ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

surrender

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *surrender*, -surrender-

surrender ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
surrender (vi.) ยอมแพ้ See also: จำนน, ยอมจำนน, ยอมให้ Syn. capitulate, give in, yield
surrender (vt.) สละ See also: ละทิ้ง, ปล่อย, ยกเลิก Syn. abandon, give up, relinquish
surrender (n.) การยอมแพ้ See also: การยอมจำนน Syn. submission, capitulation
surrender (n.) การยอมปล่อย See also: การสละ, การละทิ้ง Syn. relinquishment, abandonment
surrender (n.) การส่งมอบตัว See also: การส่งตัวผู้ร้าย Syn. delivery into legal custody
surrender to (phrv.) ยอมจำนน See also: ยอมตาม Syn. yield to
English-Thai: HOPE Dictionary
surrender(ซะเรน'เดอะ) vt.,vi.,n. (การ) ยอม,ยอมแพ้,ยอมจำนน,ยอมตาม,ตามใจ,สละ,ละทิ้ง,ปล่อย,ทอดทิ้ง,คืน,ยกเลิก,มอบตัว, See also: surrenderer n., Syn. yield,give
English-Thai: Nontri Dictionary
surrender(vi) จำนน,ยอมแพ้,ยอมมอบตัว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
surrender๑. คืน, เวนคืน, ปล่อย, สละ๒. ยอมจำนน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จำนน (v.) surrender See also: yield, submit Syn. แพ้ Ops. ชนะ
ยกธง (v.) surrender See also: yield, give up, accept defeat Syn. ยกธงขาว, ยอมแพ้
ยกธงขาว (v.) surrender See also: capitulate, quit, give in, yield, capitulate, submit, give up Syn. ยอมแพ้
ยอมจำนน (v.) surrender Syn. ยอมแพ้ Ops. สู้
ยอมยกธงขาว (v.) surrender See also: capitulate, give in, yield, give up Syn. ยอม, จำนน
ยอมแพ้ (v.) surrender See also: capitulate, give in, yield, give up Syn. ยอม, จำนน, ยอมยกธงขาว
สวามิภักดิ์ (v.) surrender See also: be loyal, submit oneself, yield, give to someone, pledge / swear allegiance to
มอบตัว (v.) surrender oneself See also: give oneself up, hand (someone) over
ยอมศิโรราบ (v.) surrender to See also: yield to Ops. อหังกา
ยอมสยบ (v.) surrender to See also: yield to Syn. ยอมศิโรราบ Ops. อหังกา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let no man surrender if he is wounded and can fight.ถ้าเขาได้รับบาดเจ็บและ สามารถต่อสู้ ฉันต้องพูดอีกหรือไม่ ไม่มีเซอร์
Are you asking me to surrender my principles?ท่านจะให้ฉันล้มเลิกหลักการเรารึคะ
You see, no one would surrender to the Dread Pirate Westley.ก็อย่างที่ท่านเห็น จะไม่มีใครหวาดกลัวต่อ "โจรสลัดที่ร้ายกาจนามเวสต์ลีย์" หรอก
You mean, you wish to surrender to me?หมายถึงท่านอยากจะยอมแพ้ข้าเหรอ?
[ Schindler ] The unconditional surrender of Germany has just been announced.เที่ยงคืนคืนนี้... สงครามยุติ
Rest assured, there will be no surrender as long as I am in Chamdo.ไว้ใจเถอะ จะไม่มีการยอมแพ้ ตรายใดที่ผมยังอยู่ในชัมโด
Permission to surrender now.ขออนุญาตให้เรายอมแพ้ เดี๋ยวนี้
This surrender is our death sentence.การยอมแพ้ครั้งนี้ ก็คือการตัดสินประหารชีวิต
And I will give your friends a swift execution... if you surrender now.และจะช์วยประหารเพื่อนๆ ของเจ้า ให้ตายสบายๆ ถ้าเจ้าออกมา
As the sun rises, she will surrender the night.As the sun rises, she will surrender the night.
If you surrender now, you'll suffer less.ถ้าแกมอบตัวเสียตอนนี้ จะได้ไม่ต้องเจ็บตัวมาก
I, Lord Kelvin, hereby vow to surrender my position as minister of science to Phileas Fogg...ผม, ลอร์ดเคลวิน ขอสัญญาว่า จะยกตำแหน่ง รมต.วิทยาศาสตร์ ให้ฟิเลียส ฟ็อกก์

