ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

secrecy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *secrecy*, -secrecy-

secrecy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
secrecy (n.) ความลับ See also: การปิดบัง, ความเป็นส่วนตัว, ความเร้นลับ, ความลึกลับ, การเก็บความลับ Syn. silence, secret, mystery
English-Thai: HOPE Dictionary
secrecy(ซี'คริซี่) n. ความลับ,การปิดบัง,การอำพราง,สภาพที่เป็นส่วนตัว,ความเร้นลับ,ความลึกลับ,การสงวนปากสงวนคำ, Syn. secretiveness,stealth
English-Thai: Nontri Dictionary
secrecy(n) การเก็บความลับ,การปกปิด,การปิดปัง,การอำพราง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
secrecy, administrativeความลับทางการบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Secrecyความลับ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Unless you, too, are bound in the secrecy which Lydia seems to think necessary.นอกจากนี้ป้าไม่ต้องไปเก็บความลับอีกแล้ว ซึ่งลิเดียดูเหมือนจะคิดว่ามันไม่จำเป็นเลย
The secrecy is regrettable, but necessary.ความลับไม่น่ารื่นรมย์ แต่ก็จำเป็น
After shadows and secrecy - exposure, full light.เราจะออกรายการเผยโฉมความจริง
What hope you had in secrecy is now gone.ความหวังที่เจ้าจะปกปิดเป็นความลับนั้น ไม่ได้แล้ว
Just part of your cover to protect the secrecy of the Hive.มันเป็นสิ่งที่ปกปิดเธอเพื่อความลับของรวงผึ้ง
I personally was very concerned that there's a very serious problem of secrecy conspiracy and things of that nature.ศิวะ โชปรา นักวิทยาศาสตร์สาธารณสุขแคนาดา) ว่ามีปัญหาขั้นร้ายแรงเกี่ยวกับความลับลมคมใน การสมคบคิดและอะไรต่าง ๆ
I had feared the Priory's penchant for secrecy might prevail.ข้าเคยเกรงว่าการเก็บความลับของกลุ่มไพเออรี่จะมีชัย
Is such secrecy needed? How am I to trust beyond the walls of my own home?ท่านกล่าวราวกับชนทั้งสปาร์ทา สมคบกันทรยศ
Um, sorry about all the secrecy yesterday.ขอโทษที่ต้องทำเป็นความลับเมื่อวานนี้
You've practiced in secrecy all this time. How can I believe you that you really quit?ดเธอหลอกแนมาตลอดเวลา แล้วฉันจะเชื่อเธอได้ยังไงว่าเธอจะลาออกจริงๆ?
You Americans, you are incapable of secrecy because you are a democracy.พวกอเมริกันอย่างคุณเก็บความลับไม่ค่อยได้
The notion of secrecy is central to Western literature.แนวคิดเรื่องความลับถือเป็นหัวใจ ของวรรณกรรมตะวันตก

secrecy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保密性[bǎo mì xìng, ㄅㄠˇ ㄇㄧˋ ㄒㄧㄥˋ, 保密性] secrecy
人不知鬼不觉[rén bù zhī guǐ bù jué, ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄓ ㄍㄨㄟˇ ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ, 人不知鬼不觉 / 人不知鬼不覺] in absolute secrecy

secrecy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
内密[ないみつ, naimitsu] (adj-na,n,adj-no) privacy; secrecy
秘密裡;秘密裏[ひみつり, himitsuri] (adv,adj-no) behind closed doors; behind-the-scenes; (under the veil of) secrecy
隠し立て[かくしだて, kakushidate] (n,vs) secrecy
内緒(P);内証;内所[ないしょ(P);ないしょう(内証), naisho (P); naishou ( nai shou )] (n,adj-no) (1) secrecy; confidentiality; privacy; secret; (2) one's circumstances (esp. fiscal); (3) (ないしょう only) {Buddh} inner realization; personal enlightenment; (4) (内所 only) kitchen; (P)
口止め[くちどめ, kuchidome] (n,vs) forbidding to speak; muzzling (a person); bribing into secrecy; (P)
忍術[にんじゅつ, ninjutsu] (n) {MA} ninjutsu (fighting art of the ninja); ninja skills in secrecy, stealth and combat techniques
極秘[ごくひ, gokuhi] (adj-na,n,adj-no) absolute secrecy; (P)
機密[きみつ, kimitsu] (n) secrecy; highly classified information; (P)
[わたし(P);わたくし(P), watashi (P); watakushi (P)] (pn,adj-no) (1) I; me; (n,adj-no) (2) (わたくし only) private affairs; personal matter; secrecy; (3) (わたくし only) selfishness; (P)
秘密[ひみつ, himitsu] (adj-na,n,adj-no) secret; secrecy; (P)
隠密[おんみつ, onmitsu] (adj-na,n,adj-no) privacy; secrecy; spy; detective

secrecy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; dissemble ; disguise ; gloss over FR: camoufler ; déguiser
ความลับทางการบริหาร[n. exp.] (khwām lap t) EN: administrative secrecy FR:

secrecy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geheimnisbruch {m}breach of secrecy
Briefgeheimnis {n}secrecy of letter
Geheimhaltungsvereinbarung {f}secrecy agreement
Postgeheimnis {n}secrecy of the post
Wahlgeheimnis {n}secrecy of the ballot; confidentiality of the ballot

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า secrecy
Back to top