ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scout

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scout*, -scout-

scout ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Scout (n.) ลูกเสือ See also: เนตรนารี
scout (n.) ทหารพราน See also: หน่วยสอดแนม, หน่วยสังเกตการณ์ Syn. advance guard, explorer, spy
scout (n.) ลูกเสือ See also: เนตรนารี
scout (vt.) สอดแนม
scout (vt.) ปฏิเสธอย่างเหยียดหยาม (คำโบราณ) See also: เย้ยหยัน
scout (vi.) ปฏิเสธอย่างเหยียดหยาม See also: เย้ยหยัน
scout out (phrv.) ตรวจสอบจนทั่ว
scout out (phrv.) ค้นหาจนทั่ว
scoutmaster (n.) หัวหน้าหมู่ลูกเสือ See also: ผู้กำกับลูกเสือ
English-Thai: HOPE Dictionary
scout(สเคาทฺ) n. ทหารสอดแนม,ทหารพราน,แมวมอง,ผู้สอดแนม,ลูกเสือ,เนตรนารี,เสือป่า,เจ้าหน้าที่สังเกตการณ์,ผู้เสาะแสวงหาคนใหม่ vt. ตรวจสอบ,สอดแนม,สังเกตการณ์,สอดแสวงหา, See also: scouting n., Syn. spy,explorer,patrol
English-Thai: Nontri Dictionary
scout(n) ทหารพราน,หน่วยลาดตระเวน,คนสอดแนม,แมวมอง,ผู้สังเกตการณ์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scouts and scoutingเสือป่าและการเสือป่า [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทหารพราน (n.) scout See also: field army Syn. หน่วยสอดแนม
หน่วยสอดแนม (n.) scout See also: field army
แมวมอง (n.) scout See also: sentinel Syn. แมวเซา
แมวเซา (n.) scout See also: sentinel
ลูกเสือชาวบ้าน (n.) civil boy scout
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This must be what your scout reported.นี่คงเป็นที่ที่เสือพรานคุณรายงาน
Come on, Chief. This isn't no Boy Scout picnic.เร็วเข้า สารวัตร นี่ไม่ใช่ไปออกค่ายลูกเสือนะ
One night, a talent scout walks in. "Goodbye, Romeo."แล้วคืนนึง แมวมองเดินเข้ามา...
If you have a talent scout coming, you're supposed to tell. I don't have a talent scout coming, Albert.ถ้ามีแมวมองมา คุณควรจะบอกนะ
Especially you. Shut the fuck up. You like Girl Scout cookies?ชอบคุกกี้เนตรนารีใช่มั้ย มาสิ นี่ไงคุกกี้
For me, it was lying on my back... at Boy Scout camp, watching falling stars.สำหรับผม คือตอนที่นอนดูดาวตก
A scout from Kansas State is coming Saturday.เสาร์นี้ จะมีนักกีฬาจาก รัฐเคนซัส มาที่สนามแข่งด้วย
All it would take is a single Japanese scout to spot us and our mission would be over.เท่ากับว่าหากมีพวกญี่ปุ่น.. เห็นเราแม้แต่คนเดียว ภารกิจเราจะล้มเหลวทันที
I was a scout too. I know what I'm talking about.ฉันเคยเป็นแมวมองด้วย ฉันรู้ตัวว่าพูดอะไรอยู่
First scout consolation prize.ให้รางวัลความสบายใจแก่ลูกเสือคนแรก
Well, why don't you go scout it out for us, Briggs?ดี ทำไมนายไม่ไปสำรวจดูให้ทุกคนล่ะ บริ๊ค?
Wait here. I'm gonna scout ahead.รอที่นี่นะ ฉันไปสำรวจข้างหน้าก่อน

scout ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
童子军[tóng zǐ jūn, ㄊㄨㄥˊ ㄗˇ ㄐㄩㄣ, 童子军 / 童子軍] boy scout
侦察员[zhēn chá yuán, ㄓㄣ ㄔㄚˊ ㄩㄢˊ, 侦察员 / 偵察員] detective; investigator; scout; spy