surrender ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
终战日[zhōng zhàn rì, ㄓㄨㄥ ㄓㄢˋ ㄖˋ, 终战日 / 終戰日] armistice day; cf Japan's surrender in WWII on 15th August 1945
八·一五[bā yī wǔ, ㄅㄚ ㄧ ˇ, 八·一五] cf Japanese surrender in WWII on 15th August 1945
八一五[bā yī wǔ, ㄅㄚ ㄧ ˇ, 八一五] cf Japanese surrender in WWII on 15th August 1945
解放日[jiě fàng rì, ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄖˋ, 解放日] Liberation Day; cf Japan's surrender on 15th August 1945, celebrated as Liberation Day in Korea
攻陷[gōng xiàn, ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄢˋ, 攻陷] to defeat; to fall (to an attack); to surrender
义无反顾[yì wú fǎn gù, ㄧˋ ˊ ㄈㄢˇ ㄍㄨˋ, 义无反顾 / 義無反顧] honor does not allow one to glance back (成语 saw); duty-bound not to turn back; no surrender; to pursue justice with no second thoughts
投降[tóu xiáng, ㄊㄡˊ ㄒㄧㄤˊ, 投降] surrender
[xiáng, ㄒㄧㄤˊ, 降] surrender

surrender ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アジア太平洋戦争;アジア・太平洋戦争[アジアたいへいようせんそう(アジア太平洋戦争);アジア・たいへいようせんそう(アジア・太平洋戦争), ajia taiheiyousensou ( ajia taiheiyousensou ); ajia . taiheiyousensou ( ajia . taih] (n) (See 十五年戦争,太平洋戦争) Asia-Pacific War (starting with the Manchurian Incident in 1931 and ending with the Japanese surrender in 1945)
ポツダム命令[ポツダムめいれい, potsudamu meirei] (n) (See ポツダム宣言) Potsdam Orders (commands made after the Japanese surrender based on the demands of the Potsdam Declaration)
ヤルタ秘密協定[ヤルタひみつきょうてい, yaruta himitsukyoutei] (n) (See ヤルタ会談) The Yalta Agreement (secret American-British-Soviet agreement wherein the Soviets agreed to attack Japan within three months of the German surrender
勧降[かんこう, kankou] (n) call to surrender
十五年戦争[じゅうごねんせんそう, juugonensensou] (n) Fifteen Years' War (starting with the Manchurian Incident in 1931 and ending with the Japanese surrender in 1945)
明け渡す;明渡す;開け渡す(iK)[あけわたす, akewatasu] (v5s,vt) to vacate; to surrender
身を任せる[みをまかせる, miwomakaseru] (exp,v1) to give oneself to (esp. of a woman to a man); to surrender oneself to
ポツダム宣言[ポツダムせんげん, potsudamu sengen] (n) Potsdam Declaration (July 26, 1945 statement establishing the terms of a Japanese surrender)
下る(P);降る[くだる, kudaru] (v5r,vi) (1) to descend; to go down; to come down; (2) (See 判決が下る) to be handed down (of an order, judgment, etc.); (3) (See 下って) to pass (of time); (4) to surrender; to capitulate; (5) (often in neg. form) to be less than; to be inferior to; (6) (also written as 瀉る) (See 腹が下る) to have the runs; to have diarrhea; (P)
伏する[ふくする, fukusuru] (vs-s,vi,vt) (1) to crouch; to stoop; to bend down; to prostrate oneself; to lie down; (2) to yield; to submit; to surrender; (3) to hide; to conceal oneself
屈伏;屈服[くっぷく, kuppuku] (n,vs) yielding; submission; surrender; giving way; succumbing
手を挙げる;手を上げる;手をあげる[てをあげる, tewoageru] (exp,v1) (1) (usu. 手を挙げる) to raise one's hand or hands; (2) (usu. 手を上げる) to surrender; (3) (usu. 手を上げる) to raise a hand to someone (as a threat to strike); (4) (usu. 手を上げる) (See 腕を上げる) to improve
手渡す[てわたす, tewatasu] (v5s,vt) to hand over; to surrender; (P)
自首[じしゅ, jishu] (n,vs) surrender; give oneself up; (P)
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1,vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる,眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) {comp} to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P)
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s,vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) {comp} to download; to copy from a computer to another medium; (7) {MA} to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P)
譲る[ゆずる, yuzuru] (v5r,vt) (1) to turn over; to assign; to hand over; to transmit; to convey; to sell; to dispose of; (2) to yield; to surrender; to concede; (P)
負ける(P);敗ける[まける, makeru] (v1,vi) (1) to lose; to be defeated; (2) (負ける only) to succumb; to give in; to surrender; to yield; (3) (負ける only) to be inferior to; (4) (負ける only) (See 気触れる・かぶれる・1) to break out in a rash due to (e.g. lacquer, shaving, etc.); (v1,vt) (5) (負ける only) to reduce the price; to lower the price; to give a discount on; (P)
軍門に降る[ぐんもんにくだる, gunmonnikudaru] (exp,v5r) to capitulate; to surrender; to submit to; to concede
降伏(P);降服[こうふく, koufuku] (n,vs) capitulation; surrender; submission; (P)
陥落[かんらく, kanraku] (n,vs) fall; sinking; surrender; capitulation; (P)

