ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sway

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sway*, -sway-

sway ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sway (vi.) แกว่งไปมา See also: โซเซ, ส่าย, แกว่งไกว, โคลงเคลง Syn. swing, wave, oscillate
sway (vt.) แกว่งไปมา See also: โซเซ, ส่าย, แกว่งไกว, โคลงเคลง Syn. swing, wave, oscillate
sway (vi.) เอียง See also: เอน, โอนเอน Syn. lean over, bend, incline
sway (vi.) ลังเลใจ See also: ตัดสินใจไม่ได้, สองจิตสองใจ Syn. oscillate, waver between opinions
sway (vt.) ครอบงำ See also: มีอิทธิพลต่อ, เหนี่ยวนำ, ชักจูง Syn. influence, affect, induce, persuade
sway (n.) การแกว่งไกว See also: การโคลงเคลง, การแกว่งไปมา Syn. swaying, wavering, undulation
sway (n.) อำนาจครอบงำ See also: การครอบงำ, การมีอิทธิพลต่อ Syn. influence, power, control
sway up (phrv.) ยกเสาเรือขึ้น
swayback (n.) หลังที่โค้งแอ่น See also: สันหลังที่โค้งแอ่น Syn. lordosis
swaying (n.) การแกว่งไปมา Syn. waving
swaying (adj.) แกว่งไปมา See also: ซึ่งห้อยอยู่ Syn. swinging, dangling
swaying (n.) การแกว่งไกว See also: การโคลงเคลง, การแกว่งไปมา Syn. wavering, undulation
swaying (n.) การแกว่ง See also: การแกว่งไปมา, การแกว่งไกว Syn. dangle, oscillation
English-Thai: HOPE Dictionary
sway(สเว) vi.,vt.,n. (การ) แกว่ง,ไกว,โยก,โอน,เอน,ไป ๆ มา ๆ ,ไหว,ขึ้น ๆ ลง ๆ ,ใช้อำนาจ,ปกครอง,ครอบงำ,ทำให้เปลี่ยนแปลง,ใช้อาวุธ,รำหรือตวัดดาบ,ปกครอง,อำนาจปกครอง,อิทธิพล,อำนาจครอบงำ, See also: swayable adj. swayer n. swayful adj. swayingly adv. คำที
English-Thai: Nontri Dictionary
sway(vi) โยก,เซ,ไกว,แกว่ง,โอนเอน,ไหว,ขึ้นๆลงๆ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sway bar; antiroll bar; stabilizer; stabilizer barท่อนกันโคลง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
swayback nose; nose, saddle; nose, saddle-backจมูกแฟบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กวะแกว่ง (v.) sway See also: wield, wave, brandish Syn. กวัดแกว่ง, แกว่ง, กวัดไกว
กวัดไกว (v.) sway See also: swing, vacillate
การส่าย (n.) sway See also: wobble, swing, shake
ขยับ (v.) sway See also: rock, roll, swing, bend Syn. ยักย้าย, โยก, ส่าย
ย้าย (v.) sway See also: rock, roll, swing, bend Syn. ยักย้าย, โยก, ส่าย, ขยับ
เคลื่อนคลอน (v.) sway See also: rock, shake, roll, wobble, waver Syn. โคลง
เอนเอียง (v.) sway See also: lean to a particular side Syn. เอียงเอน, โน้มเอียง, เข้าข้าง Ops. เที่ยงตรง
เอนไปเอนมา (v.) sway See also: swing, lean, vibrate Syn. โยกเยก, คลอนแคลน, โยกโคลง Ops. มั่นคง, แข็งแรง
แกว่ง (v.) sway See also: swing, brandish, wave, wobble, oscillate Syn. แกว่งไกว, ไกว Ops. นิ่ง
แกว่งไกว (v.) sway See also: swing, brandish, wave, wobble, oscillate Syn. แกว่ง, ไกว Ops. นิ่ง
แกว่งไปแกว่งมา (v.) sway See also: swing, rock, brandish, flourish, oscillate Syn. แกว่ง Ops. นิ่ง
โงกเงก (v.) sway See also: swing, lean, vibrate Syn. โยกเยก, คลอนแคลน, โยกโคลง, เอนไปเอนมา Ops. มั่นคง, แข็งแรง
โยก (v.) sway See also: rock, roll, swing, bend Syn. ยักย้าย, ส่าย, ขยับ
โยกเยก (v.) sway See also: swing, lean, vibrate Syn. คลอนแคลน, โยกโคลง, เอนไปเอนมา Ops. มั่นคง, แข็งแรง
โยกโคลง (v.) sway See also: rock, shake, roll, wobble, waver Syn. โคลง, เคลื่อนคลอน
โอนเอน (v.) sway See also: be unsteady, be capricious Ops. มั่นคง
ต่องแต่ง (v.) sway to and fro See also: swing and fro Syn. กระต่องกระแต่ง
โอนเอน (adj.) swaying See also: unsteady, capricious Ops. มั่นคง
กะเตงๆ (adv.) swayingly
กะโตงกะเตง (adv.) swayingly See also: swingingly Syn. โตงๆ เตงๆ, แกว่งไปแกว่งมา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Kat, me lady. You sway to the rhythm of me heart.แคท หวานใจจ๋า เจ้าทำให้ใจข้าเต้นตุ้บๆเลย~
Unable to sway the others, he decided to leave the school.เมื่อชักจูงให้คนอื่นคล้อยตามไม่ได้ เขาจึงตัดสินใจทิ้งโรงเรียนไป
But don't think that you a woman, even a queen can walk into the council chamber and sway the minds of men.หากมันสร้าง ด้วยมือคู่นี้ ข้าจักทุ่มชีวิตเข้าแลก เพื่อท่านในบัดนี้
After your perfosmance yesterday,i have no further sway with the colonel.หลังจากวีกรรมของแกเมื่อวานแล้ว
And for generations, her elite warriors, called the Black Scorpions, held sway over all the neighboring tribes.และในยุคนั้น นักรบที่เก่งที่สุด ชื่อ แมงป่องดำ พวกเขาเหนือกว่าเผ่าอื่นใด
Our investments sway the markets and make or break presidential elections.การลงทุนของเรามีอำนาจเหนือตลาด
Sam Crow has sway over this town.Sam Crowมีอิทธิพลต่อเมืองนี้มาก
You expect us to just sway back here like props?คุณจะให้เราเป็นแค่ ตัวประกอบเหรอคะ?
You expect us to just sway back here like props?คุณจะให้เราเป็นแค่ ตัวประกอบเหรอ?
I'm trying to save Charming P.D., Wayne, but after this, I may not be able to sway city council.ฉันพยายามปกป้องเจ้าหน้าที่ตำรวจชาร์มมิ่ง เวย์น แต่หลังจากนี้ ฉันอาจจะไม่ได้เป็นนายกเทศมนตรี
And you have sway with the good priest.เเต่เธอมีอำนาจครอบงำ จากปุโรหิตที่ดี
I've no sway with...ฉันไม่มีอำนาจครอบงำอะไรทั้งนั้น...