scout ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カブスカウト[, kabusukauto] (n) cub scout
偵察[ていさつ, teisatsu] (n,vs) scout out; reconnaissance; (P)
見櫓;見せ櫓[みせやぐら, miseyagura] (n) observation tower; scout tower
ガールスカウト[, ga-rusukauto] (n) Girl Scouts
スカウト[, sukauto] (n,vs) scout; (P)
ボーイスカウト[, bo-isukauto] (n) Boy Scouts; (P)
ロケーションハンティング[, roke-shonhanteingu] (n) location scouting (wasei
ロケハン[, rokehan] (n) (abbr) (See ロケーションハンティング) location scouting (wasei
少年団[しょうねんだん, shounendan] (n) Boy Scouts
引き抜き;引抜き[ひきぬき, hikinuki] (n) (1) hiring from another company; recruitment; scouting; headhunting; (2) quick costume change in kabuki (taking off outer costume); (3) drawing (wire, pipes, metal plate)
渉猟[しょうりょう, shouryou] (n,vs) ranging over or scouting out a territory; searching far and wide (for); reading extensively
物見[ものみ, monomi] (n) sightseeing; a scout; keeping watch

scout ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชาวค่าย[n. exp.] (chāo khāi) EN: camper FR: scout [m]
ชุดลูกเสือ[n. exp.] (chut lūkseū) EN: scout uniform FR: uniforme de scout [m] ; uniforme d'éclaireur [m]
ขบวนการลูกเสือ[n. exp.] (khabūankān ) EN: scout movement FR: scoutisme [m]
ค่ายลูกเสือ[n. exp.] (khāi lūkseū) EN: boy scout camp FR: camp scout [m]
ค้นหา[v.] (khonhā) EN: seek for ; search for ; search ; explore ; look through ; go after ; find ; look for ; dig for ; hunt for ; scout for ; look searchingly for ; monitor ; sift FR: chercher ; explorer ; fouiner ; éplucher
ลาดตระเวน[v.] (lāttrawēn) EN: patrol ; cruise ; scout FR: patrouiller
ลูกเสือ[n.] (lūkseūa) EN: scout ; boy scout FR: scout [m] ; boy scout [m] ; éclaireur [m]
ลูกเสือชาวบ้าน[n. exp.] (lūkseūa chā) EN: civil boy scout FR:
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่[n. exp.] (lūkseūa sām) EN: senior scout FR:
แมวมอง[n.] (maēomøng) EN: scout FR:
แมวเซา[n.] (maēosao) EN: scout FR:
ไม้พลอง[n. exp.] (māi phløng) EN: boy scout staff ; quarterstaff FR:
เนตรนารี[n. exp.] (nētnārī) EN: girl guide ; girl scout FR:
งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ[n. exp.] (ngān chumnu) EN: National Scout Jamboree FR:
งานชุมนุมลูกเสือโลก[org.] (Ngān Chumnu) EN: World Scout Jamboree FR:
พลอง[n.] (phløng) EN: club ; cudge ; lathi ; staff ; boy scout staff ; quarterstaff FR: massue [f] ; gourdin [m] ; matraque [f] ; trique [f]
สมุทรเสนา[n.] (samutthrasē) EN: sea scout FR:
เสือป่า[n.] (seūapā) EN: scout FR:
เสาะ[v.] (sǿ) EN: explore ; seek ; search ; look searchingly for ; scout for ; be after FR: sonder ; explorer ; approfondir
ตราผ้าผูกคอลูกเสือประจำจังหวัด[n. exp.] (trā phā phū) EN: FR: blason scout provincial [m]
ตระเวน[v.] (trawēn) EN: patrol ; inspect ; go around looking ; scout ; walk one's beat ; scour ; go round ; go about ; make the round ; wander ; roam ; tour ; make a circuit ; go from place to place ; explore FR: patrouiller ; parcourir
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ; วันลูกเสือแห่งชาติ[n. prop.] (Wan Sathāpa) EN: National Scout Day FR:
การลูกเสือ[n.] (kān lūkseūa) EN: FR: scoutisme [m]
กิจกรรมลูกเสือ[n. exp.] (kitjakam lū) EN: scouting FR:

scout ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spähwagen {m}scout car

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scout
Back to top