ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

serenity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *serenity*, -serenity-

serenity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
serenity (n.) ความสงบเงียบ See also: ความสงบ, ความเยือกเย็น Syn. composure, calmness, equinimity, tranquility
serenity (n.) ความปลอดโปร่ง See also: ความแจ่มใส
English-Thai: HOPE Dictionary
serenity(ซิเรน'นิที) n. ความสงบ,ความเงียบสงบ,ความราบรื่น,ความเยือก เย็น,ความปลอดโปร่ง,ความแจ่มใส, Syn. tranquility
English-Thai: Nontri Dictionary
serenity(n) ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความเงียบ,ความเยือกเย็น,ความปลอดโปร่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I learned when I grew up that the story meant one shouldn't lose serenity because of hatred.ในที่สุด เจ้าของดาบ ก็กลายเป็นปีศาจเหมือนกัน ข้ามารู้ตอนโตว่า เรื่องนั้นสอนให้เรา ควบคุมอารมณ์
Would someone lead us in the serenity prayer?จะมีใครอาสาเป็นผู้นำสวดอย่างสงบ
God grant me the serenity to accept the things...พระเจ้า โปรดประทานความสงบในใจ
God grant me the serenity to accept the things that I cannot change.พระเจ้า โปรดประทานความสงบในใจ ให้ข้าพระองค์ยอมรับ... ในสิ่งที่ข้าพระองค์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
God grant me the serenity to accept the things that I cannot change.พระเจ้า โปรดประทานความสงบในใจ ข้าพระองค์น้อมรับ ในสิ่งที่ข้าพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง
Logic offers a serenity humans seldom experience.ตรรกะนำมาซึ่งความสงบที่มนุษย์ยากจะเข้าใจ
God grant me... the serenity to...พระองค์ทรงอภัยให้ลูกด้วย... ขอให้เป็นไปอย่างราบรื่น...
Now let's just join hands and recite the serenity prayer.ที่นี่เราก้อมาล้อมวงกัน และท่องบทสวดแห่งความสงบสุข
Grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things that I can, and the wisdom to know the difference.โปรดประทานความสงบแก่ข้าพเจ้า เพื่อให้ยอมรับในสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ความกล้าหาญที่จะเปลี่ยนแปลง สิ่งที่ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงได้
This does not sound like week of serenity to me.นั่นฟังดูไม่เหมือนสัปดาห์อันแสนสงบสำหรับฉันเลยนะคะ
Felix, want to lead us in the serenity prayer?ฟีลิกซ์ อยากนำเราสวดมนต์ไหม
♪ Clarity, peace, serenityความชัดเจน สันติ และความสงบเงียบ

serenity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宁静[níng jìng, ㄋㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ, 宁静 / 寧靜] tranquil; tranquility; serenity

serenity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
従容自若[しょうようじじゃく(uK), shouyoujijaku (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) having presence of mind; imperturbable; calm and self-possessed; with serenity
八面玲瓏[はちめんれいろう(uK), hachimenreirou (uK)] (n,adj-na,adj-no,adj-t,adv-to) (arch) beautiful from all sides; perfect serenity; affability
冷静[れいせい, reisei] (adj-na,n) calm; composure; coolness; serenity; (P)
平静[へいせい, heisei] (adj-na,n) calm; serenity; tranquillity; tranquility; (P)
静けさ[しずけさ, shizukesa] (n) stillness; silence; hush; calm; serenity; (P)

serenity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฌาน[u] (chān) EN: meditative absorption ; meditation ; state of serenity attained by meditation ; one-pointed meditation ; contemplation ; Jhana FR: contemplation [f] ; extase [f] ; méditation [f]
ความสงบเงียบ[n. exp.] (khwām sa-ng) EN: quietness ; calmness ; stillness ; tranquillity ; serenity FR: tranquilité [f] ; quiétude [f]
ความสงบสุข[n. exp.] (khwām sa-ng) EN: peace ; tranquility ; peacefulness ; serenity FR: tranquilité [f] ; sérénité [f]
สันติสุข[n.] (santisuk) EN: calmness ; calm ; tranquillity ; quiet ; hush ; repose ; serenity ; peace ; peacefulness ; peace and happiness FR:
สมเด็จ[n.] (somdet) EN: highness ; majesty ; serenity FR: altesse [f] ; majesté [f] ; excellence [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า serenity
Back to top