sway ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liàng, ㄌㄧㄤˋ, 踉] stagger; sway from side to side
[qiàng, ㄑㄧㄤˋ, 跄 / 蹌] stagger; sway from side to side
招展[zhāo zhǎn, ㄓㄠ ㄓㄢˇ, 招展] to flutter; to sway
摇曳[yáo yè, ㄧㄠˊ ㄧㄝˋ, 摇曳 / 搖曳] to flicker (of flame); to sway; to bend (in the wind); to oscillate; to flutter; free and untied; loose
高速路[gāo sù lù, ㄍㄠ ㄙㄨˋ ㄌㄨˋ, 高速路] highway; expressway; also 高速公路
摆动[bǎi dòng, ㄅㄞˇ ㄉㄨㄥˋ, 摆动 / 擺動] oscillation; swing; sway
摇动[yáo dòng, ㄧㄠˊ ㄉㄨㄥˋ, 摇动 / 搖動] shake; sway
摇曳多姿[yáo yè duō zī, ㄧㄠˊ ㄧㄝˋ ㄉㄨㄛ ㄗ, 摇曳多姿 / 搖曳多姿] swaying gently; moving elegantly
[huàng, ㄏㄨㄤˋ, 晃] sway; to shade
[zhǎn, ㄓㄢˇ, 颭] sway
飘忽[piāo hū, ㄆㄧㄠ ㄏㄨ, 飘忽 / 飄忽] swiftly moving; fleet; to sway
眩晕[xuàn yūn, ㄒㄩㄢˋ ㄩㄣ, 眩晕 / 眩暈] vertigo; dizziness; fainting; feeling of swaying, head spinning, lack of balance or floating (e.g. from a stroke)

