.] (tīem) EN: invent ; concoct ; trump up ; fabricate ; fake ; make up ; plot ; arrange ; suppose FR: inventer ; concocter
ติ๊งต่าง = ติ๋งต่าง[X] (tingtāng) EN: supposing ; let's suppose FR:
ตีเสียว่า[v. exp.] (tīsīawā) EN: say ; suppose FR:
ติ๊ต่าง ; ตี๊ต่าง = ตี๋ต่าง[X] (ti tāng ; t) EN: supposing ; let's suppose FR:
ต้องอธิบายได้[X] (tǿng athibā) EN: accountable ; expected to give an explanation FR: supposé fournir des explications
เหตุผลสมมุติ[n. exp.] (hētphon som) EN: supposed reason FR: raison supposée [f]
คาดคะเน[v.] (khātkhanē) EN: estimate ; speculate ; guess ; presume ; conjecture ; approximate ; think FR: estimer ; présumer ; supposer ; spéculer ; conjecturer (litt.) ; présupposer
นึก[v.] (neuk) EN: think ; consider ; ponder ; bring to mind ; recall FR: penser ; s'imaginer ; imaginer ; supposer ; concevoir ; ressentir
นึกเอา[v. exp.] (neuk ao) EN: FR: supposer ; imaginer
สมมุติ[adj.] (sommut) EN: hypothetical ; supposed FR: supposé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า suppose
Back to top