surrender ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชักสองแถว[v.] (chaksøngtha) EN: give up ; surrender FR:
จำนน[v.] (jamnon) EN: surrender ; yield ; submit FR: se soumettre ; succomber
จำนนต่อเหตุผล[v. exp.] (jamnon tø h) EN: yield to superior logic ; surrender ; yield ; submit ; listen to reason FR:
เข้าหา[v.] (khaohā) EN: give oneself up ; surrender ; turn oneself in FR:
มอบ[v.] (møp) EN: deliver ; hand in ; hand over ; present ; submit , turn over ; surrender FR: livrer ; délivrer ; confier ; remettre ; présenter ; se livrer
มอบตัว[v. exp.] (møp tūa) EN: surrender oneself ; give oneself up ; hand (s.o.) over FR: se rendre ; capituler
อ่อนน้อม[v.] (ønnøm) EN: surrender FR:
พลี[v.] (phli) EN: sacrifice ; give up ; surrender FR:
สวามิภักดิ์[v.] (sawāmiphak) EN: surrender ; give allegiance to FR:
สยบ[v.] (sayop) EN: capitulate ; surrender to ; yield to FR: filer doux
ทิ้ง[v.] (thing) EN: abandon ; walk away from ; run away from ; lay aside ; jilt ; forsake ; desert ; leave ; give up ; relinquish ; drop ; waive ; separate from ; release ; surrender FR: abandonner ; jeter ; lâcher ; laisser tomber ; laisser ; rejeter ; plaquer ; balancer (fig., fam.) ; dropper (fam.) ; larguer (fig., fam.) ; bazarder (fam.)
ทิ้งฐานทัพ[v. exp.] (thing thānt) EN: surrender a position FR:
วางอาวุธ[v.] (wāng-āwut) EN: lay down arms ; surrender FR: déposer les armes
เวนคืน[v.] (wēnkheūn) EN: expropriate ; take over for use ; return ; restore ; surrender ; give up FR: exproprier ; reprendre
ยกธง[v. exp.] (yok thong) EN: surrender ; yield ; give up ; accept defeat FR: se rendre ; capituler
ยกธงขาว[v.] (yokthongkhā) EN: surrender ; capitulate ; quit ; give in ; yield ; submit ; give up FR: se rendre ; capituler ; rendre les armes ; abandonner ; donner sa langue au chat
ยอมจำนน[v. exp.] (yøm jamnon) EN: turn yourself in ; surrender FR: céder à ; se plier ; se soumettre ; capituler ; se rendre ; succomber ; se livrer ; donner sa langue au chat
ยอมแพ้[v. exp.] (yøm phaē) EN: surrender ; capitulate ; give in ; yield ; give up ; throw in the towel (loc.) ; chuck in the towel ; chuck it in ; throw it in FR: capituler ; se rendre ; abandonner ; jeter l'éponge (loc.) ; abdiquer ; s'incliner
ยอมสยบ[v. exp.] (yømsayop) EN: surrender to ; yield to FR:
ยอมยกธง[v. exp.] (yøm yok tho) EN: surrender FR:
ยอมยกธงขาว[v. exp.] (yøm yok tho) EN: surrender FR:
ยอม[v.] (yøm) EN: give in ; surrender; yield ; succumb ; agree ; consent ; yield ; submit FR: céder ; se plier à ; se résigner ; se soumettre ; concéder ; abandonner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า surrender
Back to top