sway ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一世風靡[いっせいふうび, isseifuubi] (n) ruling the times; holding sway over the minds of the people
揺すれる[ゆすれる, yusureru] (v1,vi) to shake; to sway
揺蕩う(ateji);猶予う(ateji)[たゆたう;たゆとう, tayutau ; tayutou] (v5u,vi) (1) (uk) to sway to and fro; to drift about; to flutter; to flicker; (2) to be fickle; to be irresolute; to vacillate; to waver
エクスプレスウエー[, ekusupuresuue-] (n) expressway; freeway; motorway; highway
くねくね;クネクネ;ぐねぐね;グネグネ[, kunekune ; kunekune ; gunegune ; gunegune] (adv,adv-to,vs) (on-mim) winding; meandering; wriggling; wiggling; waving; swaying; twisting and turning
ひょろひょろ[, hyorohyoro] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) frail; lanky; swaying
ぶらぶら[, burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P)
ぶらりぶらり[, burariburari] (adv-to,adv) (on-mim) (See ぶらぶら・1) dangling heavily; swaying to and fro; swinging
フリーウェー[, furi-ue-] (n) freeway; expressway; motorway
ゆらり[, yurari] (adv,adv-to) (1) swaying (only once, in a large, slow motion); (2) relaxedly
ゆらりゆらり[, yurariyurari] (adv,adv-to) swaying (repeatedly, in a large, slow motion)
名神高速道路[めいしんこうそくどうろ, meishinkousokudouro] (n) Meishin Expressway
国土開発幹線自動車道[こくどかいはつかんせんじどうしゃどう, kokudokaihatsukansenjidoushadou] (n) national development arterial expressway
東名高速[とうめいこうそく, toumeikousoku] (n) (abbr) (See 東名高速道路) Tokyo-Nagoya Expressway; Tomei Expressway
東名高速道路[とうめいこうそくどうろ, toumeikousokudouro] (n) Tokyo-Nagoya Expressway
横に[よこに, yokoni] (adv) (1) horizontally; flat; (2) across; crossways; crosswise; sideways; abreast
自動車道[じどうしゃどう, jidoushadou] (n) expressway; motorway
連絡通路[れんらくつうろ, renrakutsuuro] (n) (connecting) passageway; accessway; walk-through; skyway; sky bridge
靡く[なびく, nabiku] (v5k,vi) to bend; to flutter; to wave; to bow to; to yield to; to obey; to be swayed by; (P)
高速[こうそく, kousoku] (adj-na,n,adj-no) (1) high speed; high gear; (2) (abbr) highway; freeway; expressway; motorway; (P)
高速道路[こうそくどうろ, kousokudouro] (n) highway; freeway; expressway; motorway; (P)

sway ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนาจบังคับบัญชา[n. exp.] (amnāt bangk) EN: authority ; control ; leadership ; mastery ; sway FR:
เอนเอียง[v.] (ēn-īeng) EN: sway ; lean to a particular side FR: être enclin à
เอนไปเอนมา[v. exp.] (ēn pai ēn m) EN: sway FR:
จรแกว่ง[v.] (jarakwaeng) EN: swing ; sway FR:
จูงใจ[v.] (jūngjai) EN: persuade ; motivate ; induce ; influence ; sway FR: inciter ; persuader ; influencer ; convaincre ; entraîner ; incliner ; prédisposer
การแกว่ง[n.] (kān kwaeng) EN: swing ; sway ; hang ; oscillation FR: oscillation [f]
โคลง[v.] (khlōng) EN: roll ; sway ; shake ; rock FR: tanguer
โคลงเคลง[v.] (khlōngkhlēn) EN: toss ; rock ; sway ; roll FR:
คระวี[v.] (khrawī) EN: swing ; sway FR:
กระทบ[v.] (krathop) EN: affect ; touch ; influence ; sway ; modify ; impress ; hurt ; concern FR: toucher ; affecter ; porter à conséquence
กระวี[v.] (krawī) EN: sway ; swing FR:
กระย่อน[v.] (krayǿn) EN: sway FR:
แกว่ง[v.] (kwaeng) EN: sway ; swing ; brandish ; wave ; wobble ; oscillate ; rock FR: osciller ; balancer ; brandir
แกว่งไกว[v.] (kwaengkwai) EN: sway ; swing FR:
แกว่งไปแกว่งมา[v. exp.] (kwaeng pai ) EN: sway FR:
ไกว[v.] (kwai) EN: rock ; swing ; sway FR: bercer ; balancer
กวะแกว่ง[v.] (kwakwaeng) EN: sway FR:
กวัดไกว[v.] (kwatkwai) EN: sway FR:
โล้[v.] (lō) EN: sway ; swing ; rock ; ride the waves FR: se balancer ; osciller ; lofer
โงกเงก[v.] (ngōk-ngēk) EN: sway ; swing ; lean ; vibrate FR: dodeliner
โงง[v.] (ngōng) EN: sway FR:
โงงเงง[v.] (ngōng-ngēng) EN: sway FR:
โน้มน้าว[v.] (nōmnāo) EN: persuade ; induce ; influence ; convince ; incite ; prevail upon ; talk into ; sway ; win over FR: persuader ; influencer ; convaincre
โอนเอน[v.] (ōn-ēn) EN: sway FR:
ปกครองประเทศ[v. exp.] (pokkhrøng p) EN: rule a country ; sway a nation ; administer a country FR: gouverner un pays
ส่าย[v.] (sāi) EN: swing ; swerve ; sway ; shake ; rock ; swish back and forth ; waggle FR: agiter ; balancer
ส่ายไปส่ายมา[v. exp.] (sāi pai sāi) EN: sway back and forth ; veer from side to side FR:
ทำให้โอนเอียง[v. exp.] (thamhai ōn-) EN: sway FR: persuader ; influencer ; convaincre
ย้าย[v.] (yāi) EN: move ; transfer ; sway ; shift ; take away ; change ; switch FR: déplacer ; transférer ; déménager
ยัก[v.] (yak) EN: lift ; shrug ; raise ; move up and down ; swing ; sway FR: bouger ; remuer ; hausser
โยก[v.] (yōk) EN: wobble ; rock ; sway ; shake ; pump FR: vaciller ; chanceler
โยกโคลง[v.] (yōkkhlōng) EN: sway ; rock ; shake ; roll ; wobble ; waver FR:
โยกเยก[v.] (yōkyēk) EN: swing ; rock ; sway FR: branler
โดกเดก[adj.] (dōkdēk) EN: unpolished ; unrefined ; swaying ; unsteady FR:
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)[org.] (Kān Thāngph) EN: Expressway Authority of Thailand (EXAT) FR:
กะโตงกะเตง[adj.] (katōngkatēn) EN: swaying ; swinging ; pendant FR:
กะโตงกะเตง[adv.] (katōngkatēn) EN: swayingly FR:
ค่าทางด่วน[n. exp.] (khā thāng d) EN: expressway toll FR: péage autoroutier [m]
เคว้ง[adj.] (khwēng) EN: revolving slowly ; revolving loosely ; adrift ; floating ; swaying FR:
กทพ. (การทางพิเศษแห่งประเทศไทย)[abv.] (Køthøphø. () EN: EXAT (Expressway Authority of Thailand) FR:

sway ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Autobahn {f}motorway [Br.]; interstate (highway) [Am.]; expressway
Autobahnkreuz {n}motorway intersection; expressway interchange

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sway
Back to top